Borgerservicecenter familieøkonomi

Indhold

Princip

For at en klient hurtigt kan få behandlet sin ansøgning om hjælp, beregnes klientens/familiens økonomi for at vurdere, om der er grundlag for at sende klienten videre til en sagsbehandler.

Opsætning af systemet

Systemet består af side 580 med undersiden 580R_SI som viser de takster, der er gældende ved beregningen af familieøkonomien og underside 580R_PI som viser øvrige forhold af betydning for vurdering af en persons samlede  økonomi (skatteforhold, pension, barsel, husstanden og ledighed. Desuden er der side 595 som viser de udgiftposter der typisk indgår i et famileibudget. Udgiftteksterne vedligeholdes i side 595R

System-konstanter

Der anvendes følgende system-konstanter (ændres med side 016 under Systemadministration). Disse systemkonstanter afspejler de beløb der anvendes til beregning af, om en borger har mulighed for hjælp til økonomien.

 

Systemkonstanterne er oprettet på side 016, og svarer til taksterne vist fra knappen Takster på side 580R. Der kan ikke oprettes nye systemkonstanter men de eksisterende kan rettes.

Side 595 Vedligeholdelse af Udgiftstekster

Her er det muligt at oprette og vedligeholde de udgiftstekster, som vises på side 580R, og som er dem, der skal tages med i beregningen af en klients eller families budget.

Forklaring til de enkelte felter:

 1. Kolonnen viser den udgifttekst der svarer til udgiftteksten på side 580. Teksten i kolonnen er link til side 595R, så udgiftteksten kan redigeres.
 2. Udgiftteksten,  som den er oprettet på siden 595R.
 3. Standard vist betyder, om udgift teksten er et fast punkt på side 580R. Hvis standard vist er "JA" vises teksten altid. Hvis standard vist er "NEJ" kan man vælge teksten i en dropdown i det nederste felt på side 580R.
 4. Gyldig fra angiver hvornår udgift teksten skal kunne anvendes fra.
 5. Gyldig til angiver hvornår en udgift tekst udløber/ikke må bruges mere. En Udgifttekst kan IKKE slettes, men må i stedet for sættes til udløb!
 6. Fordeling angiver, hvordan udgiftposter skal fordeles. Der er tre muligheder. Ikke fordelt, Antal voksne, Antal voksne + 1. Ved Ikke fordelt er det en personlig udgift som ikke deles. F.eks. fagforeningskontingent. Ved Antal voksne er det en ligelig fordeling blandt husstandens medlemmer incl. børn over 18 år og logerende, men ikke børn under 18 år. F.eks. lys. Ved Antal voksne + 1 fordeles udgiften med antal voksne + 1. F.eks husleje. Hvis husstanden består af to voksne og en logerende deles huslejen i 4 andele og primær lejer + ægtefælle (=husstandens 2 voksne medlemmer) får 3/4 andel, og den logerende 1/4

En allerede oprettet udgiftstekst kan redigeres ved at aktivere den understregede udgiftstekst. Det er muligt at ændre såvel 'Udgift tekst' som 'Standard vist' og 'Gyldig fra'/'Gyldig til' samt fordeling.

Ved at vælge 'Ny udgift tekst' oprettes en ny udgiftstekst, hvor det er muligt at oprette udgiftsteksten, og  vælge om udgiftsteksten skal vises som standard på budgetberegningssiden (side 580R).

Siden til oprettelse af Ny udgift tekst ser sådan ud. Heraf fremgår at feltet 'Udgift tekst' og 'Gylidg fra' er tvungne felter og skal udfyldes.

 1. Udgifttekstens tekst som den skal vises på side 580R
 2. Standard vist betyder, om udgift teksten er et fast punkt på side 580R. Hvis standard vist er "JA" vises teksten altid. Hvis standard vist er "NEJ" kan man vælge teksten i en dropdown i det nederste felt.
 3. Gyldig fra angiver hvornår udgift teksten skal kunne anvendes fra
 4. Gyldig til angiver hvornår en udgift tekst udløber/ikke må bruges mere. En Udgifttekst kan IKKE slettes, men må sættes til udløb!
 5. Fordeling angiver hvordan udgiftposter skal fordeles.

Gemmes med knappen OK. bemærk: En Udgifttekst kan IKKE slettes, men må sættes til udløb!

Udgiftsteksterne bliver vist på side 580R, hvor udgiftstekster som er 'standard vist' altid vises, mens udgiftstekster, der ikke er standard, kan vælges i et rullepanel. 

 1. Udgifttekstens tekst som den er oprettet på side 595R, med standard vist=JA
 2. Udgifttekstens tekst som den er oprettet på side 595R, med standard vist er "NEJ".

Side 580 Beregning af Budget

Klientsøgning - Side 580

Før beregningen af budgettet for en klient, er det nødvendigt at finde klinten frem på side 580S. Det sker ved enten at søge på Cpr-nr, Fornavn, Efternavn eller en kombination af disse. Det er ikke nødvendigt at søge med et helt Cpr-nr. Eller hele navnet, for at finde en klient. Der kan søges på en del af et Cpr-nr. Dvs der kan f.eks. ‘1002’ i Cpr-nr.  for at finde alle som er født den 10 feb. Eller  der kan søges på ’Knud’ i fornavn for at finde alle, hvor ’Knud’ indgår i fornavnet.

Søges der på et helt CPR-nummer får man dels de budgetter, der allerede er oprettet på klienten, men også mulighed for "Ny oprettelse" hvis de allerede oprettede budgetter er uaktuelle eller af anden grund skal fornyes. OBS: Et budget der er ældre end "i dag" kan ikke rettes.

Søges der på Beregningsdato fra, Beregningsdato til eller Sagsbehandler (oprettet af) får man en liste over allerede oprettede budgetter. Men ikke mulighed for at ny oprette.

Søgeresultat - side 580

Søgeresultatlisten ud fra en søgning på Fornavn "Sika". Det ses her, at der på Sika Augusta Hansen allerede er oprettet to budgetter fra den 22-12-2016 og 27-12-2016. Og mulighed for at oprette et nyt ved at klikke på linket: "Ny oprettelse". Der er mulighed for oprettelse af nyt budgetskema, fordi søgningen er lavet senere end den dato det sidste budget er udarbejdet.

Forklaring til punkterne:

 1. Kolonne Kørselsdato viser dato for udarbejdelse af et budget. Er det kulighed for at oprette et nyt vil der være et link: "Ny oprettelse".
 2. Cpr-Nr. viser det fulde CPR-nummer på klienten, der er søgt frem
 3. Kolonnen Navn viser navnet på klienten som det er hentet fra CPR-registeret i Winformatik.
 4. Notat viser et internt notat ved et allerede oprettet budget.
 5. Sagsbehandler viser, hvem der senest har rettet i budgettet. Et budget kan rettes flere gange samme dag, som det er oprettet, og derfor kan sagsbehandler vare en anden end den person der oprettede budgettet første gang.
 6. Kolonnen Vært viser, hvem der er vært = primær lejer der hvor klienten er logerende/barn over 18 år. Forudsætter, at cpr-nummer er tastet ind i feltet: Bor hos på side 580R
 7. Kolonnen Logerende viser, hvem klienten har boende. Enten logerende eller børn oer 18 år. Forudsat at klienten er registreret som primær lejer, og der hos logerende er indtastet primær lejres CPR-nummer i feltet: Bor hos.
 8. Det ses her, at der på Sika Augusta Hansen allerede er oprettet to budgetter fra den 22-12-2016 og 27-12-2016. Og mulighed for at oprette et nyt ved at klikke på linket: "Ny oprettelse".

Budgetoversigt

Resultatet af en søgning f. eks. på Fornavn 'Sika', der viser flere klienter, vises i en oversigt på højre siden af side 580S. Søges der på et konkret Cpr-nr. vises kun den pågældende klients budgetberegningsdata - ligeledes i højre side af 580S.

Hvis der allerede eksistere budget-beregninger for en person, vil datoen for beregningerne stå under ’kørselsdato’ Hvis der kun er én person, der matcher søgningen, vil oversigten fremstå som dennes historik over budgetberegninger.

Hvis der er oprettet en beregning samme dag som klienten henvender sig, som ovenfor hvor datoen er d. 22-12-2016, vil der ikke være mulighed for at vælge ’Ny oprettelse’. Der kan altså kun oprettes én budgetberegning pr. dag.

Forklaring til punkterne - se ovenfor.

Budgetskema

Ved at vælge en allerede oprettet beregning på resultatlisten på side 580S, kommer man frem til budgetberegningsskemaet. Det fremgår af overskriften: Familie økonomi: opdater.

Det fremgår af teksten på siden, at der ikke kan opdaters men kun læses.  Og der gøres opmærksom på, at der ikke er søgt boligsikring forud for udarbejdelse af budgettet.

Ny oprettelse af budget side 580R

 1. Viser en information om, at der man ved oprettelse af en klient der er primær lejre = har andre voksne over 18 år / logerende boende,  skal der gemmes først, førend der kan oprettes det konkrete budget. Tilsvarende hvis klienten er logerende/bor hos hos en anden.
 2. Viser en warning om, at der ikke er søgt boligsikring indeværende år. Det skal derfor gøres, inden der kan udregnes et konkret gyldigt budget for klienten.
 3. Viser dato for beregningen af budgettet og den person der senest har opdateret budgettet.
 4. Notat felt til intent notat om budgettet.
 5. Knappen Takster viser de takster, der er gældende aktuelt. Se under systemkonstanter.
 6. Knappen Person Info viser øvrige forhold af betydning for budgetlægning. F.sek: boligsikring, skatte-/indtægtsforhold, barsel, pension, ledighed

Person info

Forklaring til de enkelte blokke

Eksempel på oplysninger i de enkelte grupper:

Husstand

Blokken med husstand viser, hvordan husstanden er sammensat - hentet fra CPR-registeret.

Der vises CPR-nummer, Navn, Type, Køn og Alder.

I kolonnen Type er der vist den rolle personen i husstanden har, i forhold til klienten, der aktuelt får udarbejdet et familie økonomi budget.

Hvis der hos et ægtepar/samlevende er fælles børn vises et (F) efter typen Barn. Hvis et barn er et særbarn (kun den ene af de to voksne er forælder til barnet) vises (S) efter typen Barn. Hvis der ikke er nogen ægtefælle/samlever så vises hverken (F) eller (S) efter Barn.

Hvis der er en voksen over 18 år, der ikke er gift med klienten, eller på anden måde har en relation til klienten (bror/søster) vises det som logerende. Det kan evt. være en samlever, der bor på samme adresse som klienten.

I  kolonnen Alder vises børn under 18 år med farven Grøn, og børn af klienten der er 18 år vises med farven Gul. Og hvis børn af klienten er over 18 år vises farven rød

Indtægtsoplysninger fra SKAT

Der vises de seneste 3 måneders aktuel indkomst og der vises skattepligtig indkomst for det senest lignede skatteår.

 Ledighed

Der vises matchgruppe, næste kontrol og evt. karantæne for klienten.

Boligsikring

Der vises dato for seneste ansøgning om boligsikring, resultatet af ansøgningen (Tilsagn/Afslag), indkomsten der er anvendt til beregning af boligsikringen samt boligsikring og husleje.

Barsel - udbetalingsperiode

Hvis der her været udbetalingsperioder ved barsel - registreret i Winformatik, så kan den seneste udbetalingsperiode og beløb ses under denne sektion.

Pension

Der vises pensionstypen, seneste udbetalingsperiode og beløbet udbetalt pr. måned.

I sektion 'Andre økonomiske oplysninger' kan du se hvilken side 201 sagsbehandlere har ret til. I eksemplet er systemkonstant 588 sat til Debitor og sagsbehandlere kan se de arter som hører til Debitor.

Systemkonstanter - kan ses på side 16: Systemkonstant 588: Her skal du angive hvilken version af side 201, som sagsbehandlere må se. F.eks. hvis du angiver SOCIAL, så har sagsbehandler ret til at se arter som vedrører social-området. Du kan vælge mellem SOCIAL, KREDITOR eller DEBITOR som vil gælde for alle sagsbehandlere i side 580.

Ny oprettelse - side 580R

Ved at vælge ’Ny oprettelse’ på resultatlisten på side 580S,er det muligt at oprette nye budgetberegningsdata. Af overskriften: Familie økonomi: opret fremgår, at det er en oprettelse af en beregning/budget.

 

Budgethoved

Budgethoved svarer til de oplysninger, som ses i budgetoversigten side 580S. Dags dato blive vist i ’Dato for beregning’ for ’Ny oprettelse’, og fremgå som Kørselsdato på side 580S. Der vil være mulighed for at tilføje/redigere en kommentar i notatfeltet til beregningen. Og der vil være mulighed for at se gældende taskter samt divers andre oplysninger om  klienten.

Se forklaring til de enkelte felter længere oppe under nyoprettelse af budget.

Familiedata

Klientens og evt. ægtefælles navn(e) og cpr-nr. vil automatisk blive udfyldt. Hvis der ikke er en ægtefælle men en samlever, skal dennes cpr-nr indtastes.

I tilfælde af. at klienten og/eller ægtefællen/samlever er pensionist, skal dette markeres ved den ene/dem begge. Og antallet af hjemmeboende børn under 18 år indtastes.

Disse oplysninger er grundlag for beregningen af familiens nødvendige underhold, der bruges i feltet ’Underhold + børn’.   

 1. CPR-nummer og navn på den klient, der henvender sig, og som er valgt på side 580 ved teksten Ny oprettelse.
 2. Indtastningsfelt til Ægtefælles/samlevers CPR-nummer. Hvis klienten er gift viser systemet ægtefælles CPR-nummer og navn
 3. Indtastningsfelt til antal børn under 18 år.
 4. Indtastningsfelt til antal voksne over 18 år. Logerende og egne børn over 18 år sidestilles registreringsmæssig, og tælles sammen.
 5. Markeringsfelt om klienten eller ægtefælle er pensionist.
 6. Markeringsfelt om klienten er primær lejer = den der står på lejekontrakten for boligen/udlejer af værelse i hus/ forældre til hjemmeboende børn over 18 år
 7. Bor hos er et indtastningsfelt til registrering af cpr-nummer på den person man bor hos, som logerende/hjemmeboende barn over 18 år.

Indtægter

Overskriften viser hvilken rolle klienten har: Om klienten er logerende, Almindelig familie eller Primær lejer. 

 Klientens og evt. ægtefælle/samlevers samlede indtægt(er) indtastes i feltet svarende til udbetalingsperioden, dvs. 14 dags løn indtastes i ’ – pr.14 dage’ og månedsløn i ’- pr. Mdr.’ osv.

Alle indtægts-beløbene (i hele kroner) bliver summeret og omregnet til både 14 dags-beløb og måneds-beløb. Indtægterne kan ikke specificers yderligere end de viste felter.

 

Udgifter

Klientens og evt. ægtefælle/samlevers samlede udgifter indtastes i feltet svarende til betalingsperioden, dvs. 14 dags betalinger indtastes i ’TOTAL  – pr.14 dage’ og månedsbetalinger i ’TOTAL - pr. Mdr.’

Alle beløbene (i hele kroner) bliver summeret og omregnet til både 14 dags-beløb og måneds-beløb.

Hvis der er markeret for Primær lejer hos klienten og dermed indtastet Antal andre voksne bliver nogle af udgifterne fordelt. De udgifter, der bliver fordel, er dem i de gule felter. Se under side 595 for forklaring på fordelingsforholdet. Side 595 Vedligeholdelse af Udgiftstekster

Beregning af hjælp

Familiens underhold og udgifter lægges sammen.

Tallet i feltet Underhold + børn hentes fra de gældende takster og udregnes ud fra den konkrete familie situation ( enlig, enlig med x antal  børn, par med x antal børn, ægtepar, ægtepar med 1 pensionist/1 ikke-pensionist, pensionsitægtepar, logerende mm)

Tallet i Udgifter pkt. 2 hentes fra de samlede udgifters I alt felt. Hvis der er logerende/Andre voksne  (der er markeret for primær lejer hos klienten) vil udgifterne vises i : ANDEL pr. 14-dage/ ANDEL pr. mdr. idet nogle af udgifterne er fordelt mellem primær lejer og logerende.

Udmåling

Familiens samlede udgifter trækkes fra de samlede indtægter. Hvis udgifterne er større end indtægterne (dvs. hvis I alt beløbene er negative), så er der grundlag for at udbetale hjælp.

Tallet i Indtægter pkt. 1 hentes fra de samlede indtægters I alt felt.

Tallet i Udgifter pkt. 3 hentes fra de samlede udgifters I alt felt i: 3. Beregning af hjælp.

Eksempler

Eksempel 1, enlig mor med 2 børn og indtægt

Her er et eksempel med en enlig mor, med 2 hjemmeboende børn, under 18 år, og en 14-dags indtægt.. Bemærk at 14-dags indtægten omregnes og vises både som 14-dags og måneds indtægt. På samme måde omregnes og vises udgifter også som 14-dags og måneds udgifter.

 

Underhold + børn er udregnet som følger: Underhold for voksne pr,. uge er 400,- . Underhold pr. barn pr. uge er 462,-. Det bliver i alt 400+462+462= 1324,- pr. uge = 2648,- pr 14-dag og omregnet til månedsbeløb: 1324*4,33= 5733,-

Eksempel 2, enlig pensionist

I dette eksempel er klienten en pensionist med månedlig indtægt (pension).

Underhold + børn er udregnet som følger: Underhold for enlig pensionist er 4200,- pr. måned ifølge taksterne. Det bliver omregnet til 14-dags perioden: 4200/4,33*2= 1940,-

I alt beløbene er negative i dette eksempel, og der er derfor mulighed for udbetaling af yderligere hjælp.

Eksempel 3, pensionist samlevende med ikke-pensionist

I dette eksempel er klienten en pensionist og ægtefællen er ikke pensionist. For eksemplets skyld er indtægter og udgifter udeladt. Beregningen bliver så ud fra taksten beregnet til følgende: 4299 kr. pr. måned.  Dette sker, fordi klienten danner par med en ægtefælle/samlever, som ikke er pensionist. Hjælpen bliver beregnet ved at tage underhold pensionist par pr måned (Systemkonstant nr. 585) og dele med to (6000 / 2), hvilket giver 3000 kr., og derefter tage underhold for par voksne pr uge (Systemkonstant nr. 581) og dele med 2 og gange med månedstaksten 4,33 ((600/2)*4,33) hvilket giver 1299 kr. og til sammen giver dette altså 4299 kr.

Underhold + børn er udregnet som følger:

Underhold for par pr uge / 2 = 600/2 = 300 pr uge for den person der IKKE er pensionist. Omregnet til en måned er der 300*4,33 = 1299,- pr. måned

Underhold for pernsionist par pr. måned /2 = 6000/2 = 3000 pr måned for den person der er pensionist.

I alt for pensionist + ikke-pensionist pr. måned: 1299,- + 3000,- = 4299,- kr. pr måned

Eksempel 4, enlig førsørger med 1 barn

I dette eksempel er klienten en enlig forsørger med 1 barn. For eksemplets skyld er indtægter og udgifter udeladt. Dog er der som indtægt medtaget  Børnebidrag/Børnetillæg på 1000 kr. pr. måned. Beregningen bliver så ud fra taksten beregnet til følgende: Underhold svarende til 1724 kr. for 14 dage/3732 kr. pr. måned.

Hjælpen bliver beregnet ved at tage underhold for enlig voksen pr. uge(Systemkonstant nr. 580) og omregnet til 14 dage giver det 800 kr., og derefter tage underhold pr. barn pr. uge (Systemkonstant nr. 583) og omregnet til 14 dage giver det 924.  I alt 1724 kr.  for 14 dage, og 3732 kr. for en måned.

Derefter indregnes Børnebidrag/Børnetillæg på 1000 kr. pr. måned som indtægt, og fratrækkes underholdet på 3732 kr., Det giver 2732 kr. som kan udbetales som hjælp.

Eksempel 5, enlig forsørger med 2 børn

I dette eksempel er klienten en enlig forsørger med 2 børn. For eksemplets skyld er indtægter og udgifter udeladt. Dog er der som indtægt medtaget  Børnebidrag/Børnetillæg på 1000 kr. pr. måned pr. barn. Ialt 2000 kr.  Beregningen bliver så ud fra taksten beregnet til følgende: Underhold svarende til 2648 kr. for 14 dage/5733 kr. pr. måned.

Hjælpen bliver beregnet ved at tage underhold for enlig voksen pr. uge(Systemkonstant nr. 580) og omregnet til 14 dage giver det 800 kr., og derefter tage underhold pr. barn pr. uge (Systemkonstant nr. 583) og omregnet til 14 dage giver det 924 kr. pr barn. For 2 børn bliver det 1848 kr. I alt bliver det 2648 kr. for 14 dage, og 5733 kr. for en måned.

Derefter indregnes Børnebidrag/Børnetillæg på 1000 kr. pr. måned pr. barn som indtægt, og fratrækkes underholdet på 5733 kr. Det giver 3733 kr. som kan udbetales som hjælp.

Eksempel 6, et ægtepar med 2 børn hvoraf et barn er fællesbarn og et barn er særbarn

I dette eksempel er det et ægtepar med 2 børn, hvoraf et barn er fællesbarn og et barn er særbarn (har en forældre der ikke er en af det par, barnet bor hos). For eksemplets skyld er indtægter og udgifter udeladt. Dog er der som indtægt medtaget  Børnebidrag/Børnetillæg på 1000 kr. pr. måned for særbarnet fra den anden forældre.   Beregningen bliver så ud fra taksten beregnet til følgende: Underhold for parret: 600,- pr. uge/1200,- pr. 14 dage. (Systemkonstant nr. 581). Underhold  pr. barn 462,- pr, uge/924,- pr. 14 dage. For 2 born ialt 1848,- for 14 dage. (Systemkonstant nr. 583). For familen er underhold svarende til 3048 kr. for 14 dage/6599 kr. pr. måned. (Systemkonstant 582 der omregner uge til måneds takster). Da familien modtager 1000,- i børnebidrag/børnetillæg fra den 'eksterne' forældre til særbarnet, modregnes det som en indtægt familien har. Derfor ender det med et nødvendigt beløb på 5599,- kr. for en måned. Da der i Udmålingen er '-' foran 5599,- vil det være det beløb, familien ville kunne få som hjælp.

Eksempel 7, en primær lejer med en  logerende

Hvis en klient udlejer et værelse eller har børn over 18 år boende hjemme, skal klienten registreres som primær lejer. Og antallet af ander voksne i husstanden noteres i feltet: Antal andre voksne. Logerende og børn over 18 år sidestilles i forhld til familieøkonomi budgettet.

Nogle af primær lejers udgifter deles med den logerende. Hvordan der deles fremgår af opsætningen på side 595 - Fordeling.

Der er tre muligheder:

 • Antal voksne. Så deles udgiften ligeligt mellem det antal voksne, der er i husstanden. Er der f.eks. en primær lejer og en logerende deles udgifte i to lige store dele.
 • Antal voksne + 1: Så deles udgiften med en andel ekstra til primær lejer. Er der en primær lejer og en logerende får den primær lejer 2/3 del af udgiften og den logerende 1/3.
 • Ikke fordelt. Så betragtes udgiften som en personlig udgift og skal ikke deles med andre.

De gule felter er udgifter der deles. Hvis det er en udgift hos primær lejer der skal deles, overføres den logerendes andel til vedkommendes eget budget, og fratrækkes i primær lejers andel af udgiften Den andel, der tilhører primær lejer vises i kolonnen Andel pr. måned. Og den fulde udgift vises i kolonnen TOTAL pr. Mdr. Tilsvarende hos den logerende. Der vises primær lejers totale udgift og der vises den logerendes andel.

Her er vist et eksempel med en primær lejer og en logerende:

Her vises primær lejers tal.

Og her vises den logerendes tal. Bemærk at de gule felter hos den logerende ikke kan rettes. Og den andel, der er overført fra primær lejers udgift, heller ikke kan rettes (den grå kolonen)

Her er de to søgt frem på side 580. Søgeresultatlisten viser forholdet Vært - Logerende:

Powerpoint