Ledighedsregistrering

Indhold:

Indledning

I det følgende beskrives ledighedsregistreringsmodulet. Systemet er en integreret del af Winformatiksystemet og er knyttet tæt sammen med andre dele af Winformatiksystemet.
Formålet med systemet er at kunne:

Stamoplysninger omfatter:

 • Næste kontroldato. Det er den dato, hvor den ledige forventes at komme til kontrol næste gang. Det må gerne være tomt. Det er f.eks. tilfældet hvis personen ikke mere er ledig, og derfor ikke mere skal møde til kontrol.
 • Helbredshensyn i forbindelse med varetagelse af jobs. Det er f.eks. ikke hensigtsmæssigt at anvise folk med ondt i ryggen til arbejde med en skovl.
 • Uddannelsesniveau
 • Matchgruppe
 • Fritagelse for stempling (periode). Bemærk, at denne oplysning bruges pt ikke til noget systemmæssigt; men vises på side 530 og 532.
 • Registrere henvendelser og dermed lette behandlingen af oplysninger, som skal tilflyde det sociale system. Der er forskel på hvilke ydelser, man er berettiget til hvis man stempler korrekt eller man er i karantæne. Dato for henvendelse "stempling" skal være angivet.

Der er defineret følgende matchgrupper:

0 (ikke angivet)
1 Jobklar
2 Indsatsklar
3 Midlertidig passiv

Funktioner

Systemet indeholder følgende funktioner:

Registreringssider
530 Registrering af personkort
543 Stempling
 
Oversigtssider
532 Søgning efter ledige
535 Liste af karantæner
540 Oversigt over anvendte koder
 
Udskrifter
536 Udskrift af ledige
  Giver en liste over ledige ud fra næste kontroldato. Kan anvendes til: - at lave en liste over personer, som ikke er mødt frem til en bestemt kontroldato. - at lave en liste over personer, der forventes at møde til kontrol på en bestemt dato.
537 Udskrift af fremmødte. Giver en liste over de personer, som har stemplet i et angivet tidsinterval.
538 Udskrift af anviste Giver en liste over de personer, som har fået anvist arbejde indenfor et angivet tidsinterval.
541 Udskrift af statistik Giver en liste, der viser antal personer i hver kategori (Grønlandsk, Alder, Køn, Faglært, Forsørger), der har været ledige i en given periode. Kan også udskrive CPR-numre i hver kategori.
 
Sletning
542 Sletning af notater
 
Udtræk
539 Udtræk til Grønlands Statistik

Kataloger, som ajourføres af KIMIK iT og/eller Grønlands Statistik

 • Skolegang Katalog over relevante grundskoleuddannelser
 • Uddannelse. Indeholder uddannelses-kode samt -beskrivelse. Se også  Uddannelsesstatistik på Grønlands Statistiks hjemmeside.
 • Kursus Indeholder kursus-kode samt -beskrivelse.
 • Organisationer Indeholder relevante organisationer.

Arbejdsopgaver

Registrering af ledig

Side 530 bruges til at registrere den ledige.

Det enkelte arbejdsmarkedskontor kan selv bestemme, hvilke informationstyper man vil registrere. Dog er det sådan, at der som minimum skal registeres de informationer, som skal afleveres til Grønlands Statistik. Det drejer sig om matchgruppe, uddannelse, henvendelse og anvisning.

Registrering af kontrol (=stemple)

Side 543 anvendes.

Bemærk, at personen først skal være oprettet i side 530.

Indtast CPR-nummer samt evt. Notat. Lav evt. ændring i det foreslåede Kontrol-dato og Næste kontrol-dato. Klik OK.
Finde ledige med specielle kvalifikationer

Når en arbejdsgiver henvender sig for at få arbejdskraft, kan man bruge udskriften fra side 536 til at finde kandidater til jobbet.

Brug udskriften fra side 536 Udskrift af ledige

1. Udfyld Fra dato med dagsdato og Til dato med en dato en måned frem i tiden. Herved udvælges blandt de ledige, der er skal have anvist job.
2. Udfyld felterne Uddannelse, Kursus, Erfaring med det, der søges efter.
Bemærk: Hvis blot et af de tre kriterier er opfyldt vil personen komme med på listen.
 
  Eksempel: Uddannelse 23
    Kursus
    Erfaring 232113
  Personer med erfaring som 232113 KØKKENASSISTENT eller med en uddannelse indenfor 23 LEVNEDSMIDLER vil komme med på listen.
   

Anvisning af arbejde/registrering af arbejdsforhold

Side 530 anvendes til at finde den ledige. Der registreres et arbejdsforhold Under Anvist. Der skal registreres så mange informationer som muligt. Følgende kan indtastes:

Anvisningsdato Indtast dags dato.
Sted Skriv, hvilken arbejdsplads, der er tale om.
Type Her kan angives en kode fra uddannelses-kataloget.
Resultat Her angives ANVIST eller SELV FUNDET.
Ansat Her angives ansættelsesperioden, evt. kun startdato.
1. løn Her angives dato for første lønudbetaling. Oplysning bruges af socialforvaltningen.

Afvisning af anvist arbejde

Hvis en ledig ikke vil tage et anvist arbejde registreres dette i side 530 under Karantæne.

Følgende felter udfyldes:

Resultat VÆGRING, ANNULLERING eller ANDET.
Årsag Fri tekst, der beskriver årsagen til afvisningen.

I karantænesiden indtastes oplysninger om periode, samt eventuelt årsag.

Feltet Næste kontroldato på side 530 udfyldes med en dato efter karantænen.

Indkalde til matchgruppe-3 samtale (udarbejde handleplan)

I henhold til Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp § 11, samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. §2 skal matchgruppe 3 borgere indkaldes til samtaler med henblik på udarbejdelse af Handleplaner.

Side 532 har nogle søgemuligheder, der gør det mere enkelt at fremsøge listen over borgere, der skal indkaldes.

Det er således muligt at få en liste, hvor der frasorteres personer, der ikke er relevante for at kunne indkalde borgere til samtaler og opfylde ovennævnte lovhenvinsninger. Det drejer sig om:

 • Pensionister
 • Handicappede
 • Afdøde

Eksempel på udfyldelse af søgning i side 532:

"Off.hjælp efter": Hvis denne dato er udfyldt så skal personen have fået udbetalt offentlig hjælp efter den angivne dato for at komme med på listen. Offentligt hjælp er defineret som arter, der er mærket med TRANG i side 353. Det er posteringens betalingsdato, der anvendes i dato-sammenligningen.

Hvis der er hak i "Ikke pensionist" så udelades personer, der indenfor de seneste 2 måneder har fået noget udbetalt under konto 43 (Førtidspension) eller under konto 47 (Alderspension).

Hvis der er hak i "Ikke handicappet" så udelades personer, der er oprettet i side 920 "Handicap: Oplysninger".

Bemærk: Det er en forudsætning for fremsøgningen at personen er oprettet i side 530. Det er altså ikke nok i sig selv at der er udbetalt offentlig hjælp til forsørgelse eller til faste udgifter.

Lovgrundlag:

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

§ 11. Modtagere af offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter har ret til at få udarbejdet en individuel handlingsplan i samråd med kommunalbestyrelsen jf. dog stk. 3.

(stk 2 -6 udeladt)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v.

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal oplyse ansøgere og modtagere af offentlig hjælp om retten til at få udarbejdet en individuel handlingsplan i samråd med kommunalbestyrelsen.

Hvis man yderligere ønsker at udelade personer, der allerede har været til samtale indenfor en vis periode, kan det gøres på følgende måde:

 1. Når der er afholdt en samtale så skal du oprette en "Matchgruppe 3 samtale". En "Matchgruppe 3 samtale" er et notat oprettet med side 579, hvor Hændelse = "Matchgruppe 3 samtale" og hvor mødedato er udfyldt.
 2. Ved søgning i side 532 udfyldes feltet "Ej M3-møde efter" med skæringsdatoen. Personer, der har en  "Matchgruppe 3 samtale" med mødedato efter den indtastede dato, vil blive udeladt af listen.

Opfølgning

I henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v. §10 skal visse modtagere af offentlig hjælp indkaldes til opfølgning hver 3. måned

Dette kan styres ved hjælp af feltet Opfølgningsdato i side 530. Efter en møde med den pågældende udfyldes feltet med en dato, der ligger 3 måneder senere fremme i tiden.

I side 532 kan der eksempelvis søges således hvis jeg vil finde personer, der har en opfølgningsdato den 6. januar 2017 eller tidligere:

Der kan eventuelt kombineres med andre søgekriterier, f.eks. "Off.hjælp efter", der bruges at udelade personer, der ikke er på offentlig hjælp mere. Hvis dette felt f.eks. er udfyldt med 01-12-2016, så medtages kun personer, der har fået udbetalt offentlig hjælp efter denne dato.

Der kan også kombineres med f.eks. Matchgruppe = 3.

Lovgrundlag:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v.

§ 10. Modtagere af offentlig hjælp som følge af uarbejdsdygtighed på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, skal efter indkaldelse møde til opfølgning på kommunen hver 3. måned.

(stk 2-3 udeladt)

Bemærk: Systemet bruger ikke feltet Opfølgningsdato til noget. Det er op til brugerne af systemet at blive enige om hvad datoen skal bruges til. I forhold til systemet, så er det bare et felt, som en bruger kan indtaste noget i med side 530 (evt. blanke den ud), og som en bruger efterfølgende kan anvende ved en søgning i side 532.
Systemet bruger pt ikke feltet til at sende påmindelser pr. email eller lignende. Kommunen kan evt. selv indføre en rutine hvor ”nogen” f.eks. en gang om ugen foretager en søgning i side 532 med relevante datoer i Opfølgningsdato (fra/til).

Arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Sletning af notater

Hvis et notat er fejloprettet, kan de slettes fra side 542. Det kræves særlige rettigheder til siden og til at måtte slette notater.
For at slette et eller flere notater tilknyttet en ledig, søges personen frem på side 542. Hvis der søges på et konkret CPR-nummer, findes alle de notater, der er tilknyttet den konkrete person. Søges der på en del af et CPR-nummeret eller (del af ) fornavn/efternavn findes en liste med personer. Og ud fra den liste udpeges den konkrete person, der har notat(er) tilknyttet, som ønskes slettet.
På side 542A udpeges det notat der ønskes slettet. Og for at slette det, klikkes der på datoen for notatet, og side 542N åbnes. På side 542N er der en Slet - knap. Notatet slettes uden yderligere varsel.

Statistik-udtræk (til regneark)

Varianter

Normal Denne variant beregner statistik for ledige i perioden fordelt ud fra egenskaberne: Grønlandsk/Dansk, Køn, Faglært/Ufaglært, og Forsørger/Ikke-forsørger.

Avanceret Denne variant beregner statistik for den angivne måned og viser kommunes ledighedsstatistik på total ark og match-gruppe ark. De ledige er fordelt ud fra: Alder, køn, faglært/ikke-faglært. Desuden vises hver enkelt aktiv lokalitets (by/bygds) statistik. Statistikken beregnes ved hjælp af en opdeling i lokaliteter; men statistikken beregnes på baggrund af nuværende bopæl. Dette betyder at man kan opleve en forandring i tallene, hvis man gentager udtrækket på et senere tidspunkt. Det samme gælder hvis en person har ændret match-gruppe (udtrækket er baseret på nuværende match-gruppe).
Bemærk, at i totalen for kommunen medtælles kun personer, der på udtrækstidspunktet har bopæl i kommunen. Derfor vil denne kunne udvise mindre antal end den tilsvarende Normal-variant, idet Normal-varianten medtæller alle uanset nuværende bopæl.

Uddannelse Denne variant beregner statistik for de enkelte uddannelser.

Opgørelsesmetode

En ledighedsperiode er fra stemplingsdato og 14 dage frem, og man regnes som ledig i hver af disse 14 dage. En ledighedsperiode bliver dog afbrudt af en anvisning imellem ledighedsperiodens start og slut. Dvs fra og med anvisningsdatoen og resten af 14 dages perioden regnes man ikke som ledig. Man tælles med i en Statistik-periode, hvis man har været regnet som ledig i mindst en dag i statistik-perioden.

Bemærk, KOMLIS og Grønlands Statistik for tiden (februar 2012) arbejder med en opgørelsesmetode, hvor man tælles med som ledig i en måned hvis man har en stempling i den pågældende måned. Det er en anden metode end side 541 anvender. Side 541 vil typisk give højere tal end KOMLIS og Grønlands Statistik.

Indberetning til Grønlands Statistik

Når en måneds registreringer er foretaget - d.v.s. typisk i starten af den efterfølgende måned - skal kommunen lave et udtræk til Grønlands Statistik. Det sker ved at bruge side 539.

Udtrækket omfatter personer, der enten har foretaget en henvendelse i perioden eller fået anvist arbejde i perioden.

Tryk på Send for at få sendt til email med oplysningerne til Grønlands Statistik. Der bliver sendt en kopi til dig selv.

Der skal ikke fremsendes nogen papir-udskrift.

Filformat:

Type

Betydning

Forklaring

p

Person

Hvis en person er med i filen, så starter vi med en person-række

a

Anvisning

En person har fået en anvisning til arbejde. Anvisningsdato i 3.kolonne. Virksomhedens navn vil evt. stå i 5. kolonne

h

Henvendelse

En person har foretaget en henvendelse ("stempling")

u

Uddannelseskode

Personen har en uddannelses-kode

Kolonner adskilt med tabulator. Tabel med eksempel:

Kol 1: Type

Kol 2: cprnr

Kol 3: tom, henvend-dato, anvisdato el. uddkode

Kol 4: Komkod+lokalitets-nr

Kol 5: Anvsinings sted

Kol 6: Match-gruppe

p

060877xxxx

<tom>

9550300

 

1

h

060877xxxx

16072009  

 

 

 

a

060877xxxx

01072009

<tom>

KIMIK iT A/S

 

u

060877xxxx 

24211

 

 

 

Begreber

I det følgende bliver relevante begreber forklaret.

 • Grønlandsk arbejdskraft Ja/Nej-markering om hvorvidt den ledige opfylder betingelserne for at blive betragtet som grønlandsk arbejdskraft.
 • Forsørger Ja/Nej-markering. Bruges til at vurdere om en ledig kan have arbejde udenfor normal arbejdstid. Til hjælp vises automatisk hvor mange mindre-årige børn, der findes på samme adresse som den ledige.
 • Samlever Dette bruges både til samlevende samt gifte personer. Blot skal personen være registreret i folkeregisteret.
 • Navn og adresser på personer. Det er ikke muligt at registrere disse, idet systemet er integreret med folkeregisteret. Navne- og adresse-oplysninger hentes fra folkeregisteret.
 • Næste dato Den dato hvor den ledige skal møde til kontrol næste gang. Feltet er tomt, hvis personen ikke skal møde til kontrol mere.