Anbragte børn

Indhold:

Indledning

Formålet med Anbragte Børn systemet  i Winformatik er, at kunne registrere oplysninger om børn  og unge, der anbringes uden for hjemmet. Enten på en institution eller hos en plejefamilie. Samt at kunne sagsbehandle anbringelserne.

Personkredsen er børn og unge der anbringes uden for hjemmet. Overvejende i Grønland men også i Danmark hvis bevilling hertil er givet. 

Indledningsvist, som udgangspunkt for ibrugtagning af systemet blev der i systemet importeret personer med anbringelse uden for  hjemmet, fra alle de grønlandske kommuner. Samt importeret anbringelsessteder fra alle kommunerne i Grønland. De anbragte børn fik hver koblet anbringelsessteder på, hvor det var muligt. Endvidere er institutioner blevet oprettet og også tildelt til anbragte børn hvor det har været muligt.

Der registreres de informationer i systemet ,der er nødvendige, for at kunne sagsbehandle anbringelserne.   Anbragte Børn systemet giver således mulighed for at registrere oplysninger om den konkrete anbringelse, det konkret anbragte barn og det konkrete anbringelsessted. Der kan i systemet fremgå oplysninger om såvel historiske som aktuelle og kommende anbringelser på det enkelte barn.

Systemet kan desuden håndtere tilknytning af elektroniske bilag, som f.eks. handleplaner, opfølgninger, dokumentation/lægeattester m.v. Der kan tilknyttes Social Journal notater til anbringelserne i kategorien Anbragte Børn.

Og der kan tilknyttes takster til anbringelsesstederne, så det bliver muligt at beregne økonomien ved anbringelserne, sammenholdt med det bogførte og det budgetterede.

Et anbringelsessted kan administreres i systemet og knyttes til et anbragt barn. Oplysninger såsom start og slutperiode, ophørsårsag, godkendelse, status, efterværn/forlænget anbringelse, m.v. er mulige at koble på anbringelssteder tilknyttet anbragte børn.

Systemet giver vha. forskellige administrationssider mulighed for at vedligeholde f.eks. anbringelsessteder, institutioner, takster o.a.

Der er desuden indbygget et påmindelsessystem som bl.a. giver sagsbehandlern besked, når der er anbragte børn der skal følges op på samt når forskellige regler indtræffer - fx. efterværnsregler.

Taksterne tilknyttet anbringelsesstederne indgår i beregningsfunktionen, der er en del af de økonomiske funktioner, der er koblet til registreringen af anbringelserne.

Endvidere har systemet en statistikdel, hvorfra man kan udtrække statistik  over anbringelser.

Systemet er udviklet som et to-sproget system, så alle sider kan vises på enten grønlandsk eller dansk. Enkelte sider kan vises med både grønlandsk og dansk tekst samtidig. Dette styres af den pågældende Winformatik brugers sprog-indstilling (side 012). Der er dog enkelte dele i systemet som kun er på dansk.

Vejledning til Sagsbehandlere - se her

Her er link til udviklings-/designdokumenterne.

Se mere her: (link til design-dokument)

Se mere om Økonomidelen: ( Link til beskrivelse af økonomi designdelen

Tilbage til toppen

Opsætning af systemet

Anbragte børn systemet kører i Winformatik og har derfor de samme krav som Winformatik generelt stiller, for at kunne køre.

Der er desuden specifikke opsætninger i Anbragte Børn systemt, der er krævet, for at systemet fungerer korrekt. Det er således afgørende, at det konkrete barns CPR-nummer er oprettet i Winformatiks folkeregister.

For at kunne registrere institutioner, er det nødvendigt, at der er oprettet kundenumre på de pågældende enheder i Winformatik , for at de kan oprettes i Anbragte Børn systemet. Kundenumrene oprettes på side 240. Der skal være tilknyttet takster til de institutioner, som anvendes ved anbringelserne. Taksterne indgår i den økonomiske beregning ved bevilling af en anbringelse. Taksterne tilknyttes på side 935S. Taksterne er overvejende cirkulærebestemte., men kan også være aftalte ved f.eks. private institutioner.

For at kunne registrere plejefamiljer er det nødvendigt, at de er oprettet med CPR-nummer i Winformatiks folkeregister.

I Social Journal Ark systemet skal der findes en kategori til Anbragte Børn,  for at notater vedr. anbringelser kan oprettes/vises i Anbragte Børn systemet. Kategorien ses på side 576, hvor kategorien kan tilknyttes de brugere i Anbragte Børn systemet., som skal kunne bruge kategorien i Social Journal Ark systemet.

For at Anbragte Børn systemet kan udtrække statistik, kræves det, at man i Anbragte Børn systemets stamkortside 930D registrere alle disse krævede oplysninger for hvert anbragt barn.

For at anbragte børn systemet kører på et bestemt sprog (grønlandsk eller dansk), skal sprogindstilling være indstillet til det korrekte sprog for den pågældende Winformatik bruger. Det sker på side 012 i systemadminsitrationsdelen.

Den økonomiske beregning ved anbringelserne er afhængig af, at der til anbringelsesstederne  (Institutioner og plejefamilier) er knyttet takster.

Tilbage til toppen

Sider til opsætning af systemet

Anbragte børn takstgrupper - Side 935

Siderne 935 er administrationsside for takstgrupper for institutioner og plejefamilier. Siden bør kun benyttes af personer, der administrerer Anbragte Børn-systemets baggrundsdata.

Side 935 Anbragte Børn: Takstgrupper.

Her kan man administrere takstgrupper, der anvendes ved oprettelse af konkrete anbringelsessteder. Det er en forudsætning for de økonomiske beregninger og overvågningsmuligheder, at der er oprettet takstgrupper for samtlige anbringelsessteder. Og at takstgrupperne er tilknyttet de enkelte anbringelsessteder.  Man kan angive to kategorier: Danmark og Grønland. Endvidere er det muligt at angive en beskrivelse på dansk og grønlandsk. Der kan desuden tilknyttes takster til takstgrupperne, som angiver den aktuelle takst for personens ophold på institutionen. Taksterne fremgår af cirkulære om gældende sociale kontantydelser. Taksterne kan også være aftalte/forhandlede ved bl.a. private institutioner. For nemheds skyld er det praktisk, at takstgruppen navngives ens med den institution (anbringelsessted) der skal tilknyttes.

Eksempel: Takstgruppen Aaqa oprettes, og får tilknyttet den cirkulærebestemte takst for døgnophold på Aaqa. Anbringelsesstedet Aaqa oprettes på side 931D ud fra kundenummeret, der er oprettet side 240 og navngivet Aaqa.

Vigtigt: For at kunne oprette en institution som anbringelsessted,  kræver systemet, at der er oprettet et kundenummer på den pågældende institution. Det gøres fra side 240.

Søgesiden - side 935:

 1. Søgning på takstgruppe. Valg af takstgruppe sker i popup tilknyttet listkanppen med de 3 ...
 2. Søgning på Kategori. Kan være Danmark, Grønland. Kategori svarer til det land, som takstgruppen hører hjemme i. Kan også være andre lande.
 3. Knappen Søg igangsætter en søgning. Søges der uden indtastede søgekriterier, findes alle de takstgrupper, der er oprettet i Anbragte Børn systemet.gte Børn systemet.
 4. Knappen Eksporter til Excel gør det muligt, at få søgeresultatet ud i et Excel regneark til videre bearbejdning.
 5. Knappen Ny giver mulighed for at oprette en ny takstgruppe. Klik på knappen Ny åbner side 935A, klar til indtastning.

Søgeresultatlisten fra side 935:

 1. Oversigtens kolonne Takstgruppe navn giver et link til side 935D, hvor det er muligt at se detaljer om og rette takstgruppen. 
 2. Fra dato: Den dato der angiver takstgruppens tilknyttede taksts gyldig fra dato.
 3. Til dato: Den dato der angiver takstgruppens tilknyttede taksts gyldig til dato.

OBS: Hvis dd. (= den dato, man vil beregne en konkret anbringelses økonomiske forhold)  ligger uden for takstens gyldighedsperiode, er det ikke muligt at beregne de økonomiske forhold ved en anbringelse. Taksterne vedligehodles mindst en gang årligt når nyt cirkulære udkommer.

Detajlside for takstgrupper - 935D

 1. Feltet takstgruppe navn viser det navn man har givet takstgruppen. Navnet på takstgrtuppen bør svare til det navn institutionen er oprettet med  sammen med kundenummeret.
 2. Kategori angiver hvor institutionen hører hjemme (Danmark / Grønland).
 3. Beskrivelse (Dan) er til dansksproget beskrivelse af institutionen. F.eks. Målgruppe, stærke sider, kompetencer, facilliteter, aldersgrupper, mm.
 4. Beskrivelse (GL) er til grønlandsk sproget beskrivelse af institutionen. F.eks. Målgruppe, stærke sider, kompetencer, facilliteter, aldersgrupper, mm.
 5. Knappen Opret åbner side 935S, hvorfra man kan oprette en ny takst eller rette i en allerede oprettet takst.
 6. Viser en oversigt med den nyeste takst, der er tilknyttet institutionen. Linket i kolonne Fra dato åbner side 935SA og  viser taksten i detajlvisning. Hvis der ikke er en takst, der gælder for aktuel dato (den dato man åbner visning af  institutionen) er oversigten tom. Takster der er udløbet vises altså ikke.
 7. Sidehandlinger: Knappen OK gemmer institutionen, og returnerer til side 935. Knappen Annuller returnerer til side 935 uden at der bliver gemt noget. Knappen Anvend gemmer Institutionen, og forbliver på side 935D. Knappen Slet sletter den konkrete institutionen. Det er ikke muligt at slette en institution, der har været anvendt i systemet.
 8. Viser en liste over de anbringelessteder, der er tilknyttet den konkrete takstgruppe. For institutioner vil der typisk kun være et anbringelsessted - menlig den konkrete institution. Hvis takstgruppen er Almindelig plejefamilie vil der typisk være tilknyttet en lang række plejefamilier, som aflønnes med den konkrete takst, der er  tilknyttet takstgruuppen: Almindelig plejefamilie.

Tilbage til toppen

Vedligehold af takster på en takstgruppe - side 935s:

Vedligehold af takster på takstgrupperne (opret ny, rette i en eksisterende) sker fra side 935S. Siden viser en oversigt over de takster der allerede er oprettet på takstgruppen.

 1. OK knappen gemmer og returnerer til side 935D.
 2. Knappen Ny pris åbner side 935SA, hvor det er muligt at oprette en ny takst på takstgruppen.
 3. Oversigtens kolonne Fra dato giver et link til side 935SA, hvor det er muligt at se og rette taksten. 

Vedligehold og opret sats - side 935SA:

 1. Gyldig fra er takstens Fra dato. Altså fra-og-med den dato taksten gælder fra (startdato).
 2. Gyldig til er takstens Til dato. Altså til-og-med den dato taksten gælder til (slutdato).
 3. Pris er den cirkulærebestemte pris. Eller en aftalt/forhandlet pris, hvis der ikke er en cirkulærebestemt takst.
 4. Pris. Feltet er et indtastningsfelt. Angiver den pris der er for den pågældende takstgruppe. Typisk cirkulærebestemt. 
 5. Enhed er den enhed taksten gælder for. Kan være time, dag, uge, måned, år.
 6. Sidehandlinger. Annuller fortryder det indtastede og man returnerer til forrige side. OK gemmer og returnerer til forrige side. Slet sletter taksten fra institutionen. OBS: Det er risikabelt at slette en takst, da den kan have været anvendt ved en institution. Den økonomiske beregning vil derfor fejle, hvis taksten slettes. I stedet bør taksten sættes til udløb (Gyldig til) og en ny takst oprettes.

Ny takst - side 935SA:

Der er fire tvungen felter, når der skal oprettes en ny takst.

 1. Gyldig fra. Dato kan indtastes eller vælges i kalenderikonet.
 2. Gyldig til. Dato kan indtastes eller vælges i kalenderikonet.
 3. Pris. Pris indtastes.
 4. Enhed. Enhed vælges i dropdown liste.

Tilbage til toppen

Sider til sagsbehandling

Anbragte børn-systemet består af følgende sider til sagsbehandling:

 • Side 930 Anbragte Børn Oplysninger er søgesiden til at fremsøge anbragte børn og tilgå stamkort for anbragte børn, der er registreret i systemet.
 • Side 930D Anbragte Børn detaljer er stamkort på det enkelte barn, der er anbragt.
 • Side 930AB Anbragte Børn - Anbringelsesdetaljer viser detaljer om sammenkoblingen mellem barn og anbringelsessted.
 • Side 931 Anbragte børn: Anbringelsessteder – Her kan man administrere anbringelsstederne og angive relevant oplysninger. Både plejefamilier og institutioner skal registreres her.

Side 930 Anbragte børn: Oplysninger – Søg.

og side 930D Anbragte Børn detaljer (stamkort).

Søgesiden - side 930:

Side 930 Anbragte Børn Oplysninger er søgesiden til at fremsøge anbragte børn og tilgå stamkort for anbragte børn, der er registreret i systemet. Her kan man søge efter alle anbragte børn ud fra forskellige kriterier, og fra søgeresultatlisten tilgå stamkort for personen på side 930D. Det er her, at alle oplysninger omkring et anbragt barn skal findes og gemmes. Fra side 930 kan der oprettes et nyt anbragt barn i systemet.

 1. Feltet CPR. Søgning på et helt CPR-nummer giver lige netop den ene person og personens stamdata vises i listevisning på side 930. Søges der på en del af et CPR-nummer dannes der en søgeresultatliste, der viser de personer, der opfylder søgekriteriet.der søgekriteriet.
 2. Område. Det område i kommunen, der har ansvaret for sagsbehandling af person. (Det område det anbragte barn er tilknyttet via sin CPR-adresse). Opsætning af områder sker på siderne 024 og 025 i Winformatik. For detaljer om Område se her. Strukturen i Område
 3. Navn. Søgning på det navn som personen er registreret med i CPR-systemet. Der kan enten søges på hele navnet eller på en del af navnet.
 4. Sagsbehandler. den sagsbehandler der er registreret som ansvarlig for barnet/børnene.
 5. Hjemby/bygde. Søgning på hjemby/bygde er søgning på det sted barnet kommer fra. Hjemby/bygde er hentet fra registreringerne i folkeregisteret i Winformatik. Klik på knappen med de tre ... for at vælge den konkrete Hjemby/bygde, der ønseks som søgekriterium. Hvis søgekriteriet skal blankes i feltet, klikkes på knappen Nulstil. Resultatlisten er anbragte børn, der alle har hjemby/bygd det søgte sted.
 6. Ændret af. Feltet er et dropdown felt. Der kan søges på den sagsbehandler, der senest har ændret noget i registreringerne i Anbragte Børn systemet på personen. Resultatlisten er alle de anbragte børn, den pågældende sagsbehandler senest har ændret noget ved.
 7. Opfølgninger indtil dato. Der kan søges på opfølgningsdatoer, der er sat ved personen. Der søges 'til-og-med' den indtastede dato. Dvs. opfølgningsdatoer der ligger før eller på den indtastede dato. Resultatlisten er anbragte børn der  har en opfølgningsdato minder end eller lig med den indtastede dato.n indtastede dato.
 8. Periode. Der kan søges på anbringelser i en periode. Der søges Fra-og-med en dato  til-og-med en dato.
 9. Vis også historiske. Sættes der hak i feltet fremsøges også de anbragte børn, der lige pt. ikke er anbragt. Viser altså børn der har været anbragt i fortiden, også selv om de ikke længere er anbragt. Hvis feltet et tomt vises kun børn der er anbragt lige nu.
 10. Flere muligheder. Når side 930 åbnes er markeringen ved Flere muligheder et '+'. Klik på '+' og nederste sektion af søgesiden foldes ud med yderligere søgemuligheder.  '+' ændres dermed til '-'. For at lukke sektionen igen klik på '-'.
 11. Anbringelsessted. Klik på knappen med de tre ... for at vælge det konkrete anbringelsessted, der ønseks som søgekriterium. Det kan være enten en institution eller en plejefamilje. Hvis søgekriteriet skal blankes i feltet, klikkes på knappen Nulstil. Resultatlisten er en liste over anbragte børn der har været eller er anbragt det søgte anbringelsessted.
 12. Anbringelsessted Hjemby/bygde. Søgning på anbringelsesstedets  hjemby/bygd. Det hjemsted anbringelsesstedets  er registreret med. Hvis søgekriteriet skal blankes i feltet, klikkes på knappen Nulstil. Resultatlisten er en liste over anbragte børn, der har haft eller har et anbringelsessted som har hjemby/bygd det søgte sted.
 13. Land. Søgning på det land som anbringelsesstedet er registreret hørende til. Resultatlisten er anbragte børn der har et anbringelsessted i det søgte land. i det søgte land.
 14. Anbringelsesdato. Søgning på en dato. Søger på Anbringelsesdato 'fra-og-med' den dato. Resultatlisten er anbragte børn der har en anbringelsesdato større end eller lig med den søgte dato.
 15. Anbringelsesophør. Søgning på en dato. Søger på Anbringelsesophør 'til-og-med' den dato. Resultatlisten er anbragte børn der har en Anbringelsesophør mindre end eller lig med den søgte dato.
 16. Alder fra. Søgning på 'Alder fra' er en søgning på hele år. Dvs. søgning på '11' finder dem der er 11 år og til og med 11 måneder. Resultatlisten er anbragte børn der er ældre end 11 år.
 17. Alder til. Søgning på 'Alder til' er en søgning på hele år. Dvs. søgning på '11' finder dem der er 11 år og op til og med 11 måneder. Resultatlisten er anbragte børn der endnu ikke er fyldt 12 år.
 18. Børn UDEN anbringelse. Sættes der hak i feltet findes også de børn, der ikke er tilknyttet et anbringelsessted. Feltet skal kombineres med feltet Vis også historiske. Der skal altså være hak i begge felter for at få vist børn, der ikke har et anbringelsessted tilknyttet.
 19. Knappen Søg. Når der er indtastet/valgt søgekriterier, klikker man på Søg knappen og de udsøgte personer vises i en liste. Klikkes der Søg uden der er specifikke søgekriterier, findes alle de registrerede personer i Anbragte Børn systemet.
 20. Knappen Ny. Det er muligt med knappen Ny at åbne side 930D for at oprette et nyt anbragt barn i Anbragte Børn systemet.

Tilbage til toppen

Side 930D Anbragte Børn - detaljer

Det er her alle oplysninger om en anbragt person gemmes. Det er barnets stamkort, hvor alle relevante oplysninger samles, og hvorfra oplysningerne kan administreres. Der kan tilføjes nye oplysninger, og der kan slettes/afsluttes oplysninger. Der er en række undersider, der indeholder yderligere detail oplysninger, som supplement til stamkort oplysningerne (Bilag og Bilagsdokumenter, Anbringelsessteder, Notater). Siden er delt op i blokke.

Der er følgende blokke:

 • Personoplysninger
 • Anbringelsessteder
 • Bilag
 • Sidehandlinger.

Det er vigtigt, for at få et detaljeret og brugbart sagsbehandlingssystem, at så meget som muligt, så præcist som muligt, registreres om de enkelte anbringelser. Alle anbragte personer, som kommunen har en sagbehandlingsforpligtelse over for, skal registreres i systemet.

Blokken Personoplysninger

Blokken personoplysninger gemmer overordnede detaljer om det anbragte barn.

 1. Blokken Personoplysninger.
 2. Feltet CPR er personens (barnets) CPR-nummer , og hentes fra Winformatiks folkeregister. Det kan enten udfyldes direkte, hvis man kender personens CPR-nummer. Eller hentes ved at klikke på de tre ...
 3. Hjemby/bygde er det sted barnet kommer fra. Feltet er en dropdown. Værdien i feltet er de lokationer der er i Grønland. Det er barnets hjemby/bygde der skal registreres. Altså der hvor barnet kommer fra.
 4. Sagsbehandler. Den sagsbehandler der har ansvaret for sagsbehandlingen af det konkrete barn. Der vil blive sendt påmindelsesemails til denne person hvis feltet er udfyldt.
 5. Sagsnummer er et indtastningsfelt hvor der kan noteres et sagsnummer fra et andet system, som ønskes registreret. Sagsnummer kan indtastes, hvis der er et sagsnummer f.eks. i et andet system, der ønskes refereret til.
 6. Status: Værdierne kan være Aktiv, Inaktiv, Fraflyttet. Så længe barnet er anbragt uden for hjemmet, skal status være Aktiv. Hvis barnet er hjemgivet eller flyttet ud for sig selv ,skal status sættes til inaktiv. Er barnet flyttet til anden kommune skal status sættes til Fraflyttet.
 7. Land. Der er mulighed for at registrere  Danmark, Grønland og evt. andre lande hvis det er et behov.
 8. Efterværn. Feltet er en tjekboks. Hvis feltet er markeret betyder det, at personen er over 18 år og der er bevilget efterværn ud over 18-års aldersgrænsen. Efterværn kan bevilges indtil 24 år.
 9. Opfølgningsdato. Opfølgningsdato vælges i en kalender-vælger, eller indtastes direkte. Hvis der er markeret en opfølgningsdato og den overskrides, sendes der en opfølgningsmail til sagsbehandleren om, at der er et barn der skal følges op på. Tilsvarende sendes en mail, når barnet passerer 18-års grænsen, og med reminder om, at der skal følges op på det pågældende barn.
 10. Evt. værge. Hvis barnet har en værge skal det registreres her. Værgen registreres typisk på eget CPR-nummer.
 11. Note. Feltet er et indtastningsfelt, og kan bruges til interne notater.
 12. Sidst ændret angiver hvilken dato der senest er sket ændringer i barnets registreringer.
 13. Ændret af angiver den sagsbehandler, der senest har ændret i barnets  registreringer.
 14. Knappen Vis anbragte børn noter åbner side 578V med liste over de noter, der er oprettet på barnet, med udgagnspunkt i Anbragte Børn systemet.
 15. Knappen Vis alle noter åbner side 578V med liste over samtlige noter, der er oprettet på barnet.
 16. Opret note. Knappen åbner side 579, hvor det er muligt at oprette et Social Journal notat på barnet. 

Blokken Anbringelsessteder

Blokken Anbringelsessteder. Der vises en liste over såvel det aktuelle anbringelsessted som kommende og  historiske anbringelsessteder. Det er muligt at registrere flere anbringelsessteder. Både der hvor barnet er anbragt lige nu, der hvor en fremtidig anbringelse er planlagt, og de afsluttede anbringelser. Det er muligt at registrere barnet anbragt samme sted igen. Det er muligt at registrere en overlappende anbringelsesperiode, da barnet kan være anbragt to steder på samme tid, f.eks. i en overgagnsperiode. Eller i et aflastningsophold. 

Blokken Anbringelsessteder viser nuværende, kommende og afsluttede anbringelser.

 1. Blokken Anbringelsessteder.
 2. Knappen Tilføj. Knappen åbner side 930AB, hvor det er muligt at oprette et nyt anbringelsessted for barnet.
 3. Aktuelt placeret sted. Listen angiver de(t) sted(er), hvor barnet er anbragt lige nu.
 4. Kolonnen handling viser et link til at åbne den konkrete anbringelse i side 930AB.
 5. Kommende og tidligere placerede steder.
 6. Kolonnen handling viser et link til at åbne den konkrete anbringelse i side 930AB.

Anbringelsessted side 930AB

Hvis side 930AB åbnes fra et link i kolonnen Handling på side 930D - i blokken Anbringelsessteder - vises side 930AB med udfyldte felter. Åbnes siden med knappen Tilføj på side 930D, åbnes siden med tomme felter klar til indtastning, og med markering af tvungne felter.

 1. Anbringelsessted detaljer
 2. Hvis kontonummer for det konkrete anbringelsested ikke kan udledes, kommer denne meddelelse. Kontonummer skal findes i kontoplanen og være tilknyttet anbringelsesstedet på side 931D.
 3. Anbragte cprnummer og navn viser cprnummer og navn på det barn, der er anbragt det pågældende sted.
 4. Anbringelsessted viser kundenummer /CPR-nummer og navn på anbringelsesstedet. Her er registreret det konkrete sted barnet er anbragt. Stedet registreres ud fra det kundenummer institutionen er oprettet på eller CPR-nummer på plejeforældren, hvis det er en plejefamilje.
 5. Hjemby/bygde viser det sted, som anbringelsesstedet hører hjemme i.
 6. Anbringelsesdato er et datofeldt som udfyldes med den dato, som den aktuelle anbringelse -det pågældende sted- begynder. Anbringelsesophør er et datofeldt som udfyldes med den dato, som den aktuelle anbringelse afsluttes på.
 7. Anbringelsestype angiver om det er en Akut, 1. gangs planlalgt eller genanbringelse der er aktuel.
 8. Forlænget anbringelse. Feltet skal markeres, hvis barnet er bevilget efterværn og anbringelsen således skal forlænges udover barnets 18-års fødselsdag.
 9. Anbringelsesophør. Datoen for anbringelsens ophør. Kan være langt ud i femtiden. f.eks. til det tidspunkt hvor barnet bliver 18 år, og forventes at kunne klare sig selv.
 10. Ophørsårsag angiver grunden til at den aktuelle anbringelse ophører. Ophørsårsag kan være Adoption, Fyldt 18 år, Hjemgivelse, Konflikt, overflytning, Planlagt ophør
 11. Forældresamtykke.  Feltet er en radioknap hvor der kun kan være markeret en af knapperne: Med/Uden. Det vil sige en registrering af, om forældrene har givet samtykke til anbringelsen.
 12. Ungesamtykke. Feltet er en radioknap hvor der kun kan være markeret en af knapperne: Med/Uden. Det vil sige en registrering af, om den unge selv  har givet samtykke til anbringelsen.
 13. Forhøjet vederlag. Der kan i perioder bevilges forhøjet vederlag. Der skal angives en periode som det forhøjede vederlag skal være gældende i. Forhøjet vederlag bliver lige pt. kun udregnet for en abringelse hos en Almindelig plejefamilie.
 14. Afledt kontonr. Det kontonummer der bliver afledt af opsætningen på anbringelsesstedet side 931D. Sammenholdt med barnets hjemsted.
 15. Kontonummer. Hvis det afledte kontonummer ikke er korrekt, kan der sættes et andet kontonummer ved abringelsen. Kontonummeret er det der anvendes til sammenligning med det, anbringelsen er bogført på i bogholderiet.
 16. Anvendt kontonummer. Det kontonummer der anvedes ved sammenligning med det, anbringelsen er bogført på i bogholderiet.
 17. Pris inedv. måned. En udregning af det anbringelsen koster i indeværende måned. Udregnet ud fra den takst, der er tilknyttet den takstgruppe, som anbringelsesstedet er tilknyttet.
 18. Sidst ændret. Angiver datoen for den seneste ændring i barnets registreringer.
 19. Ændret af. Angiver hvem der senest har ændret i barnets anbringelsessted.
 20. Sidehandlinger. Sidehandlinger.  OK-knappen gemmer og der returneres til forrige side. Annuller-knappen annullerer det indtastede og returnerer til forrige side. Anvend knappen gemmer det indtastede og forbliver på siden. Slet knappen sletter det aktuelle anbringelsessted på barnet. Vigtigt. Det kan ikke anbefales at slette et anbringelsessted på et anbragt barn. Det bør kun ske, hvis det er fejloprettet.

Blokken Bilag - side 930D

Blokken viser de bilag, der er tilknyttet personen. Det er muligt at tilknytte nye bilag. Bl.a. handleplaner, opfølgning, ol. Blokken viser alle bilag af samme type samlet. Dvs. alle handleplaner vises samlet, alle Opfølgninger vises samlet osv.

 1. Blokken Bilag.
 2. Bilagets navn. Navnet er et link til side 930B, som viser detaljer om bilaget.
 3. Knappen Tilføj nyt bilag åbner side 930B, hvor det er muligt at oprette et nyt bilag til anbringelsen.

Anbragte børn - bilag side 930B

Side 930B viser detaljer om de bilag, der er oprettet på det anbragte barn. Hvis siden åbens fra side 930D i blokken Bilag, vises siden med udfyldte felter (detaljer om bilaget). Åbnes siden fra knappen Tilføj nyt bilag, åbnes siden tom med markering af tvungne felter.

 1. Side 930B - Anbragte Børn bilag.
 2. Bilagstype. Der er en række standard bilagstyper, der kan anvendes i systemet.
 3. Dato. Feltet er et datofelt og skal udfyldes med en hel dato. Datoen angiver bilagets dato. Altså den dag bilaget er fra.
 4.  Et kort tekstfelt til indtastning af en kort beskrivelse af, hvad bilaget omhandler.
 5. Liste med tilknyttede dokumenter. Når bilaget er oprettet, er det muligt at tilknytte dokumenter til bilaget. Der kan tilknyttes flere dokumenter til samme bilag. Blokken viser alle de dokumenter ,der er tilknyttet bilaget.
 6. Kolonnen Bilags-dokument viser et tal for det tilknyttede dokument. Tallet er et link til at åbne dokumentdetaljer i side 930E.
 7. Kolonnen Vis.  Teksten Vis i kolonnen er et link til at få vist selve dokumentet i det tilhørende dokumentprogram. Højreklik på linket Vis gør det muligt at gemme dokumentet i filsystemet og åbne det derfra.
 8. Knappen Gennemse åbner filsystemet, hvor det er muligt at hente  det konkrete dokument, der skal tilknyttes bilaget.
 9. Knappen Tilknyt dokument gemmer dokumentet i Anbragte Børn systemet. Vigtigt: Det er vigtigt at klikke på den knap - Tilknyt dokument -,  for at gemme dokumentet. Hvis man glemmer at klikke på den kanp, er dokumentet IKKE gemt på bilaget. Og dermed ikke kommet ind i Anbragte Børn systemet.
 10. Sidehandlinger. OK-knappen gemmer og der returneres til forrige side. Annuller-knappen annullerer det indtastede og returnerer til forrige side. Anvend knappen gemmer det indtastede og forbliver på siden. Slet knappen sletter bilaget hvis det er muligt. Hvis der er tilknyttet dokumenter til bilaget kan det ikke slettes, førend dokumenterne er slettet fra bilaget. Dokumenterne slettes fra side 930E.

Blokken sidehandlinger på side 930D

På side 930D gemmer man det indtastede ved hver ændring/registrering.

 1. OK-knappen gemmer og der returneres til forrige side. Annuller-knappen annullerer det indtastede og returnerer til forrige side. Anvend knappen gemmer det indtastede og forbliver på siden.

BEMÆRK. Der er ingen slet-knap. Det betyder, at man ikke kan slette et barn, der er oprettet i systemet. Er barnet er fejloprettet må det afsluttes (Status sættes til Inaktiv), og der må gøre en bemærkning om, at det er fejloprettet.

Tilbage til toppen

Side 931 Anbragte børn: Anbringelsessteder – Søg. Og side 931D Anbragte Børn Anbringelsessted.

Søgesiden - side 931:

Side 931 Anbragte Børn anbringelsessteder er en søgeside til fremfinding af de anbringelsessteder, der er oprettet i systemt. Både institutioner og plejefamilier. Når søgesiden åbnes er alle felter tomme.

 1. Anbragte Børn Anbringelsessteder
 2. Kundenummer. Kundenummer er det nummer, som anbringelsesstedet er oprettet under. (Kundenummer for institutioner og CPR-nummer for plejefamilier). Søgning på et bestemt kundenummer giver kun et resultat. Søgning på en del af et kundenummer, giver en liste over de anbringelsessteder, der passer med det indtastede.
 3. Navn. Der kan søges på en del af det navn som anbringelsesstedet er oprettet med på side 240.
 4. Område. Det område i kommunen, der har ansvaret for sagsbehandling af person. (Det område personen er tilknyttet via sin CPR-adresse). Opsætning af områder sker på siderne 024 og 025 i Winformatik. For detaljer om Område se her. Strukturen i Område Søgning på Område giver en liste over alle de anbringelsessteder, der høret til et enkelt område i kommunens struktur.
 5. Land. Søgning på Land giver alle de anbringelsessteder, der har hjemsted i det søgte land. Der er  mulighed for at vælge Grønland, Danmark, og andre lande, hvis det er nødvendigt.
 6. Type. Søgning på type svarer til at søge på enten Niveau 1( Institution eller Plejefamilje) eller søge på Niveau 2 som er(Kommunal-, Privat-, Selvstyreinstitution/ Akut plejefamilje, Professionel plejefamilje, Privat arrangeret plejefamilje). Det er typen af anbringelse. Søgning på type giver en liste over de anbringelsessteder, der er af den bestemte type.
 7. Takstgruppe. Søgning på takstgruppe giver en liste over anbringelsessteder, der er tilknyttet den søgte takstgruppe. Er det en tasktgruppe for en institution, vil der typisk kun være eet anbringelsessted. Søges der f.eks. på takstgruppe Akut plejefamilie vil der typisk være flere anbringelsesteder i søge resultatlisten.
 8. Ændret af. Der kan søges anbringelsessteder, der senest er ændret af en bestemt person.
 9. Status. Der kan søges på anbringelsesstedets status. (Aktiv, Inaktiv, Fraflyttet)
 10. Søgningen igangsættes med knappen Søg. Er der ikke indtastet søgekriterier fremsøges alle anbringelsessteder.
 11. Knappen Ny. Ved at klikke på knappen Ny på side 931, åbnes side 931D klar til indtastning og med markering for tvungne felter.

Tilbage til toppen

Side 931D Anbragte Børn Anbringelsessted - Detaljer

Side 931D Anbragte Børn Anbringelessted bruges til at vise allerede oprettede anbringelsessteder, og oprette nye anbringelsessteder. Det er her, der kan oprettes institutioner som konkret anbringelsessted. Og det et her, der oprettes plejefamilier som anbringelsessted. Det er en forudsætning for at kunne oprette institutionen som anbringelsessted, at Institutionen er oprettet på side 935. Og det er en forudsæatning for oprettelse af en plejefamilie, at personens CPR-nummer findes i Winformatiks folkeregister.

Åbnes side 931D fra et link i søgeresultatlisten på side 931, vises siden med udfyldte felter. Åbnes side 931D fra knappen Ny åbnes siden klar til indtastning, med markering for tvungne felter.

Side 931D er opdelt i blokke. Der er følgende blokke:

 • Stamdata om anbringelesstedet
 • Status
 • Nuværende og kommende anbragte børn
 • Historiske anbragte børn
 • Sidehandlinger

Anbringelsessted - institution.

 1. Anbragte børn - Anbringelsessted (stamdata om anbringelsesstedet)
 2. Kundenummer. Kundenummer er det nummer, som anbringelsesstedet er oprettet under. (Kundenummer for institutioner og CPR-nummer for plejefamilier). Sammen med kundenummeret vises også det navn, som kundenummerer et oprettet med på side 240 eller i Winformatik CPR- register.
 3. Status angiver om anbringelsesstedet er Aktiv, Inaktiv eller Fraflyttet. Hvis der i en periode ikke kan anbringes børn det pågældende sted, skal status sættes til Inaktiv. Er en pejefamilje fraflyttet kommunen skal status sættes til Fraflyttet.
 4. Arbejdstlfnr. Er anbringelsesstedets officielle telefonnummer.
 5. Privat tlfnr. Kan anvendes til et evt. mobil nummer.
 6. Email er anbringelsesstedets mailadresse.
 7. Land angiver i hvilket land anbringelsesstedet findes.
 8. Niveau 1: Ved oprettelse af et anbringelsessted skal angives, om det er en institution eller en plejefamilie, der er ved at blive oprettet.
 9. Niveau 2: Når Niveau 1 er valgt åbnes valgmulighederne for Niveau 2, så man kan registrere, hvilken type institution det er, eller hvilken type  plejefamilje det er. Hvis Niveau1 er Institution, er det muligt at vælge: Kommunal-, Privat-, Selvstyreinstitution. Hvis Niveau 1 er Plejefamilje, er det muligt at vælge:  Akut plejefamilie, Professionel plejefamilie, Privat arrangeret plejefamilie.
 10. Adresse. Her vises anbringelsesstedets adresse.
 11. Takstgruppe. Viser den takstgruppe som anbringelsesstedet er tilknyttet.
 12. Konto-nr. viser det kontonummer der skal anvendes ved bogføring af en anbringelse det pågældende sted.
 13. Sidst ændret. Angiver datoen for den seneste ændring i anbringelsesstedet registreringer.
 14. Ændret af. Angiver hvem der senest har foretaget ændringer i anbringelsesstedet registreringer.

Anbringelsessted - plejefamilie.

Hvis anbringelsesstedet er en plejefamilie vises - udover de samme oplysninger som for en institution - desuden også plejeforældrens civislstand og børn.

 1. Anbringelsessted - Plejefamilie
 2. Markering for plejefamilie
 3. Visning af plejefamiliens adresse.

Civilstand og Børn

Hvis anbringelsesstedet er en plejefamilie vises civilstand og plejeforældrens børn.

 1. Blokken Civilstand
 2. Viser plejeforældrens civilstand
 3. Blokken Børn viser plejeforældrens børn.

Status.

Statusfeltet er ens for både institution og plejefamilie.

 1. Blokken Status.
 2. Notatfelt til opdatering af interne noteringer vedr. anbringelsesstedet.

Historisk anbragte børn - Nuværende og kommende anbragte børn

Der vises en oversigt over alle de anbringelser, som det aktuelle anbringelsessted har været anvendt i.

Oversigten er ens for både institution og plejefamilie.

 1. Blokken Historiske anbragte børn viser de børn der  har været anbragt på det pågældende anbringelsessted. anbringelsessted.
 2. Blokken Nuværende og kommende anbragte børn viser de børn der er aktuelt det pågældende sted samt planlagte anbringelser.

Sidehandlinger - side 931

Sidehandlinger side 931D. OK-knappen gemmer og der returneres til forrige side. Annuller-knappen annullerer det indtastede og returnerer til forrige side. Anvend knappen gemmer det indtastede og forbliver på siden. BEMÆRK. Det er muligt at slette et anbringelsessted med slet-knappen. Men har anbringelsesstedet været anvendt, kan det ikke slettes. Et anbringelsessted kan slettes indtil første anbringelse.

Tilbage til toppen

Øvrige sider

Side 932 Anbragte børn: Statistik – Herfra kan man udtrække statistik for anbragte børn og anbringelser der er ophørte.

Side 933: Beregn. herfra kan man foretage beregning over de økonomiske konsekvenser ved en anbringelse.

Anbragte børn Statistik - side 932

Statistikdelen findes på side 932, og den muliggør at man kan udtrække statistik.

 1. Side 932 viser de statistikmuligheder der er i Anbragte Børn systemet
 2. Åbner side 932L. På side 932L er der mulighed for at definere specifikke søgekriterier, inden søgningen igangsættes. Der er på side 932L mulighed for at udlæse søgeresultatet til Excel for videre bearbejdning. Statistikken viser en liste over anbragte børn, ud fra de definerede søgekriterier.
 3. Åbner side 932O. På side 932O er der mulighed for at definere specifikke søgekriterier, inden søgningen igangsættes. Der er på side 932O mulighed for at udlæse søgeresultatet til Excel for videre bearbejdning.  Statistikken viser en liste over ophørte anbringesler, ud fra de definerede søgekriterier.
 4. Åbner side 932G. På side 932G er der mulighed for at definere specifikke søgekriterier, inden søgningen igangsættes. Der er på side 932G mulighed for at udlæse søgeresultatet til Excel for videre bearbejdning. Statistikken viser en generel statistik over anbringelser,  ud fra de definerede søgekriterier.
 5. Søg knappen igangsætter en søgning over de statistikker der allerede er dannet.
 6. Kolonnen Type i søgereslutatlisten på side 932 viser hvilken statistik der er dannet. Type L - side 932L - statistik over anbragte børn. Type O - side 932O - statistik over ophørte anbringelser. Type G - side 932G - statistik generel.
 7. Kolonnen Læs har et link til den underliggende statistik. Klik på linket Åben og statistikken åbnes i den tilhørende side.

Tilbage til toppen

Anbragte børn Beregn - side 933

 1. Side 933 er en side dels til overvågning af de økonomiske forhold ved en anbringelse, dels overvågning af forhold der kræver opfølgning.
 2. Knappen Kontrolsider åbner side 933K. På side 933K er det muligt at danne en oversigt over anbragte børn, der er over 18 år og som ikke har fået bevilget efterværn/forlænget anbringelse. Samt børn med en akut anbringelse med en varighed af mere end 30 dage.
 3. Knappen Overisgt konti åbenr side 933SO, hvorfra der er muligt at danne en oversigt over økonomien ved en anbringelse.

Anbragte børn kontrolsider - 933K

 1. Anbragte børn ikke på forlænget anbringesle
 2. Knappen åbner 933KM og viser en oversigt over de børn der er ældre end 18 år og som ikke har en markering for forlænget anbringelse på side 930AB.
 3. Knappen åbner side 933KM og viser en oversigt over de børn, der er registreret med en akut anbringelse af en varighed af mere end 30 dage. OBS: Den liste vil være tom ved aktiv brug af systemet, idet det ikke er muligt at oprette en akut anbingels med en varighed af mere end 30 dage.
 4. Knappen går tilbage til side 933

Anbragte børn Oversigt konti - side 933SO

Side 933SO åbnes med markering sat ved Barn.

 1. Regneark - siden danner regneark med søgeresultatet.
 2. Vælg det regnskabsår oversigten skal dannes for
 3. Vælg fra måned
 4. Vælg til måned
 5. Vælg om oversigten skal dannes med udgangspunkt i barnet eller med udgangspunkt i anbringelsesstedet. Her er vist med udgangspunkt i barnet.
 6. Knappen Overordnet regneark igangsætter søgningen.

Oversigten dannes med udgangspunkt i barnets registreringer i Anbragte Børn systemet og de bogførte beløb der kan findes i bogholderiet, dannet ud fra den konto der er ved barnets anbringelse og barnets CPR-nummer, sammenholdt med tilsvarende konto i bogholderiet.

 1. Regneark - siden danner regneark med søgeresultatet.
 2. Vælg det regnskabsår oversigten skal dannes for
 3. Vælg fra måned
 4. Vælg til måned
 5. Vælg om oversigten skal dannes med udgangspunkt i barnet eller med udgangspunkt i anbringelsesstedet. Her er vist med udgangspunkt i Anbringelsesstedet.
 6. Vælg type 1 af anbringelsessted (svarer til niveau 1 på side 930AB)
 7. Vælg type 2 af anbringelsessted (svarer til niveau 2 på side 930AB)
 8. Knappen Overordnet regneark igangsætter søgningen.

Oversigten dannes med udgangspunkt i registreringer om anbringelsesstedet i Anbragte Børn systemet og de bogførte beløb der kan findes i bogholderiet, dannet ud fra det kundenummer der er på anbringelsesstedet, sammenholdt med tilsvarende i bogholderiet.

Tilbage til toppen

Påmindelser

Med systemkonstant nr. 530 i side 16 opsættes hvilken bruger, der skal stå som afsender af påmindelses-emails. Vedkommende får også tilsendt en status-email, der viser en oversigt over udsendte påmindelser.

Påmindelserne er normalt sat op til at køre en gang om ugen. Der bliver sendt email til den medarbejder, der er markeret som sagsbehandler på barnet på side 930D. Hvis denne sagsbehandler ikke længere findes, så til den sagsbehandler, der senest har lavet en ændring på det pågældende barn. Såfremt KIMIK - f.eks. i forbindelse med system-start - har foretaget den seneste ændring, og der ikke er markeret en sagsbehandler på side 930D, så sendes der email til brugeren angivet med systemkonstant 530.

Emne Send påmindelse når: Handling
Opfølgning Datoen i feltet Opfølgningsdato i side 930D er overskredet Foretag opfølgning på barnet, og indtast en ny dato, som ligger ud i fremtiden. Hvis der ikke skal følges op på barnet mere, så skal du tømme feltet Opfølgningsdato.
Voksne Personen er over 18 år og der er ikke hak i feltet "Forlænget anbringelse" i side 930AB for en aktuel anbringelse. Bemærk at side 933 "Anbragte børn ikke på forlængelse anbringelse" viser en liste med de samme personer. Overvej om der kan blive tale om forlænget anbringelse. Hvis ja: Sæt hak i "Forlænget anbringelse" side 930AB og evt. i "Efterværn" i side 930D. Hvis nej: Afslut anbringelse, og indtast en slutdato og ophørsårsag i side 930AB.

Tilbage til toppen