Projektgrupper

§1

En projektgruppe nedsættes/opløses af Det Fælleskommunale IT-udvalg.
§2 Det Fælleskommunale IT-udvalg udarbejder et skriftligt kommissorium for den enkelte projektgruppe.
§3 Projektgruppens medlemmer udpeges af Det Fælleskommunale IT-udvalg blandt medarbejderne indenfor de relevante forvaltninger og/eller afdelinger i de kommuner, som deltager i Det Fælleskommunale IT-samarbejde. Projektgruppens medlemmer bør så vidt muligt repræsentere en fagligt kvalificeret viden om såvel "Bedste praksis" som "Mest udbredte praksis" på det omhandlede fagområde. Herudover kan projektgruppen selv udpege ad hoc medlemmer fra andre forvaltnings- og/eller fagområder, hvis dette skønnes nødvendigt for løsningen af konkrete opgaver.
§4 I det omfang det skønnes påkrævet, tilsikrer Det Fælleskommunale IT-udvalg, at projektgruppens medlemmer udstyres med de nødvendige IT-faglige kundskaber for udførelse af opgaverne i relation til det fastlagte kommissorium.
§5 Projektgruppen konstituerer sig selv på det første møde gennem valg af en formand.
§6 Stemmeberettiget er kun faste medlemmer af projektgruppen. Afgørelser i projektgrupper skal ordentligvis ske enstemmigt. Ved uenighed om væsentlige spørgsmål, forelægges sagen for Det Fælleskommunale IT-udvalg.
§7 Omfatter projektgruppens opgave valg af konkrete produkter og/eller teknologier, skal dette ske i tæt samarbejde med de relevante leverandører, med hvem Det Fælleskommunale IT-samarbejde har indgået aftaler og Det Fælleskommunale IT-udvalgs sekretariat.
§8 Projektgruppen skal løbende vurdere behovet for evt. samarbejde med andre projektgrupper under Det Fælleskommunale IT-udvalg, og i givet fald etablere et sådant.
§9 Skriftlige statusnotater fra alle møder i projektgruppen fremsendes til Det Fælleskommunale IT-udvalgs sekretariat senest 14 dage efter hvert møde. Det Fælleskommunale IT-udvalgs medlemmer holdes løbende orienteret om projektgruppens arbejde, ved at Det Fælleskommunale IT-udvalgs sekretariat indlægger mødereferater fra de enkelte projektgruppers møder på den interne del af IT-udvalgets website.
§10 Alle omkostninger vedr. projektgruppens arbejde finansieres over Den Fælleskommunale udviklingspulje i henhold til et af Det fælleskommunale IT-udvalg godkendt budget.
§11 Således vedtaget på Det Fælleskommunale IT-udvalgs møde den 2. april 2001.
Projektgruppernes arbejdsgrundlag er beskrevet i Forretningsorden for projekt- og faggrupper, og findes her  i sin helhed i PDF-format.