Boligsikring

Indhold:

Princip

Modtagne ansøgninger om boligsikring indtastes på side 570, og systemet beregner et resultat for ansøgningen. Resultatet kan være TILSAGN, AFSLAG eller FEJL. Såfremt resultatet er TILSAGN eller AFSLAG, kan der udskrives et tilsvarende brev til ansøgeren..

Op til en bogføring skal der foretages en beregning, som omfatter alle ansøgninger for den pågældende måned. Efter beregningen dannes der en liste med information om, dels resultatet af beregningen dels tværgående kontroller til brug for den videre sagsbehandling, inden den endelige boligsikringsberegning. Alle fejl skal rettes inden der kan bogføres. Så sagsbehandler skal gennemgå listen for fejl og rette det der mangler, for at en beregning kan gennemføres uden fejl. Man kan udføre beregningen igen og igen indtil der er bogført. 

Resultatet af beregningen og de tværgående kontroller ses i listen Vis resultat. Ændringer i beregningen af boligsikring ses i listen Vis ændringer.  

Bogføring af boligsikring for en måned foretages i to omgange:

 1. Den ordinære bogføring ca. den 10. i måneden før
 2. Opsamling ca. den 10. i boligsikringsmåneden.

Den to-delte kørsel er lavet af hensyn til udlejer (INI og Iserit), der så vidt muligt skal kende boligsikringen før huslejen indrapporteres til PBS ca. medio måneden før.

Efter bogføringen skal der laves bankoverførsel af boligsikring til udlejere.

Beregning af boligsikring baseres på aktuel indkomst. Aktuel indkomst hentes fra Skattestyrelsen en gang hver måned, og indlæses i Winformatik. Det er Skattestyrelsen der har ansvaret for beregning af den enkeltes aktuelle indkomst.

En gang om måneden - ca. den 5. - modtages med email en fil fra INI med oplysninger om lejemål. Denne indlæses i systemet, således at den kan indgå i kontrollen af beregningen.

Systemet rummer mulighed for automatisk "rulning" af ansøgninger fra et år til det næste. Læs mere her.

I det følgende optræder de kommunale systemer (Sermersooqs Iserit) helt på linie med INI. Der skal således før hver kørsel indlæses filer fra såvel INI som den kommunale udlejer, ligesom der efter hver kørsel skal dannes en fil til både INI og den kommunale udlejer.

Opsætning af systemet 

System-konstanter

Der anvendes følgende system-konstanter (ændres med side 16):

Desuden findes systemkonstant 567: Skal nyeste  aktuelle indkomster hentes i side 570D ? 0=Aldrig, 1=Altid, 2=Hent hvis ej findes i forvejen

Lovgivning

Aktuel Indkomst og satstilpasningsprocent

Beregning af aktuel indkomst

Sider

Nr Titel
570 Indtastning af boligsikringsansøgninger
571 Beregning og bogføring af boligsikring. Udskriv lister over ændringer og resultat af beregningen
572 Boligsikringsansøgninger (kun læs)
573 Boligsikring: Oplysning om lejemål
574 Boligsikring: Årsskifte
575 Beregning af boligsikring (side 571 uden bogføring)

Side 570 Søgning og Indtastning af ansøgninger

Fremsøgning af allerede eksisterende boligsikringsansøgninger sker på side 570. Resultatet vises i en resultatliste på siden. For at se en konkret ansøgning klikkes på ansøger CPR i listen. Derved åbnes side 570D med detaljer om den konkrete ansøgning.

En ny ansøgning om boligsikring indtastes på side 570D. Klik på knappen Ny på side 570. Siden åbnes klar til indtastning. Felter markeret med * er tvungne felter og skal indtastes.

Her indtastes oplysninger om en ansøgning. OBS: Der skal ansøges om boligsikring hvert år. Og der skal ansøges om boligsikring ved flytning til anden bolig.  Dog rummer lovgivningen mulighed for at kommunen kan danne en automatisk ansøgning for det kommende år på basis af de oplysninger, som kommunen er i besiddelse af (aktuel indkomst, antal børn jvf. folkeregister, husleje, m.v.).

En ansøgning er identificeret ved Modtagelsesdato og Ansøgers CPR-nummer. Hvis der kommer en ny ansøgning, så skal der oprettes en ny ansøgning i systemet. Såfremt en person har flere ansøgninger vil systemet bruge den ansøgning med seneste modtagelsesdato ved beregning af den månedlige boligsikring.

Bemærk, at selvom to ansøgninger vedrører hver sit år, så kan de alligevel ikke have samme Modtagelsesdato. Hvis der f.eks. ankommer to ansøgninger den 29.november 2018, hvor den ene vedrører 2018 og den anden 2019, så er du nødt til at indtaste den ene med modtagelsesdato 29. november og den anden 30. november.

Feltet Lejer-CPR udfyldes, hvis CPR-nummeret på huslejekontrakten er et andet end den, der har søgt om boligsikring. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis manden har søgt om boligsikring, men kontrakten er i konens navn. I tilfælde af fremleje, skal CPR-nummer på den, som oprindeligt har lejet boligen, stå i feltet Lejer-CPR.

Når CPR-nummer indtastes, vil systemet hente forskellige oplysninger om denne person:

 • Navn og evt. ægtefælle
 • Adresse - indsættes i felterne vedrørende den bolig, der søges til.
 • Husstanden - dvs. de personer, som i folkeregister har samme adresse som ansøger.
 • Aktuel indkomst for alle personer i husstanden, som er over 18 år (altså husstandens samlede aktuelle indkomst).

Når oplysningerne er tastet ind og gemt vises tilgængelig informationer.

Forklaring til de enkelte felter fås ved at føre musemarkøren hen over feltet. 

Såfremt Udlejer er INI vises der ved siden af Lejer-nr et af tre symboler:

 •  !   Der findes ingen oplysninger fra INI om dette Lejer-nr
 •  !   Oplysningerne fra INI er ikke de samme som i ansøgningen
 •  i   Der er overensstemmelse mellem oplysningerne fra INI og i ansøgningen

I de to sidstnævnte tilfælde man kan klikke på symbolet for at få vist INI-oplysningerne.

Dødsfald eller anden social begivenhed

Sker der dødsfald i husstanden eller der indtræder en anden social begivenhed, f.eks. en person flytter ud, så skal der ske regulering af boligsikringen. Systemet laver selv ændringen hvis et medlem af husstanden fylder 18 år. I de øvrige tilfælde skal en sagsbehandler ændre ansøgningen.

Se reglerne her: 

Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i lejeboliger

Inatsisartutlov nr. 32 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisarturlov om boligsikring i lejebolig. 

Enkelt rum

Feltet Enkelt rum kan afkrydses, hvis en lejer ikke har eget toilet og håndvask. F.eks. hvis en person lejer et værelse i en villa, og ikke har eget toliet og håndvask. Det er sagsbehandler som afgør, om feltet skal afkrydses. Pr. 1. februar 2016 vil lejeren kun få et maximum beløb i boligsikring på 18.000 kr. pr. år for leje af enkeltværelser. Det svarer til max. 1500 kr.  pr. måned.

Oplysningerne om boligen og husstanden kan ændres, hvis der f.eks. søges til en bolig, som ansøger ikke er flyttet ind i endnu.

Fra side 570D er det muligt at hente oplysninger om det aktuelle lejemål. Enten ved at klikke på det blå i eller ved at klikke på knappen: Side 573

Derved åbnes en oversigt over lejemålet.

Tidligere eller senere ansøgninger

Hvis der er tidligere eller senere ansøgning end den der aktuelt behandles vises de  på side 570D.

I højre side vises to sektioner: Senere ansøgninger og Tidligere ansøgninger:

Senere ansøgninger viser ansøgninger som ligger to år EFTER modtag-dato på den ansøgning, du behandler nu.
Tidligere ansøgninger viser ansøgninger som ligger to år FØR modtag-dato på den ansøgning, du behandler nu.
Du kan klikke på feltet ÅR som er understeget, og få den konkrete tidligere/senere ansøgning vist i et nyt vindue.


  

Knappen Resultater:

Ved at klikke på knappen Resultater åbnes en oversigt over  resultatet af ansøgningen og beregningen af boligsikring. Oversigten viser udregningen tilbage i tid, og viser kun for én person.

Resultater viser årets månedlige maskinelle beregninger i et lille vindue. Vinduet lukker automatisk efter 30 sekunder. 

Knappen Resultater (husstand):

Ved at klikke på knappen Resultater (husstand) åbnes en oversigt over  resultater af ansøgningen og beregningen af boligsikring. Der vises udregningen for hele husstanden (alle enkeltmedlemmerne). Oversigten viser årets maskinelle beregningerne tilbage i tid. Resultater (husstand) vises i et lille vindue. Vinduet lukker automatisk efter 30 sekunder. 

Udskriv 

Udskrift af de to oversigter over resultater kan udskrives ved at højre-klikke i vinduet og vælge Udskriv. 

Knappen Brev og Send brev til e-Boks:

Du kan få udskrevet et papirbrev fra side 570D til ansøgeren, ved at klikke på knappen Brev. Når ansøgningen er oprettet og boligsikringen er beregnet er det  muligt at udskrive et papirbrev til ansøger om resultatet af ansøgningen. Knappen Brev udskriver det brev der blev dannet, sidste gang der blev klikket Anvend eller OK på siden. Det betyder, at det ikke nødvendigvis er det seneste brev der er dannet i forbindelse med en månedlig (gen)beregning af boligsikringen. Alle de dannede breve findes i blokken: Månedsreguleringer.

Det er tillige muligt at sende det dannede brev til personens e-Boks med knappen Send til e-Boks. De to breve er identiske. 

Nederst på side 570D er der en oversigt over de breve der allerede er sendt til personens e-Boks.

Det er herfra muligt at gensende et enkelt brev til e-Boks hvis borgeren af en eller anden grund har brug herfor. Brevet kan forinden ses med knappen Vis. 

Hvis status står til Venter betyder det at brevet endnu ikke er sendt til personens e-Boks.

OBS: Når man klikker Anvend eller OK på side 570 sker der en beregning af boligsikringen.  Resultatet heraf gemmes og vises i Resultatblokken. Ved Anvend eller Ok opdateres således datostempel og initialer på den sagsbehandler, der senest har gemt noget på siden. Der dannes et brev der viser resultatet af seneste beregning.

Knappen Side 201:

Du kan få overblik over ansøgers økonomiske mellem værende med kommunen ved at klikke på knappen Side 201.

Husstanden:

Når der oprettes en boligsikringsansøgning vil systemet hente oplysninger om husstanden fra folkeregisteret.

Nederst i højre side af skærmen vises hvilke beboere, der i følge folkeregistret er tilmeldt den bolig, som er angivet i rammen Boligen. Beboernes alder er markeret med farver:

 • Grøn: børn under 18 år
 • Gul: fylder 18 år i løbet af boligsikringsåret.

Sektionen - Husstanden

Oversigten viser husstanden. Der vises følgende kolonner:

 • CPR-nummer viser CPR-nummer på husstandens medlemmer
 • Navn viser navn på husstandens medlemmer. Ved klik på navnet på en person i husstanden, vises denne persons adresse og civilstand jævnfør folkeregistret i et lille vindue. Vinduet lukker automatisk efter 30 sekunder
 • År viser alder på husstandens medlemmer
 • Indkomst viser den indkomst som de enkelte medlemmer i husstanden har  som er den der danner udgangspunkt for den gældende boligsikring
 • Forventet er et indtastningsfelt til indtastning af forventet indkomst, hvis aktuel indkomst er misvisende. Såfremt der er indtastet noget i feltet Forventet, så bruges dette beløb ved beregningen fremfor aktuel indkomst
 • Pensionist? er markeret med JA hvis boligsikringsansøgeren er pensionist. Hvis vedkommende er pensionist gives der et nedslag på beregning af boligsikringen jf. Inatsisartutlov om boligsikring
 • Beregnings grundlag viser de indkomstoplysninger der er anvendt til beregning af boligsikringen. Tabellen opdateres når der klikkes Anvend eller OK på side 570.

Ved klik på navnet på en person i husstanden, så vises denne persons adresse jævnfør folkeregistret i et lille vindue. Vinduet lukker automatisk efter 30 sekunder.

Indkomst (Aktuel Indkomst)

Aktuel indkomst er indkomstoplysninger som hentes fra Skattestyrelsen. Aktuel indkomst udregnes i Skattestyrelsen, og Winformatik bruger disse oplysninger til beregning af boligsikringen. Det er hele husstandens samlede indtægt der lægges til grund for beregning af boligsikring. Der skal være angivet en indkomst (evt. 0 kroner) for alle husstandens medlemmer over 18 år.

Aktuel Indkomst hentes til Winformatik en gang om måneden.

Eksempel:

Aktuelle indkomster til og med Marts 2018, bruges ved beregning af boligsikring måned 06:
Aktuelle indkomster til og med Februar 2018, bruges ved beregning af boligsikring måned 05:

Resultat af beregningen - vises når en ansøgning er oprettet:

Når du trykker Anvend på side 570D for at gemme det indtastede (den oprettede ansøgning), laver systemet en beregning, og viser resultatet i øverste højre hjørne af skærmen. Som udgangspunkt viser siden resultatet svarende til seneste ændring af ansøgningen foretaget af en sagsbehandler. ( Anvend eller OK på siden).

Senere (og tidligere)  maskinelle reguleringer kan ses med knapperne Resultater og Resultater (husstand). Samt knapperne i blokken "Månedsregulering" nederst på siden.

Informationerne i blokken Resultat  bliver først synlige/opdateret på siden, når der er trykket på Anvend eller OK.

Bemærk, at der er vist standardfradrag som trækkes fra indtægten inden beregning af boligsikringen. Der kan også være et evt. pensionistnedslag. Pensionistnedslag er nedslag i aktuel indkomst og udgør p.t. 4.100,- for en pensionist.

Indkomstoplysningerne viser den samlede husstandsindkomst for personer over 18 år som danner grundlag for boligsikringen.

OBS: Bemærk at før måned 08/2018 er indkomsten vist EFTER fradrag af standardfradraget (i 2018 var det 10.000 kr.).
Fra og med måned 08/2018 er indkomsten beregnet UDEN fradrag af standardfradraget. Fra og med 2019 vil alle indkomster for enkeltpersoner og husstanden være beregnet UDEN fradrag.


Månedsregulering:

Hvis du har brug for at udskrive breve fra tidligere maskinelle beregninger, f.eks. ved en evt. klagesag fra en borger indgivet til ankestyrelsen,  er det muligt at udskrive såvel tilsagnsbreve som afslagsbreve fra denne blok.

Brevet svarer til de breve der udskrives fra side 571 efter en samlet kørsel. Hér blot for den enkelte borger. 

Fremleje
Hvis f.eks. person A lejer en bolig hos en udlejer, og i perioden 1.april - 31.august fremlejer sin bolig til person B skal der foretages følgende:

Tidspunkt Person A's ansøgning Person B's ansøgning
ca. 1. marts Sæt Udflyt.dato til 31. marts Sæt Måned til 04. 
Sæt Indflyt.dato til 1. april. 
Sæt Udflyt.dato til 31. august.
ca. 1. juli Sæt Måned til 08.
Slet Udflyt.dato. 
 

Sidehandlinger på side 570D:

På siden er det muligt at gemme det  indtastede med knappen Anvend eller OK. Og det er muligt at annullere en indtastning med knappen Annuller.  Desuden er det muligt at slette en konkret ansøgning med knappen Slet


Når der klikkes Anvend på siden vises den nyeste udregning på siden. Og dermed overskrives markeringerne af "Ændret af" / "Ændret tidspunkt", så det ikke længere er muligt at se, hvilken sagsbehandler der tilbage i tid ændrede i ansøgningen. Brug evt. Notatfeltet til at notere evt. vigtige indtastninger. F.eks. ændringer til forventet indkomst.

Side 571 Beregning og bogføring

Side 571 bruges dels til at lave en beregning af boligsikringen og dels at bogføre boligsikring, herunder dannelse af fil, der sendes via email til INI hhv. kommunal boligudlejer (Iserit). Endvidere bruges siden til at indlæse oplysninger om lejemål fra INI hhv. kommunal boligudlejer - Iserit. Efter bogføring kan boligsikringen bankoverføres til udlejerne med billede 362.

Indtast den periode, der skal beregnes/bogføres for (Boligsikringsår og Måned). Den normale cyklus er, at der ca. den 10. i hver måned bogføres en ordinær kørsel for den kommende måned, og en supplementskørsel for indeværende måned..

Knappen Lokaliteter

Som udgangspunkt benyttes den art som står på siden til boligsikring. Man kan angive en anden art for lokaliteter ved at trykke på knappen Lokaliteter. På lokalitets-art siden kan man for hver lokalitet vælge blandt de arter med samle-konto, som starter med 4603. På siden kan du angive, at en lokalitet skal anvende en bestemt art. Det betyder, at ved bogføring af boligsikring for boliger, der ligger det pågældende sted, så anvendes denne art i stedet for standard-arten, som vises på side 571. Hvis en lokalitet ikke længere skal skal være tilknyttet en art, så skal man vælge det tomme felt i select-boksen. Du kan selv oprette nye arter på side 353.

Knappen Indlæs INI-fil   og Knappen Indlæs Iserit - fil  

En gang om måneden - ca. den 5. - modtages med email en fil fra INI og Iserit med oplysninger om lejemål. Gem den vedhæftede fil på PC'ens skrivebord - eller andet aftalt sted. Tryk derefter på knappen Indlæs INI-fil/Indlæs Iserfik fil

. Du skal nu angive to ting:

 1. Dato, som oplysningerne gælder fra. Normalt dags dato; men i forbindelse med årsskifte skrives 01-01-xxxx for oplysninger, som gælder det nye år. Klik Næste
 2. Klik Gennemse, og udpeg den fil, som du gemte på PC'ens skrivebord eller andet aftalt sted. Klik Næste

Nu indlæses oplysningerne, og der vises en status for indlæsningen. De indlæste oplysninger kan ses med side 573, der også viser dato for seneste indlæsning.

System-konstanter

Eksempel på systemkonstanter.

Der anvendes følgende system-konstanter (ændres ved behov med side 16):

Nr Betegnelse Eksempel
567 Skal nyeste aktuelle indkomster hentes i side 570D? 0=ALdrig, 1=Altid, 2= Hent hvis ej findes i forvejen 1
570 Artsnummer for boligsikring (CHAR) 4040
571 Artsnummer for udlejer-afregning (CHAR) 8140
572 INIs kundenummer (CHAR) 0009000061
573 Mappe til INI-filer (CHAR) c:\temp\
574 Password til INI-filer
575 Kommunens kundenummer som udlejer (CHAR)  
576 INIs email-adresse (CHAR) boligsikring@ini.gl
578 Kundenummer for kommunalt boligselskab (CHAR) 333336666
579 Kommunalt boligselskabs email-adresse (CHAR) Iserit@adm.gl

Se fil-format

 

Status indkomster.

Her vises antal indkomster til og med en bestemt måned. Bemærk:  Hvis boligsikringsmåned er f.eks. Marts 2018, så anvender vi aktuel indkomst til og med December 2017 - altså 3 måneder tilbage i tid.

Der vises antal indkomster for 3 måneder før boligsikringsmåned og for 4 måneder før boligsikringsmåned. Der bør være næsten lige stort antal indkomster, både 3 og 4 måneder tilbage i tid.

Årsagen til at der vises antal indkomster 4 måneder tilbage i tid er, at man kan sammenligne, om de to tal er ca. lige store. Det bør de være. Når der er næsten lige stort antal indkomster, både 3 og 4 måneder tilbage i tid, så kan man klikke på Beregn-knappen. Er der stor forskel i antal indkomst 3 og 4 måneder tilbage kan det betyde, at der ikke er indlæst ny aktuel indkomst.

Forberedelser

Beregning

Forud for en beregning skal der altid være sket indlæsning af filer fra udlejer. 

Der skal være hentet Aktuel indkomst. 

Og der er opdaterede CPR-oplysninger om husstanden.

Mulige Handlinger på side 571

Knappen Beregn

Der foretages en beregning, dvs. aktuel indkomst hentes for den boligsikringsmåned der er angivet, og systemet laver en beregning af, dels forskellen i aktuel indkomst forrige måned og ny måned, og dels konsekvensen for boligsikringen.

Resultatet af Beregningen kan ses i en liste der dannes ved beregningen. I listen kan man se forskellen på aktuel indkomst i forrige boligsikringsmåned og denne boligsikringsmåned. Der vises også hvis der er fejl der skal rettes. 

Når man udfører en beregning for den pågældende måned sker der systemmæssigt følgende: Beregningen starten med at slette tidligere beregnede resultater, med mindre boligsikringen for personen er blevet bogført. Beregningen kan gentages så ofte som det ønskes, indtil der bogføres. Efter beregningen vises en medeelelse om resultatet af beregningen og en knap: Fortsæt. Ved klik på denne knap vises resultatet af beregningen, altså svarende til klik på knappen Vis resultat .

Knappen Vis resultat eller knappen Fortsæt

Listen viser resultatet af Beregningen, og viser om der er noget der er gået i fejl som skal rettes.

Listen viser resultatet for TILSAGN, AFSLAG, FEJL.

Fejl skal rettes inden der kan bogføres. 

Listen "Vis resultatet" viser resultatet af beregningen. Først vises en linie for hver ansøgning, grupperet efter resultat: TILSAGN, AFSLAG eller FEJL. Fejl skal rettes inden der bogføres. Derefter vises forskellige kontrol-lister.

Ved klik på et personnummer i listen vises den pågældende ansøgning. Brug Shift-klik for at vise ansøgningen i et nyt vindue.

Såfremt Udlejer er INI kan et af disse to symboler optræde:

 •  !   Der findes ingen oplysninger fra INI om dette Lejer-nr
 •  !   Oplysningerne fra INI er ikke de samme som i ansøgningen

Derefter vises forskellige kontrol-lister.

Kontrollister:

Udlejer uden bankkonto

Undersøger, om der er udlejere der ikke er registreret med en bankkonto på side 360 (kreditorafregning).

Samme lejer-nr optræder mere end en gang Der kan være indsendt ansøgning både fra mand og kone, eller der kan være tale om at der ikke er sat udflytningsdato på en tidligere lejer
Samme bolig optræder mere end en gang Tilsvarende.
Samme person optræder i mere end en husstand Kan typisk være et barn, der er registret både hos far og hos mor.
Om der er inaktive personer i husstanden

Kan typisk være ved dødsfald elel rudrejse til udlandet.

Husstanden afviger fra folkeregister-husstanden

For alle ansøgninger sammenlignes husstanden jvf ansøgningen med husstanden jvf. folkeregister. Hvis der er uoverenstemmelse, så vises lejers CPR-nummer, beregningens resultat samt evt. notat på ansøgningen.

Ved at klikke på CPR-nummeret vises side 570 for denne person. Hold skift nede mens du klikker på CPR-nummer for at åbne i et nyt vindue. I side 570 kan man passende sammenligne de to husstande, der vises nederste på siden.

Hvis en person optræder i venstre side; men ikke i højre side, så kan man passende klikke på personens navn for at få vist et vindue, som viser personens adresse og indflytningsdato jvf. folkeregister. Hvis der er tale om en nylig udflytning fra den bopæl, som der søges boligsikring til, så bør du slette personen fra ansøgningens husstand. Hvis dette giver anledning til en ændret boligsikring bør du overveje om dette skal meddeles Lejer.

Hvis det omvendte er tilfældet: at en person optræder i højre side; men ikke i venstre, så er der er tale om indflytning - herunder nyfødte. Så skal du tilføje disse i ansøgningens husstand. Hvis dette giver anledning til en ændret boligsikring bør du overveje om dette skal meddeles Lejer.

Hvis der slet ikke optræder nogen personer i højre side, så er det typisk fordi den bopæls-betegnelse, som er brugt i ansøgningen ikke er den samme, som er brugt i folkeregistret. Det kan være at der kun er angivet B-nummer - ikke husnummer - og at bopælen i folkeregister kun er angivet med husnr - og ikke B-nummer. I disse tilfælde skal du ændre bopæls-betegnelsen i ansøgningen indtil der dukker personer op i højre side. Højre siden opdateres hvergang du forlader en af bopæls-feltene (B-nr, vej, husnr, o.s.v.). Se i toppen af siden, hvilken folkeregister-adresse ansøger har jvf. folkeregister.

Hvis der permanent skal være en afvigelse mellem ansøgningens husstand og folkeregister-husstanden, så kan man passende notere dette i feltet Notat i side 570. Notatet optræder i listen, og hvis man læser at afvigelse er normal, kan man undlade at klikke for at få vist side 570 og ændre noget.

Bemærk, at husstandsafvigelser vises både for TILSAGN og AFSLAG. I forbindelse med AFSLAG kan det være, at nye børn faktisk vil bevirke, at der nu kan tildeles boligsikring.

Bemærk også, at der somme tider er fejl i oplysningerne fra folkeregistret. F.eks. kan det forekomme at et barn er indtastet med lejlighedsnummer A-1 og forældrene med lejlighedsnummer 1. I disse tilfælde tror systemet at personerne bor hver sit sted. Du skal ikke ændre i boligsikringsansøgningen; men i stedet give folkeregistret besked om dette, så det kan blive korrigeret i CPR-systemet.

Udlejer der er spærret for bogføring Om der er en udlejer der af en eller anden grund er blokeret for bogføring i kommunens Winformatik.

Knappen Vis ændringer

Når der trykkes på knappen Vis ændringer hentes en liste over de ændringer der er beregnet i den pågældende periode. 

Listen viser nuværende og tidligere boligsikring og differencen. Samt årsagen til ændringen. 

Nederst i listen er der en forklaring på de ændringer der er årsagen til ny/anden beregning. 

Bogføring

Knappen Bogfør

Knappen er blokeret indtil der er foretaget en beregning. 

Den aktuelle bogføring er markeret med Grønt.

Der bogføres  på følgende måde:

Art

Debet

Kredit

Boligsikrings-arten, registrant = lejer, driftskonto

X

 
Udbetalings-arten, registrant = udlejer, statuskonto  

X

Undtagelser:

Såfremt Udlejers kunde-nummer er angivet som system-konstant nr. 575 "Kommunens kundenummer som udlejer", så bogføres hverken boligsikringen eller udbetalingen, idet denne forventes bogført manuelt i forbindelse med husleje-påligning. Boligsikringen markeres dog som bogført, og kommer således med på Udlejer-listen for kørslen (se senere).

Såfremt feltet Indtægtskonto er udfyldt på ansøgningen, så bogføres der ikke Kredit på Udbetalings-arten. I stedet bogføres der Kredit den nævnte Indtægtskonto. Det kan f.eks. anvendes hvis udlejer er en kommunal institution. I det tilfælde er der ingen grund til at boligsikringen afregnes via bank - der kan afregnes direkte ved at kreditere institutionens indtægtskonto i det kommunale regnskab. 

Knappen breve

Når der er bogført er det muligt at udskrive papirbreve til de borgere der har fået ændret boligsikring. Brug knappen (For detaljer se længere nede)

Knappen Send til e-boks

Når der er bogført er det muligt at sende breve til de personer der har fået ændret deres boligsikring ved månedskørslen. Det gøres med knappen "Send til e-Boks". Der udsendes til alle i den konkrete månedskørsel uanset bopæl og lokalitet og kontaktpunkt. Og der kan kun sendes alt.

Når brevene er sendt til e-Boks bliver der sat et dato- og tidsstempel i oversigten. Man kan således  ikke sende til e-Boks mere end én gang. 

Knappen Send til e-boks (hver enkelt udlejer)

Når der er bogført, er det muligt at sende breve til udlejerne om deres lejeres boligsikring ved månedskørslen. Det gøres med knappen "Send til e-Boks (hver enkelt udlejer)". Der udsendes med ét klik på knappen en e-boks besked til hver af udlejerne, som her kan se sine lejere. Så alle udlejere får deres egen e-boks besked.

Når brevene er sendt til e-Boks, bliver der sat et dato- og tidsstempel i stedet for knappen. Man kan således ikke sende til e-Boks mere end én gang. 

Sektionen Tidligere kørsler

Ved en søgning i Sektionen Tidligere kørsler viser resultatet af tidligere perioders bogføring. De tidligere boligsikringskørsler vises i en liste, hvorfra der er mulighed for at bl.a. at få vist en log over den konkrete kørsel og danne filer til INI og Iserit og andre udlejer, med information om de konkret beregnede boligsikring. Samt udskrive papirbreve med ændringer i boligsikringen for den pågældende periode. 

Hvis brevene er sendt til e-Boks bliver der sat et dato- og tidsstempel i oversigten. Man kan således  ikke sende til e-Boks mere end een gang. 

Knappen Udskriv Log

Udskriver bogføringslog for den viste kørsel.

Knappen Dan INI-fil

Danner en fil i til INI, og sender denne med email til INI. Der sendes en kopi til brugerens postkasse, således at der kan laves et arkiv over afsendte filer. Bemærk, at filen er krypteret, og kan således ikke umiddelbart læses.

Knappen Dan Iserit-fil

Danner en fil i til INI, og sender denne med email til INI. Der sendes en kopi til brugerens postkasse, således at der kan laves et arkiv over afsendte filer. Bemærk, at filen er krypteret, og kan således ikke umiddelbart læses.

Knappen Udlejer-liste  

Udskriver en liste med sideskift for hver udlejer. Lister specificerer hvilke lejere, der er udbetalt boligsikring til, og hvilket beløb, der er tale om. Listerne skal sendes med alm. post til udlejerne - dog undtagen INI, der jo får besked via INI-filen.

Knappen Udlejer Private

Udskriver en liste med sideskift for hver udlejer. Lister specificerer hvilke lejere, der er udbetalt boligsikring til, og hvilket beløb, der er tale om. Listerne skal sendes med alm. post til udlejerne.

Knappen Breve

Det er muligt at udskrive papirbreve med knappen Breve. Der udskrives kun breve til borgere der har fået ændret deres boligsikring i den pågældende kørsel. Ved at klikke på knappen åbnes en dialogboks hvor det er muligt at vælge den mængde papirbreve der skal udskrives. Det er muligt at begrænse udskriften, så der dannes mindre mængder papirbreve af gangen.  Man kan vælge et udsnit at CPR-numre, et enkelt kontaktpunkt eller alle. 

Hvis der skal udskrives brev til en enkelt person skal det ske fra side 570D. Enten når man har dannet den nye beregning og klikket Anvend eller OK.

Eller hvis personen har brug for at få genfremsendt et brev til e-Boks så med knappen Gensend til e-Boks i oversigten nederst på side 570D.

Brevet kan ses ved knappen Vis. Hvis status står som Venter betyder det at brevet endnu ikke er sendt til e-Boks.

Hvis knappen send til e-Boks er deaktiveret betyder det at kommunen ikke har tilsluttet sig e-Boks teknologien.

Side 572 Boligsikringsansøgninger (kun læs)

 Siden bruges til at fremsøge ansøgninger om boligsikring. Resultatlisten er kun til læsning. Det er ikke muligt at oprette ny fra side 572. Og det er ikke muligt at rette noget på side 572D, som er detailvisning af det der vises fra resultatlisten på side 572.  Siden er beregnet til medarbejdere i socialforvaltningen, der skal kunne se om en klient har søgt om boligsikring.

Side 573 Boligsikring: oplysning om lejemål

Siden er en søgeside til fremsøgning af innformation om konkrete lejemål. Listen viser oplysninger, der er modtaget fra boligselskaberne: INI og Iserit. Der modtages ikke oplysninger fra private udlejere.

Når siden åbnes vises hvornår der sidst er modtaget oplysninger  fra A/S INI og Iserit A/S. På side 573 er det muligt at søge på et enkelt CPR-nummer/lejemål eller ud fra en dato. 

Side 574 Boligsikring: Årsskifte

Siden bruges hvert år (ca. oktober-november) i forbindelse med årsskifte.


Fra siden kan der dannes auto-ansøgninger for det kommende år på basis af ansøgninger for indeværende år.

Man kan vælge om husstanden i de dannede ansøgninger skal hentes fra:

 • Ansøgningen i indeværende år
 • Opslag i folkeregister ud fra adressen

Såfremt der er indlæst oplysninger om det kommende års husleje for de offentlige boligselskaber, så anvendes denne husleje. Ellers anvendes huslejen fra indeværende års ansøgning. 

Klik på knappen "Dan auto-ansøgninger for [ÅÅÅÅ]" for at danne ansøgningerne.

Når systemet er færdig med at danne ansøgningerne vises status på, hvor mange ansøgninger der er dannet, hvor mange der har fået tilsagn, afslag og hvor mange der er fejl.

Efter dannelsen af nyt års ansøgninger kan der udskrives breve på grundlag af de registrerede ansøgninger. Vælg dannelses-dato, og klik "Udskriv Breve"

Bemærk: At hvis man ændrer Notat-feltet fra "Oprettet automatisk den xx" til noget andet, så kommer der ikke noget brev med til vedkommende i side 574. I stedet skal man selv danne et brev i side 570.

Efter dannelsen af ansøgningerne kan der udskrives breve på grundlag af de dannede ansøgninger.

De dannede breve falder i 3 kategorier:

 1. Tilsagn. Lejeren behøver ikke at foretage sig yderligere
 2. Afslag. Lejeren kan henvende sig hvis han/hun mener der er anvendt forkerte oplysninger ved beregningen.
 3. Manglende oplysninger. Lejeren kan henvende sig med de manglende oplysninger.

Udfyld felterne hvos der ønskes udsendt papirbreve:

 • Udskriv breve dannet. Feltet er en dropdown og der kan vælges en specifik værdi i rullelisten.
 • Kontaktpunkts informationer. Kontaktpunkterne kan bruges til at afgrænse filens størrelse man får fra denne side, og kun få de kontaktpunkter man skal bruge.
 • Vælg evt. en afgrænsnig i kundenumrene så der udskrives i mindre portioner.

Klik "Udskriv" eller "Udskriv og Luk". Der åbnes en dialog hvor man kan vælge format til udskriften.
Knappen Fortryd fortryder dannelse af brevene.

Send til e-Boks:

Ved årsskiftet sendes besked til alle der har søgt boligsikring. Så vælges perioden til 01-01-20xx.  Derved sendes til alle der skal have besked om udfaldet af deres ansøgning.

Hvis der vælges en anden periode sendes til e-Boks til dem der har fået ændret deres boligsikring i den valgte kørsel.

Brevene sendes med knappen: "Send til e-Boks". Der vises en linje med dato og tidsstempel på afsendelsen af den konkrete forsendelse.

Hvis man forsøger at sende en kørsel der allerede er sendt kommer der en besked på skærmen om at der allerede er sendt til e-Boks for den valgte periode. 

Det er således ikke muligt at sende det samme to gange. 

Skal der gensendes til en enkelt person sker det fra side 570D.

Side 575 Beregning Boligsikring

Side 575 er en side næsten magen til side 571. Uden mulighed for indlæsning af filer fra Ini og Iserit og uden mulighed for at bogføre. Og uden mulighed for at overføre filer til bank eller udlejer. Så det er en siden kun til at beregne boligsikring og se resultatet heraf. Opbygning af siden er magen til 571.