Regler for tildeling af Børnetilskud

i henhold til

  • Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om Børnetilskud
  • Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 19. December 1996 om Børnetilskud
  • Vejledning om børnetilskud

 

REGEL Output fra
Winformatik
Handling
uden for
Winformatik
Input til
Winformatik
Handling i Winformatik Bemærkninger
Ansøgning om udbetaling af børnetilskud  
Ansøgning om udbetaling af børnetilskud indgives til Det sociale Udvalg Liste over potentielle modtagere af børnetilskud Behandling af ansøgninger Markering af godkendte modtagere af ansøgninger   Indhentes der rent faktisk ansøgninger om børnetilskud - eller tildeles det automatisk?
Det påhviler den, der får eller ansøger om at få udbetalt børnetilskud, at underrette det sociale udvalg om alle forhold, der kan medføre ændringer i tilskuddet og dets udbetaling Liste over modtagere af børnetilskud, for hvem bevillingskriterier ifølge kommunens EDB-system er ændret siden sidste udbetaling Gennemgang af listen Indtastning af oplysninger vedrørende konkrete modtagere af børnetilskud   Skal der indsættes en dato, hvorefter en ændring skal tages op til vurdering?
Hvilke børn kan tildeles børnetilskud  
Barnet er under 18 år Totalliste     Tjekkes i Folkeregistret Folkeregistret

Barnet har ikke indgået ægteskab

      Tjekkes i Folkeregistret Folkeregistret
Barnet har hjemkommune i Grønland       Tjekkes i Folkeregistret Folkeregistret
Barnet har dansk indfødsret       Tjekkes i Folkeregistret Folkeregistret
Barnet er efter internationale aftaler berettiget til at modtage sikringsydelser i Grønland         Hvilke oplysninger kan der evt trækkes på i databasen?
Barnet har haft bopæl i Grønland i det seneste år       Tjekkes i Folkeregistret Folkeregistret
Barnet forsørges ikke direkte af det offentlige Liste over modtagere af børnetilskud, for hvem bevillingskriterier ifølge kommunens EDB-system er ændret siden sidste udbetaling       Hvilke oplysninger kan der evt trækkes på i databasen?
Barnet er ikke af det offentlige anbragt uden for hjemmet efter forordning om hjælp til børn og unge Liste over modtagere af børnetilskud, for hvem bevillingskriterier ifølge kommunens EDB-system er ændret siden sidste udbetaling       Hvilke oplysninger kan der evt trækkes på i databasen?
Den udbetalingsberettigede har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland       Tjekkes i Folkeregistret Folkeregistret
Den udbetalingsberettigede har haft fast bopæl i Grønland i det seneste år       Tjekkes i Folkeregistret Folkeregistret
Fastsættelse af børnetilskuddets størrelse  
Størrelsen af børnetilskuddet fastsættes for hvert børnestilskudsår i finansloven     Systemkonstant i Winformatik Hentes fra systemkonstanter  
Børnetilskudsåret følger kalenderåret       Programmeres  
Definition af den udbetalingsberettigede  
Børnetilskuddet udbetales til barnets moder       Tjekkes i program om andet er besluttet  
Det sociale Udvalg kan beslutte at tilskuddet udbetales til barnets fader På oversigt til Socialudvalget Behandles i Socialudvalget Evt ny beslutning fra Socialudvalget indtastes    
Bor barnet hos én af forældrene udbetales bidraget til denne På oversigt til Socialudvalget Behandles i Socialudvalget Evt ny beslutning fra Socialudvalget indtastes    
Bor barnet lige meget hos begge forældre og betaler ingen af forældrene bidrag til barnets underhold, udbetales tilskuddet til den forælder, hvos hvem barnet er tilmeldt folkeregistret den første i det kvartal tilskuddet vedrører På oversigt til Socialudvalget Behandles i Socialudvalget Evt ny beslutning fra Socialudvalget indtastes    
Er barnet plejeanbragt og sker udbetalingen på baggrund af plejeforældrenes indkomst, udbetales børnetilskuddet til plejeforældrene På oversigt til Socialudvalget Behandles i Socialudvalget Evt ny beslutning fra Socialudvalget indtastes    
Har barnet ophold på skolehjem el. lign, og udbetales børnestilskud på baggrund af plejeforældrenes indkomst, udbetales børnetilskuddet til plejeforældrene På oversigt til Socialudvalget Behandles i Socialudvalget Evt ny beslutning fra Socialudvalget indtastes    
Har et barn ophold på skolehjem eller lignende, kan Det sociale Udvalg beslutte, at børnetilskuddet delvist skal udbetales til barnet. På oversigt til Socialudvalget Behandles i Socialudvalget Evt ny beslutning fra Socialudvalget indtastes    
Udbetalingsterminer  
Børnetilskud udbetales kvartalsvis forud       Programmeres  
Børnetilskud udbetales i kvartalets første måned       Programmeres  
Betingelserne for at få tilskuddet udbetalt skal være opfyldt den første i det kvartal udbetalingen vedrører(= Børnetilskud udbetales første gang for det kvartal, der følger efter det kvartal i hvilken retten til tilskuddet er erhvervet)       Tjekkes i Program  
Sidste udbetaling sker for det kvartal i hvilket retten til tilskuddet ophører       Programmeres  
Det sociale udvalg kan beslutte at børnetilskuddet udbetales for et kortere tidsrum end kvartalsvis, ligesom udvalget kan bestemme at utilskuddet skal udbetales delvis i naturalier eller administreres efter udvalgets bestemmelser På oversigt til Socialudvalget Behandles i Socialudvalget Evt ny beslutning fra Socialudvalget indtastes    
Landsstyret kan fastsætte regler om udbetaling af børnetilskud       Progammet skal evt tilrettes Administartive rutiner skal evt tilrettes
Børnetilskud og den skattepligtige indkomst  
Børnetilskuddet udbetales ud fra den skattepligtige indkomst i det senest kendte indkomstår       Programmeres  
Indkomstgrænserne fastsættes i finansloven     Systemkonstant i Winformatik    
Bor forældrene sammen, udbetales børnetilskud på baggrund af den samlede skattepligtige indkomst       Tjekkes i program om andet er besluttet  
Bor barnet hos den ene af forældrene, udbetales tilskuddet på baggrund af dennes skattepligtige indkomst På oversigt til Socialudvalget Behandles i Socialudvalget Evt ny beslutning fra Socialudvalget indtastes    
Er denne forælder gift eller fast samlevende medregnes ægtefællens skattepligtige indkomst. På oversigt til Socialudvalget Behandles i Socialudvalget Evt ny beslutning fra Socialudvalget indtastes    
En fast samlevers indkomst medregnes hvis samlivet har bestået mindst 1 år       Tjekkes i Folkeregistret  
Bor barnet på børnehjem ud betales børnetilskuddet på baggrund af den skattepligtige indkomst hos den forælder, hvor barnet sidst var tilmeldt folkeregistret På oversigt til Socialudvalget Behandles i Socialudvalget Evt ny beslutning fra Socialudvalget indtastes    
Har barnet været plejeanbragt forud for opholdet, kan det sociale udvalg beslutte at udbetale på baggrund af plejeforældrenes indkomst På oversigt til Socialudvalget Behandles i Socialudvalget Evt ny beslutning fra Socialudvalget indtastes    
Bor barnet lige meget hos begge forældre og betaler ingen af forældrene bidrag til barnets underhold, beregnes børnetilskuddet på baggrund af den skattepligtige indkomst hos den forælder hvor barnet er tilmeldt folkeregistret ved børnetilskudsårets begyndelse På oversigt til Socialudvalget Behandles i Socialudvalget Evt ny beslutning fra Socialudvalget indtastes    
Modtager en af forældrene bidrag til barnets underhold udbetales børnetilskuddet på baggrund af bidragsberettigedes skattepligtige indkomst         Findes den oplyning i databasen? - Hvordan
Plejeforældre med gyldig plejetilladelse sidestilles med forældre På oversigt til Socialudvalget Behandles i Socialudvalget Evt ny beslutning fra Socialudvalget indtastes    
Ved væsentlig og varig nedsættelse af skattepligtig indkomst kan socialudvalget beslutte at udbetale børnetilskuddet på baggrund af den forventede indkomst På oversigt til Socialudvalget Behandles i Socialudvalget Evt ny beslutning fra Socialudvalget indtastes    
Dokumentation og regnskabsaflæggelse  
Landstyret kan fastsætte regler for refusion, regnskabsaflæggelse, revision og kontrol       Progammet skal evt tilrettes Administartive rutiner skal evt tilrettes