Pension

Indhold

Indledning

Systemet anvendes til pensionsberegning for alders- og førtidspensionister. Systemet kan pt beregne grundbeløb og pensionstillæg for alderspension; men ikke børnetillæg og evt. andre personlige tillæg. Og for førtidspension laveste, mellemste og højeste førtidspension.

Systemet indhenter selv så mange oplysninger som muligt til brug for beregningen. Der hentes oplysninger fra folkeregister vedr. civilstand og adresse. Der hentes oplysninger fra Skattestyrelsen vedr. aktuel indkomst. Der hentes oplysninger vedr. tidligere udbetalt pension.

Systemet beregner på baggrund af de indhentede indtægts- og skatte- og pensions- og civilstandsoplysninger, den pension der skal udbetales. Grundlaget er aktuel indkomst hentet fra Skattestyrelsen. Der bliver hentet ny aktuel indkomst hver måned.
Og ved udsving i aktuel indkomst over en fastlagt %-sats sker der genberegning af pensionen. 


Sagsbehandler har mulighed for at angive en forventet Bi-indkomst, der så anvendes i stedet for aktuel indkomst, hvis den hentede aktuelle indkomst ikke er korrekt. 

For at få opdateret grundlaget for vurdering af evt. ændring i aktuel indkomst, skal der, efter aktuel indkomst er hentet fra skattestyrelsen, laves en beregning.
En beregning sammenligner ny og sidste aktuel indkomst. Og ud fra den sammenligning dannes en liste over de personer hvor ændringen er af en størrelse så der skal ske en vurdering.

Mindst en gang om måneden skal man køre en beregningskørsel, der beregner pensionerne for den kommende måned. Kørslen foretager ajourføring af beregningsgrundlaget i forbindelse dødsfald, fraflytning mv.

Oplysning om den beregnede pension overdrages til lønsystemet, som sørger for udbetaling. Overdragelsen er for øjeblikket manuel indtastning ud fra en liste, som systemet danner. På længere sigt er det tanken, at oplysningerne skal kunne overdrages maskinelt.

Systemet kan danne breve, der oplyser pensionisterne om den beregnede pension og beregningsgrundlaget. Ved årsskiftet, hvor alle får genberegnet deres pension, dannes der breve til alle med information om kommende års pensionsberegning. Brevene dannes ultimo året før den nye pension træder i kraft.

De løbende ændringer der sker henover året pga. ændrede forhold for personen, kan udskrives som ændringsmeddelelser til alle der i en given kørselsperiode har fået ændret deres pension. 

Ved ændringer i aktuel indkomst, der medfører en ændret pensionsberegning, skal der dannes en pensionsmeddelelse til personen, om den aktuelle ændring.

Systemets sider

Systemet indeholder disse sider:

 • 900: Stamkort for den enkelte pensionist
 • 901: Beregning af pension for alle pensionister for en bestemt måned
 • 902: Dannelse af breve vedr. ændring i pensionen
 • 903: Kontrollister

Baggrundsdata

Systemet anvender baggrundsdata, der indhentes af Kimik IT. Det drejer sig om:

 • Oplysning om aktuel indkomst. Hentes automatisk fra Skattestyrelsen på månedlig basis.
 • CPR-oplysninger. Hentes dagligt pr. automatik fra CPR-systemet.
 • Oplysninger om udbetalt pension. Hentes hver måned fra kommunens lønsystem.
 • Takster og indkomstgrænser. Cirkulære fra Departementet for sociale anliggender. Hentes når der sker ændringer.

Ajourføring

Når der udføres en beregning (enten for en enkelt pensionist i side 900 eller for alle pensionister med side 901), så foretager systemet en ajourføring af nogle af de oplysninger, der ligger til grund for beregningen.

 Følgende ajourføres:

Fraflytning

Der sættes ophørsdato på pensionister, der ikke mere har adresse i kommunen.

Der gælder dog en særlig regel for visse førtidspensionister:

        Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov
        om førtidspension
        (Udveksling af oplysninger mellem grønlandske, danske og færøske
       
kommuner, opretholdelse af førtidspension i 12 måneder
        ved flytning, automatisk tilkendelse af højeste førtidspension)   
        § 7 b.  Flytter en førtidspensionist fra en grønlandsk kommune
        til en kommune i Danmark eller på Færøerne,

        kan førtidspensionisten opretholde sin tilkendte laveste eller mellemste
        førtidspension i op til 12 måneder i tilflytningskommunen.

Denne regel er implementeret i systemet.

Bemærk, at der ikke sættes ophørsdato for pensionister, der er døgnanbragt på institution, idet institutionen i visse tilfælde ligger i en anden kommune.

Dødsfald En enlig får sat ophørsmåned til måneden efter dødsfaldet. En del af et par får sat ophørsmåned til 2 måneder efter dødsfaldet.
Separeret Markering for separeret fjernes hvis personen får en civilstand, der hverken er Gift eller Registreret partnerskab. Typisk ved overgang fra Gift til Fraskilt. 
Overgang Når en førtidspensionist når sin pensionsalder sker der en automatisk overgang til alderspension.

Side 900 Stamkort for den enkelte pensionist og evt. ægtefælle/samlever

Skærmbillede for alderspension med ægtefælle der får førtidspension:

Skærmbillede for førtidspension:

I venstre side vises oplysninger for hovedpersonen. I højre side vises oplysninger for en eventuel ægtefælle eller samboende.

Der kan indtastes i begge sider, og når der trykkes OK eller Anvend, så foretages der en beregning for begge.


Ændringer gyldig fra Periode fra hvilken ændringerne skal gælde. Kan højst sættes en måned frem i forhold til indeværende måned. Er beregnet til bagudrettede regulereringer i forhold til lønsystem. Skal være udfyldt ved klik på OK eller Anvend. Tryk på tasten "<-" indsætter beregningsmåneden i feltet.
   
Hovedperson  
CPR Hovedpersonens CPR
Adresse Viser personens aktuelle adresse
Alder Viser personens aktuelle alder
Nedslidt Feltet markeres hvis personen har søgt om tilkendelse af alderspension med udskudt pensionsalder. Jf. §1 stk 2 eller 3 og fået det bevilget. Oplysningerne i feltet pensoinsalder vil så ændre sig i forhold til dette.
Ansøgningsdato Feltet udfyldes med den dato ansøgningen om udskudt pensionsalder (pga. nedslidning) er modtaget. Dette har betydning for tidspunktet for tilkendelse af pensionen (ansøgningstidspunktet).
Pensionsalder Feltet opdateres af systemet og kan ikke rettes. Feltet viser alder og dato for hvornår personen opnår ret til alderspension. Er der markeret for Nedslidt og der er angivet en ansøgningsdato opdateres feltet Pensionsalder i forhold hertil.
Bopælstid År Alderspension: Optjeningsretten til fuld alderspension er 40 år iht. §7 i Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension. Bopælstiden indtastes på baggrund af konkret udregning ud fra tilflytningsdato til Grønland, Færøerne eller Danmark. Dette tidspunkt er angivet i folkeregisteret. Er retten til fuld alderspension ikke opnået udregnes pensionen derefter som en brøkdel af fuld pension, nedrundet til hele år.  Førtidspension: Retten til fuld førtidspension er betinget af, at bopælstiden i Grønland, Færøerne eller Danmark udgør 5/6 af bopælstiden fra det fyldte 15 år til det tidspunkt hvorfra førtidspensionen ydes. Er betingelsen for fuld førtidspension ikke opfyldt fastsættes førtidspensionen som en brøkdel udregnet som forhollet mellem bopælstiden og 5/6 del af tiden fra det fyldte 15. år til tidspunktet hvor førtidspensionen ydes. OBS: Ved overgang far førtidspension til alderspension skal Bopælstiden genberegnes og den nye værdi indtastes i feltetBopælstid år
Civilstand Personens aktuelle civilstand
Ægtefælle Eventuel ægtefælle jvf folkeregister
Separeret Sæt hak i dette felt hvis personen er gift (eller har indgået registreret partnerskab); men er separeret fra ægtefællen/partneren. Separations-oplysninger fremgår ikke af folkeregistret - derfor er det nødvendigt at sagsbehandleren selv udfylder dette felt. Hvis der er hak i dette felt, så beregnes personen som enlig (med mindre feltet Samlever er udfyldt).
Samlever CPR Hvis dette felt er udfyldt, så betragtes personen som del af et par - uanset personens civilstand.
Bopæl Personens aktuelle bopæl. Hvis det er indenfor kommunen, så vises lokalitet (by/bygd). Hvis det er udenfor kommunen, så vises kommune (i Grønland eller Danmark). Oplysningen hentes fra folkeregister, og kan ikke ændres i denne side.
Betalings-by/bygd Udfyldes hvis pensionisten bor i en institution, som ligger et andet sted end hvor pensionisten oprindeligt kommer fra. Det er tvunget at udfylde feltet hvis pensionisten bor udenfor kommunen. Det kan også være relevant at udfylde feltet, hvis en bygde-beboer anbringes på en institution i en by i kommunen. Oplysningen anvendes til at beregne hvilken konto, der skal bogføres på (se sammenhæng mellem lokaliteter og stedkonti i side 352 under Bogholderi).
   
Ægtefælle eller samlevende Tilsvarende oplysninger for evt. ægtefælle/samlevende
   
Pension  
Pensionstype Førtidspension, Alderspension eller Ingen pension. Sidstnævnte er relevant for en ægtefælle til en pensionist, som ikke selv er pensionist.
Fra Tidspunkt, hvor pension er tilkendt. Bemærk, at der kan være usikkerhed om værdien i dette felt, da det er blevet sat maskinelt ved idriftsættelse af systemet. Man bør dog kunne stole på feltet, hvis datoen er 2011 eller senere.
Første måned Første måned, der skal udbetales pension fra denne kommune. Kan være forskellig fra feltet "Fra", hvis personen er tilflyttet efter tilkendelse af pension. Bemærk, at der kan være usikkerhed om værdien i dette felt, da det er blevet sat maskinelt ved idriftsættelse af systemet. Man bør dog kunne stole på feltet, hvis datoen er 2011 eller senere.
Sidste måned Sidste måned, der skal udbetales pension fra denne kommune. Feltet kan være tomt. Sættes typisk automatisk af systemet i forbindelse med fraflytning eller dødsfald.
Reduceret Et hak i dette felt betyder at personen er døgnanbragt på institution, og derfor modtager reduceret pension (kaldet "lommepenge"). Den reducerede pension er for tiden uafhængig af eventuel bi-indkomst.
Hvis Førtidspension  
Niveau Der skal vælges, hvilket niveau der skal beregnes og betales i førtidspension hvis pensionstypen er førtidspension Højeste, Mellemste, Laveste
Arbejdsevne procent Der skal angives en arbejdsevne procent for det valgte førtidspensions niveau. Højeste, Mellemste, Laveste
§9, stk. 2 og stk. 3 §9 Stk. 2 og 3 Et hak i et af disse felter betyder, at der ikke skal foretages revalideringsforløb for denne person (i henhold til §9, stk. 2 eller 3). § 9, stk. 2 er kun en udsættelse af revalideringsforløb. § 9, stk. 3 er hvor der ingen arbejdsevne skønnes at være. 
§19 §19 Et hak i dette felt betyder, at det i et år kan tilkendes højeste førtidspension selv om personens arbejdsevne ikke berettiger til højeste niveau. Det gælder i de særlige situationer,  hvor der ikke er mulighed for indtægtsgivende arbejde at få i det område personen bor. Gælder som en midlertidig godkendelse af højeste førtidspension. 
   
Skatteoplysninger Der vises de indtægtsforhold der er lagt til grund for beregning af pensionen en given måned. 
OBS: Der kan ikke rettes i felterne i denne sektion.
Indkomst incl. evt. udbetalt pension Viser aktuel indkomst incl. evt. offentlig pension i den angivne 12-måneders periode. 

Udbetalt Pension Udbetalt offentlig pension i den angivne 12-måneders periode. Offentlig pension er førtidspension og alderspension.
 Bi-indkomst

Feltet viser den Bi-indkomst der er lagt til grund for beregning af henholdsvis pensionen.

Der kan ikke rettes i felterne i denne sektion. De hentes automatisk fra skatteoplysninger i kommunens Winformatik, i det omfang de findes. 


Forventet Bi-indkomst for [ÅÅÅÅ] Såfremt der er udfyldt felter i denne sektion, så træder det indtastede i stedet for aktuel indkomst fra forrige sektion. Se senere vedr. beregning af forventet bi-indkomst. Bemærk, at hvis der indtastes forventet bi-indkomst for den ene i et par, så skal der også indtastes for den anden. Hvis man skriver noget i Forventet Bi-indkomst så kommer det ALTID til at gælde. Systemet aflæser nedenfra og op med hvad der gælder.
A-indkomst år A-indkomst for hele året
A-indkomst måned A-indkomst pr. måned. Anvendes f.eks. hvis der fremvises en lønseddel for månedslønnede.
A-indkomst 14 dage A-indkomst pr. 14 dage. Anvendes f.eks. hvis der fremvises en lønseddel for timelønnede.
B-indkomst B-indkomst for hele året
Fradrag Ligningsmæssige fradrag for hele året. Behøver ikke at blive udfyldt hvis de ligningsmæssige fradrag er mindre end standardfradraget for en person.
   
Resultat  
Beregningsresultat OK: Beregningen er gennemført uden fejl.
FEJL: Beskrivelse af fejlen
Ikke berettiget til pension for denne måned
Pensionstype Viser den pensionstype der er beregnet pension for.
Egen BI-indkomst Viser samlet bi-indkomst for personen. Delt op i Grundpension og Pens. tillæg, så man kan se indkomstoplysningers indvirkning på de to pensionstyper. Gælder kun for alderspension.
Ægtefælle/samlev. Bi-indkomst Viser ægtefælles eller samlevers Bi-indkomst - har betydning ved beregning af førtidspension.
Samlet Bi-indkomst Samlet bi-indkomst for personen og evt. ægtefælle/samlevende. Delt op i Grundpension og Pens. tillæg, så man kan se indkomstoplysningers indvirkning på de to pensionstyper. Gælder kun for alderspension.
Tabel/Paragraf Beregningstabel jvf. bekendtgørelse
Overenskomstkode Kode, der anvendes af lønsystem.
Konto Konto i økonomisystemet, der skal anvendes ved bogføring.
Lønart Kode, der anvendes af lønsystem.
Grundbeløb, Pensionstillæg. Viser grundbeløbet samt evt. pensionstillæg for personen. (kun for alderspension)
Brøkresultat Feltet viser den brøk som pensionen skal udregnes på baggrund af. Brøken er udregnet ud fra det antal år der er indtastet i feltet: Bopælstid år.
Brev Knappen Brev giver mulighed for at udskrive en ny pensionsmeddelelse ved ændringer i aktuel indkomst og dermed beregningsgrundlaget for pensionen.
Pension for Viser den periode der senest er beregnet pension for og det beregnede pensionsbeløb for denne periode..


Resultat ved Alderspension:


Resultat ved Førtidspension:


Værdier i feltet Tabel kan for alderspension være:

 • 1/1: Enlig (§9 + §10)
 • 1/2: Del af et par (§9 + §10)
 • 5-2: Beregnet efter §5, stk 2: Par med lav indkomst
 • 13-2: Beregnet efter §13, stk 2: Døgnanbragte
Værdier i feltet Tabel kan for førtidspension være:
 • 15: Laveste førtidspension
 • 16: Mellemste førtidspension
 • 17: Højeste førtidspension
 • 43: Overgangsbestemmelser
 • 19: Højeste førtidspension, midlertidigt
 • 9-2: Udsættelse af revalideringsforløb
 • 9-3: Fritaget for revalideringsforløb
 

Tabel-værdien har ikke nogen praktisk betydning i forhold til lønsystem m.v. Kan måske hjælpe til forståelse af, hvordan systemet er kommet frem til den beregnede pension.
Der henvises de §§ i Inatsisartutloven.

Historisk oversigt:

Nederst på siden vises en historisk oversigt over de seneste måneders beregning for hovedperson og evt. ægtefælle/samlever.

Hvis én af personerne er alderspensionist vil den historiske tabel være delt i to.

Alderspensionist + Førtidspensionist Delt tabel
Alderspensionist +Alderspensionist Delt tabel
Alderspensionist + Ingen pension Delt tabel

Hvis det er to førtidspensionister eller førtidspensionist og ingen pension er tabellen samlet.

Førtidspensionist+ Førtidspensionist Samlet tabel
Førtidspensionist+ Ingen pension Samlet tabel

Feltet "Egen Bi" betyder Egen Bi-indkomst (samlede) for personen.

Feltet "Samlet Bi" betyder Samlet Bi-indkomst (samlede) for personen.

Metode angiver hvilken metode der er brugt i måneden, til at beregne pensionen og indtægtens størrelse. 

Feltet Pens. angiver den samlede udbetaling (grundbeløb og pensionstillæg for alderspension. Og beløbet for førtidspension).

Det er muligt at udskrive en samlet oversigt (dobbeltsproget).

Forklaring på Niveau og Arbejdsevne procent:

Paragraf og tilhørende lovtekst: Niveau Forklaring til niveau og arbejdsevne procent
§9, stk 2 og 3:
§ 9. Stk. 2 og Stk. 3:
Stk. 2.  Hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med afklaringsforløbet skønner,
at arbejdsevnen ikke på nuværende tidspunkt kan udvikles gennem et individuelt tilrettelagt revalideringsforløb, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om udsættelse af revalideringsforløb og om førtidspension på det foreliggende grundlag.
Kommunalbestyrelsen skal senest 1 år efter en afgørelse om udsættelse af revalideringsforløb
vurdere sagen på ny.
Stk. 3. Hvis der i forbindelse med afklaringsforløbet bliver dokumenteret eller,
hvis det på baggrund af ganske særlige forhold er åbenbart, at ansøgeren ingen arbejdsevne har
og ikke på sigt vil kunne udvikle arbejdsevnen, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om førtidspension
uden et forudgående revalideringsforløb.     

Laveste førtidspension
§ 15.  Laveste førtidspension tilkendes ansøgere med en arbejdsevne mellem 51 pct. og 75 pct.    
  Stk. 2.  Laveste førtidspension efter stk. 1 udgør årligt op til 1/2 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2.    
  Stk. 3.  Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionisten og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger 28.000 kr. tillagt 1/2 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2. De første kr. 100.000 af eventuel partners indtægt medregnes ikke.  
  Stk. 4.  Laveste førtidspension nedsættes med 1/2 af indtægtsgrundlaget efter §§ 20 og 21, med fradrag af kr. 28.000 tillagt 1/2 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2.
Hvis der er valgt Laveste førtidspension i feltet niveau, skal der sættes en arbejdsevne procent. For laveste førtidspension skal arbejdsevnen ligge mellem 51 og 75.
Mellemste førtidspension
§ 16.  Mellemste førtidspensions tilkendes ansøgere med en arbejdsevne mellem 26 pct. og 50 pct.  
  Stk. 2.  Mellemste førtidspension efter stk. 1 udgør årligt op til 2/3 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2.   
  Stk. 3.  Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionisten og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger kr. 28.000 tillagt 1/3 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2. De første kr. 100.000 af eventuel partners indtægt medregnes ikke.  
  Stk. 4.  Mellemste førtidspension nedsættes med 2/3 af indtægtsgrundlaget efter §§ 20 og 21, med fradrag af kr. 28.000 tillagt 1/3 af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2.
Hvis der er valgt Mellemste førtidspension i feltet niveau, skal der sættes en arbejdsevne procent. For mellemste førtidspension skal arbejdsevnen ligge mellem 26 og 50.
Højeste førtidspension
§ 17.  Højeste førtidspension tilkendes ansøgere med en arbejdsevne mellem 0 og 25 pct.   
  Stk. 2.  Højeste førtidspension efter stk. 1 udgør årligt op til 110.664 kr.  
  Stk. 3.  Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionisten og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger 28.000 kr. De første kr. 100.000 af eventuel partners indtægt medregnes ikke. Ved en indtægt under kr. 400.000 kan pensionsbeløbet ikke nedsættes til mindre end 20 pct. af højeste førtidspension, når førtidspensionisten ikke har egenindtægt, dog således at førtidspension bortfalder ved en indtægt over kr. 400.000.  
  Stk. 4.  Revurdering af arbejdsevnen foretages, hvis modtageren af en højeste førtidspension opnår en årsindkomst fra eget arbejde på 80.000 kr. Den tilkendte højeste førtidspension fastfryses mens arbejdsevnen revurderes.   
  Stk. 5.  Højeste førtidspension nedsættes med 100 pct. af indtægtsgrundlaget efter §§ 20 og 21, med fradrag af kr. 28.000.
Hvis der er valgt Højeste førtidspension i feltet niveau, skal der sættes en arbejdsevne procent. For højeste  førtidspension skal arbejdsevnen ligge mellem 0 og 25.

§19
§ 19.  Højeste førtidspension efter § 17 kan i særlige tilfælde, i en overgangsperiode indtil der er rimeligt indtægtsgivende beskæftigelse, bevilges midlertidigt i maksimalt 1 år ad gangen, uagtet at førtidspensionistens arbejdsevne ikke berettiger til højeste førtidspension. Det gælder i den særlige situation, hvor der ikke lokalt forefindes rimeligt indtægtsgivende beskæftigelse for den pågældende førtidspensionsmodtager. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til løbende at afsøge mulighederne for at finde eller etablere rimeligt beskæftigelse for den pågældende førtidspensionsmodtager.   
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen visiterer til beskæftigelse, når der er mulighed herfor. En førtidspensionist er forpligtet til at tage mod visiteret beskæftigelse, når visiteret beskæftigelse er rimeligt.    
  Stk. 3.  Bevilling af højeste førtidspension bortfalder, når den oprindelige forudsætning for bevilling af højeste førtidspension ikke længere er til stede, eller hvis førtidspensionisten afslår visiteret beskæftigelse efter stk. 2.   
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for, hvornår anvist beskæftigelse er rimeligt.

Hvis der er sat hak i feltet §19 sættes niveau til højeste fortidspension, uanset arbejdsevne procent. Dog kun som midlertidig. 
§ 43.   Personer tilkendt førtidspension, der ikke er fyldt 60 år ved lovens ikrafttrædelse, skal have revurderet deres arbejdsevne efter bestemmelserne i denne Inatsisartutlov inden 5 år fra lovens ikrafttrædelse. Personer tilkendt førtidspension, der er fyldt 60 år ved lovens ikrafttrædelse, eller vurderet omfattet af § 9, stk. 2, kan selv vælge om de vil have revurderet deres arbejdsevne.    
  Stk. 2.  Såfremt der ikke er sket revurdering af tilkendt førtidspension inden 5 år fra lovens ikrafttræden, jf. stk. 1, overgår de resterende førtidspensionister til højeste førtidspension.    
  Stk. 3.  Såfremt førtidspensionisten er over 60 år ved lovens ikrafttrædelse, eller vurderet omfattet af § 9, stk. 2, udbetales højeste førtidspension efter § 17, hvor der ikke vil ske fornyet revurdering ved indtægt over kr. 80.000, med mindre førtidspensionisten anmoder om revurdering af arbejdsevnen.   
  Stk. 4.  Til personer tilkendt førtidspension, der ikke er fyldt 60 år ved lovens ikrafttrædelse, udgør førtidspension, indtil arbejdsevnen er revurderet, op til: 1) 109.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist, 2) 109.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen former for offentlig pension, 3) 81.750 kr. om året for en førtidspensionist i parforhold med en førtidspensionist, 4) 71.286 kr. om året for en førtidspensionist i parforhold med en alderspensionist.  
  Stk. 5.  De i stk. 4, nævnte beløb reguleres på grundlag af det af Grønlands Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks. Førtidspensionsbeløbet reguleres med 3 pct. for hvert fulde 3 point forbrugerprisindekset ændres. Reguleringen foretages gældende fra den førstkommende 1. januar, på baggrund af 1. juli forbrugerprisindekset.  
  Stk. 6.  Naalakkersuisut offentliggør de regulerede beløb hvert år 1. januar.     
  Stk. 7.  Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionistens og eventuel partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra offentlig pension og pension efter Nordisk Konvention om Social Sikring, overstiger: 1) 28.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist. 2) 42.000 kroner årligt for par, hvor begge modtager førtidspension. 3) 42.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen form for offentlig pension. 4) 70.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden modtager alderspension.  
  Stk. 8.  Førtidspensionen nedsættes ved stigende indkomst og bortfalder ved følgende indtægtsgrænser: 1) 180.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist. 2) 270.000 kroner årligt for par, hvor begge modtager førtidspension. 3) 270.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen form for offentlig pension. 4) 300.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden modtager alderspension.  
  Stk. 9.  Naalakkersuisut fastsætter regler om indkomstregulering af førtidspension.   
  Stk. 10.  De i stk. 4-8 anførte satser og beløbsgrænser bortfalder, når revurdering af tilkendt førtidspension ved lovens ikrafttræden er gennemført, og senest 5 år efter lovens ikrafttræden.
Overgangsbestemmelser.
Mht. til fortolkning se længere nede.

Forklaring på brug af §43

§ 43. Personer tilkendt førtidspension, der ikke er fyldt 60 år ved lovens ikrafttrædelse, skal have revurderet deres arbejdsevne efter bestemmelserne i denne Inatsisartutlov inden 5 år fra lovens ikrafttrædelse. Personer tilkendt førtidspension, der er fyldt 60 år ved lovens ikrafttrædelse, eller vurderet omfattet af § 9, stk. 2, kan selv vælge om de vil have revurderet deres arbejdsevne.
  Stk. 2. Såfremt der ikke er sket revurdering af tilkendt førtidspension inden 5 år fra lovens ikrafttræden, jf. stk. 1, overgår de resterende førtidspensionister til højeste førtidspension.
  Stk. 3. Såfremt førtidspensionisten er over 60 år ved lovens ikrafttrædelse, eller vurderet omfattet af § 9, stk. 2, udbetales højeste førtidspension efter § 17, hvor der ikke vil ske fornyet revurdering ved indtægt over kr. 80.000, med mindre førtidspensionisten anmoder om revurdering af arbejdsevnen.
  Stk. 4. Til personer tilkendt førtidspension, der ikke er fyldt 60 år ved lovens ikrafttrædelse, udgør førtidspension, indtil arbejdsevnen er revurderet, op til: 1) 109.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist, 2) 109.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen former for offentlig pension, 3) 81.750 kr. om året for en førtidspensionist i parforhold med en førtidspensionist, 4) 71.286 kr. om året for en førtidspensionist i parforhold med en alderspensionist.
  Stk. 5. De i stk. 4, nævnte beløb reguleres på grundlag af det af Grønlands Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks. Førtidspensionsbeløbet reguleres med 3 pct. for hvert fulde 3 point forbrugerprisindekset ændres. Reguleringen foretages gældende fra den førstkommende 1. januar, på baggrund af 1. juli forbrugerprisindekset.
  Stk. 6. Naalakkersuisut offentliggør de regulerede beløb hvert år 1. januar.
  Stk. 7. Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionistens og eventuel partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra offentlig pension og pension efter Nordisk Konvention om Social Sikring, overstiger: 1) 28.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist. 2) 42.000 kroner årligt for par, hvor begge modtager førtidspension. 3) 42.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen form for offentlig pension. 4) 70.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden modtager alderspension.
  Stk. 8. Førtidspensionen nedsættes ved stigende indkomst og bortfalder ved følgende indtægtsgrænser: 1) 180.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist. 2) 270.000 kroner årligt for par, hvor begge modtager førtidspension. 3) 270.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen form for offentlig pension. 4) 300.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden modtager alderspension.
  Stk. 9. Naalakkersuisut fastsætter regler om indkomstregulering af førtidspension.
  Stk. 10. De i stk. 4-8 anførte satser og beløbsgrænser bortfalder, når revurdering af tilkendt førtidspension ved lovens ikrafttræden er gennemført, og senest 5 år efter lovens ikrafttræden.
ALLE der er tilkendt førtidspension før 1/7-2016 skal sagsbehandles "via" §43.

INGEN der bliver tilkendt førtidspension 1/7-2016 eller senere skal "via" §43. De skal alle vurderes i henhold til §12, og derefter videre til §'erne i kapitel 6.

§43 omhandler udelukkende om personer, der allerede er tilkendt førtidspension ved lovens ikrafttræden 1/7-2016, og som er  "60 år ved lovens ikrafttrædelse".

§43 er altså uden betydning, hvis personen fylder 60 år senere end 1/7-2016, og søger og får tilkendt førtidspension efter den dato.

Kategori 1: Fyldt 60 år inden 1/7-2016 betyder, at man går "via" §43, stk. 3 (og ikke på noget tidspunkt via stk. 4-8)

Kategori 2: Ikke fyldt 60 år inden 1/7-2016 betyder, at man går "via" §43, stk. 4-8 + evt. stk. 2 (og ikke på noget tidspunkt via stk 3)

Kategori 2 skal revurderes inden 1/7-2021. Hvis det ikke sker, så går de til §17 Højeste, og derefter revurdering seneste hvert 5 år. Hvis der sker en revurdering inden 1/7-2021, så går pensionisten til den relevante af §'erne i kapitel 6, og derefter revurdering seneste hvert 5 år.

Det er kommunen, der har pligt til at revurdere kategori 2 inden 1/7-2021. Pensionisterne i denne kategori (2) har ikke krav på en revurdering - tidligst 1/7-2026. Det er kommunen, der bestemmer rækkefølge og tidspunkt for revurderingen af kategori 2. Så længe kategori 2 ikke er revurderet bliver de på §43, stk 4-8 (dog højst til 1/7-2021).
 
     
     

Side 901 Beregning af pension

Siden bruges til at lave pensionsberegninger for samtlige pensioner i systemet for den angivne beregningsmåned og beregningsår.

Siden skal anvendes én gang pr. måned for at beregne pension for alle pensionister for den kommende måned.

Knappen Beregn skal anvendes en gang om måneden. En beregning for en  given periode kan gentages indtil alle fejl er rettet og der ikke er flere fejl elelr mangler der skla korrigeres. Og formelt indtil pensionsudbetalingen er gennemført i lønsystemet.

Man får mulighed for at se, om der er sket væsentlige ændringer i Aktuel indkomst (en %-sats som indtægten overstiger) som gør, at der skal ske ændring i pensionsudbetalingen.

Brug listen: Liste til lønsystemet - Sammenlign med forrige måned  i side 903.Denne ændringsliste viser hvem der har fået foretaget en pensionsberegning der medfører ændring i udbetalingen af pension. Ændringslisten findes på side 903 sammen med andre lister. 

OBS: Det er nødvendigt at lave en beregning for, at få opdateret felterne for skattoplysninger (aktuel indkomst oplysninger)  på side 900.

Resultatet af en beregning kan se sådan ud:

Ved månedens udgang skal der laves en pensionsberegning således at resultatet kan overgives til lønsystemet. Resultatet af beregningen kan ses med side 903.

Denne side kan også anvendes til at finde de pensionister, der ikke kunne beregnes (Status forskellig fra OK).

Efter alle fejl er rettet vil en beregning vise at samtlige pensionister der er beregnet for er det samme som dem der får status: OK. 

Side 902 Breve vedr. pension

Denne side benyttes til at udskrive dels papirbreve dels e-Boks leverede breve vedrørende beregning af pension i forbindelse med årsskifte. Samt ved ændringer hen over året. 

Udskrivningssiden er delt i to blokke.

 • Øverste blok til udskrift af papirbreve.
 • Nederste blok til udskrift af breve sendt til pensionsmodtagerens e-Boks, samt oversigt over de forsendelser der er foretaget til e-Boks. Angivet med Tidspunkt for forsendelsen. Skal der sendes brev til en enkelt pensionsmodtager skal det ske fra side 900.

Boksen "Beregnings Måned" viser den seneste kørsels måned først - vælg den ønskede kørselsdato. Beregningsmåned er tilgængelig når beregningen på side 901 er gennemført. Ved årsskiftet udskrives for 01-01-20xx.

Hen over året vælges den kørsel der ønskes udskrevet breve for (måned forskellig fra januar).  Og systemet udskriver KUN breve til de pensionsmodtagere hvor der er sket ændring i pensionsberegningen i forhold til måneden før. 

CPR - fra og til felterne kan kun bruges ved udskrift af papirbreve, og kan i den sammenhæng bruges til at afgrænse hvilke personer, der udskrives papirbreve til. Hvis man skriver det samme CPR-nummer i begge felter, så udskriver der kun til denne ene person - forudsat at der er sket ændring i pensionsberegningen for den person. Hvis pensionen er uændret fra forrige måned kommer der ikke noget brev ud. Skal der sendes e-Boks brev til en enkelt pensionsmodtager skal det ske fra side 900 hvorfra det er muligt at danne nyt brev ved pensionsændringer og gensende et brev, som pensionsmodtageren af en eller anden grund har brug for igen..

Ved udskrift til e-Boks kan kun vælges periode og pensionstype.  Ved forsøg på at sende en kørsel, der allerede er sendt , kommer der en meddelelse om at der allerede er sendt breve til e-Boks for den valgte periode. Udsendelse af breve via e-Boks sorterer ikke på lokalitet (kontaktpunkt) eller CPR. Der sendes til alle i samme kørsel. Fordelt til CPR-personens e-Boks.

Denne person vil ikke komme med ud som brev, selv om der er ændringer i indtægten, idet ændringen ikke har medført ændring i pensionen. 

Boksen "Kontaktpunkt" kan bruges til at afgrænse udskriften geografisk og kun ved papirbreve.

"Filtre" kan anvendes til at afgrænse udskriften ud fra om beregningen af pensionen lykkedes eller ej. Hvis der f.eks. mangler oplysning om indkomst, så kan beregningen ikke gøres færdig. 

Bemærk: Der udskrives ikke breve til pensionister, der er døgnanbragt (Hak i Reduceret i side 900). Argumentet er at deres pension er fast - afhænger ikke af indkomst.

e-Boks oversigt.

På side 900 er det muligt at sende individuelle breve til pensionsmodtagere ved ændringer i den enkelte persons pensionsberegning.

Bruges knappen "Brev" dannes der et papirbrev. Bruges knappen "Send til e-Boks" dannes der et brev der sendes til personens e-Boks. De to breve er identiske.

Hvis knapperne er dimmede betyder det som regel at der ikke er ændringer der skal sendes til personen.

Hvis kun knappen "Send til e-Boks" er dimmet betyder det, at kommunen endnu ikke har en aftale om at anvende e-Boks teknologien.

Nederst på side 900 vises en oversigt over de breve der er sendt til personens e-Boks.

Hvis status står til "Venter" betyder det at det pågældende brev endnu ikke er sendt til e-Boks. Det er muligt at få vist et brev til e-Boks via knappen Vis.  

Det er muligt at gensende et brev med knappen "Gensend til e-Boks"

Udskrift af e-Boks breve fra side 902 er mængdeudskrift i relation til en pensionsberegning. Og medtager alle de personer der har en ændring i pensionsberegningen og derfor skal modtage en meddelelse herom.

Side 903 Kontrollister

Denne side benyttes til at søge efter pensionsberegninger. Bl.a. i forbindelse med fejlsøgning af pensionsberegninger fra side 901 der er fejlet.

Og for at danne udskrift til brug ved inddatering af pensioner i lønsystemet. Samt til kontrollister til brug for efterkontrol af pensionsberegningerne.

Filtre. Vælg en af mulighederne. Der kan kun vælges én mulighed af gangen. Enten: Alle pensionister, Fejlberegnede, Uden fejl i beregningen

Liste-visning: Vælg den liste der ønskes dannet.

 1. Liste til lønsystemet er beregnet til brug ved manuel indtastning i Lønsystemet
 2. Liste til lønsystemet - Sammenlign med forrige måned indeholder kun de pensionister der er ændret siden forrige måned. Bruges ved manuel indtastning i Lønsystemet. Listen bruges tillige for at få et overblik over de pensionsmodtagere der hr fået en ændret pensionsberegning. 
  Det er kun de pensionister, der er ændret siden forrige måned, der skal indtastes i Lønsystemet. De uændrede behøver ikke blive indtastet igen. 
  Listen sammenligner med forrige måned og valgt måned.
 3. Tilbagefald til skattepligtig indkomst Listen viser tilfælde hvor pensionistens eller samlevende/ægtefælles aktuelle indkomst er fremkommet ved såkaldt tilbagefald. Der kan være behov for ekstra kontrol i disse tilfælde. Læs mere om "Tilbagefald" under afsnittet "Eksempel på undtagelse". Klik på skatteår for at få vist yderligere oplysninger om pensionistens eller samlevende/ægtefælles skatteforhold.
 4. Kontrolliste Listen bruges typisk sammen med filteret Fejl beregnede, for at få en liste til brug for udbedring af de fejl der er i pensionsberegningen.
 5. Sammenlign med bogført (beløb) Listen viser pensionisten, hvis der er uoverensstemmelse på beløbet.
 6. Sammenlign med bogført (konto) Listen viser pensionisten, hvis der er uoverensstemmelse mellem den beregnede konto og den konto der faktisk er bogført på.

Sortering: Vælg den sortering der ønskes:

 1. Sorter efter CPR viser CPR nummer i stigende rækkefølge
 2. Sorter efter ændring i pension. Ved Sortering efter pension vises de personer med den største ændring i pension øverst.
  Sorteringen er beregnet til anvendelse i forbindelse med valg af "Advisliste - Væsentlige ændringer" og  "Liste til lønsystem - Sammenlign med forrige måned".

Feltet Beregningsmåned. Vælg den aktuelle måned man ønsker at se lister for. Der vises kun de måneder, der allerede er  foretaget  pensionsberegninger for på side 901.

Feltet Kontakt-punkt. Bruges til at danne listen for enten alle  områder/kontaktpunkter. Eller for et afgrænset område knyttet til et kontaktpunkt.
Bruges ikke ved søgning ifm. Sammenlign med bogført (beløb) eller Sammenlign med bogført (konto).

Feltet Vis ændret senere end. Feltet er et datofelt. Feltet kan bruges, hvis man ønsker at se pensionister, der er ændret senere end en bestemt dato - typisk sidste pensionsberegning.
Eller senere end den seneste indrapportering til lønsystemet. Denne dato kan f.eks. være dagen hvor man lavede den ordinære indrapportering til lønsystem, og nu ønsker man at lave en opsamlingsrunde.

Feltet Pensionstype. Bruges til at danne listen for enten alle pensionstyper eller for den valgte type. Bruges ikke ved søgning ifm. Sammenlign med bogført (beløb) eller Sammenlign med bogført (konto).

Feltet CPR. Der er der mulighed for at indsnævre søgningen på CPR nummer, eller en del af et CPR nummer.

Feltet Pensionstype. Feltet er et dropdown felt og der kan vælges at få vist listerne enten for Førtidspension, Alderspension eller for Alle.

Tabel værdier (Gælder for alderspension efter 1. januar 2016):
 • 1/1: Enlig (§9 + §10)
 • 1/2: Del af et par (§9 + §10)
 • 5-2: Beregnet efter §5, stk 2: Par med lav indkomst
 • 13-2: Beregnet efter §13, stk 2: Døgnanbragte

  Tabel-værdien har ikke nogen praktisk betydning i forhold til lønsystem m.v. ; men kan måske hjælpe til forståelse af hvordan systemet er kommet frem til den beregnede pension.

Tabel værdier (Gældende for førtidspension efter 1. juli 2016):
 • 15: Laveste førtidspension
 • 16: Mellemste førtidspension
 • 17: Højeste førtidspension
 • 43: Overgangsbestemmelser
 • 19: Højeste førtidspension i en overgangsperiode (midlertidigt)
 • 9-2: Udsættelse af revalideringsforløb
 • 9-3: Fritaget for revalideringsforløb

Bemærk, at visningen i denne side forudsætter at der er lavet en beregning for den pågældende måned med side 901.

For alle listetyper gælder at man kan hoppe til side 900 ved at klikke på CPR-nummeret, og man kan få vist folkeregister-oplysninger (side 105) ved at klikke på Navn.

Kolonnen Lnr betyder løbenummer - indtil videre vil den altid være nul. Kolonnen er forberedt til at man skal kunne lave genberegning af en måned efter maskinel  indrapportering til lønsystem.

Liste til lønsystem

Listen er beregnet til manuel indrapportering til lønsystem.

Liste til lønsystem - Sammenlign med forrige måned

Listen er beregnet til manuel indrapportering til lønsystem, og indeholder kun de pensionister, der er ændret siden forrige måned. De uændrede er det ikke nødvendigt at ændre i lønsystemet.

Valgt måned vises med grøn skrift, forrige måned med gul.

Kolonnen Status viser årsagen til ændringen.

Ændringslisten sammenligner beregning for oktober(grøn farve) med beregningen for september(gul farve). Og viser pensionister hvor der er sket ændringer i aktuel indkomst, og dermed ændring i pensionsudbetalingen.

Hvis der er ændringer i indkomsten, men ikke nogen ændring i pensionen, så vises pensionisten ikke på  listen. Hvis der allerede er angivet en forventet Bi-indkomst (som anvendes i stedet for aktuel indkomst) for pensionisten, vises denne heller ikke på listen.

Ved klik på et CPR-nummer i advislisten åbnes side 900 med detailvisning af pensionistens  pensionsdata.

Ved klik på navnet i advislisten åbnes side 101 med detailvisning af CPR-data.

Kontrolliste

Sammenlign med bogført

Sammenligner med hvad der er bogført (via lønsystemet).

Findes i to udgaver:

 1. Beløb: Viser pensionisten, hvis der er uoverensstemmelse på beløbet
 2. Konto: Viser pensionisten, hvis der er uoverensstemmelse mellem den beregnede konto og den konto, der faktisk er bogført på

Udgave 1 (beløb) kan f.eks. vise pensionister, der er blevet bogført på; men som ikke findes i pensionssystemet.

Eksempler på udgave 2 (konto):

Eksempel 1

Der er beregnet konto 47; men faktisk bogført på konto 43. Der er sandsynligvis tale om en førtidspensionist, der er fyldt 65, uden at man har ændret konto i lønsystemet. Det bør rettes i lønsystemet.

Eksempel 2

Der er beregnet konto 43-01; men faktisk bogført på konto 43-02 (eller omvendt). 43-01 er ”Tildelt før 1/1-2002”; mens 43-02 er ”Tildelt efter 1/1-2002”. Pensionssystemet anvender feltet Fra i side 900 til at afgøre om det skal være 43-01 eller 43-02. Man er nødt til at undersøge de faktiske forhold, og rette det sted hvor det er forkert. Det kan enten være i ovenstående felt eller i lønsystemet.

Eksempel 3

Der er uoverensstemmelse på kontonummerets ciffer 5 og 6, stedkontoen. F.eks. Beregnet 43-01-35, bogført på 43-01-72-30-01. Her er beregnet stedkonto = 35, og faktisk stedkonto = 72. Der kan være tale om en pensionist fra en bygd (stedkode 72), der er anbragt på en institution i en by (stedkode 35). Hvis det er tilfældet, så bør man ændre i side 900, så Betalings-by/bygd sættes lig med bygden, der har stedkode 72.

Beregningsgrundlag

Aktuel Indkomst 12 måneder forud for pensionsberegningen

Der hentes hver måned en frisk aktuel indkomst fra Skattestyrelsen til brug ved beregning af pensionen. F.eks for beregning af pension for maj 2016 anvendes aktuel indkomst for perioden  Marts2015 - Februar2016.

Aktuel indkomst udregnes i Skattestyrelsen og er ikke en Winformatik udregning, og således ikke kendt i detaljer i Winformatik.

Tilbagefald til skattepligtig indkomst

I visse tilfælde beregner Skattestyrelsen den aktuelle indkomst ved såkaldt ”tilbagefald til senest kendte skattepligtige indkomst”. Det skyldes typisk at personen har indkomst fra udlandet, f.eks. pension fra en pensionskasse i Danmark.

I disse tilfælde får Skattestyrelsen kun besked om indkomsten en gang om året. Derfor kan Skattestyrelsen ikke bruge den ”normale” metode, hvor de seneste 12 måneders indkomst bruges til beregning af aktuel indkomst.

Winformatik har brug for den aktuelle bi-indkomst. Altså indkomsten ud over offentlig pension. Derfor trækker Winformatik udbetalt pension fra det tal, der er modtaget fra Skattestyrelsen. Men hvis der er tale om ”tilbagefald”, så hidrører de to tal fra to forskellige perioder. Aktuel indkomst fundet ved tilbagefald kan f.eks. være skattepligtig indkomst for 2017; men den udbetalte pension måske vedrører perioden april 2018 – marts 2019. Det kan give nogle misvisende resultater.

For at give sagsbehandlerne en mulighed for at lave en ekstra kontrol er der lavet en ny liste i side 903:

Listen viser tilfælde hvor der sandsynligvis er sket ”tilbagefald”. Kommunen får ikke oplysning fra Skattestyrelsen om at der faktisk er sket tilbagefald. Kommunens system (Winformatik) forsøger at regne ud om det er sket; men kan ikke være 100% sikker.

I listen vises om det er pensionisten og/eller samlever/ægtefælle, der har ”tilbagefald”:

Ved at klikke på årstallet for den skattepligtige indkomst, der er brugt ved tilbagefald, kan man få yderligere oplysninger om skatteforhold for personen (side 442).

Det er specielt hvis der er store variationer i aktuel indkomst fra måned til måned at der kan være grund til at undersøge sagen nærmere.
Eksempel:

Hvis aktuel bi-indkomst er misvisende så kan der indtastes en Forventet bi-indkomst i side 900.

Eksempler på pensionsberegning

Pensionsberegning for en enlig alderspensionist

Pensionsberegning for et par hvor en er alderspensionist og partner ikke er pensionist

Pensionsberegning for et par hvor begge får alderspension

Pensionsberegning for førtidspension:

Regneark fra Familiedepartementet vedr. beregning af førtidspensionssatser

Forventet bi-indkomst

Anvendes hvis den aktuelle indkomst ikke er betegnende for pensionistens situation - typisk det første år efter pensionering. Hvis der indtastes oplysninger om forventet bi-indkomst for den ene i et par, så skal der også indtastes for den anden. Er der indtastet forventet Bi-indkomst er det den der anvendes til beregning af pensionen.

Variabel pensionsalder og Brøk-pension

Beskrivelse af variabel pensionsalder og Brøk-pension. Se referat fra faggruppe møde den 17. oktober 2016

Materialer fra fraggruppemøde den 17102016 om variabel pensionsalder og Brøk-pension

Pensionsberegning på nettet (www.sullissivik.gl)

www.sullisssivik.gl findes adgang til en (anonym) pensionsberegner. Man indtaster bi-indkomst og andre oplysninger (men ikke CPR-nummer eller NemID). Og pensionen bliver beregnet.

https://kupension.kaqa.sullissivik.gl/

Som udgangspunkt beregnes for den kommende måned. Bemærk, at der kan beregnes for en anden måned (bagud eller fremad). Eksempel - beregning for november 2017:

https://kupension.kaqa.sullissivik.gl/?sprog=D&MM-YYYY=11-2017

Kundgørelser i 2015 af Inatsisarturlov om alderspension og Inatsisartutlov om førtidspension

Kundgørelser i 2015

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension

Inatsisartutlov nr. 24 af 7. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 29. december 2015 om alderspension

Lovændring i 2020:

Inatsisartutlov nr. 6 af 19. november 2020 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 28. februar 2020 af Inatsisartutlov om alderspension

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. februar 2020 af Inatsisartutlov om førtidspension

Cirkulære 285 da alderspension.pdf

Cirkulære 286 da førtidspension.pdf

Beregning af aktuel indkomst