Boligsikring

Indhold:

Princip

Modtagne ansøgninger om boligsikring indtastes på side 570, og systemet beregner et resultat for ansøgningen. Resultatet kan være TILSAGN, AFSLAG eller FEJL. Såfremt resultatet er TILSAGN eller AFSLAG, kan der udskrives et tilsvarende brev til ansøgeren.

Op til en bogføring skal der foretages en prøveberegning og efterfølgende en beregning, som omfatter alle ansøgninger for den pågældende måned. Efter prøveberegningen dannes der en advisliste med information om, dels resutatet af prøveberegningen dels tværgående kontroller til brug for den videre sagsbehandling, inden den egentlige boligsikringsberegning.

Resultatet af prøveberegningen og de tværgående kontroller ses i Advislisten. Såfremt kontrollen finder fejl, skal disse rettes inden bogføringen. 

Bogføring af boligsikring for en måned foretages i to omgange:

 1. Den ordinære bogføring ca. den 10. i måneden før
 2. Opsamling ca. den 10. i boligsikringsmåneden

Den to-delte kørsel er lavet af hensyn til udlejer ( INI,Iserit og kommunale udljer), der så vidt muligt skal kende boligsikringen før huslejen indrapporteres til PBS ca. medio måneden før.

Efter bogføringen skal der laves bankoverførsel af boligsikring til udlejere.

Beregning af boligsikring baseres på aktuel indkomst. Aktuel indkomst hentes fra Skattestyrelsen en gang hver måned, og indlæses i Winformatik. Det er Skattestyrelsen der har ansvaret for beregning af den enkeltes aktuelle indkomst.

En gang om måneden - ca. den 5. - modtages med email en fil fra INI med oplysninger om lejemål. Denne indlæses i systemet, således at den kan indgå i kontrollen af beregningen.

Systemet rummer mulighed for automatisk "rulning" af ansøgninger fra et år til det næste. Læs mere her.

I det følgende optræder de kommunale systemer (Sermersooqs Iserit hhv Kujalleqs kommunale system) helt på linie med INI. Der skal således før hver kørsel indlæses filer fra såvel INI som den kommunale udlejer, ligesom der efter hver kørsel skal dannes en fil til både INI og den kommunale udlejer.

Opsætning af systemet 

System-konstanter

Der anvendes følgende system-konstanter (ændres med side 16):

Desuden findes systemkonstant 567: Skal nyeste  aktuelle indkomster hentes i side 570D ? 0=Aldrig, 1=Altid, 2=Hent hvis ej findes i forvejen

Sider

Nr Titel
570 Indtastning af boligsikringsansøgninger
571 Prøveberegning, Advisliste, Beregning og bogføring af boligsikring
572 Boligsikringsansøgninger (kun læs)
573 Boligsikring: oplysning om lejemål
574 Boligsikring: Årsskifte
575 Beregning af boligsikring (side 571 uden bogføring)

Side 570 Søgning og Indtastning af ansøgninger

Fremsøgning af allerede eksisterende boligsikringsansøgninger sker på side 570. Resultatet vises i en resultatliste på siden. For at se en konkret ansøgning klikkes på ansøger CPR i listen. Derved åbnes side 570D med detaljer om den konkrete ansøgning.

En ny ansøgning om boligsikring indtastes på side 570D. Klik på knappen Ny på side 570. Siden åbnes klar til indtastning. Felter markeret med * er tvungne felter og skal indtastes.

Her indtastes oplysninger om en ansøgning. OBS: Der skal ansøges om boligsikring hvert år. Og der skal ansøges om boligsikring ved flytning til anden bolig.  Dog rummer lovgivningen mulighed for at kommunen kan danne en automatisk ansøgning for det kommende år på basis af de oplysninger, som kommunen er i besiddelse af (aktuel indkomst, antal børn jvf. folkeregister, husleje, m.v.).

En ansøgning er identificeret ved Modtagelsesdato og Ansøgers CPR-nummer. Hvis der kommer en ny ansøgning, så skal der oprettes en ny ansøgning i systemet. Såfremt en person har flere ansøgninger vil systemet bruge den ansøgning med seneste modtagelsesdato ved beregning af den månedlige boligsikring.

Bemærk, at selvom to ansøgninger vedrører hver sit år, så kan de alligevel ikke have samme Modtagelsesdato. Hvis der f.eks. ankommer to ansøgninger den 29.november 2015, hvor den ene vedrører 2015 og den anden 2016, så er du nødt til at indtaste den ene med modtagelsesdato 29. november og den anden 30. november.

Feltet Lejer-CPR udfyldes, hvis CPR-nummeret på huslejekontrakten er et andet end den, der har søgt om boligsikring. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis manden har søgt om boligsikring, men kontrakten er i konens navn. I tilfælde af fremleje, skal CPR-nummer på den, som oprindeligt har lejet boligen, stå i feltet Lejer-CPR.

Når CPR-nummer indtastes, vil systemet hente forskellige oplysninger om denne person:

 • Navn og evt. ægtefælle
 • Adresse - indsættes i felterne vedrørende den bolig, der søges til.
 • Husstanden - dvs. de personer, som i folkeregister har samme adresse som ansøger.
 • Aktuel indkomst for alle personer i husstanden, som er over 18 år (altså husstandens samlede aktuelle indkomst).

Når oplysningerne er tastet ind og gemt vises tilgængelig informationer.

Forklaring til de enkelte felter fås ved at føre musemarkøren hen over feltet. 

Såfremt Udlejer er INI vises der ved siden af Lejer-nr et af tre symboler:

 •  !   Der findes ingen oplysninger fra INI om dette Lejer-nr
 •  !   Oplysningerne fra INI er ikke de samme som i ansøgningen
 •  i   Der er overensstemmelse mellem oplysningerne fra INI og i ansøgningen

I de to sidstnævnte tilfælde man kan klikke på symbolet for at få vist INI-oplysningerne.

Dødsfald eller anden social begivenhed

Loven siger:

§ 3. Hvis antallet af beboelsesrum overstiger antallet af beboere med mere end én, kan der ikke ydes boligsikring.

Stk. 2. Hvis antallet af personer i en boligsikringsmodtagers husstand reduceres som følge af dødsfald eller anden social begivenhed, finder stk. 1 ikke anvendelse i de første 6 måneder efter den sociale begivenheds indtræden.

Stk. 3. Hvis antallet af personer i en boligsikringsmodtagers husstand reduceres som følge af dødsfald eller anden social begivenhed, finder stk. 1 endvidere ikke anvendelse fra det tidspunkt, hvor boligsikringsmodtager over for kommunalbestyrelsen dokumenterer at have søgt anden lejebolig, hvor antallet af beboelsesrum ikke overstiger antallet af personer i husstanden med mere end én, og indtil 24 måneder efter den sociale begivenheds indtræden.

Stk. 4. Afslår boligsikringsmodtager et boligtilbud, der opfylder kravet til forholdet mellem antallet af beboelsesrum og antallet af beboere i husstanden, finder stk. 1 uanset stk. 3 anvendelse fra tidspunktet for afslaget, dog tidligst 6 måneder efter den sociale begivenheds indtræden.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 1 til 4, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Til stk 2 og 3 er der indført en ny dispensationsårsag: "Dødsfald eller anden social begivenhed". De øvrige årsager (stk 5) er "Har boet i boligen i en årerække", "Har søgt mindre bolig", "P.g.a. alder", "Børn anbragt udenfor hjemmet".

Det styres udenfor Winformatik at dispensationen skal fjernes efter 6 / 24 måneder (stk 2 og 3). Det styres udenfor Winformatik at dispensationen skal fjernes hvis boligsikringsmodtager afslår et boligtilbud (jf stk 4).

Med side 571 "Vis resultat i Excel" vil man kunne finde de tilfælde hvor den nye dispensationsårsag er brugt. Det gør det muligt at lave manuel opfølgning på stk 2, 3.

Enkelt rum

Feltet Enkelt rum kan afkrydses, hvis en lejer ikke har eget toilet og håndvask. F.eks. hvis en person lejer et værelse i en villa, og ikke har eget toliet og håndvask. Det er sagsbehandler som afgør, om feltet skal afkrydses. Pr. 1. februar 2016 vil lejeren kun få et maximum beløb i boligsikring på 18.000 kr. pr. år for leje af enkeltværelser. Det svarer til max. 1500kr.  pr. måned.

Oplysningerne om boligen og husstanden kan ændres, hvis der f.eks. søges til en bolig, som ansøger ikke er flyttet ind i endnu.

Fra side 570D er det muligt at hente oplysninger om det aktuelle lejemål. Enten ved at klikke på det blå i eller ved at klikke på knappen: Side 573

Derved åbnes en oversigt over lejemålet.

Tidligere eller senere ansøgninger

Hvis der er tidligere eller senere ansøgning vises de  på side 570D.

I højre side vises to sektioner: Senere ansøgninger og Tidligere ansøgninger:

Senere ansøgninger viser ansøgninger som ligger to år EFTER modtag-dato på den ansøgning, du behandler nu.
Tidligere ansøgninger viser ansøgninger som ligger to år FØR modtag-dato på den ansøgning, du behandler nu.
Du kan klikke på feltet ÅR som er understeget, og få den konkrete tidligere/senere ansøgning vist i et nyt vindue.
 

Knappen Resultater:

Ved at klikke på knappen Resultater åbnes en oversigt over  resultatet af ansøgningen og beregningen af boligsikring.

Resultater viser årets månedlige beregninger i et lille vindue. Vinduet lukker automatisk efter 30 sekunder. 

knappen Brev:

Du kan få udskrevet et brev til ansøgeren ved at klikke på knappen Brev.

knappen Brev- Ny aktuel indkomst:

Bemærk, hvis der er anvendt Ny aktuel indkomst i sektion Husstanden, så skal du bruge knappen "Brev - Ny aktuel indkomst"

Husstanden:

Når der oprettes en boligsikringsansøgning vil systemet hente oplysninger om husstanden fra folkeregisteret.

Nederst i højre side af skærmen vises hvilke beboere, der i følge folkeregistret er tilmeldt den bolig, som er angivet i rammen Boligen. Beboernes alder er markeret med farver:

 • Grøn: børn under 18 år
 • Gul: fylder 18 år i løbet af boligsikringsåret.

Sektionen - Husstanden

Oversigten viser husstanden. Der vises følgende kolonner:

 • CPR-nummer
 • Navn på husstandens medlemmer. Ved klik på navnet på en person i husstanden, vises denne persons adresse og civilstand jævnfør folkeregistret i et lille vindue. Vinduet lukker automatisk efter 30 sekunder.
 • År på husstandens medlemmer
 • Nuværende Aktuel Indkomst, som er den der danner udgangspunkt for den gældende boligsikring
 • Ny aktuel Indkomst som er en opdateret aktuel indkomst på husstandens medlemmer (dannes ved prøveberegning efter der er hentet nye tal fra Skattestyrelsen)
 • Anv Ny aktuel ind. ? Kolonnen er en tjekboks til markering af, om det er Ny aktuel indkomst der skal anvendes ved fremtidig beregning af boligsikring. Hvis aktuel indkomst varierer mere end +/- 7.000,- for husstanden bør der ske regulering af boligsikringen ved at merkere feltet Anv Ny aktuel indkomst
 • Forventet er et indtastningsfelt til indtastning af forventet indkomst, hvis aktuel indkomst er misvisende. Såfremt der er indtastet noget i feltet Forventet, så bruges dette beløb ved beregningen fremfor aktuel indkomst.
 • Pensionist? er markeret med JA hvis boligsikringsansøgeren er pensionist. Hvis vedkommende er pensionist gives der et nedslag på beregning af boligsikringen jf. Inatsisartutlov om boligsikring.
 • Beregnings grundlag viser de indkomstoplysninger der er anvendt til beregning af boligsikringen.

Ved klik på navnet på en person i husstanden, så vises denne persons adresse jævnfør folkeregistret i et lille vindue. Vinduet lukker automatisk efter 30 sekunder.

Aktuel indkomst

Aktuel indkomst er indkomstoplysninger som hentes fra Skattestyrelsen. Aktuel indkomst udregnes i Skattestyrelsen, og Winformatik bruger disse oplysninger til beregning af boligsikringen.

Aktuel Indkomst hentes til Winformatik en gang om  måneden.

Kolonnen Nuværende aktuel indkomst er den samlede indkomst i husstanden, som danne grundlag for den nuværende boligsikring. Ny aktuel indkomst bliver opdateret efter der er foretaget en prøveberegning på side 571. Prøveberegningen er nødvendig for at få en opdateret Ny aktuel indkomst ud fra det der er hentet fra Skattestyrelsen. Hvis der er væsentlige ændringer i indkomstgrundlaget, så det får konsekvenser for den udbetalte boligsikring,  sættes en markering i kolonnen Anv. Ny aktuel ind. Det er sagsbehandleren der tager stilling til, hvorvidt man ønsker at anvende Ny aktuel indkomst.

Eksempel:

Antal aktuelle indkomster til og med Marts 2016, bruges ved beregning af boligsikring måned 06:
Antal aktuelle indkomster til og med Februar 2016, bruges ved beregning af boligsikring måned 05:

Resultat af beregningen:

Når du trykker Anvend på sied 570D for at gemme det indtastede, laver systemet en beregning, og viser resultatet i øverste højre hjørne af skærmen.

Bemærk, at der er vist et evt. pensionistnedslag. Pensionistnedslag er nedslag i aktuel indkomst og udgør p.t. 4.100,- for en pensionist

Indkomstoplysningerne viser den samlede husstandsindkomst som danner grundlag for boligsikringen.

Fremleje
Hvis f.eks. person A lejer en bolig hos en udlejer, og i perioden 1.april - 31.august fremlejer sin bolig til person B skal der foretages følgende:

Tidspunkt Person A's ansøgning Person B's ansøgning
ca. 1. marts Sæt Udflyt.dato til 31. marts Sæt Måned til 04. 
Sæt Indflyt.dato til 1. april. 
Sæt Udflyt.dato til 31. august.
ca. 1. juli Sæt Måned til 08.
Slet Udflyt.dato. 
 

Side 571 Forberegn, Beregning og bogføring

Siden bruges til dels at lave en prøveberegning af boligsikringen og dels at beregne og bogføre boligsikring, herunder dannelse af fil, der sendes via email til INI hhv kommunal boligudlejer (Iserit). Endvidere bruges siden til at indlæse oplysninger om lejemål fra INI hhv kommunal boligudlejer - Iserit. Efter bogføring kan boligsikringen bankoverføres til udlejerne med billede 362.

Indtast den periode, der skal beregnes/bogføres for (Boligsikringsår og Måned). Den normale cyklus er, at der ca. den 10. i hver måned bogføres en ordinær kørsel for den kommende måned, og en supplementskørsel for indeværende måned.ende måned.

Knappen Lokaliteter

Som udgangspunkt benyttes den art som står på siden til boligsikring. Man kan angive en anden art for lokaliteter ved at trykke på knappen Lokaliteter. På lokalitets-art siden kan man for hver lokalitet vælge blandt de arter med samle-konto, som starter med 4603. På siden kan du angive, at en lokalitet skal anvende en bestemt art. Det betyder, at ved bogføring af boligsikring for boliger, der ligger det pågældende sted, så anvendes denne art i stedet for standard-arten, som vises på side 571. Hvis en lokalitet ikke længere skal skal være tilknyttet en art, så skal man vælge det tomme felt i select-boksen. Du kan selv oprette nye arter på side 353.

Knappen Indlæs INI-fil   og Knappen Indlæs Iserit - fil  

En gang om måneden - ca. den 5. - modtages med email en fil fra INI og iserit med oplysninger om lejemål. Gem den vedhæftede fil på PC'ens skrivebordsflade. Tryk derefter på knappen Indlæs INI-fil/Indlæs Iserfik fil

. Du skal nu angive to ting:

 1. Dato, som oplysningerne gælder fra. Normalt dags dato; men i forbindelse med årsskifte skrives 01-01-xxxx for oplysninger, som gælder det nye år. Klik Næste
 2. Klik Gennemse, og udpeg den fil, som du gemte på skrivebordsfladen. Klik Næste

Nu indlæses oplysningerne, og der vises en status for indlæsningen. De indlæste oplysninger kan ses med side 573, der også viser dato for seneste indlæsning.

System-konstanter

Der anvendes følgende system-konstanter (ændres med side 16):

Nr Betegnelse Eksempel
567 Skal nyeste aktuelle indkomster hentes i side 570D? 0=ALdrig, 1=Altid, 2= Hent hvis ej findes i forvejen 1
570 Artsnummer for boligsikring (CHAR) 4040
571 Artsnummer for udlejer-afregning (CHAR) 8140
572 INIs kundenummer (CHAR) 0009000061
573 Mappe til INI-filer (CHAR) c:\temp\
574 Password til INI-filer sesam
575 Kommunens kundenummer som udlejer (CHAR)  
576 INIs email-adresse (CHAR) boligsikring@ini.gl
578 Kundenummer for kommunalt boligselskab (CHAR) 333336666
579 Kommunalt boligselskabs email-adresse (CHAR) Iserit@adm.gl

Se fil-format

 

Status aktuelle indkomster.

Her vises antal aktuelle indkomster til og med en bestemt måned. Bemærk:  Hvis boligsikringmåned er f.eks. Marts 2016, så anvender vi aktuel indkomst til og med December 2015 - altså 3 måneder tilbage i tid.

Der vises antal aktuelle indkomster for 3 måneder før boligsikringsmåned og for 4 måneder før boligsikringsmåned. Der bør være næsten lige stort antal aktuelle indkomster, både 3 og 4 måneder tilbage i tid.

Årsagen til at der vises antal aktuelle indkomster 4 måneder tilbage i tid er, at man kan sammenligne, om de to tal er ca. lige store. Det bør de være. Når der er næsten lige stort antal aktuelle indkomster, både 3 og 4 måneder tilbage i tid, så kan man klikke på Forberegn-knappen. Man behøver kun klikke på Forberegn-knappen en gang om måneden, altså ikke hver gang man vil se en Advis-liste.  Er der stor forskel i antal aktuel indkomst 3 og 4 måneder tilabge kan det betyde, at der ikke er indlæst ny aktuel indkomst.

Forberegn og Beregning

Trin 1

Trin 1 viser de handlinger der skal udføres forud for en egentlig beregning af boligsikringen.

De kan ilustreres på denne måde:

Knappen Forberegn

Der foretages en forberegning, dvs. aktuel indkomst hentes for denne boligsikringsmåned, og systemet laver en beregning af, dels forskellen i aktuel indkomst forrige måned og ny måned, og dels konsekvense for boligsikringen. Knappen åbner en ny  side hvor der er en knap: Foretag forberegning.

Resultatet af forberegningen vises i Advislisten, hvor man kan se forskel på aktuel indkomst i forrige boligsikringsmåned og denne boligsikringsmåned.

For at kunne bruge Advislisten, skal der klikkes på knappen Forberegn. Men man behøver kun at klikke på Forberegn-knappen en gang om måneden, nemlig når aktuelle indkomster er hentet, og hvor 3 måneder og 4 måneder før boligsikringsmåned er ca. lige store.

Hvis Boligsikringsmåned= 01, så kan knappen Forberegn ikke anvendes. Det skyldes at når boligsikrings-måned = 01, så er der "rullet" nye ansøgninger for nyt år. Og aktuel indkomst hentet påny. Derfor giver det ikke mening at sammenligne bagud i tid ved Advislisten.

Knappen Advisliste

I Advislisten ses forskel på aktuel indkomst i forrige boligsikringsmåned og denne boligsikringsmåned, hvis aktuel indkomst er 7000 kr mere eller mindre  i forhold til forrige boligsikrings-måned.

Advislisten kan dannes for TILSAGN, AFSLAG, FEJL eller alle 3 resultater.

Trin 2

Knappen beregn

Udfører en beregning for den pågældende måned. Beregningen starten med at slette tidligere beregnede resultater, med mindre boligsikringen for personen er blevet bogført. Beregningen kan gentages så ofte som det ønskes, indtil der bogføres. Efter beregningen vises en knap: Fortsæt. Ved klik på denne vises resultatet af beregningen, altså svarende til klik på knappen Vis resultat .

Knappen Vis resultat

Resultat

Viser resultatet af beregningen. Først vises en linie for hver ansøgning, grupperet efter resultat: TILSAGN, AFSLAG eller FEJL. Fejl bør rettes inden der bogføres. Derefter vises forskellige kontrol-lister. Ved klik på et personnummer vises den pågældende ansøgning. Brug Skift-klik for at vise ansøgningen i et nyt vindue.

Såfremt Udlejer er INI kan et af disse to symboler optræde:

 •  !   Der findes ingen oplysninger fra INI om dette Lejer-nr
 •  !   Oplysningerne fra INI er ikke de samme som i ansøgningen

Fejl bør rettes inden der bogføres. Derefter vises forskellige kontrol-lister.

Kontrollister:

Udlejer uden bankkonto Undersøger, om der er udlejere der ikke er registreret med en bankkonto på side 360 (kreditorafregning).
Samme lejer-nr optræder mere end en gang Der kan være indsendt ansøgning både fra mand og kone, eller der kan være tale om at der ikke er sat udflytningsdato på en tidligere lejer
Samme bolig optræder mere end en gang Tilsvarende.
Samme person optræder i mere end en husstand Kan typisk være et barn, der er registret både hos far og hos mor.
Om der er inaktive personer i husstanden

Kan typisk være ved dødsfald elel rudrejse til udlandet.

Husstanden afviger fra folkeregister-husstanden

For alle ansøgninger sammenlignes husstanden jvf ansøgningen med husstanden jvf. folkeregister. Hvis der er uoverenstemmelse, så vises lejers CPR-nummer, beregningens resultat samt evt. notat på ansøgningen.

Ved at klikke på CPR-nummeret vises side 570 for denne person. Hold skift nede mens du klikker på CPR-nummer for at åbne i et nyt vindue. I side 570 kan man passende sammenligne de to husstande, der vises nederste på siden.

Hvis en person optræder i venstre side; men ikke i højre side, så kan man passende klikke på personens navn for at få vist et vindue, som viser personens adresse og indflytningsdato jvf. folkeregister. Hvis der er tale om en nylig udflytning fra den bopæl, som der søges boligsikring til, så bør du slette personen fra ansøgningens husstand. Hvis dette giver anledning til en ændret boligsikring bør du overveje om dette skal meddeles Lejer.

Hvis det omvendte er tilfældet: at en person optræder i højre side; men ikke i venstre, så er der er tale om indflytning - herunder nyfødte. Så skal du tilføje disse i ansøgningens husstand. Hvis dette giver anledning til en ændret boligsikring bør du overveje om dette skal meddeles Lejer.

Hvis der slet ikke optræder nogen personer i højre side, så er det typisk fordi den bopæls-betegnelse, som er brugt i ansøgningen ikke er den samme, som er brugt i folkeregistret. Det kan være at der kun er angivet B-nummer - ikke husnummer - og at bopælen i folkeregister kun er angivet med husnr - og ikke B-nummer. I disse tilfælde skal du ændre bopæls-betegnelsen i ansøgningen indtil der dukker personer op i højre side. Højre siden opdateres hvergang du forlader en af bopæls-feltene (B-nr, vej, husnr, o.s.v.). Se i toppen af siden, hvilken folkeregister-adresse ansøger har jvf. folkeregister.

Hvis der permanent skal være en afvigelse mellem ansøgningens husstand og folkeregister-husstanden, så kan man passende notere dette i feltet Notat i side 570. Notatet optræder i listen, og hvis man læser at afvigelse er normal, kan man undlade at klikke for at få vist side 570 og ændre noget.

Bemærk, at husstandsafvigelser vises både for TILSAGN og AFSLAG. I forbindelse med AFSLAG kan det være, at nye børn faktisk vil bevirke, at der nu kan tildeles boligsikring.

Bemærk også, at der somme tider er fejl i oplysningerne fra folkeregistret. F.eks. kan det forekomme at et barn er indtastet med lejlighedsnummer A-1 og forældrene med lejlighedsnummer 1. I disse tilfælde tror systemet at personerne bor hver sit sted. Du skal ikke ændre i boligsikringsansøgningen; men i stedet give folkeregistret besked om dette, så det kan blive korrigeret i CPR-systemet.

Bogføring

Knappen Bogfør

Knappen er blokeret indtil der er foretaget en beregning. 

Der bogføres  på følgende måde:

Art

Debet

Kredit

Boligsikrings-arten, registrant = lejer, driftskonto

X

 
Udbetalings-arten, registant = udlejer, statuskonto  

X

Undtagelser:

Såfremt Udlejers kunde-nummer er angivet som system-konstant nr. 575 "Kommunens kundenummer som udlejer", så bogføres hverken boligsikringen eller udbetalingen, idet denne forventes bogført manuelt i forbindelse med husleje-påligning. Boligsikringen markeres dog som bogført, og kommer således med på Udlejer-listen for kørslen (se senere).

Såfremt feltet Indtægtskonto er udfyldt på ansøgningen, så bogføres der ikke Kredit på Udbetalings-arten. I stedet bogføres der Kredit den nævnte Indtægtskonto.

Sektionen Tidligere kørsler

Sektionen viser dels resultatet af en bogføring, som markeres med grønt. Og dels de øvrige seneste kørsler. De tidligere boligsikringskørsler vises i en liste, hvorfra der er mulighed for at bl.a. at få vist en log over den konkrete kørsel og danne filer til INI og Iserit og andre udlejer, med information om de konkrete beregnede boligsikring.

Knappen Udskriv Log

Udskriver bogføringslog for den viste kørsel.

Knappen Dan INI-fil

Danner en fil i til INI, og sender denne med email til INI. Der sendes en kopi til brugerens postkasse, således at der kan laves et arkiv over afsendte filer. Bemærk, at filen er krypteret, og kan således ikke umiddelbart læses.

Knappen Dan Iserit-fil

Danner en fil i til INI, og sender denne med email til INI. Der sendes en kopi til brugerens postkasse, således at der kan laves et arkiv over afsendte filer. Bemærk, at filen er krypteret, og kan således ikke umiddelbart læses.

Knappen Udlejer-liste  

Udskriver en liste med sideskift for hver udlejer. Lister specificerer hvilke lejere, der er udbetalt boligsikring til, og hvilket beløb, der er tale om. Listerne skal sendes med alm. post til udlejerne - dog undtagen INI, der jo får besked via INI-filen.

Knappen Udlejer Private

Udskriver en liste med sideskift for hver udlejer. Lister specificerer hvilke lejere, der er udbetalt boligsikring til, og hvilket beløb, der er tale om. Listerne skal sendes med alm. post til udlejerne.

Side 572 Boligsikringsansøgninger (kun læs)

 Siden bruges til at fremsøge ansøgninger om boligsikring. Resultatlisten er kun til læsning. Det er ikke muligt at oprette ny fra side 572. Og det er ikke muligt at rette noget på side 572D, som er detailvisning af det der vises fra resultatlisten på side 572.  Siden er beregnet til medarbejdere i socialforvaltningen, der skal kunne se om en klient har søgt om boligsikring.

Side 573 Boligsikring: oplysning om lejemål

Siden viser oplyninger, der er modtaget fra boligselskaberne: INI og Iserit. Der modtages ikke oplysninger fra private udlejere.

Når siden åbnes vises hvornår der sidst er modtaget oplysninger  fra A/S INI og Iserit A/S. På side 573 er det muligt at søge oplysninger frem om lejemål hos A/S INI og Iserit A/S.

Side 574 Boligsikring: Årsskifte

Siden bruges hvert år (ca. oktober) i forbindelse med årsskifte.


Efter dannelsen kan der udskrives breve på grundlag af de dannede ansøgninger. Vælg dannelses-dato, og klik "Udskriv Breve"

Bemærk: at hvis man ændrer Notat-feltet fra "Oprettet automatisk den xx" til noget andet, så kommer der ikke noget brev med side 574. I stedet skal man selv danne et brev i side 570.

Fra siden kan der dannes auto-ansøgninger for det kommende år på basis af ansøgninger for indeværende år.

Man kan vælge om husstanden i de dannede ansøgninger skal hentes fra:

 • Ansøgningen i indeværende år
 • Opslag i folkeregister ud fra adressen

Såfremt der er indlæst oplysninger om det kommende års husleje for de offentlige boligselskaber, så anvendes denne husleje. Ellers anvendes huslejen fra indeværende års ansøgning. 

Klik på knappen "Dan auto-ansøgninger for [ÅÅÅÅ]" for at danne ansøgningerne.

Når systemet er færdig med at danne ansøgningerne vises status på, hvor mange ansøgninger der er dannet, hvor mange der har fået tilsagn, afslag og hvor mange der er fejl.

Efter dannelsen af ansøgningerne kan der udskrives breve på grundlag af de dannede ansøgninger.

De dannede breve falder i 3 kategorier:

 1. Tilsagn. Lejeren behøver ikke at foretage sig yderligere
 2. Afslag. Lejeren kan henvende sig hvis han/hun mener der er anvendt forkerte oplysninger ved beregningen.
 3. Manglende oplysninger. Lejeren kan henvende sig med de manglende oplysninger.

Udfyld felterne:

 • Udskriv breve dannet. Feltet er en dropdown og der kan vælges en specifik værdi i rullelisten.
 • Kontaktpunkts informationer. Kontaktpunkterne kan bruges til at afgrænse filens størrelse man får fra denne side, og kun få de kontaktpunkter man skal bruge.
 • Vælg evt. en afgrænsinig i kundenumrene så der udskrives i mindre portioner.

Klik "Udskriv" eller "Udskriv og Luk". Der åbnes en dialog hvor man kan vælge format til udskriften.
Knappen Fortryd fortryder dannelse af brevene.