Handicap

Indledning

Et handicap system er pt. under udvikling.

Oplæg til systemet:

Kartotekskort for den enkelte handicappede med oplysning om handicaptype / diagnose m.v. Mulighed for lagring af dokumenter (læge/psykolog-udtalelser, ½-års rapporter fra støttepersoner mv.) Kobling til eksisterende social journalark system. Oversigt over økonomiske forhold  

I det følgende beskrives mere detaljeret hvordan systemet tænkes at blive. Beskrivelsen er et design-oplæg, d.v.s. projektdeltagerne er velkomne til at komme med ændringsforslag.

Tekst i kursiv skal der tages stilling til i forbindelse med projektarbejdet.

Udviklingsfaser

Følgende faser er blevet fastlagt til udvikling af handicap-systemet:

Handicap – basissystem – fase 1 Kartotekskort for den enkelte handicappede med oplysning om handicaptype / diagnose m.v. Mulighed for lagring af dokumenter (læge/psykolog-udtalelser, ½-års rapporter fra støttepersoner mv) Kobling til eksisterende social journalark system. Hop til oversigt over økonomiske forhold (side soc-201)

Handicap – bevillingsberegning - fase 2 Registrering af bevillingsestimering og aktuel forbrug for bevillinger. Registrering af støttetimer. Registrering af Beskæftigelsesvederlag. Standard breve til handicap-området. Evt. udvidelse af social journal ark systemets handicap-område kategorier

Handicap – fase 3 Styring af budget Styring af ind/udtræk på kommunens konti og lønsystem Styring af støttetimer

Handicap – fase 4 Fase 4 indeholder 3 hovedpunkter:

 1. Implementeringen af ca. 20 brevskabeloner til automatisering af den omfattende brevveksling i forbindelse med sagsbehandlingen.
 2. Side 928 automatisk beregning af alle hjælpeforanstaltninger og institutioner (for alle personer med handicap) Herunder konsolidering af de nuværende muligvis forskelligartede regneark (og dermed forskelligartede regneregler)
 3. Kontrol af stamdata. Indeholder bl.a. forskellige diagnostiske udtræk og krydskontroller som fremsendes til brugerne.

Handicap - fase 5

 • Håndtering af Danske personer med handicap, med relevans til dette handicapsystem (GL)
 • Udbygge side 928B til eksport af Excel regneark, indeholdende beregninger.

Statusmøder

03.10.19

Mødreferat 03.10.2019

14.02.19

Mødereferat 14.02.2019

27.09.18

Mødereferat 27.09.2018

07.06.18

Mødereferat for Handicap-system i Winformatik - Paragraf udvidelser

01.02.18

010218_Orienteringsmøde_om_Handicap_system_i_Winformatik.pdf

11.05.17

Mødereferat til kort statusmøde om Handicap-system i Winformatik ...

26.01.17

Faggruppemøde 26.01.2017

11.08.16

Faggruppemøde 11.08.2016

09.02.2016

Møde med Kirsten Olesen 09.02.2016

15.10.2015

Handicap møde 15.10.2015

27.08.2015

Handikap møde 27.08.2015

28.05.2015

Handikap møde 28.05.15.

28.08.2014

Handikapmøde 280814

10.07.2014

Handikapmøde 10072014

12.06.2014

Handicap møde 120614.pdf

13.02.2014

Handicap_130214.pdf

17.10.2013

171013 Handicapsystemet i Winformatik.pdf

14.08.2013

140813 Handicapsystemet i Winformatik.pdf

25.04.2013

Deltagere: Stine hansen, Naja rosing, Kristoffer, Jeremias og hans, Dariusz, johanne, kesia

Dagsorden:

- Kort status

Side 926HI er i gang med at blive lavet for Naja Rosing, så hun kan udtrække statistik fra systemet nemmere. Hun har desuden fået intro til adgangen af systemet. Ligeledes skal det være muligt på statistik siderne (side 926+) at filtre de fra som har en ”Inaktiv” status. Naja Rosing opfordrede til at alle kommuner sørger for at kontrollere de data der er registreret i handicapsystemet og rette til og angive manglende oplysninger.

Stine Hansen og Minna har været i gang med at oprette de sidste data. SE mangler som de sidste at få oprettet kundenumre for institutioner. Der er siden sidst blevet arbejdet meget med brevgenerering, og økonomidelen i handicapsystemet.

Disse ting vil nu blevet gennemgået.

- Brevgenerering

 Enkelte rettelser foretaget i henhold til input, mangler stadig resterende rettelser. Brevgenerering er nu tilpasset hver kommunes system. Kimik er i gang med ”Genansøgningsbrev” (nr. 2). Udseendet synes at være OK.

 Vi opfordrer kommunerne til at fremsende standard skabeloner for udseendet af brevene. F.eks. hvis I har Speciel header/footer, således at de bliver identiske med de breve de bruger i forvejen.

 Desuden at kommunerne fremsender den korrekte brevskabelon, med de korrekte oplysninger om adresser og telefonnumre, mail .m.m.

- Nye takster / Økonomidelen

 Indlæsning af takster fra forrige cirkulære er nu fuldført for næsten alle kommuner, da SE stadig mangler at få oprettet instutioner. Kimik har desuden modtaget det nye cirkulære der gælder pr. 1 maj 2013, og dette er nu ved også at blive indlæst i alle kommuner. Der udvikles sideløbende på side 928 som skal bruges til at beregne hjælpeforanstaltninger og institutioner ud fra de indlæste takster.

- Input fra Johanne Svendsen

Hej. I forlængelse af denne skrivelse, har jeg en forespørgsel om, hvorvidt systemet kan/må / skal/kunne slette alle som er over 65? Kan systemet automatiseres, til at slette så snart aldersgrænsen er nået 65? For jeg fandt ud af, at der er mange som er registreret som handicappet, som er over 65. … • Her blev det besluttet at undersøge om man automatiske kan sætte status til Alderpensions hvis over 65 år, og såfremt man er omfattet af reglerne. En skæredato for omfattet fra før bekendtgørelse før 1994 ( slutning af 80'rne) skal findes. Så kan denne bruges i systemet til at filtre imellem dem der skal have sat status og dem der ikke skal have det gjort automatisk.

- Input fra Dariusz

Handicapsystem side 920 - område for folk boende udenfor Qaas. kom. Er der mulighed for at ændre handicapsystemet således, at de handicappede der ikke bor i Qaas. kom. men har stadigvæk hjemmekommune i Qaas. kom. dukker op under det ”område” de stammer fra? …

 • Det blev besluttet at undersøge mulighederne for at administrere områder, så man f.eks. kunne oprette områder/tildele personer til andre områder.

- Andet

 • Side 920A: Primær diagnose skal udfyldes, så sekundære diagnose kan kun angives hvis der er angivet en primær diagnose. • Generelt: Man skal pt. nu flytte sager rundt manuelt imellem kommunerne. Så sagsbehandlerne skal huske at koordinere dette og overføre sagsdata. Ligeledes skal man huske at sætte status  korrekt på personerne i systemet hvis en person flyttes fra en kommune til en anden. • Generelt: Der ønskes en vejledning til systemet (som nogen af kommunerne er i gang med at lave), så brugerne kan læse hvordan man skal udfylde data i det. • Generelt: Der ønskes afholdt kurser i systemet.

- Andet (næste møde)

- Side 920 og 927 vil blive taget op næste gang.

- Beskyttelse af cpr numre vil også blive taget op næste gang. Evt. bedre at vise brugernavn i stedet for dem der godkender under et hjælpemiddel.


1701133

Fremmødte:

Ole Peter, Jeremias, Hans, Regine, Kristoffer, Dariusz

Dagsorden

- Kort status

Kimik er i gang med at udvikle en beregningsfunktion som kommer i pilotdrift på side 920D snarest. Denne vil muliggøre at der kan beregnes ud fra de satser der er lavet for institutioner og hjælpeforanstaltninger. Endvidere vil Kimik oprette manglende hjælpeforanstaltninger og institutioner således at satser kan kobles på. Dette betyder at fx. en bestemt hjælpeforanstaltning har en bestemt satsopsætning. Såfremt en udvidelse sker af en hjælpeforanstaltning så den indeholder en ny gruppe af satser, så skal der oprettes en ny hjælpeforanstaltning til den nye gruppe af satser. F.eks. Aflastning - Børn, Aflastning - Voksne.

Epinion har foretaget en forløbig analyse af handicapområdet heriblandt handicapsystemet og foreløbig rapport er modtaget. Der er anbefalinger til handicapsystemet og disse vil blive implementeret snarest, eksempelvis anbefales det at visse felter skal kræves at blive udfyldt. Dette forbedrer bl.a. sagsbehandlingen samt senere statistik generering.

Endvidere anbefales det at en hjælpeforanstaltning tildeles max et år ad gangen. Således at man bl.a. har kontrol med tildelingen af disse.

- Kontrol af data

Kimik har oprettet diverse institutioner og hjælpeforanstaltninger for G.R. Stine Hansen er i gang med at kontrollere data.

- Brev delen i Fase 3

Det første brev er nu sat i pilot-drift og vil snarest blive distribueret til samtlige kommuner. Enkelte rettelser til første brev er modtaget. Men ellers synes der tilfredshed omkring brevudviklingen. Det bør overvejes hvordan mange breve udskrives samtidigt, da arbejdsprocessen i forbindelse med brevudskrivning kan variere. Desuden vil handicapsystemet blive udvidet således at man kan udskrive mange forskellige breve. Indtil nu er der modtaget ca. 30 breve. Kommuner fremsender flere skabeloner hvis de ønsker flere breve.

- Økonomi delen i Fase 3

Udvikling pågår mht. økonomidelen i handicapsystemet. Første skridt er beregningsfunktion på side 920D. Denne vil blive lagt ud til test til kommunerne. Bemærk at satser er endnu ikke indlæst, derfor vil kommuner kun kunne teste på de hjælpeforanstaltninger/institutioner som har fået satser tildelt. Mere info herom senere. Næste skridt er færdiggørelse af satsindlæsning. Dernæst udvikling af side 928 som skal bruges til at beregne for alle personer med handicap. Efterfølgende vil der udviklet en export til excel funktion som kan generere Excel regneark i stil med Stine Hansen/Dariusz/Kristoffer eksempler. Der synes enighed om denne process. Det bemærkes at processen tager tid og er kompliceret. Endvidere vil der komme nye satser/regler pr. 1 februar / 1. marts.

Til maj vil kommunerne gerne kunne benytte de indledende beregningsfunktioner i handicapsystemet.

- Andet

- Ønske om videovejledninger

- Ønske om senere fase der implementerer ICF koder.

- Ønske om centralisering af handicapsystemet.

- Input fra Dariusz o.a. gennemgås på de næste møder


151112

Fremmødte:

Naja Rosing, Stine Hansen, Dariusz, Johanne, Bjarke, Jeremias, Hans, Kristoffer

Stine Hansen har fået adgang til system

- undtagen SE

- er igang med at oprette

-> KRS har desuden fået checkliste

Økonomi delen er klar til indtastning af satser   på hjælpeforanstaltninger

- Side 921

- igang med indlæsning af satser

- næste skridt er institution og satser og kunne koble til en hjælpeforanstaltning

-- det skal også være muligt at have forskellige satser pr. institution pr. grønland/danmark

- Ny side 928: beregn knap, kunne udtrække excel regneark i stil med Stine Hansens regneark

-- Bruges til bl.a. analyse af service niveauet

-- men Forbruget skal selv angives

Godkendelsesbreve

- Hans Jensen undersøger godkendelsesbrev for Stine Hansen (SE)

- Naja Rosing godkendelsesbrev er fremsendt til alle kommuner

Epinion

- har fået en del statistik udtræk fra systemet

- De vil udarbejde en rapport. 1. dec. 2013 kommer foreløbig rapport.

Data

- Checkup på data

-- dubletter på CPR numre

-- I bedes checke dataene igennem

- I bedes generelt checke at alle data er korrekte og vedligeholde data i systemet

- KRS vil køre en checkup runde mere senere.

Bilag på side 920

- skal udvides så det viser historik og hvem der har oprettet dokumenterne.

- ellers fungerer det fint.

Brevgenerering

- Udkast til Skabelon modtaget fra Kristoffer

- KRS er ved at lave første prototype til dette

- Hans Jensen vil også fremsende skabelon til KRS

Andet

- Input fra Dariusz o.a. gennemgås på de næste møder

- Naja Rosing: enkelte kommuner, sender informationer pr. personer men IPIS skal ikke have pr. person, skal kun have statistikken fra side 926.


280612

Fremmødte: Hans, Jeremias, Johanne, Dariusz, Regina

Følgende blev primært gennemgået:

Møde med Ipis / Epinion

- Godt møde. Primært afholdt vedr. Statistik fra handicapsystemet. Så handicapsystemet skal tilpasses så det kan give det statistik som IPIS har behov for. Samt i Uge 40 afholdes kursus af IPIS om bl.a. ADHD, dertil skal statistik også kunne udtrækkes.

Indlæsning af fremsendte lister

- Alle modtagne lister er importeret.

- Der opfordres til at gennem alle data og checke de er korrekte samt at tilføje data der mangler, f.eks. diagnoser og hjælpeforanstaltninger.

 

Fase 3 status

- Stamkort siderne er klar til brug, så der opfordres til at bruge systemet.

- Oversigtsside 927 blev fremvist. Denne skal sættes i drift snarest, så den kan afprøves i praksis.

- Grønlandsk/Dansk kombineret på side 920 og 920A. Det blev valgt at grønlandsk og dansk på samme linie ud fra felterne er OK.

- Godkendelsesbrev er underskrevet af 3 ud af 4 kommuner. Sermersooq ønsker teknisk beskrivelse inden underskrift. Denne er på vej til dem. Vi har iværksat opsætning af tekniske løsning, så G.R. kan tilgå handicapsystemet og tilføje oplysninger til det.

- Vi foreslår at Naja Rosing også får adgang til handicapsystemet, så hun selv kan udtrække statistik fra det. Der var udtryk for at det var en god ide. Godkendelsesbrev m.m. skal udarbejdes i stil med G.R.

Økonomi delen i Fase 3

- Side 921 Hjælpeforanstaltningssiden er udvidet, så man kan tilføje satser til disse. Der er modtaget data vedr. satserne, og disse skal indlæses i handicapsystemet.

- Der vil blive indkaldt til møde senere vedr. økonomidelen, da dette er et stort kompleks emne, som endnu ikke er færdigdiskuteret. Derfor udvikles økonomidelen stadig i handicapsystemet.  

Andet

- Der er behov for et evt. kursus eller anden oplæring i systemet. KRS kommer muligvis til Grønland i September og Oktober. Måske det kunne afholdes i den forbindelse.

- Endvidere opfordres der til at lave ”reklame” for handicapsystemet, så kolleger sørger for at bruge det.

030512

Mødedeltagere: Regine, Kristoffer, Hans, Stine, Dariusz, Bjarne, Johanne, Peter

På mødet blev der fremlagt forslag til Økonomidelen i handicapsystemet. Det blev besluttet at udvikle det i små steps, da der er mange krav til hvordan det skal virke. I første omgang skal det være muligt at indlæse takster, angive konti på tværs af lokaliteter, kunne beregne på hjælpeforanstaltningssiderne på baggrund af takster eller selv angive beløb, og på stamdata side 920A kunne se økonomi for hjælpeforanstaltninger de tidligere år.

Endvidere blev disse ting besluttet / diskuteret:

 1. Brev vedr. godkendelse til Stine for adgang til handicap-system vil blive udarbejdet. Dernæst vil det blive fremsendt til faggruppe så de kan sende det videre til underskrivning.
 2. Der vil blive fremsendt et udtræk af konto 48 fra Winformatik fra hver af kommunerne.
 3. Stine Hansen vil kontakte KRS i næste uge.(uge 19)
 4. Kristoffer vil muligvis undersøge om det er muligt at få referencer til person med handicap for en medarbejder der har udøvet service for denne med over i lønsystemet. Evt. fremsende eksempel på en lønkørsel.
 5. Forbrug i kr. feltet på hjælpeforanstaltningssiden slettes.
 6. Excel regneark vil blive fremsendt fra Dariusz med eksempel på regnskabsdelen.

Vedr. side 927, så er det vigtigt at man kan filtrere på bl.a. afdelinger, bosteder, institutioner.

Side 920D skal kunne kopiere noget af teksten fra hjælpeforanstaltninger over til notatet der oprettes. Som f.eks. hjælpeforanstaltning navn, start og slut tidspunkt o.a. Men vigtigt at ikke alle data kopieres, da notatet ikke er en erstatning for hjælpeforanstaltningsoplysningerne i handicapsystemet.

Vedr. Takster så bliver de udgivet 2-3 gange om året.

Sluttidspunkt på en hjælpeforanstaltning blev diskuteret om det skulle være begrænset til fx max 1 år. Men det skulle også være muligt at være uendeligt. Derfor holdes det indtil videre åbent.

Mht. Økonomi delen, så blev der diskuteret forskellige mulige løsninger til dette. En løsning indebar bl.a. at tilpasse hjælpeforanstaltningsoversigtsbilledet på side 920A stamkort, så man kan se hvor meget der er forbrugt de tidligere år. Endvidere skal det på hjælpeforanstaltningssiden være muligt at kunne angive en gentagen af hjælpeforanstaltningen i en bestemt periode og i et bestemt antal. Prisen for denne skal så kunne beregnes ud fra en given sats. Dog skulle det også være muligt at angive en fast pris for andre hjælpeforanstaltninger, som f.eks. taxa kørsel eller en rullestol.

Der skal desuden være mulighed for at kunne indlæse de takstblade som bliver udgivet et par gange om året, og systemet skal kunne supporterer at der så beregnes i forhold til det rette takstblad for en given periode.

Et fremtidigt forslag / ønske fra bl.a. Dariusz er at man får ensrettede kontoplaner på tværs af kommunerne, så det ville være lettere at administrere og sammenligne. Men dette ligger et stykke ude i fremtiden endnu.

Det er primært konto 48 som benyttes, og det er lige nu muligt at angive kontonumre på hjælpeforanstaltningerne. Dog skal dette udvides således at det supporteres på tværs af lokaliteter, hvilket ikke er muligt nu. Stine Hansen nævnte at der lige nu var 30 konti til formålet.

Det bemærkes desuden at handicapsystemet kun kan hjælpe til med at holde styr for økonomi for hjælpeforanstaltninger og personer med handicap, og ikke for f.eks. udgifter til personale, boligudgifter for institutioner osv.

Det afhænger desuden af kontiplanerne af hvor detaljeret økonomien omkring personer med handicap kan synliggøres. Eksempelvis hvis der er flere udgifter til forskellige hjælpeforanstaltninger der går ind over den samme konto uden referencer til de pågældende personer med handicap, så er det svært at vise disse detaljer i handicapsystemet. Dette vil blive diskuteret på senere møde.


080312

Fremmødte: Kristoffer QE, Stine Hansen DK (GR), Regine KU, Hans SE, Dariusz, Johanne, Bjarke QA

Følgende blev gennemgået: - Fase 2 blev afsluttet. Fase 3 påbegyndes nu. - Status på IPIS statistik indberetning, alle kommuner blev færdige med indberetningen af statistik. - Følgende nye ønsker blev gennemgået: -- Anonymiserede statistikker skal kunne dannes fra side 926. Dvs. at navne og CPR numre kan vælges ikke at komme med på statistikken. Gælder både listen over diagnoser m.v. og hjælpeforanstaltningslisten. --Der skal laves en kobling imellem Social Journal Ark systemet og hjælpeforanstaltningerne. Det skal på en eller anden måde være muligt at oprette et eller flere notater inde fra hjælpeforanstaltningssiden som så vil hænge sammen med hjælpeforanstaltningssiden fremover. Det skal være muligt at finde disse frem igen for en given hjælpeforanstaltning. Endvidere bør hjælpeforanstaltningens navn blive overført til notatet når et sådant oprettes. Dette vil bygget ind i en kommende prototype. -- Der taltes om bevillingsskrivelser. Kristoffer vil fremsende eksempel på en sådan. -- Mulighed for at kunne generere mere eller mindre automatiske breve ud fra skabeloner. Mere herom senere. -- Kommune SE, QE vil fremsende statistik til KRS for at det kan komme ind i handicapsystemet også -- Vedr. side 920A opholdsby feltet, skal dette gøres automatisk præudfyldt ud fra adressen for personer med handicap fra folkeregisteret -- Vedr. side 920A der skal ryddes op i listerne over byerne (lokaliteter) -- Det blev godkendt af kommunerne at statistik fra handicapsystemet blev fremsendt til Stine Hansen. Endvidere overvejes det om Stine Hansen kan få adgang til handicapsystemet (foruden test-adgangen), således at hun kan hjælpe med at indtaste oplysninger omkring personer med handicap der er i DK. Dette er dog kun en midlertidig løsning. Dette vil blive diskuteret igen på senere møde. -- Kommunerne vil fremsende et forslag til Vejledning for udfyldelse af hjælpeforanstaltningsoplysninger. Således at man for hver hjælpeforanstaltning kan se hvilke data der er påkrævet. Denne vejledning skal implementeres i handicapsystemet, så man kan få denne hjælp når man indtaster hjælpeforanstaltninger. -- Johanne har fremsendt forslag til nye felter på hjælpeforanstaltningssiden, bl.a. vedr. statusfelt. Dette vil blive bygget ind i en kommende prototype. -- DK/GL sprog i handicapsystemet. Forslag om at man forbedre DK/GL sprog visning på en af to måder: 1. Vha. f.eks. to flag (Grønlandsk og dansk) på alle sider så man kan skifte sprog på siden. 2. At der vises begge sprog samtidig på alle sider. Dette vil blive bygget ind i en kommende prototype. -- Statistikdelen skal diskuteres med Naja Rosing på et kommende møde. Bl.a. hvad der er brugbar statistik og hvordan proceduren for fremsendelse af statistik er. -- Forslag til en oversigtsside hvorpå man kan se institutioner + boenheder. F.eks. hvilke personer med handicap der befinder sig på bestemte institutioner / boenheder. Ny side skal laves til dette. Prototype vil blive lavet snarest.
Ovenstående ønsker vil også blive lavet i Fase 3.
Endvidere skal fase 3 indeholde økonomidelen med bl.a. info omkring hvordan side 920D skal understøtte dette og beregning, gentagelse, økonomi for hjælpeforanstaltninger.

020212

Mødedeltagere: Kristoffer, Mikkel, Regine, Hans, Else, marie, Karen, Dariusz, Johanne, Bjarke, Anders Hoffgaard
Følgende punkter blev gennemgået: - Status på fase 2: -- SKS/ICD-koder nu i drift. -- Statistik-delen --- Personer med handicap statistik --- Årlig statistik --- kvartalsvis statistik Statistikdelen er ved at blive færdiggjort, så den kan bruges 1/3-12 til at indberette til IPIS. Der opfordres til at alle kommuner får lagt nødvendige oplysninger i handicapsystemet, således at statistik kan udtrækkes korrekt. --- Endvidere er hjælpeforanstaltningsstatistik ved at blive færdiggjort også. --- Alle kommuner skulle gerne få statistikdelen tilgængelig i løbet af den kommende uge. -- Social Journal Ark kobling: To knapper skal laves i stedet for Vis notater knappen: Vis alle notater og Vis handicap notater. -- Begyndelse af fase 3. Den vil blive begyndt såsnart statistik delen er færdig, formentlig omkring 1/3.
Endvidere blev følgende besluttet: 1. Bekendtgørelsen mht. statistik skal overholdes: Især Stk 2. statistik skal kunne udtrækkes - alder,køn,bosted,diagnose,omfattelsestidspunkt,hjælpeforanstaltninger,bevillingstidspunkt, bevillingsvarighed (Sluttidspunkt). 2. Danske oplysninger vil komme fra Stine Hansen. Disse vil blive indbygget i systemet på et senere tidspunkt. 3. Det er vigtigt at stamkort udfyldes, så statistik kan generes. Således at statistik kan indberettes i henhold til bekendtgørelsen. 4. Hjælpeforanstaltningsstatistik skal kunne generes på separat side, da den kan blive stor. Der vil blive liste personer nedad med deres hjælpeforanstaltninger og anden info iflg. bekendtgørelsen 5. Tænke over mere sammenkædning af social journal og handicapsystem. 6. 926S ændres så der laves link på CPR til stamkort i handicapsystemet. 6.5. Omfatter tidspunkt + køn + alder skal med i handicapstatistikken. 7. Omkring d. 15 feb vil KRS checke om alle oplysninger er kommet på. Evt. rykke kommuner for dette.

271011

Mødedeltagere: Jeremias, Dariusz, Ole, Regine

Følgende blev gennemgået: 1) Status på fase 2. SKS/ICD-koder indarbejdet i handicap-systemet. Ændringer på 920 og 921. Pt. er disse dele ved at blive testet og vil efterfølgende blive sat i pilot-drift og derefter egentlig drift. 1a) De eksisterende ICD-koder vil blive benævnt H-koder. Disse vil fremadrettet være tvungne i handicap-systemet. SKS-koderne vil være valgfri. Der udestår også en oprydning i H-koderne. 1b) SKS-koderne vil kun vise egentlig diagnosekoder og ikke andre typer koder (D-koderne i SKS). 1c) H-kode tekster og SKS-kode tekster skal vises på side 920A. 2) Status Naja Rosing: Vi afventer stadig at hun får adgang. 3) Økonomidelen i handicap-systemet heriblandt Fremsendte regneark, Registrering af bevillinger på personniveau, Registrering af forbrug blev gennemgået. 3a) Der skal formentlig udarbejdes en side der kan indlæse nye standard takster i systemet. Disse vil komme 1-2 gange om året. (1. April / 1. Oktober) 4) Side 920H skal automatisk beregne ud fra standard takster forbruget for en given hjælpeforanstaltning for en given person med handicap. Dog skal det være muligt manuelt at angive det aktuelle forbrug også. 5) Side 921 skal have fjernet feltet Almindelig konto. Konto for vidtgående skal benyttes i stedet. Muligvis skal der være en konto for børn og én anden for voksne. Kontoplan systematik / funktionalitet skal opbygges i handicap-systemet, således at det ud fra hjælpeforanstaltning, den pågældende person med handicaps oplysninger, evt. geografisk placering/hjemkommune kan beregne forbrug for konti. Det bemærkes dog at noget forbrug er personhenførbart, andet er ikke, så noget af forbrugsoversigten vil kun kunne vises på overordnede niveauer. 6) På side 920H skal man kunne angive på dansk/grønlandsk begrundelse for bevilling af en given hjælpeforanstaltning. 7) En side til hjælpeforanstaltningsoversigt som ligner de regneark der allerede bruges nu skal formentlig udvikles. 8) Kimik vil prøve at udføre en Case kaldet ”Taxa” for at mappe taxakvitteringer med forbrug på egentlig kontoplan, for bl.a. at finde ud af mapning og se om den er personhenførbar og for at kunne udvikle denne mapning i handicap-systemet. 9) Ønske om at man kan registrere elektroniske bilag (ex. Indscannede) i økonomi-delen i handicap-systemet. 10) Regine vil fremsende eksempel på takstcirkulære. Disse er nu modtaget. 11) Iben Rafn skriver efter mødet: ”Måske der også kunne være en rubrik til psykolograpporter (oftest er dem de får på børneområdet, og ikke en lægeerklæring).”. Vi vil kigge på dette også, og formentlig udvide side 920A+920B til at supportere dette også.

080911

Mødedeltagere: Stine Hansen, Anders Hoffgaard, Margrethe, Hans, Jeremias, Kirsten, Dariusz, Kesia, Naja, Kristoffer, Regina

Følgende blev gennemgået: 1) Ny opdatering af handicap-system sat i drift og blev gennemgået. 2) Fase 1 indlæsning af danske cpr numre fuldført. Fase 2 udestår med at koble opholds-/hjem-by på og andre informationer. 3) Naja Rosing bør have adgang til Handicap-systemet mhb. på at teste det af især de kommende nye statistiksider. Vil SE give hende adgang til Handicap-systemet? 4) Tooltips / beskrivende tekst ønskes til Ophold/hjem-by/bygderne. Da de også skal bruges som "betalingskommune" og "handlingskommune". 5) ICD-koder: Total udtræk vil blive indlæst manuelt i handicap-systemet, således at man kan slå en ICD-kode op og få returneret beskrivende tekst til denne og omvendt. 6) ICD-koder: Der skal sammenfattes en blanket - f.eks. lægeattest blanket nummer 4 - som får tilføjet to nye felter - Primære ICD-kode og Sekundære ICD-kode(r). Denne skal gives til Anders Hoffgaard som så vil give denne videre til Sundhedsdepartementet. Dette er for at sikre fremadrettet at alle personer med handicap får koblet ICD-koder korrekt på. Endvidere opfordres der til at man også "spiser små bider af elefanten", dvs. at man kigger på eksisterende data allerede indlæst i handicap-systemet og forsøger at koble ICD-koder på større grupper. 7) Checklister med personer med handicap er modtaget fra næsten alle kommuner. Disse vil nu blive checket op imod eksisterende data i handicapsystemet, således at vi sikrer de korrekte data findes i handicap-systemet. Dette vil dog tage nogen tid at checke da der er en del lister at checke. 8) Der blev også fremlagt et ønske om ICF-koder, især at digitalisere blanketten som de i øjeblikket benytter. Dette vil vi kigge på på et senere møde. 9) Margrethe vil indkalde til et møde i Oktober hvor kommunerne vil forsøge at standardisere blanketten til ICD-koder og blanketten til ICF-koder. 10) Der blev gjort opmærksom på at man en person med handicap sagtens kan have en hjemby i en kommune og en opholdsby i en anden kommune. 11) Mht. side 926 - så blev der gjort opmærksom på at i Bekendtgørelsen kap. 4, står der hvilke data der skal kunne udtrækkes. Derfor skal side 926 understøtte dette. Især hjælpeforanstaltningsstatistik skal kunne udtrækkes. F.eks. i form af Regneark / XML eller lign. format. 12) Det var godt at lovgivningsfelt er koblet på, så man kan skelne mellem danske og grønlandske lovgivning. hvilket betyder at systemet også kan bruges i Danmark af f.eks. Stine Hansen. 13) Stine Hansen vil muligvis holde et kort møde med KRS d. 22. sep. 14) Fremadrettet opfordres der til at man benytter systemet mere, især i SE og QE, og hvis undervisning/hjælp ønskes så sig endelig til så skal vi gerne hjælpe med dette. SE brugte ikke systemet så meget pt. pga. problemer med at flytte data fra gammelt social journal ark system til det nye (integration). Dog er de igang med at løse problemet og skulle snart komme igang.   15) Systemet bliver pt. brugt 2-3 gange om ugen i QA og KU. 16) Videre udviklingsforløb er fase 2 indlæsning af danske cpr, gennemgåelse af checklister fra ANHO, Indlæsning af ICD-koder, udvikling af side 920 og 926, udvikling af registrering af forbrug af hjælpeforanstaltninger m.v., Breve.

300611

Mødedeltagere: Anders Hoffgaard, Kesia, Naja Rosing, Stine Hansen, Frederikke, Hans, Margrethe, Finn, Maline, Dariusz, Kristoffer

Følgende blev gennemgået: 1) Fase 1 - import fuldført og oversættelser fuldført. Vil blive distribueret hurtigst muligt. 2) Fase 2 - udvidelser igang. Stine Hansen har fået adgang til systemet også. Diverse regneark modtaget. 3) Oplæg fra Anders Hoffgaard blev gennemgået. 4) Eksisterende Diagnoseliste i handicapsystemet skal have koblet ICD koder på (ca. 80 styk). Listen sendes til Anders Hoffgaard af KRS og Anders Hoffgaard vil bede Departementet for Sundhed (Birgit Niclasen) om at koble disse på diagnoserne. Der ligges op til at de personer med handicap der pt. er registreret i handicap-systemet får koblet "diagnose-prosatekster" på. Fremtidige registreringer skal benytte ICD-koder der er tilgængelige i handicap-systemet. Såfremt fremtidige registreringer kræver flere ICD-koder, skal disse oprettes i handicap-systemet. Margrethe, Dariusz, Birgit o.a, mener det er en god ide at benytte ICD-koder fremadrettet i handicap-systemet, da det bl.a. vil føre til et godt samarbejde. 5) Anders Hoffgaard har fundet frem til regneark der indeholder registrerede personer med handicap, hjælpeforanstaltninger, institutioner og bevillinger for 2010. Kommuner synes det er en god ide at importere disse i handicap-systemet også for at kontrollere at eksisterende importerede data er rigtige og rette op på evt. manglende data. Bevillinger for 2010 skal dog ikke bruges i første omgang måske senere til historik formål. Kommuner vil fremsende regnearkene til Anders Hoffgaard, så han kan samle dem og sende dem videre til KRS. Stine Hansen vil desuden fremsende liste over CPR i DK. 6) Regneark som bl.a. Stine Hansen har lavet (samt Kristoffer/Dariusz) skal implementeres i handicap-systemet. Der findes to typer af disse regneark: Statistik regneark som IPIS skal modtage og Økonomi regneark som selvstyret i forbindelse m. bloktilskud m.m. skal have. Stine Hansen har et møde med Naja Rosing sidst i juli om statistik regnearkene bl.a. Efterfølgende vil Stine kontakte KRS for at hjælpe med implementation af disse regneark i handicap-systemet evt. ved at besøge KRS. Mht. økonomi regneark vil KRS tage udgangspunkt i udleverede regneark og begynde at implementere disse i handicap-systemet. 7) Kontoplan skal afklares og der skal helst kunne laves en standard-kontoplan som kommunerne kan bruge. Anders Hoffgaard vil følge op på denne og komme med udkast til dette. Finn har desuden også input til denne. 8) Grundet ferie vil KRS formentlig først indkalde til nyt møde i begyndelsen af august.

090611

Mødedeltagere: Anders Hoffgaard, Kesia, Naja Rosing, Hans, Jeremias, Kirsten, Kristoffer, Dariusz

På mødet blev status for fase 1 og fase 2 meddelt: 1) Fase 1 status: Indlæsningen ca. 90 % færdig. De sidste oversættelser formodes på vej 2) Fase 2 status: Side 920A og 920D er igang med at blive udvidet med registreringer tidsforbrug, samt Økonomi-del m. budget/betalt. 3) Desuden blev følgende punkterne gennemgået: 3a) ICD kode standardisering 3b) skelnen mellem vidtgående og almindelige (kommunalt finansierede) handicap 3c) budgettering på person og sum niveau til statistik 3d) evt. refusion af lønninger 3e) takststyring på kommuneniveau 3f) ændringshistorik 3g) kontoplanskoordinering 3h) oplysningsflytning ved bopælsskift 4) Stine Hansen har desuden fået adgang til QA’s system mhb. på bedre input til processen.

Følgende bedes udføres: - Kommunerne laver et udkast til det Lægefaglige Departement for Sundhed mhb. på at bede dem om at sætte ICD-koder på Valgsystemets indlæste diagnoser. Udkastet sendes til Kristian som derefter vil videresende til Departementet på kommunernes vegne. - Naja Rosing fremsender kontaktoplysninger på Departementet (En vis Birgit). - Naja Rosing fremsender vejledninger til Refusion af lønninger. Dariusz/Kristoffer er i tvivl om lov stadig er gældende. Naja følger op på dette. - Kommunerne bedes fremsende takster for støttetimer/støttepersoner/hjælpeforanstaltninger. - Kirsten vil fremsende meddelelse om institution der skal slettes. - Kristoffer el. anden vil muligvis fremsende udkast til std. kontoplan.  

050511

Mødedeltagere: Stine Hansen, Hans, Kristoffer, Martha, Jeremias

1) Stine Hansen fremsender Takster, Regneark m. tal 2) Kristian sender skærmdumps af system til Stine 3) Udvide det nuværende handicap system: 3a) Kartotek: indeholde hjemkommune, opholdskommune, lovgrundlag (GL/DK) 3b) Priser på hjælpeforanstaltninger / Takster i GL (senere også DK muligvis - men ikke relevant nu) 4) Kristoffer har fremsendt Excel 1 med støttetimer. Excel 2 med samlet bevillinger og pr. enkelte borger 5) Ønske om på længere sigt at indbygge et Afregningssystem i handicap systemet som bl.a. kan behandle følgende: 5a) Hjælpeforanstaltninger (Konti / tid / økonomi) 5b) Støttetimer 5c) Pulje ordninger (Bevillinger for hele året, afregninger hver måned forbrugt/ubrugt) 5d) Skal på længere sigt kunne bogføre i lønsystemet 5e) Senere mulighed for efaktura  

070411

Mødedeltagere: Martha, Kristoffer, Dariusz, Remina, Kesia, Margrethe

1) Indlæsning af personer m. handicap igang 2) Afventer stadig bilag fra jer 3) Hjælpefiler er lavet til handicap-systemet 4) Oversættelser igang 5) Fase 1 afsluttes. 6) Fase 2 planlægning 6a) Kristoffer vil fremsende bilag til Excel regneark (Budgetark), Støttetimer/Beskæftigelsesvederlag, std. breve til personer m. handicap 6b) Det planlægges at udvide handicap-systemet m. støtteperson/støttetimer funktionalitet samt beskæftigelsesvederlag funktionalitet 6c) Der kigges på hvad Excel regneark fra Kristoffer kan og hvordan dette kan implementeres i handicap-systemet 6d) Oplæg til fase 2 gennemgås på næste møde 6e) Se desuden fase 2 beskrivelsen ovenfor.

240311

Mødedeltagere: Kristoffer, Kirsten, Hans, Remina, Dariusz

1) Kirsten+Hans fremsender email til ny kontaktperson der også skal inviteres med til møderne. 2) Handicap-systemet (side 920-925) blev gennemgået. 3) Manglende lister over diagnoser (ICD koder), institutioner, skoletilbud, udvalg fra de pågældende kommuner vil blive fremsendt til Kristian snarest. 4) Kommunerne vil til næste gang tænke over Informationsflow i Handicap-systemet, samt de næste udviklingsfaser (Handleplaner? Skemaer? Støttetimer? Bevillinger?) 5) Mulighed for PDF udskrift af side 920A vil blive lavet. 6) Side 920A: "*" for CPR skal flyttes hen til CPR feltet. Email felt kobles på. 7) Der ønskes grønlandske udgaver af alle sider i Handicapsystemet. 8) Ønsker til Social Journal Ark systemet fremsendes af Kristoffer. 9) Status felt skal have følgende værdier: "Børn og Unge, Alderspensionist, Voksen, Inaktiv". 10) Kommuner overvejer om elektroniske bilag skal kobles på Hjælpeforanstaltninger og Diagnoser, eller om det er fint som nu. 11) Hjælpeforanstaltninger: Skal have start+slutdato. Skal have statusfelt "Aktiv / Ophørt". Gamle hjælpeforanstaltninger skal ikke vises som std., men kunne kaldes frem på oversigten. Lovgivning+paragraffer skal kunne indtastes. 12) Ønske om at kunne danne brev automatisk ud fra oplysninger fra handicap-systemet såsom hjælpeforanstaltninger og lovgivning+paragraffer for godkendelse af hjælpeforanstaltning. 13) Kommuner må begynde at bruge handicapsystemet nu. 14) Handicap-systemet testes samtidig af og evt. fejl rettes. Overgang til næste fase sker derefter.

100311

Mødedeltagere: Regine, Kirsten, Hans, Kesia, Bjarke, Kristoffer, Dariusz

1) Test-system er sat i drift hos alle kommunerne 2) Side 920 søge/liste: Områder kobles på. Status felt kobles på. 3) Status for person m. handicap ændres til "Alderspensionist" når person over 65 år. 4) Side 920 detalje: Institution stå nederst. Status felt kobles på. Skoletilbud skal også kunne kobles på foruden Kontaktperson+Institution. 5) Side 920 detalje: skal udvide bilagene med Rapport samt at man kan uploade elektroniske bilag på siden. 6) Ønske om at hele handicap-systemet findes på både grønlandsk og dansk da mange brugere vil være grønlandsk-sproget. PDF-rapport fra Udskriv knap på side 920 detalje, skal kunne udskrive både på Grønlandsk og Dansk. Dariusz vil forhåbentlig komme med oversættelse af siden. 7) Liste over institutioner fremsendes fra hver af kommunerne. 8) Liste over skoletilbud fremsendes fra hver af kommunerne. 9) Diagnoser samt Hjælpeforanstaltning listerne checkes igennem af kommunerne. De fremsender rettelser. 10) Side 920H skal vise ICD nummer. Diagnose skal have tilknyttet ICD nummer. 11) Side 920D Beregningsfelt er et beløb felt. "Årsag til hjælpemiddel" skal hedde "Evt. begrundelse for hjælpemiddel". Paragraf skal kunne angives i dette felt evt. 12) Side 920D Udvalg skal være en liste hvor man kan vælge imellem forskellige udvalg. Kommuner vil fremsende denne liste. Der er ønske om på længere sigt at listen bliver ensartet for alle kommuner. 13) Side 921D Støttetimer skal kunne angives både på hjælpeforanstaltningen men også for den enkelte person m. handicap's hjælpeforanstaltning. Enhed: timer. Kurser mangler muligvis som hjælpeforanstaltning. 14) Ønske om at eksisterende data fra gamle systemer kan indlæses i dette nye handicap system. 15) Institutioner: CVR nummer. samt en kategori hvor man kan angive om institutionen er tilknyttet GL eller DK. 16) Email skal på kontaktperson. 17) Handicap systemet skal kobles til Social Journal Ark systemet.

240211

Mødedeltagere: Kristoffer, Regine, Dariusz, Kesia, Bjarke og en anden, samt Anders & Peter fra Kimik

1) Vi fik gennemgået skærmbilleder af første udkast til prototype af Handicapsystem i Winformatik. 2) Skærmbillede #1: Man skal kunne søge efter og se Status, Alder, Kontaktpunkter ligesom side 900, Hjælpeforanstaltninger 3) SKærmbillede #2: Status skal kunne registreres for en handicappet. Adresse/Civilstand skal hentes fra CPR. Det skal være muligt at vælge en boenhed/bokollektiv/institution og tilknytte til den handicappede. Denne skal kunne oprettes/ændres i handicapsystemet. Det skal være muligt at vælge en værge. Der skal kunne registreres ekstra oplysninger om værgen som f.eks. tlf. Man skal kunne sætte en primær diagnose, og et ekstra antal sekundære diagnoser. Normalt op til 5-6 stykker men gerne flere. Bilag og hjælpeforanstaltninger vil blive tilføjet senere. Udskrivningsknap skal på også. 4) Påmindelser el. lign. kunne være ønskeligt at have med - men vil være noget der først kan laves i senere faser. 5) Hjælpeforanstaltninger vil blive tilføjet til prototypen til næste gang. 6) Der ønskes en oversigt over økonomiske forhold for en handicappet. 7) Kobling til social journal ark 8) Bilag som f.eks. Lægeerklæringer m.m., vil blive muligt at indscanne samt gemme i den handicappedes stamkort. 9) Statusfelter bør også være muligt at sætte på den handicappede. 10) Statistik skal kunne udtrækkes fra systemet. Dette sker en gang om året. Første gang til Marts 2012. KRS: IPIS skal formentlig modtage disse oplysninger? 11) Når alder er mere end 65 år så overgår handicappet til alderspesion. KRS: Her vil det være godt hvis den handicappet fortsat kan blive i handicap-systemet. Håber dette er muligt? 11) Hans Jensen kunne ikke komme igennem til mødetelefon, men bad om at få ekstra punkt under handleplan i handicapsystemet som hedder "Rapport".

100211

Mødedeltagere: Dariusz QA, Kirsten SE, Hans SE

1) Vi fik gennemgået det fremsendte eksempel på kartotekskort fra Dariusz. Deltagerne er enige i at benytte dette som udgangspunkt for udvikling af handicapsystem til Winformatik. En hoveddiagnose skal være på kartotekskortet. Der kan så være tilføjet ekstra diagnoser også. Alle diagnoserne skal registreres med bestemte "grader". 2) Hans og Kirsten arbejder på handicap området i SE. De benytter pt. filsystemet i Windows til at organisere klienternes data. Samt en kopi af disse i fysisk form i mapper. 3) Dariusz foreslår at Erla Brønlund (erb@qaasuitsup.gl) og Bjarke Isaksen (beis@qaasuitsup.gl) deltager fremover i disse møder. 4) Mht. Diagnoser, så vil Kirsten fremsende en liste over disse. Dariusz har allerede fremsendt en zip-fil indeholder data for handicappede hvorfra der kan udtrækkes en liste over handicaptyper. 5) Dariusz foreslog at man lavede en samlet liste over handicaptyper og så derefter linkede dem sammen med ICD-10/11 og evt. også ICF. 6) Kirsten og Hans foreslog at disse var med til møderne fremover foruden Margrethe.

030211

1) Prototype til kartotekskort vil blive lavet til næste møde 2) Det blev afklaret at der kan være flere handicaptyper tilknyttet til en handicappet. Handicaptyper er det samme som diagnoser. På www.ipis.gl er der en liste over disse. Vi vil meget gerne have fremsendt en liste med evt. koder og diagnoser hvis en sådan forefindes. Vi vil prøve at kontakte ipis.gl om dette. 3) Naja Rosing er mulig kontaktperson hos Ipis.gl. 4) Såfremt I har eksempler på kartotekskort som I bruger nu – i f.eks. regneark eller på papir – så vil vi meget gerne have dette fremsendt, så vi kan se hvorledes det evt. skal designes i handicap-systemet.  

271010

På det indledende møde den 27.oktober 2010 blev følgende punkter nævnt som muligt indhold af et kommende handicap-system:

 • Statistiske opgørelser
 • Bevillingstyper, bevillinger, handicaptyper (diagnoser)
 • Aktuel og historisk forbrug af støttetimer/uge
 • Handlingsplaner, hjælpeforanstaltninger
 • Arkivering af ½-årlige rapporter fra støttepersoner
 • Beslutningsteam, ledelses-information
 • Journalføring, sagsbehandlere, også plads til fri prosa
 • Lønforbrug støttetimer
 • Samkøring med IPIS (www.ipis.gl)

Baggrundsmateriale

Modtaget skriftligt materiale:

 

Faggruppe

KU
Runa Michelsen rumi@kujalleq.gl
Frederikke Kristoffersen frkr@kujalleq.gl
Jonna Isaksen jois@kujalleq.gl
Maline Lyberth mall@kujalleq.gl
Katrine Poulsen kapo@kujalleq.gl
Dariusz Sobczynski daso@kujalleq.gl
Hansine Kleist hakl@kujalleq.gl
SE
Marlene Krogh mark@sermersooq.gl
Sorlannguaq Mørch soba@sermersooq.gl
Sofia Rossen  Sulianut pisortaq / Fagchef sros@sermersooq.gl
Cecilie Victoria Schierbeck Fagchef for Myndighedsområdet cevs@sermersooq.gl
QE
Kenneth Thomsen Familiechef keth@qeqqata.gl
Louise Kristiansen projektmedarbejder louk@qeqqata.gl
KQ
Mariane Sørensen Larsen Inuit leder mars@qeqertalik.gl
Kirstine Brandt  kibr@qeqertalik.gl 
AK
Johanne Svendsen jos@avannaata.gl
Ivalu Karlsen Petersen ivka@avannaata.gl
Kesia Rasmussen kera@avannaata.gl
Ivalu Karlsen Petersen ivka@avannaata.gl
Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (og IPIS):
Kirsten Olesen afdelingschef KIOL@nanoq.gl
Lone Sørensen AC-Fuldmægtig loso@nanoq.gl
Marcus Mosel Carlsen mmca@nanoq.gl