Faggruppens opdrag

Statusmøder

Anbragte børn - analyse

En henvendelse fra Kommuneqarfik Sermersooq har givet anledning til at det umiddelbart vurderes, at området ”anbragte børn” med fordel vil kunne administreres delvist via en tilpasning af eksisterende funktionalitet i Handicap-systemet og delvist via Social Journalark, samt at der herudover synes at foreligge en del ønsker/behov, som må anses at være unikke for netop ”anbragte børn”. Med udgangspunkt i at håndteringen af ”anbragte børn” indebærer såvel en betydelig administrativ byrde som ikke uvæsentlige omkostninger for kommunerne, bør området analyseres nærmere og på grundlag heraf laves et forslag, til hvordan de forskellige faciliteter kan implementeres.

Forslag

Det foreslås at der i første omgang laves et basissystem, der indeholder registering af de enkelte anbringelser, samt mulighed for et statistisk udtræk. På længere sigt kan der evt. kobles en mulighed for økonomiske overslag/opfølgning på systemet.

Det foreslå at systemet vedrørende anbragte børn laves som et selvstændigt system - med en kobling til handicapsystemet. Det skal således være muligt at registrere en anbringelse uden at barnet er registeret som handicappet, og det skal være muligt at registrere barnet som handicappet uden at der er registreret en anbringelse for barnet. Dog skal stamkort siden i handicapsystemet tilrettes således den viser information om anbringelse (hvis der findes en anbringelse), og giver mulighed for at hoppe til stamkortsiden vedr. anbringelse for det pågældende barn. Og tilsvarende den modsatte vej.

Integrationen mellem systemet for anbringelser og sociale journalark tænkes udført på samme måde som integrationen mellem handicapsystemet og sociale journalark. Nemlig ved at stamkortssiden for anbringelser skal indholde to hop-muligheder:

 1. Hop til visning af eksisterende notater for barn med kategori = Anbringelse (evt. kan liste over notater i anbringelseperioden vises direkte i stamkortsiden)
 2. Hop til oprettelse af nyt notat for barnet med kategori = Anbringelse

Herudover foreslås det at siderne til at oprette / læse journalark udvides med en knap "Detaljer vedr. anbringelse", der åbner et vindue med stamkortsiden, som dels viser allerede oprettede anbringelser og som dels giver mulighed for at oprette en ny anbringelse. Tilsvarende kunne de to sider udvides med en knap "Detaljer vedr. handicap", der skal åbne side 920 med det valgte CPR-nummer.

I stamkortsiden for anbringelser vises en oversigt over barnets familie - cirka således (klip fra social journalark):

Data-struktur

For hvert barn kan der registreres et vilkårligt antal anbringelser. Hver anbringelse har følgende oplysninger:

CPR-nummer for barn  
Lokalitet By/bygd, som barnet tilhører på anbringelsestidspunktet (bemærk, at denne kan være forskellig fra by/bygd jvf folkeregister)
Anbringelsesdato  
Anbringelsesophør (dato)  
Anbringelsestype Akut, Planlagt (1.gang) eller Planlagt (genanbringelse)
Forældresamtykke Med eller Uden
Ophørs-årsag Hjemgivelse, Adoption, Fyldt 18 år, Konflikt
Anbringelsessted Valgt fra liste over anbringelsessteder
Bemærkning Kortfattet bemærkning (ved længere notater benyttes journalark)

Hvert anbringelsessted har følgende oplysninger:

Nummer Kan være et CPR-nummer (hvis plejefamilie) eller kunde-nummer (hvis institution)
Type Selvstyre-institution, Kommunal institution, Privat institution, Plejefamilie (underopdelt i: plejefamilie, privat arrangeret plejefamilie, professionel plejefamilie)

Statistik

Der skal kunne produceres to typer statistik:

 1. Anbragte børn i en bestemt periode, opgjort efter lokalitet, anbringelsestype, anbringelsessted (anbringelsesstedtype)
 2. Ophør i en bestemt periode, opgjort efter lokalitet, ophørsårsag (evt. flere dimensioner)

Brugergrænseflade

Systemet udvikles som udgangspunkt med dansk brugergrænseflade. Der skal tages stilling til om systemet herudover skal udvikles med fuld grønlandsk brugergrænseflade. Handicapsystemet er udviklet med fuld grønlandsk brugergrænseflade. Faggruppen anbefaler at systemet udvikles med både dansk og grønlandsk brugergrænseflade.

Ønske om senere udvidelse

Fra Mette Sonniks, Sermersooq, er der kommet et ønske om på tilsvarende vis at kunne registere andre hjælpeforanstaltninger. Det svarer til forbrug på konto 41-01 Hjælpeforanstaltninger og konto 41-06 Familiebehandling, hvor anbringelse anvender konto 41-02 Plejeophold og 41-03 Døgninstitutionsophold i Sermersooqs kontoplan. Bemærk, at Sermersooq pt ikke anvender en opdeling af konto 41, som autoriseret i kapitel 3 her:http://www.kanukoka.gl/da/kommunale_sagsomraader/oekonomi_og_skat/administrationshaandbogenn

Anbefaling

Der er enighed om at der er politisk efterspørgsel efter de oplysninger, som ovennævnte system vil kunne give. Det vurderes at der ikke vil være noget væsenligt ekstra adminstrativt tidsforbrug i forbindelse med at anvende et system som beskrevet.

Det anbefales at udvikle et system som beskrevet ovenfor.

Faggruppen

Faggruppen består af

 • Dariusz Sobczynski, QA
 • Arnajaraq Poulsen og Vivi Christiansen SE
 • Katrine Berthelsen og Judithe Møller, KU

Der er holdt møde med faggruppen torsdag den 3. november 2011 og mandag den 28. november 2011.

Link til Anbragte børn - Økonomi-del

Statusmøder

021014

Mødereferat Anbragte Børn 02.10.14

240414

Mødereferat 240414.pdf

 270214

Anbragte børn mødereferat 270214 

130613

Følgende blev primært gennemgået:

 1. Obligatoriske felter
 2. Statistik delen
 3. Afslutning på fase 3
 4. Opstart fase 4 (Økonomi delen)

Indledende

Kontrol af data er i gang i QA, det er dog svært at få alle der arbejder indenfor området til at kontrollere. Akutte bliver f.eks. ikke registreret. Der opfordres til at faggruppen gør kommunen yderligere opmærksom på systemet. Endvidere ønskes et Kursus og videoinstruktioner, så kendskabet og viden omkring systemet udbredes.

Ny kontakt hos QA foruden Dariusz modtaget. Det er Margrethe Cortsen (mjc).

Udvikling af systemet

Nye funktioner på side 930, 931 og 932 blev fremvist. Kommunerne opfordres til at afprøve siderne og melde tilbage om de finder fejl/tips/ideer el. lign.

Enkelte rettelser til brugergrænsefladen / data blev meldt:

-          Side 932G viser antal forkert

-          SearchType dialogboksen indeholder i QA, to plejefamilie typer. Plejefamilie niveau 2 bør fjernes.

-          To ”Planlagt” anbringelsesstyper findes, der bør kun være én, og systemet bør selv regne ud om det er en gentaget eller enkelt planlagt anbringelse.

Næste gang

Grundet sommerferie i kommunerne, så vil vi fortsætte udviklingen af ønsker modtaget på dette møde og forrige møde hen over sommeren.

Derefter indkaldes der i slutningen af August et møde hvor de sidste ønsker bliver fremvist og fase 3 formentlig lukkes.

Fase 4 vil derefter opstarte. Der er allerede modtaget det første materiale til fase 4 omkring takster og døgninstitutioner  m.v.

Såfremt kommunerne har yderligere materiale så fremsend gerne.

Fase 4 materiale

Følgende materiale blev modtaget:

For Takster og beregninger:

- Familiepleje

- Døgninstitution

- Dobbelt vederlag

- Lomme og tøjpenge (månedstakst kost takst) + (Døgn takst)

- Støttepersoner ligesom handicapområdet.

- Akut anbringelser + døgntakst inkl. Besøgelse

230513

Følgende blev primært gennemgået:

 1. Status på Anbragte børn systemet siden sidst
 2. Felter der er gjort obligatoriske på side 930 og 931
 3. På Side 931 og side 930 kan man nu se historiske og nuværende børn
 4. Statistikdelen blev gennemgået

Kort gennemgang af anbragte børn systemet

- Side 930 – stamkort og undersider

- side 931 – Anbringelsessteder med mulighed for historik for anbringelsessteder

Det er nu muligt at se historik og aktuelle anbragte børn på side 931. Denne udvides med kommende anbragte børn også.

Udvikling af systemet

Side 932G blev fremvist. Denne indeholder nu muligheder for at udtrække følgende statistik:

 • Antal anbragte børn iSermersooq, samt at kunne trække antal anbragte børn i de enkelte byer og bygder
 • Vi skal kunne trække antalnyanbragtepr år og pr måned
 • Vi skal kunne trække antal anbragte i familiepleje
 • Antal anbragte på selvstyrets døgninstitutioner
 • Antal anbragte på private døgninstitutioner
 • Antal anbragte i DK
 • Alt der ovenstående skal kunne trækkes på hele kommunen, samt ned på byer og bygdeniveau

Den vil blive sat i drift såsnart den er færdiglavet og testet.

Faggruppen meddelte desuden at man skal kunne søge socialrådgiver frem (init) på statistik siden også.

Endvidere fremkom der ønskede om at man kan registrere opfølgningsdatoer på et anbragt børn, og at socialrådgiveren (init) kan modtage fx en påmindelsesmail når denne opfølgningsdato forekommer.

Desuden kunne de også godt tænke sig at man kan registrere datoer som f.eks. ny vurdering af handleplan, hvornår hjembesøg foretages o. lign.

Vi vil formentlig gennemgå ovenstående ønsker i yderligere detaljer på næste møde.

Næste gang

- Fase 3 forventes afsluttet om ca. 14 dage. Derefter vil der blive indkaldt til afsluttende møde, og fase 4 vil formentlig blive startet op. Fase 4 omhandler Økonomidelen i Anbragte børn systemet. Bla. skal takster kunne indlæses i systemet i henhold til cirkulæret og beregninger kunne foretages i henhold til disse takster, anbringelsessteder og anbragte børn.

020513

Følgende blev primært gennemgået:

 1. Status på Anbragte børn systemet siden sidst
 2. Nye søge muligheder (Område søgning på side 931)
 3. Samt nye felter (obligatoriske) der skal gøres obligatorisk på side 930 og 931
 4. På Side 931 kan man nu se historiske og nuværende børn
 5. Statistik delen blev kort taget op

Kort gennemgang af anbragte børn systemet

- Side 930 – stamkort og undersider

- side 931 – Anbringelsessteder med mulighed for historik for anbringelsessteder

Det er nu muligt at se historik og aktuelle anbragte børn på side 931.

Udvikling af systemet

Side 930+

- Stamkort side 930A har et felt kaldet hjemby/bygde, dette indeholder for mange lokaliteter, og disse skal der ryddes op i.

- Andre felter vil også blive gjort obligatorisk og fremvist til næste møde.

- På tilføj anbringelsessted siden, skal Anbringelsesetype … planlagt (1. gang og genanbringelse) muligvis laves om til blot at hedde planlagt.

- Oversættelser af sider er i gang også.

Side 931+

- På side 931 skal type vises i søgelisten og den skal være sorteret efter  type og navn. Type skal vise efter Kundenummer.

- Side 931 områder indeholder i QA en lokalitet der hedder ”Anbragte børn – llulissat”, denne skal muligvis fjernes og resten skal checkes igennem.

- På Side 931A skal ”Niveau 1 : Institution” hedde døgninstitution. Der skal ryddes op i niveau 2. Arbejdstlf. skal gøres obligatorisk samt andre felter.

- Oversættelser af sider er i gang også.

Generelt

- Ny lov kommer pr. 1. Jan. 2014.

- Foreløbig udkast fremsendes til KRS.

Indlæsningslister

- Der opfordres til at vedligeholde dataene i systemet (altså checke anbragte børn og anbringelsessteder) og IKKE benytte papirliste/excel regneark længere eller i det mindste sørge for at data er ajour med systemet.

Næste gang

Der vil blive indkaldt til nyt møde om ca. 14 dage, hvor vi bl.a. vil gå igennem statistik delen samt ovenstående ændringer.

240113

Fremmødte: krs fra kimik, Arnajaraq Poulsen, Vivi

Følgende blev primært gennemgået: 

 1. Gennemgang af systemet

Systemet med dets seneste ændringer blev gennemgået. Enkelte spørgsmål blev besvaret undervejs.

 1. Status siden sidst

Fase 2 er næsten færdigt, der mangler blot følgende: - Det sidste af statistik delen vedr. ophørt statistik - Vejledning+hjælp  - Grønlandsk oversættelser

Ovenstående forventes at være færdigt i løbet af de kommende uger.

Det blev anbefalet at kommunerne gennemgår alle anbringelsessteder og opdaterer Niveau 1 og 2, således at Institutioner og Plejefamilier er registreret korrekt. Dette er vigtigt da det skal bruges i bl.a. statistikdelen. Ligeledes er det vigtigt at social medarbejdere benytter sig af systemet, således at data hele tiden bliver kontrolleret og holdt ajour. Dette gælder både anbragte børn men også anbringelsessteder.

 1.  Udvidelser  - En eller flere kommende faser blev foreslået der indeholder mulighed for yderligere statistik og økonomi-lignende data i systemet (kontoplan)

 Fase 3 udkast blev udarbejdet - Obligatotiske felter - Ydereligere statistik - Kontrol af data - Økonomidel (måske først fase 4)

011112

Fremmødte: Dariusz, krs fra kimik, Arnajaraq Poulsen, Aranajaraq Joelsen

Følgende blev primært gennemgået:  1. Kort gennemgang af nuværende system  2. Status siden sidst  3. Statistik

Kort gennemgang af anbragte børn systemet  - Side 930 – stamkort og undersider med mulighed for historik for anbringelsessteder  - side 931 – Anbringelsessteder 
Det er nu muligt at se historik og aktuelle anbringelsessted. Endvidere kan status ”overflytning” nu sættes. Værge feltet er endvidere flyttet til side 930D. Sermersooq faggrupper og kolleger har fået hjælp til brug af systemet.

Udvikling af systemet  - Sermersooq har fremsendt eksempler på ekstra statistik der skal kunne udtrækkes af systemet foruden de to generelle statistikker.  - Statistik side 932 er det næste der skal udvikles.  - Der er et ønske om at data om anbragte børn kan flytte fra én kommune til en anden kommune.  - Endvidere var der ønske om at kontoplan m.m. kan kobles på anbringelsessteder.

Indlæsningslister  - Der opfordres til at vedligeholde dataene i systemet og IKKE benytte papirliste/excel regneark længere eller i det mindste sørge for at data er ajour med systemet.

Udvidelser  - En kommende fase blev foreslået der indeholder mulighed for økonomi-lignende data i systemet (kontoplan)

160812

Fremmødte:: vivi, dariusz, krs fra kimik, katrine

Følgende blev primært gennemgået:  1. Kort gennemgang af nuværende system 2. Status: Fuldførelse af Indlæsning af lister 3. Statistik

Kort gennemgang af anbragte børn systemet  - Side 930 – stamkort og undersider med mulighed for historik for anbringelsessteder  - side 931 – Anbringelsessteder

Der blev diskuteret hvad der sker når et barn bliver overflyttet til en anden kommune.  Så skal man gerne kunne angive dette på side 930D.  Derfor bør feltet Status udvides med muligheden "Fraflyttet".

Udvikling af systemet  - Dariusz har fremsendt eksempel på flere felter der skal bruges og disse vil blive gennemgået og udvidet på side 930D.  - Der blev gjort opmærksom på at der kommer lovændringer i efteråret 2012/foråret 2013, disse vil formentlig føre til ændringer i systemet.  - Evt. værge felt på side 931 flyttes til 930D

Indlæsningslister  - Alle indlæsninger foretaget.  - Enkelte småting under fuldførelse.  - Der opfordres til at vedligeholde dataene i systemet og IKKE benytte papirliste/excel regneark længere eller i det mindste sørge for at data er ajour med systemet.

Statistikdelen  - Foruden de to definere statistikker skal systemet kunne generere en statistik til en velfærdsudvalgsrapport som skal laves hvert kvartal. Denne skal indeholde antal anbragte børn og hjemgivne børn. Side 930D skal understøtte dette.

Udvidelser  - En kommende fase blev foreslået der indeholder mulighed for hjælpeforanstaltninger samt aflastningsregistrering.

Andet  - Systemet er sat i drift, og der opfordres til at bruge systemet og prøve det af.  - Samt checke at data er korrekt indlæst og fremsende data der skal indlæses  - Såfremt faggruppen har brug for hjælp til at bruge / lære systemet, kan KRS også kontaktes.

280612

Fremmødte:  vivi, dariusz,  krs fra kimik, katrine, stella

Følgende blev primært gennemgået:

Kort gennemgang af anbragte børn systemet - Side 930 – stamkort og undersider med mulighed for historik for anbringelsessteder

- side 931 – Anbringelsessteder

- Man kan nu registrere sagsnummer  Udvikling af systemet

- Dariusz fremsender eksempel på flere felter der skal bruges.

- Der skal vises et felt kaldet ”Aktuelle anbringelsessted” på side 930 som viser evt. med grønt hvor barnet er anbragt pt. Endvidere skal anbringelsesdato og anden relevant info vises.

- Mulighed for at angive begrundelse for anbringelsessted m.m.

- Side 931: Institution eller plejefamilie dynamiske felter, f.eks. KundeNR og fjerne/vise civilistand.

- Side 931: kunne søge efter institutioner og/eller plejerfamilie

Indlæsningslister

QE og QA har fået indlæst data

indlæsningslister på vej fra SE

- Også på vej fra KU

Udvidelser / Statistikdelen  - Mette Sonnicks skal kontaktes mhb. Statistik der er behov for.

- Endvidere skal man kunne udtrække lister, som bevis for fonde o.a.

 Andet  - Systemet er sat i drift, og der opfordres til at bruge systemet og prøve det af.

- Samt checke at data er korrekt indlæst og fremsende data der skal indlæses

- Såfremt faggruppen har brug for hjælp til at bruge / lære systemet, kan KRS også kontaktes.

120412

Fremmødte:  Dariusz QA, Katrine KU, Stella

Følgende blev primært gennemgået:

Kort gennemgang af prototype  - Kunne registrere sagsnummer  -- Kommune vil fremsende eksempel på sagsnummer

Dybere gennemgang af Side 930 (Stamkort) og side 931 (Anbringelsessteder) i Winformatik  - Skal kunne tilføje anbringelsessteder og kunne se historik over dem.  - Social Journal Ark skal integreres  - Startdatoer, men meget få ophørsdatoer (for unge over 18 eller 21)  - Børn og unge over 15 år , skal også selv give samtykke … Felt til unge over 15 : Samtykke Med eller Uden.  - Fjerne slet knappen, og så lave et felt der hedder "Status" og det skal kunne angives til Aktiv / Inaktiv.  - Søg siden ændres tilsvarende

Udvidelser / Statistikdelen  - Anbringelsessted: Plejefamilier mange forskellige for hver kommune  -- Får fremsendt lister over anbringelsessteder (døgninstitutioner) og plejefamilier Der findes også "Akutte plejefamilier”  Findes noget der hedder "Akut plejevederlag" hvor det er op til 30 dage.  -- Skal kunne følge med i Akut (hvor mange gange) <> Varigt (ik glemme dem)  -- Få overblik over akut eller varigt …. Hvor lang tid og hvor tit … er vigtigt  - F.eks. kunne søge vha. listerne.  - Anbringelser i DK også vigtigt. Efterskoler f.eks. fra DK skal også kunne registreres.  - Foranstaltning under anbringelse skal kunne registreres  -- Adresse og navn. Selvfølgelig CVR nr.

 Andet  - Prototypen der er bygget indtil nu vil komme i pilottest, formentlig den kommende uge. Det er meningen at faggruppen skal prøve at bruge systemet. Kommentarer, fejl, ønsker m.v. bedes blive rapporteret til KRS.  - Såfremt faggruppen har brug for hjælp til at bruge / lære systemet, kan KRS også kontaktes.