Budget- og regnskabssystem Afsnit 4 Dato: 12. november 2012 Ikrafttrædelses år: 2012

41-01 HJÆLPEFORANSTALTNINGER

På kontoen føres udgifter til honorering af bisidder, personlige rådgiver, ledsager, af-lastningsvederlag og andre udgifter til børneforsorg.

Ved personbogføringen anvendes barnets CPR-nummer.

41-02 PLEJEOPHOLD

På kontoen føres udgifter og indtægter i henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge i forbindelse med familiepleje.

På 5.-6. ciffer er kontoen opdelt i Almindelig familiepleje, Akut familiepleje og Professionel familiepleje.

Kontoen omfatter bl.a.

 • rejseudgifter for såvel børn som eventuel ledsager i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet
 • ledsagerhonorar og forældres besøgsrejser. Ledsagerhonorar og øvrige udgifter udbetales af barnets opholdskommune
 • plejevederlag
 • kost-/tøj-/lommepenge
 • forældrebetaling

Ved akut familiepleje ydes der ikke betaling til barnets underhold samt tøj- og lommepenge.

Ved personbogføringen anvendes barnets CPR-nummer.

I henhold til Meddelelse nr. 494 af 24. november 2004 fra Skattedirektoratet er flg. ydelser A-indkomst fra 1. januar 2005:

 • løn til professionel plejefamilie
 • honorar til bisidder
 • honorar til personlig rådgiver
 • ledsagerhonorar

Flg. ydelser er B-indkomst:

 • plejevederlag ved almindelig familiepleje
 • vederlag ved akut familiepleje
 • aflastningsvederlag

Ved modtagelse af vederlag ved akut familiepleje og aflastningsvederlag kan modtageren ved sin skatteopgørelse fratrække et beløb svarende til vederlaget. Ved almindelig familiepleje kan ved skatteopgørelsen uden dokumentation fratrækkes et beløb svarende til et normalplejevederlag. Vedr. øvrige skattemæssige forhold henvises til ovenstående meddelelse fra Skattedirektoratet.

Flg. ydelser er ikke skattepligtige:

 • indskrivningsbeløb
 • beløb til barnets underhold
 • tøj- og lommepenge

41-03 DØGNINSTITUTIONSOPHOLD

På kontoen føres udgifter og indtægter i henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge i forbindelse med døgninstitutionsophold.

På 5.-6. ciffer er kontoen opdelt i Selvstyrets døgninstitutioner, kommunale døgninstitutioner og private døgninstitutioner. Kontoen omfatter bl.a.

 • rejseudgifter for såvel børn som eventuel ledsager i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet
 • ledsagerhonorar og forældres besøgsrejser. Ledsagerhonorar og øvrige udgifter udbetales af barnets opholdskommune
 • betaling for ophold på døgninstitutioner. Taksten for ophold på Selvstyrets døgninstitutioner er fastsat efter forhandling mellem Selvstyret og KANUKOKA og opkræves månedligt
 • forældrebetaling

Ved personbogføringen anvendes barnets CPR-nummer.

41-05 SOCIALT FOREBYGGELSESARBEJDE

  På kontoen registreres SSPK arbejde, herunder værested for børn og unge. Ved personbogføringen anvendes barnets CPR-nummer.

41-06 FAMILIEBEHANDLING

  På kontoen registreres familiebehandling som alternativ til anbringelse. Ved personbogføringen anvendes barnets CPR-nummer.

41-XX FORSØGSORDNINGER PÅ BØRNE-/UNGEOMRÅDET

  På kontoen registreres driftsudgifter til afgrænsede projekter, som er oprettet som forsøgsordninger inden for forebyggelse på børne-/ungeområdet. Ved personbogføringen anvendes barnets CPR-nummer.

Den autoriserede kontoplan

  Hovedområde        
Hovedafsnit
Hovedkonto Hovedområde
Omkostningssted
Standardkonto 4 Socialområdet
Specifikationskonto
P/R = Person-/registrantbogføring
Kontobetegnelse:
4 1 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge
4 1 01 Hjælpeforanstaltninger
XX 30 00 P Honorar til bisidder
XX 30 01 P Honorar til personlige rådgiver
XX 30 02 P Ledsagehonorar
XX 30 03 P Aflastningsvederlag
XX 31 00 P Andre børneforsorgsudgifter
4 1 02 Plejeophold
4 1 02 Almindelig familiepleje
XX 05 00 P Personaleomkostninger
XX 12 00 P Rejseudgifter i forbindelse med anbringelse
XX 12 01 P Besøgsrejser
XX 16 00 P Indskrivningsbeløb
XX 16 01 P Barnets underhold
XX 16 02 P Kost-/tøj-/lommepenge
XX 30 00 P Plejevederlag
XX 30 01 P Ledsagerhonorar
XX 30 02 P Aflastningsvederlag
XX 70 00 P Forældrebetaling
4 1 02 01 Akut familiepleje
01 16 01 P Kostpenge
01 30 00 P Vederlag ved akat familepleje
XX 30 01 P Ledsagerhonorar
01 70 00 P Forældrebetaling
4 1 02 03 Professionel familiepleje
03 01 XX P Løn til professionel plejefamilie
03 05 00 P Personaleomkostninger
03 12 00 P Rejseudgifter i forbindelse med anbringelse
03 12 01 P Besøgsrejser
03 16 00 P Indskrivningsbeløb
03 16 01 P Barnets underhold
03 16 02 P Kost-/tøj-/lommepenge
XX 30 00 P Ledsagerhonorar
XX 30 01 P Aflastningsvederlag
03 70 00 P Forældrebetaling
4 1 03 Døgninstitutionsophold
4 1 03 Selvstyretts døgninstitutioner
XX 12 00 P Rejseudgifter i forbindelse med anbringelse
XX 12 01 P Besøgsrejser
XX 16 00 P Indskrivningsbeløb
XX 42 00 P Takstbetaling for døgninstitutionsophold
XX 42 01 P Støtteforanstaltninger
XX 70 00 P Forældrebetaling
4 1 03 01 Kommunale døgninstitutioner
01 12 00 P Rejseudgifter i forbindelse med anbringelse
01 12 01 P Besøgsrejser
01 16 00 P Indskrivningsbeløb
01 42 00 P Takstbetaling for døgninstitutionsophold
01 42 01 P Støtteforanstaltninger
01 70 00 P Forældrebetaling
4 1 03 02 Private døgninstitutioner
02 12 00 P Rejseudgifter i forbindelse med anbringelse
02 12 01 P Besøgsrejser
02 16 00 P Indskrivningsbeløb
02 42 00 P Takstbetaling for døgninstitutionsophold
02 42 01 P Støtteforanstaltninger
02 70 00 P Forældrebetaling
4 1 05 Socialt forebyggelsesarbejde
XX 01 XX Lønninger
XX 05 00 Personaleomkostninger
XX 10 00 Kontorhold
XX 11 00 EDB - tilbehør m.v. (fælles driftsystemer under 13-01)
XX 12 00 Fremmede tjenesteydelser
XX 15 00 Varekøb
XX 16 00 Forplejning
XX 20 00 Anskaffelser af materiel og inventar m.v.
XX 21 10 Vand
XX 21 20 El
XX 21 30 Varme fra Nukissiorfiit
XX 21 40 Varme fra øvrige leverandører og olie til egen varmecentral
XX 21 50 Øvrige driftsmidler
XX 22 00 Reparation og vedligeholdelse
XX 25 00 Husleje
XX 79 00 Øvrige indtægter
4 1 06 Familiebehandling
XX 01 XX Lønninger
XX 05 00 Personaleomkostninger
XX 10 00 Kontorhold
XX 11 00 EDB - tilbehør m.v. (fælles driftsystemer under 13-01)
XX 12 00 Fremmede tjenesteydelser
XX 15 00 Varekøb
XX 16 00 Forplejning
XX 20 00 Anskaffelser af materiel og inventar m.v.
XX 21 10 Vand
XX 21 20 El
XX 21 30 Varme fra Nukissiorfiit
XX 21 40 Varme fra øvrige leverandører og olie til egen varmecentral
XX 21 50 Øvrige driftsmidler
XX 22 00 Reparation og vedligeholdelse
XX 25 00 Husleje
XX 79 00 Øvrige indtægter
4 1 xx Forsøgsordninger på børne-/ungeområdet
XX 01 XX Lønninger
XX 05 00 Personaleomkostninger
XX 10 00 Kontorhold
XX 11 00 EDB - tilbehør m.v. (fælles driftsystemer under 13-01)
XX 12 00 Fremmede tjenesteydelser
XX 15 00 Varekøb
XX 16 00 Forplejning
XX 20 00 Anskaffelser af materiel og inventar m.v.
XX 21 10 Vand
XX 21 20 El
XX 21 30 Varme fra Nukissiorfiit
XX 21 40 Varme fra øvrige leverandører og olie til egen varmecentral
XX 21 50 Øvrige driftsmidler
XX 22 00 Reparation og vedligeholdelse
XX 25 00 Husleje
XX 79 00 Øvrige indtægter