Indhold

Indledning

Systemet anvendes til indtastning af tiltag i forbindelse med vurdering for en konkret ansøgning om førtidspension, forud for et evt. tilsagn eller afslag på en konkret ansøgning. Systemet skal desuden bruges til udtræk af statistik til  brug ved indberetning af ønskede oplysninger til Naalakkersuisut.

Systemet er et registreringssystem til registrering af f.eks. vurdering, arbejdsprøvning, revalidering eller jobplacering af førtidspensions ansøgere. resultatet af de enkelte tiltag afgør næste sagsbehandlingsaktivitet, og i sidste ende et afslag eller tilsagn om Førtidspension.

Systemets sider

Systemet indeholder disse sider:

 • 904: Søgeside til fremsøgning af personer der er registreret som ansøgere af førtidspension. Eller som allerede har fået tilkendt førtidspension men ikke vurderet endnu, jf. ny lovgivning.
 • 904A: Registreringsside til oplysninger om den enkelte perosn der ansøger om førtidspension.
 • 904T: Registreringsside til oplysninger om de enkelte tiltag forud for bevilling/afslag på førtidspension.
 • 905-905A-905T: "Læs kun" side svarende til de tilsvarende sider i 904
 • 906: Statistik

Baggrundsdata

Systemet anvender baggrundsdata, der indlægges af Kimik IT. Det drejer sig om:

 • CPR-oplysninger. Hentes dagligt pr. automatik fra CPR-systemet.
 • Oplysninger om allerede tilkendt førtidspension. Hentes fra side 900.

De anvendte cpr-numre og tilhørende detaljer er kun testdata og ikke et udtryk for virkelige forhold.

Side 904 - søg oplysninger

Når siden åbnes vises to felter til indtastning af søgekriterier. Der er en Søg knap og en Ny knap.

 

Søgning på CPR- data:

Der kan søges på hele eller dele af et CPR-nummer. der kan søges med joker.

Søgning på Navn:

I Navn kan du indtaste en del af personens navn, og klikke Søg.

Hvis der klikkes på knappen Søg, uden der er indtastet søgekriterier, hentes alle de personer frem, som er oprettet på side 904A.

Søgeresultatlisten:

Ved at klikke på et CPR-nummer i listen åbnes side 904A, hvor der vises flere detaljer om personen.

Ved at klikke på knappen Ny åbnes side 904A klar til oprettelse af en ny førtidspensions ansøger.

Ved at klikke på knappen Excel hentes de fremsøgte data ud i et Excel regneark.

Side 904A Førtidspensionsoplysninger

På side 904A kan du oprette de personer, der har søgt og evt. fået tilkendt førtidspension, og som er oprettet med henblik på registrering af tiltag i relation til vurdering i forbindelse med tilkendelse af førtidspension. 

OBS: Selv om personen er oprettet som førtidspensionist på side 900, skal personen også være oprettet på side 904A.

Opbygningen af side 904A :

 Når siden åbnes vises 3 blokke:

 • En blok med personlige oplysninger.
 • En blok med data hentet fra side 900.
 • En blok med data om de konkrete tiltag, der er iværksat i forbindelse med evt. tilkendelse af førtidspension.

Opret Ny førtidspensions ansøger.

For at oprette en ny førtidspensions ansøger klikkes på knappen Ny på side 904. Side 904A åbnes med felter klar til indtastning.

 Der er kun et tvunget felt. Det er CPR-nummer. (markeret med *)

Når CPR-nummer er indtastet eller fundet frem via listknappen (knappen med de tre prikker) klikkes på OK. Og personen søges frem igen fra side 904. Dermed fremsøges eventuelle allerede registrerede oplysninger på personen, hentet fra side 900.

En udfyldt side 904A ser sådan ud efter fremsøgning på side 904.

Blokken personlige oplysninger:

Felterne Adresse, Alder, Civilstand og Bopæl hentes fra CPR-systemet.

Det er muligt at oprette en intern note i note feltet. Note feltet er det eneste felt på siden, som kan opdateres.

Fra siden er der mulighed for at se allerede oprettede Journalnotater, samt oprette nye socialjournal notater via side 579L.

Knappen Vis førtidspension noter henter kun de notater, der hører til Førtidspension.

Knappen Vis alle noter  henter alle de notater, der hører til Førtidspensionisten - ikke kun førtidspension.

Knappen Opret note åbner side 579L hvor det er muligt at oprette et nyt journal notat.

Ændret af og Ændret viser, hvem der har oprettet elelr senest har ændret noget i registreringen, og tidspunktet for ændringen.

Blokken Side 900 info:

Den blok henter og viser de oplysninger, der evt. er registreret om personen på side 900. F.eks hvis personen har fået førtidspenion i en periode. F.eks før ny lovgivning trådte i kraft. Og måske endnu ikke er vurderet.

Der er tale om data, der ikke kan rettes her fra siden.

Blokken Plan:

For at oprette tiltag, der skal iværksættes i forbindelse med evt. tilkendelse af førtidspension, er det muligt fra side 904A at oprette konkrete tiltag med knappen Tilføj tiltag.

Oprettede tiltag vises i en liste på side 904A, i blokken Plan.

Side 904T Førtidspensionsoplysninger  - Tiltag

Opbygningen af side 904T:

Side 904T åbnes fra side 904A med knappen Tilføj tiltag, i blokken Plan. For at se detaljer om et allerede oprettet tiltag klikkes på Start-dato i listen over tiltag på side 904A.

Opret Nyt tiltag.

For at oprette et tiltag ved en person, der søger førtidspension, klikkes på knappen Tilføj tiltag på side 904A. Side 904T åbnes med felter klar til indtastning.

 

 1. Start-dato. Her indtastes den startdato, som tiltaget har. Kan være ud i fremtiden. Feltet er tvunget og skal således altid være udfyldt.
 2. Slut-dato: Her indtastes en slut-dato når et tiltag afsluttes.
 3. Type: her vælges tiltags type. Feltet er tvunget og skal således altid være udfyldt.
 4. Forløbstype: Afhængig af den valgter tiltags type er det muligt at vælge en forløbstype. Feltet er kun aktivt ved tiltagstype Revalidering eller Afklaringsforløb. Se længere ned for sammenhængen.
 5. Tekst: Her er der mulighed for at indtaste en tekst i relation til det registrerede tiltag.
 6. Arbejdstimer pr. uge: Her er det muligt at registrere antal arbejdstimer pr. uge. Se længere nede om arbejdstimer pr. uge. Anvendes hvis Tiltagstype er: Ordinært job, Fleksjob, Skånejob eller Nyttejob. Arbejdstimer i den sammenhæng betyder det faktiske antal timer personen skal arbejde i det konkrete job. Og anvendes hvis tiltagstype er: Afklaring eller Revalidering og betyder i den sammenhæng det  maximale antal timer som personen vurderes til at kunne klare
 7. Arbejdsprocent: Her er det muligt at registrere arbejdsprocent. Anvendes ved tiltagstype: Vurdering og Afklaringsforløb. Og bruges til vurdering af, hvilken førtidspension der er mulighed for at bevilge.
 8. Branche: Hvis tiltagstype er et Job (Flex-/Skåne-/Nytte-/Ordinært job) kan branche vælges. Er ikke tvunget.
 9. Slut-årsag. Hvis slutdato er indtastet skal slutårsag også vælges.
 10. Slut-bemærkning: Her er der mulighed for at indtaste en tekst i relation til det afsluttede tiltag.
 11. Ændret af: Viser den sagsbehandler der har oprettet eller senest ændret noget i tiltaget.
 12. Ændret: Viser tidspunktet for oprettelse eller seneste rettelse. 
 13. Sidehandlinger.

Der er som udgangspunkt ved oprettelse af ny to tvungne felter på siden. Det er felter markeret med '*'.

 • Start dato, som angiver den dato tiltaget påbegyndes. Kan være ud i fremtiden.
 • Type angiver, hvad det er for et tiltag der igangsættes.

Der kan vælges mellem følgende tiltags typer:

 • Vurdering
 • Revurdering
 • Afklaringsforløb
 • Revalidering
 • Ordinært job
 • Fleksjob
 • Skånejob
 • Nyttejob

For yderligere oplysninger om tiltags typer se: Oplæg til tiltagstyper rev 120117.xlsx

 En udfyldt side 904T kan se sådan ud.

Regler for og sammenhæng mellem Typer, Forløbstyper, Slut-dato, Slut-årsag, Arbejdstimer pr. uge, Arbejdsprocent

Slut-dato og Slut-årsag.


Enten er begge felter tomme eller også er begge udfyldt.
Slutårsag kan være: 

 • Afbrudt frivilligt
 • Afbrudt pga sygdom
 • Afbrudt pga udeblivelse
 • Planmæssigt afsluttet.

Hvis afslutningsårsag er Planmæssigt afsluttetSKAL der indtastes Arbejdsevne % i feltet Arbejdsprocent hvis tiltagstypen er Vurdering eller Revurdering.

Hvis afslutningsårsag er Planmæssigt afsluttetSKAL der indtastes Arbejdstimer/uge i feltet Arbejdstimer pr. uge hvis tiltagstypen er Afklaringsforløb eller Revalidering.

Det er vigtigt at registrere afbrydelser, da det har konsekvens for den konkrete vurdering af mulighed for førtidspensionen. Klienten har pligt til at medvirke ved udredningen forud for afgørelsen.

Hvis afslutningsårsag er Afbrydelse  vil der som udgangspunkt ikke kunne bevilges førtidspension uden en mere detaljeret udredning og vurdering.

Tiltagstype og branche:

 • Hvis Tiltagstype er: Ordinært job, Fleksjob, Skånejob eller Nyttejob kan der vælges branche. Ikke tvunget.
 • Hvis Tiltagstype er: Vurdering, Revurdering, Afklaringsforløb, Revalidering kan der ikke vælges branche.

Tiltagstype og Arbejdstimer pr. uge:

 • Hvis Tiltagstype er: Ordinært job, Fleksjob, Skånejob eller Nyttejob skal der indtastes antal arbejdstimer pr. uge. Arbejdstimer i den sammenhæng betyder det faktiske antal timer personen skal arbejde i det konkrete job.
 • Hvis tiltagstype er: Afklaring eller Revalidering betyder Antal timer/uge det  maximale antal timer som personen vurderes til at kunne klare.

Tiltags typer og forløbstyper:

Forløbstyper kan være:

 • Afklaringsforløb - Arbejdsprøvning
 • Afklaringsforløb - Misbrugsbehandling
 • Revalidering - Beskæftigelseigelse
 • Revalidering - Uddannelse

Hvis tiltagstyper er enten Afklaringsforløb eller RevalideringSKAL der vælges Forløbstype, således at Tiltags typen svarer til forløbstype: Afklaringsforløb --> Afklaringsforløb - NN eller Revalidering --> Revalidering - XX

Arbejdsevne procent: Hvis arbejdsevne procenter vurderes til at være større end 75 kan der IKKE ydes førtidspension

Arbejdsevne procent: Hvis arbejdsevne procenter vurderes til at være mindre end eller lig med 75 kan der ydes førtidspension som laveste, mellemste eller højeste sats, afhængig af den konkrete %, og i henhold til lovgivningens bestemmelser.


For detaljeret beskrivelse og sammenhæng mellem de enkelte data - se oversigt her. Oplæg til tiltagstyper rev 120117.xlsx

En afgørelse om anvendelse af §9, stk 2 "Revalideringsforløbet undlades for personer, hvor det er dokumenteret, eller hvor det på baggrund af ganske særlige forhold er åbenbart, at vedkommende ingen arbejdsevne har og ikke på sigt vil kunne udvikle arbejdsevnen. " kan oprettes som et Tiltag således:

Oprettede tiltag vises i en liste på side 904A, i blokken Plan.

Side 905 Førtidspensionsoplysninger -  LÆS KUN

For de sagsbehandlere,  der ikke har brug for at oprette nye eller rette i allerede oprettede tiltag er der mulighed for at læse detaljer via siderne 905, 905A og 905T.

Siderne er opbygget magen til de tilsvarende sider 904, 904A og 904T. Dog kun med læs mulighed.

Side 905 - søg :

Side 905A - førtidspension Oplysninger:

Side 905T tiltag:

Side 906 Førtidspension: Statistik

På side 906 kan der dannes en statistik til brug ved indberetning af ønskede oplysninger til Naalakkersuisut.

Siden er en søgeside til indtastning af det tidsrum som man ønsker  at danne statistik for.

Opbygningen af side 906 :

 Når siden åbens vises to felter til indtastning af søgekriterier: Startperiode og Slutperiode.

Der er en Excel knap som fungerer som Søg knap.

 

 Søgning på 906:

Indtast start- og slutperiode. Begge felter skal være udfyldt.

Ved at klikke på knappen Excel hentes de fremsøgte data ud i et Excel regneark.

Der kommer en meddelelse om, at regnearket er dannet og kan enten gemmes eller åbnes.

Eksempel på statistik udtræk:

Eksempel på Statistik udtrukket fra side 906

I henhold til selvstyrets bekendtgørelse er kommunerne forpligtet til at indsende statistik til Naalakkersuisut.

Statistik

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension:

§ 18.  Kommunalbestyrelsen skal indberette statistiske oplysninger til Naalakkersuisut.  Kommunalbestyrelsen skal anvende de programmer eller formularer, der stilles til rådighed af Naalakkersuisut til indberetning.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen indberetter oplysning om oprettede, verserende og afsluttede sager og fordelt på ansøgninger og revurderinger.
  Stk. 3.  De statistiske oplysninger omfatter:
1)  Alder, køn, bosted
2)  Afklaringsforløb fordelt på misbrugsbehandling, arbejdsprøvning mv.
3)  Revalideringsforløb fordelt på uddannelse, beskæftigelse mv. 
4)  Sagsbehandlingstider fordelt på afklaringsforløb, revalideringsforløb og afgørelse.
5)  Afsluttede sager fordelt på afslag og tilkendelse af førtidspension.
6)  Sager afsluttet med tilkendelse af førtidspension fordelt på laveste, mellemste og højeste førtidspension og med oplysning om fastsat arbejdsevneprocent.
7)  Antal personer, der modtager eller har modtaget højeste førtidspension i medfør af § 19, stk. 1 i Inatsisartutlov om førtidspension.
8)  Antal fleks- skåne- og nyttejobs til rådighed fordelt på byer og bygder.
  Stk. 4.  De statistiske oplysninger ajourføres løbende og indberettes til Naalakkersuisut senest én måned efter udløbet af et kvartal og et kalenderår. 
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan til enhver tid anmode om supplerende indberetning og herunder med andre statistiske oplysninger end de i stk. 2-3 nævnte.

 

Sidehandlinger:

Knapper på side 904A og 904T:

OK knappen gemmer og returnerer til forrige side.

Anvend knappen gemmer og forbliver på siden.

Annuller knappen annullerer det indtastede uden at gemme, og returnerer til forrige side.  

Slet knappen sletter det der er vist i detail.

Ved at klikke på knappen Excel hentes de fremsøgte data (Tiltag) ud i et Excel regneark.

Kundgørelser i 2015 af Inatsisarturlov om alderspension og Inatsisartutlov om førtidspension

Kundgørelser i 2015

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension

Inatsisartutlov nr. 24 af 7. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 29. december 2015 om alderspension

Cirkulære 285 alderspension

Cirkulære 286 førtidspension