Indhold

Indledning

A-bidragssystemet består af: en søgeside 585, en sagsside 585D, en normalbidragsside 585L, en satsoversigt 585TI og en bogføringsside 586.

Princip

A-bidrag-systemet bruges til at udbetale og opkræve underholdsbidrag i de situationer hvor bidragsberettiget ikke modtager underholdsbidrag direkte fra en bidragspligtig.

Opsætning af systemet

De til enhver tid gældende satser, som fastsat i Finansloven, vil blive opdateret af KIMIK løbende i takt med der sker ændringer.

Bidragsberettiget, barn og bidragspligtiges CPR-nummer skal være tilgængelig i Winformatik.

Hvis bidragspligtig ikke findes i Winformatiks CPR-register skal det oprettes via side 240/242. Hvis bidragspigtig ikke har et CPR-nummer kan der oprettes et erstatningspersonnummer. Se mere om dette her: https://www.cpr.dk/cpr-systemet/erstatningspersonnummer-i-eksterne-systemer/

I forbindelse med bogføring af dels udbetaling til bidragsberettiget og dels opkrævning hos bidragspligtig, opsætte systemet til at anvende de i kommunen fastsatte arter herfor.

Kredit-arter opsættes med systemkonstanterne 590 og 591 i side 16. Arten, der angives med nr. 590 skal have markering KREAFR i side 353.

På side 586O er det muligt at vælge/ændre Debet-arter (knappen Indstillinger). Bemærk at arterne skal have markering ABIDRA i side 353.

For at en bidragsberettiget kan få udbetalt bidrag, skal vedkommende være oprettet med en bankkonto på side 360. 

Udbetaling af a-bidrag sker ved bankoverførsel (via kreditorafregning af arten angivet med nr. 590 i side 362).

I det omfang der er tale om udbetaling via rekvisistion vil systemet bogføre et kreditbeløb på arten angivet med nr. 591. Rekvisitionen udleveres til bidragsberettiget. Når rekvisitionen kommer tilbage fra butikken skal der manuelt debiteres på arten for rekvisition (nr. 591).

Med side 216 udskrives regning til bidragspligtig på grundlag af det bogførte.

Med side 362 overføres penge til bidragsberettiget via bankoverførsel.

A-bidrag

Retten til at modtage a-bidrag er med udgangspunkt i 2 nugældende landstingsforordninger: Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 og Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995.

Ansøgning om udbetalinger af a-bidrag indgives til det sociale udvalg i ansøgers hjemkommune. Ansøgninger, der indkommer mere end et år efter forfaldsdagen, kan afvises af det sociale udvalg.

Det er ansøgers (den bidragsberettigedes) hjemkommune der forestår al udbetaling.

A-bidrag, der kan udbetales forskudsvis af det offentlige, fremgår af forordningen, §4 st. 2. Det drejer sig om følgende bidrag:

 • Almindeligt løbende underholdsbidrag
 • Bidrag til moderens underhold i forbindelse med fødslen (underhold i perioden 2 måneder før og 1 måned efter fødslen)
 • Bidrag til udgifter i forbindelse med fødslen
 • Bidrag i forbindelse med barnets dåb
 • Bidrag i forbindelse med barnets konfirmation eller tilsvarende begivenhed.

A-bidrag ydet som forskud kan tidligst udbetales af det offentlige efter forfaldsdagen, hvis bidraget ikke senest på forfaldsdagen er betalt direkte af bidragspligtig til bidragsberettiget.

Forfaldsdagen er dagen før barnets fødselsdag og halvårsdagen herfor.

Side 585 Søgning

 1. Side 585 A-bidrag Sag søgning
 2. CPR (bidrags-bererttiget), Fornavn, Efternavn. I CPR-nummer feltet kan kan man nøjes med at indtaste det første af Cpr-nummeret. I Fornavn kan man taste en del af navnet. I Efternavn kan man taste en del af navnet.
 3. CPR (barn) , Fornavn, Efternavn I CPR-nummer feltet kan kan man nøjes med at indtaste det første af Cpr-nummeret. I Fornavn kan man taste en del af navnet. I Efternavn kan man taste en del af navnet.
 4. CPR (bidragspligtig), Fornavn, Efternavn I CPR-nummer feltet kan kan man nøjes med at indtaste det første af Cpr-nummeret. I Fornavn kan man taste en del af navnet. I Efternavn kan man taste en del af navnet.
 5. Normalbidragsdato. Normalbidrag-dato er datofelter der kan søges på enkeltvis eller sammen. Felterne udfyldes med datoformatet DD-MM-ÅÅÅÅ. Søges der på begge felter samtidig, søges der i et interval "større end/lig med - mindre end/lig med" de to indtastede datoer. F. eks vil en søgning på de to datoer " 01-06-2017 - 01-07-2017" give alle normalbidrags sager, der har en normalbidragsdato i dette interval - de to datoer inklusive. 
 6. Udbetalingsdato. Udbetalingsdato er datofelter der kan søges på enkeltvis eller sammen. Felterne udfyldes med datoformatet DD-MM-ÅÅÅÅ. Søges der på begge felter samtidig søges der i et interval "større end/lig med - mindre end/lig med" de to indtastede datoer. F. eks vil en søgning på de to datoer " 01-06-2017 -01-07-2017" give alle bidrags sager, der har en udbetalingsdato i dette interval  - de to datoer inklusive. 
 7. Lokalitet (bidragsberettiget). Den lokalitet som den bidragsberettigede bor i. Har betydning for hvilken kommune der skal udbetale bidrag og tilskud.
 8. Sagstype. I feltet Sagstype søges der på en værdi fra dropdown listen. Sagstyper kan være:  Forskud, Tilskud eller Uafsluttet.
 9. Normalbidragstype. I feltet Normalbidrag søges der på en værdi fra dropdown listen. Værdierne er de i forordningen fastsatte normalbidrag:
  • Almindeligt løbende underholdsbidrag
  • Bidrag til moderens underhold i forbindelse med fødslen
  • Bidrag til udgifter i forbindelse med fødslen
  • Bidrag i forbindelse med barnets dåb
  • Bidrag i forbindelse med barnets konfirmation eller tilsvarende begivenhed.
 10. Vis ikke bogførte. Feltet "Vis ikke bogførte" er et markeringsfelt. Hvis feltet er udfyldt vises de sager der endnu ikke er bogførte - og dermed endnu ikke sket udbetaling til bidragsberettiget.
 11. Søgeknappen. Knappen igangsætter søgningen.
 12. Ny sag. Knappen åbner side 585D, hvor det er muligt at oprette en ny bidragssag.

 Kombinerede søgninger:

Det er muligt at søge på værdier i flere felter samtidig.

Søgeresultatlisten:

Søgeresultatlisten viser én linie pr. barn. Uanset søgekriteriet.

 1. Der vises antal A-bidragssager som er fremsøgt
 2. Der vises CPR-nummer, Fornavn og Efternavn på bidragsberettiget. CPR-nummeret er et link til side 585D.
 3. Der vises CPR-nummer, Fornavn og Efternavn på barnet
 4. Der vises CPR-nummer, Fornavn og Efternavn på bidragspligtig
 5. Bidragsberettigets bopæls lokalitet
 6. Sagstype.

Hvis en bidragsberettiget har f. eks. tre børn med tre (samme eller forskellige) bidragspligtige, vises der tre linier på bidragsberettiget, hvis der er søgt på bidragsberettigets CPR-nummer, og vedkommende har søgt bidrag på alle 3 børn - svarende til en linje pr. barn.

Tilsvarende, hvis en bidragspligtig er registreret med bidragspligt til flere børn, vises en linje pr. barn vedkommende er bidragspligtig til, hvis der er søgt på bidragspligtiges CPR-nummer.

Søges der på barns CPR-nummer vises der KUN 1 linje, idet barnet typisk kun optræder i én bidragssag. I særlige tilfælde kan et barn optræde i to bidragssager. F.eks. hvis bidragspligtig overtager forsørgerrollen for barnet, så det er den tidligere bidragspligtig der nu bliver bidragsberettiget til barnet. 

Hvis en sag skifter sagstype f.eks. fra Uafsluttet til Forskud vises to linjer. En pr. sagstype. Det er således muligt at se hvad der blev udbetalt af bidrag mens sagen var Uafsluttet og efterfølgende se hvad der bliver udbetalt som Forskud. 

Bemærk: Eksisterende åbne poster på arten for Uafsluttet skal bogføres manuelt til arter for Forskud hhv. art for Tilskud. Hvis der overføres til Forskud skal der laves en regning til bidragspligtig manuelt (f.eks. med side 210 eller tilsvarende i Prisme).

Side 585D Opret Sag

En A-bidragssag oprettes med knappen Ny sag på side 585. Side 585D åbnes klar til indtastning.

Når A-bidragssagen (kombinationen af bidragsberettiget/barn og evt. bidragspligtig) er oprettet på side 585D "genbruges" sagen fremadrettet til registrering af alle fremtidige ansøgninger om A-bidrag fra den bidragsberettigede til det pågældende barn.

 

 1. Side 585D er til opret ny A-bidragsag og efterfølgende til ret en eksisterende sag.
 2. Der er en blok til registrering af bidragsberettiget.
  Der registreres CPR-nummer på bidragsberetiiget. Der kan registreres en bidragsmodtager i de tilfælde, hvor beløbet skal udbetales til en anden end den bidragsberettigede. F.eks. en plejemor elelr en bedstemor. Beløbsmodtageren skal bo i kommunen for at kunne modtage beløbet. Beløbsmodtger sal oprettes med CPR-nummer, og CPR-nummeret skal findes i CPR-systmet i kommunen. Der kan registreres uddannelsesophold for bidragsberettiget. Opholdet registreres med en start og slutdato. Anvendes i de tilfælde hvor bidragsberettiget er på uddannelsesophold uden for hjembyen, og fortsat skal have udbetalt bidrag. der kan udbetales fra hjemkommunen indtil 2 år efter afsluttet uddannelsesophold. Er persone ikke vendt hjem til hjemkommunen inden for de to år overgår udbetalingen af bidraget til ny hjemkommune. Hvis datofelterne for uddannels er udfgyldt skal feltet Hjemby være udfyldt med den hjemby som vedkommende havde inden uddannelsesopholdet startede. Der kan udfyldes Telefon og email.  Feltet Civilstand opdateres fra CPR-systemet, når sagen gemmes. Og Bankkonto hentes fra side 360. Bidragsberettigets CPR-nummer skal findes i Winformatiks CPR-register. Og skal tilhøre aktuel kommune. Det samme gælder for beløbsmodtager. 
 3. Der er en blok til registrering af barnet.
  Der registreres CPR-nummer på barnet. Barnets CPR-nummer skal findes i Winformatiks CPR-register. Hvis barnet er på skoleophold - f.eks. efterskole registreres start og slutdato for skoleopholdet. Hvis barnet er på skoleophold, har barn og bidragsberettiget ikke samme adresse, hvilket er et krav, for at der kan udbetales A-bidrag. Hvis skoleopholdsdatoerne er udfyldt vil der ikke blive kontrolleret, om bidragsberettiget og barn har samme adresse ved sagsændringer i den periode. Adresserne ved de to personer vises med forskellig farve. Desuden kan registreres Anden indkomst og renteafkast i det omfang der er sådan (§9 i landstingsforordningen). Anvendes kun ved sagstype tilskud (enkebørnsbidrag). Hvis barnet er over 18 år og der er tildelt A-bidrag til bidragsberettiget udover barnets 18-års fødselsdag så udfyldes feltet Forlængelse med den alder barnet skal have når udbetaling af A-bidrag skal slutte
  Når sagen er gemt første gang hentes forældremyndighedsdato på såvel moderen som faderen, i det omfang den kendes. Når sagen er gemt første gang hente desuden oplysninger fra Winformatik, Anbragte Børn systemet, om det pågældende barn er registret i systemet som anbragt. Barn og bidragsberettiget skal som hovedregel have sammen bopæl. Og bopæl i kommunen. Systemet tjekker disse adresse- og bopælskrav. Anden indkomst ialt er et sumfelt af de to indkomst- og rentebeløb.
 4. Der er en blok til registrering af CPR-nummer på bidragspligtig.
  Bidragsberettiget og bidragspligtig må ikke have sammen bopæl. Har de det kan sagen ikke oprettes. Hvis bidragspligtig ikke findes med et CPR-nummer i kommunens CPR-register skal det oprettes på side 240/242, således at der kan sendes en opkrævning til pågældende. Hvis bidragspligtig ikke har et CPR-nummer oprettes et erstatningspersonnummer. Se mere om erstatningspersonnummer her: https://www.cpr.dk/cpr-systemet/erstatningspersonnummer-i-eksterne-systemer/ 
 5.  Der skal vælges sagstype
  Sagstyper kan være:   Forskud, Tilskud eller Uafsluttet.
  • Forskud vælges, når den der er berettiget til at modtage et bidrag til er barns underhold, ikke senest på forfaldsdagen har modtget bidraget fra bidragspligtig. Altså der findes en bidragspligtig, som bare ikke har betalt. Når sagstypen er forskud skal der være en bidragspligtig.
  • Tilskud vælges, når der ikke er fastslået faderskab eller bidragspligt,og en evt. faderskabssag er afsluttet. Det samme gælder en enlig der adopterer et barn. Samt hvis den bidragspligtige, eller en af forældrene er afgået ved døden.  (Kapitel 3 i landstingsforordningen). Når sagstypen er tilskud må der ikke være en bidragspligtig.
  • Uafsluttet vælges, når en faderskabssag eller ægteskabssag ikke er afgjort endnu. Når sagstypen er uafsluttet må der ikke være en bidragspligtig.
 6. Der er en blok til en kort note og oplysning om, hvem der har oprettet sagen og senest opdateret den.
  Notefeltet. Der kan skrives en kort note om den pågældende sag.  Når sagen er gemt opdateres felterne: Opdateret og Opdateret af, samt Oprettet og Oprettet af.
 7. Der er en blok til tilknytning af dokumenter til sagen.
  Vis også normalbidrag dokumenter: Feltet et et markeringsfelt. Hvis det er markeret, vises også dokumenter tilknyttet en normalbidragsregistrering fra side 585L. Hvis feltet er tomt vises kun de dokumenter, der er tilknyttet sagen på side 585D.
 8. Sagens tilknyttede dokumenter.
  Det er muligt at tilknytte dokumenter til sagen. Vælg typen først for at vise, hvad det er for type dokument der skal tilknyttes.  Der vil som minimum altid være en resolution,  som dokumentation for hvem der er bidragsberettiget, barn og evt. bidragspligtig.  Klik på knappen  Gennemse, og find det ønskede dokument i filsystemet, der hvor det er indscannet. Klik derefter på knappen Tilknyt dokument.Vigtigt: Dokumentet er IKKE tilknyttet, før der er klikket på knappen: Tilknyt dokument. De tilknyttede dokumenter fremgår umiddelbart af listen, når de er tilknyttet. 
 9. Sidehandlinger. Knappen Anvend gemmer dine ændringer. Og du bliver på side 585D. Knappen OK gemmer dine ændringer. Og du returnerer til side 585. Knappen Annuller annullerer dine indtastninger. Og du returnerer til side 585. Knappen Nyt normalbidrag er inaktiv indtil der er gemt første gang
 Betingelser for valg af sagstype:
 • Hvis sagstypen er Forskudskal der være en bidragspligtig registreret.
 • Hvis sagstypen er Tilskud eller Uafsluttetmå der ikke være en bidragspligtig registreret.

Skift af sagstype:

Der kan kun være én sag med den samme kombination af bidragsberettiget og barn. Så når en uafsluttet sag bliver afgjort skal sagstypen skifte fra Uafsluttet til enten tilskud eller forskud. Afhængig af sagsafgørelsen. Systemet husker sagstypen ved de tidligere registrerede - bogførte - a-bidrag. 

Hvis en bidragsberettiget skal have både som uafsluttet og som tilskud, så oprettes der først et a-bidrag hvor sagstypen f.eks. er uafsluttet . Normalbidraget gemmes og sagstypen ændres derefter til tilskud. Og nyt normalbidrag oprettes. Næste gang der skal udbetales normalbidrag gøres det samme - man skifter sagstype mellem oprettelse af de to bidrag. 

Ret a-bidrags sag - side 585D:

Opbygning af side 585D - Ret:

Når en ny sag gemmes på side 585D er der en række felter, der udfyldes af systemet. De kan ikke rettes på siden.

Øvrige felter (der er hvide) kan rettes af sagsbehandler.

Systemudfyldte felter er:

 • Bidragsberettigets navn, adresse og alder. Der tilknyttes et link til CPR-registeret.
 • Civilstand på bidragsberettiget.
 • Bankkonto på bidragsberettiget i det omfang det er oprettet på side 360. Er feltet tomt efter gem, vises en gul tekst. Bankoplysninger skal oprettes på bidragsberettiget. (side 360) så der kan overføres penge til pågældendes konto.
 • Barnets navn, adresse, alder og civilstand. Der tilknyttes et link til CPR-registeret.
 • Forældremyndighed. Angivet med dato for henholdsvis mor og far i det omfang, der er registreret forældremyndighedsdata i CPR-registeret.
 • Anbringelsesdata. Hvis barnet er registreret i Anbragte Børn systemet vil det vises her. Er barnet anbragt uden for hjemmet kan bidragsberettiget ikke modtage bidrag. 
 • Bidragspligtiges navn, adresse og alder. Der tilknyttes et link til CPR-registeret. Hvis bidragspligtig ikke findes i kommunens CPR-system (F.eks. ikke har haft bopæl i Grønland) vises de data vedkommende er oprettet med på side 240/242. 
 • Når sagen gemmes bliver felterne Opdateret og Opdateret af udfyldt med den sagsbehandler, senest har rettet i sagen. Oprettet og Oprettet af udfyldes med den sagsbehandler, der har oprettet sagen.

Liste  over normalbidrag på sagen

Når der er oprettet normalbidrag på sagen vises de i listeform nederst på siden. Listen er sorteret med nyeste normalbidrag-dato øverst.

 1. Der vises Antalnormalbidrag på sagen. (Der vil kunne vises mange normalbidrag på en sag.)
 2. Normalbidragsdato. Den dato normalbidraget gælder fra.
 3. Normalbidragslængde. Afhænger af om det er engangsbeløb eller beløb for en måned eller halvt år. Længden udregnes ud fra normalbidragsperioden på side 585L.
 4. Type af normalbidrag. Hvis linket i kolonnen aktiveres, åbnes normalbidraget i side 585L.
 5. Bidragsberettiget. Hvis linket aktiveres åbnes side 105 og viser information om det pågældende CPR-nummer.
 6. Barn. Hvis linket aktiveres åbnes side 105 og viser information om det pågældende CPR-nummer.
 7. Bidragspligtig. Hvis linket aktiveres åbnes side 105 og viser information om det pågældende CPR-nummer. Hvis bidragspligtig ikke har et CPR-nummer eller ikke findes i kommunens CPR-system vises en tom side. 
 8. Beløb der er udregnet til udbetaling.
 9. Posteringsnummer, når der er bogført
 10. Udbetalingsdato som er sat på side 585L
 11. Antal dokumenter på normalbidraget.

Opret normalbidrag

Side 585L Normalbidrag.

Normalbidrag oprettes fra side 585D fra knappen Nyt Normalbidrag. Når side 585L åbnes, er der en række hvide felter, der skal udfyldes.

Opbygning af siden ved opret nyt normalbidrag:

Siden er opdelt i 2 blokke. Øverst en blok der vedrører det aktuelle normalbidrag. Nederst en blok til tilknytning af relevante dokumenter.

Nederste blok med dokumenter.

I øverste blok fremgår data oprettet på side 585D på:

 • Bidragsberettiget
 • Barn
 • Bidragspligtig i det omfang vedkommende er kendt
 • Sagstypen - om det er tilskud, forskud eller uafsluttet.
 • Og hvis hjemby er valgt så vise den. 

Felter der skal udfyldes på side 585L:

 • Normalbidrag. Der vælges en værdi i dropdown listen. Afhængig af hvilken type normalbidrag der vælges, opdaterer systemet automatisk beløbsfelterne med det beløb der aktuelt er gældende for det pågældende valgte normalbidrag. Se evt. normalbidragssatser på side 585TI (Knappen Vis normalbidrag-satser). Hvis barnet har indtægt registreret på side 585D jf. § stk. 1 og 2 i landstingsforordningen modregnes det af systemet i normalbidraget, hvis det er et Almindeligt løbende Underholdsbidrag.
 • Indstil Periode: Perioden sættes forudvalgt af systemet, ud fra valg af normalbidragstypen. Der er tre valgmuligheder: Engang, Halvt år. Pr. måned.  Ved Alm. løbende underholdsbidrag kan der vælges en anden periode end den forudvalgte. Den forudvalgte er halvt år. der kan vælges Pr. måned hvis bidraget skal udbetales for en anden periode end et halvt år. Vælg en værdi i dropdown listen. Ved øvrige normalbidragstyper kan der ikke vælges anden periode end den forudvalgte.
 • Antal måneder: Feltet anvendes KUN ved normalbidragstypen:Underhold til moderen ved fødsel.  Hvis der er valgt normalbidragstypen: Underhold til moderen ved fødsel, kan man vælge at udbetale underholdsbidraget f.eks. månedsvis. ( Ialt op til 3 måneder). I feltet Antal måneder indtastes det antal måneder der skal udbetales for. Vælges der udbetaling pr. måned skal der operttes et bidrag pr. måned hvis bidragsberettiget skal have for alle 3 måneder.
 • Normalbidrags-dato  Fra: Der er to datofelter: "Normalbidragdato Fra og Normalbidragdato Til" . Der skal altid  indtastes en "Normalbidrag-dato Fra" som det aktuelle normalbidrag skal gælde fra. Afhængig af hvilken type normalbidrag der er valgt, sættes slutdato af systemet. Hvis der er valgt et normalbidrag, der er engangsudbetaling, kan "Normalbidragdato til" ikke opdateres. Ved Underhold i forbindelse med fødsel kan der vælges udbetaling for 1, 2, eller 3 måneder. Sagsbehandler skal i dette ilfælde selv sætte "Normalbidragdato Til", så den passer med udbetalingsperioden. Ved normalbidrag Alm. løbende underholdsbidrag kan der også vælges anden periode end standardperioden Halvt år. Sagsbehandler sætter selv Normalbidrag-dato Til, så det passer med den valgte udbetalingsperiode.  Normalbidrag-dato Til har betydning for udregning af Normalbidrag-længden, og beløbet. Hvis der f.eks. første gang der udbetales et alm. løbende underholdsbidrag skal udbetales for en skæv periode (f.eks.: 24122017-01062018)sættes de "skæve" datoer ind i Normalbidrags-datofelterne Fra/Til, og systemet udregner bidraget i hele måneder. Det vil i dette tilfælde bliver 7 måneders bidrag. 
 • Postering: Feltet udfyldes når bidraget er bogført.
 • Paragraf.  §1 stk. 1 Punkt 3, 4 og 5 i landstingsforordningen: Der er 3markeringsfelter, der alle skal markeres, for at der kan udbetales normalbidrag. Det er sagsbehandlers ansvar at tjekke at de 3 paragraffer er opfyldt. der er ingen automatik i de tre felter. 
 • Udbetalingsdato: Feltet er et datofelt og skal opdateres med den ønskede udbetalingsdato. Jf. § 4 og 8 i landstingsforordningen er det ved forskud dagen efter barnets fødselsdag og halvårsdagen herfor. Ved tilskud er det dagen før barnets fødselsdag og halvsrsdagen herfor. Anden dato kan indtastes ved behov (sidste hverdag inden  forfaldsdagen hvis forfaldsdagen falder på f.eks. en helligdag). Udbetalingsdato kan sættes til max. 10 dage bagud i tid eller 100 dage frem i tid i forhold til dagsdato. OBS: Hvis barnet er på skoleophold, eller bidragsberettiget er på uddannelsesophold vil der kun kunne udbetales normalbidrag, såfremt udbetallingsdatoen ligger i datointervallet for henholdsvis skoleophold eller uddannelsesophold. Ligger udbetalingsdatoen uden for de datointervaller kan der ikke udbetales bidrag.
 • Tilrettet beløb: Feltet er dels en tjekboks og dels et indtastningsfelt. Hvis feltet er markeret med en afmærkning åbnes feltet og der kan indtastes et beløb (i hele kroner). Feltet bruges i de tilfælde hvor der skal udbetales en andet beløb end en af standardtaksterne. For eksempel: Hvis der i en resolution er fastsat, at bidragspligtig skal betale et mindre eller større beløb end standardbeløbet, skrives det i resolutionen fastsatte beløb i feltet "Tilrettet beløb". Det indtastede (Tilrettede beløb) overføres til feltet "Til udbetaling via bank". Og det er det beløb der bliver udbetalt til bidragsberettiget - uanset øvrige fradrag (§9 beløb) eller beregnede beløb (skæv periode beregning).
 • Feltet Heraf Rekvisition udfyldes med et beløb som ønskes "udbetalt" i form af en rekvisiton (naturalier).
 • Note feltet kan udfyldes med en kort note om det aktuelle normalbidrag.

Statsborgerskab/indfødsret

Systemet kontrollerer desuden om barnet eller den bidragsberettigede har dansk indfødsret, eller der er indgået en aftale mellem Danmark og den pågældende stat om, at der er en aftale om ret til at modtage bidrag eller tilskud udbetalt af grønlandsk myndighed. Jf. Kapitel 1, §1 Stk. 2 i forordningen. 

Hvis begge ( bidragsberettiget og barnet) ikke har dansk indfødsret vil systemet kræve, at der markeres for, at der er indgået aftale mellem Danmark og den pågældendes stat.

OBS: Almindeligt løbende underholdsbidrag kan udbetales:

 • For et halvt år
 • For en del af et halvt år (skæv periode). Udregnes i hele måneder. 
 • For en enkelt måned af gangen (§ 13: kortere periode end et halvt år samt ved uafsluttede sager).

Hvis der udbetales for et halvt år af gangen accepteres Periode: Halvt år. Og "Normalbidragsdato fra" indtastes. Så udregner systemet selv Normalbidragdato Til og beløbet for et halvt år.

Skal der udbetales for en skæv periode første gang, der udbetales almindeligt løbende underholdsbidrag, fordi resolutionen fastslår en skæv periode, vælges Periode: Halvt år og der indtastes Normalbidragdato fra og Normalbidragdato Til. Eksempel:  Hvis barnet har fødselsdag den 24-12. og kredsretten beslutter, at der skal udbetales fra den 10. september, så skal første bidrag udbetales fra 10-09 til den 24-12. Så indtastes de to datoer som "Normalbidragdato fra og til" og systemet udregner selv beløbet for den skæve periode. Bebløbet udregnes i hele måneder. 

Skal Almindeligt løbende underholdsbidrag udbetales månedvis vælges: Periode: Pr Måned og "Normalbidragdato Fra" indtastes, og Normalbidragdato Til" sættes en måned frem. Så beregnes beløbet til en måneds bidrag. Og periodelængde udregnes til 30 dage. Hvis et halvt års Almindeligt løbende underholdsbidrag skal udbetales for en måned af gangen skal der således oprettes 6 normalbidrag - et for hver måned i det halve år. Ved uafsluttede sager udbetales kun for en måned af gangen.

Felter der udfyldes af systemet på side 585L:

 • Postering: Feltet udfyldes med et posteringsnummer, når der er bogført
 • Feltet Beløb opdateres med det nugældende beløb i forhold til den valgte normalbidragstype. (se bidragstaksterne side 585O)
 • Fradrag jævnfør §9: Feltet henter information fra side 585D om barnets indtægter.
 • Feltet Mellemresultat viser det beløb der udregnes af systemet i forhold til taksten fratrukket indtægter. (se afsnitet om fortolkning af forordningen)
 • Feltet Til udbetaling via bank udfyldes af systemt, fratrukket et evt. beløb der, skal udbetales via rekvisition.

I nederste blok kan tilknyttes dokumenter til normalbidraget. Typisk vil der altid være en ansøgning (som også er en  tro og love erklæring) tilknyttet. Dokumenterne kan tilknyttes, når normalbidraget er gemt første gang.

 • Feltet: Vis også selve sagens dokumenter: Feltet et et markeringsfelt. Hvis det er markeret, vises også dokumener tilknyttet til sagen fra side 585D. Hvis feltet er tomt vises kun dokumenter tilknyttet normalbidraget  på side 585L
 •  Normalbidragets tilknyttede dokumenter. Det er muligt at tilknytte dokumenter til normalbidraget. Vælg først dokumenttype (Andet/tro og Love). Klik derefter på knappen  Gennemse, og find det ønskede dokument i filsystemet, der hvor det er indscannet. Klik derefter på knappen Tilknyt dokument.Vigtigt: Dokumentet er IKKE tilknyttet, før der er klikket på knappen: Tilknyt dokument. De tilknyttede dokumenter fremgår umiddelbart af listen, når de er tilknyttet. 

Sidehandlinger.

Knappen Anvend gemmer dine ændringer. Og du bliver på side 585L. Knappen OK gemmer dine ændringer. Og du returnerer til side 585D. Knappen Annuller annullerer dine indtastninger. Og du returnerer til side 585D. Knappen Nyt normalbidrag er inaktiv indtil der er gemt første gang

Ret / slet normalbidrag - side 585L:

Et registreret normalbidrag kan rettes indtil det er bogført. Derefter er det låst for ændringer.

Et registreret normalbidrag kan slettes indtil det er bogført. Derefter er det låst for sletning.

For at redigere (rette) et normalbidrag, klikkes på linket i kolonnen Normalbidrag på side 585D. Derved åbnes side 585L.

De hvide feltet  kan redigeres/rettes.  

Normalbidragssatser side 585TI

Side 585TI viser de satser der er aktuelt gældende for A-bidrag.

Satserne opdateres i det omfang der kommer nye satser fra Selvstyret. Typisk to gang om året. Satserne fastsættes i finansloven. Satserne opdateres indtil videre af KIMIK.

Siden er en "læs kun" side, hvor de aktuelle satser vises. Siden åbnes fra side 585L ved at klikke på knappen Vis normalbidrags-satser.

 

Siden viser:

 •  Normalbidragstype jf. Kapitel 2 §4 stk 2 i Landstingsforordningen
 • Beløb pr. bidragstype som er vedtaget i finansloven
 • Betalingstype angiver om det er engangsbeløb, månedligt eller halvårligt beløb
 • Dato gyldig fra angiver den dato de aktuelle satser er gyldig fra.
 • Oprettet af viser den der har oprettet satsen i Winformatik.

Bogføring side 586

Opbygning af side 586 - A-bidrag Bogfør.

Siden er delt op i blokke.

 

 1. Der er en blok der viser opsætning af systemet med hensyn til Arter. Opsætningen og definition af arter sker i bogholderiet side 353. Der skal være en art, der relaterer sig til bogføring af udbetaling til den bidragsberettigede: Dels til det beløb, der skal udbetales via bankoverførsel. Dels til det beløb der evt. skal udbetalses via rekvisition.  Der skal tillige være debet-arter, der vedrører bogføring af det tilgodehavende, der skal sendes til opkrævning hos bidragspligtig, hvis en sådan findes,  eller bogføring af bidrag, hvor der ikke er en bidragspligtig.
 2. Knappen Indstillinger: Her er det muligt at se og vælge/rette, hvilke arter der skal anvendes ved debitering/opkrævning hos bidragspligtig. Det er muligt at opsætte debet-arter direkte fra side 586. Det gøres ved at klikke på knappen Indstillinger ved Debet-arter. Side 586O åbnes.
 3. En blok til bogføring. Bogføring: Der vises en oversigt over bidrag klar til udbetaling. De ordnes pr. udbetalingsdato, og viser udbetalingsdato, antal (udbetalinger) og summen af udbetalinger. Feltet Skæringsdato er et datofelt og indtastes i formatet DD-MM-ÅÅÅÅ. Feltet viser dags dato, når siden åbnes. Ret datoen i feltet skæringsdato, for at vælge udbetalinger der skal bogføres. Skæringsdatoen er en " Til og med dato", således at alle udbetalinger, der har en udbetalingsdato mindre end eller lig med den valgte skæringsdato, bliver bogført. 
 4. Klik på knappen Vælg for at vælge den dato, der skal være skæringsdato. Når der efterfølgende trykkes Bogfør, bogføres de udbetalinger, der ligger på eller før den valgte skæringsdato.
 5.  Inden bogføring kan der udskrives en kladde, som kontrol af, at de klargjorte bidragsudbetalinger er iorden. Når bogføringen er gennemført dannes der en log som kan åbnes, og udskrives. (markeret med grønt).
 6. En blok til fremfinding af tidligere bogføringskørsler.  Søg tidligere kørsler: Vælg et årstal og en måned og klik Søg. Der dannes en oversigt over de kørsler, der har været i den valgte måned. Oversigten viser Tidspunkt (for bogføringen), Journalnummer (for kørslen) tekst, initialer (på den der har lavet bogføringen) og en knap til Udskriv log.  Side 264 (under Debitor): Udskrift af årsopgørelse vedr. A-bidrag

  Med denne side kan der udskrive årsopgørelser vedr. Underholdsbidrag.

  Meningen er, at der i januar skal udskrives to eksemplarer:

  • 1 sendes til bidragspligtige
  • 1 sendes til Skattestyrelsen

 Eksempel på bogføring af A-bidrag med rekvisition

Hvis en bidragsberettiget (typisk en mor) ikke selv kan holde styr på sine penge så kan kommunen udbetale underholdsbidrag som naturalier.

 • § 13. Når det sociale udvalg skønner, at det er bedst for barnet, kan udvalget beslutte, at forskudsvise udbetalinger eller tilskud fra det offentlige i henhold til denne forordning skal udbetales for kortere perioder end et halvt år ad gangen.
 •  Ligeledes kan udvalget beslutte, at bidrag eller tilskud skal udbetales i naturalier.
I praksis sker det i form af en rekvisition, så moderen kan købe mad i Brugsen el.lign.
Eksempel: En mor skal have 1000,- for en måned. 600,- udbetales kontant (via bank). 400,- udbetales via rekvisition. Der findes en Bidragspligtig (far).
Når systemet bogfører A-bidraget så sker det således (anvendte arter er fra Qaasuitsup kommunia): Kredit art 9590 DAGLIG OVERFØRSLER 00: 600,- på mors CPR-nummer Kredit art 9331 Hensat rekvisition 400,- på mors CPR-nummer Debet art 9330 1000,- på fars CPR-nummer
Med side 362 bliver beløbet 600,- på art 9590 overført til mors bank-konto. Med side 216 bliver beløbet på 1000,- på art 9330 til en regning til bidragspligtig (far). Der skal (manuelt) udstedes en rekvisition til moderen på 400,-
Når rekvisitionen kommer retur fra Brugsen, så skal den (manuelt) bogføres således: Debet art 9331, kunde = Bidragsberettiget (Mor) Kredit (kreditorafregning), kunde = Brugsen

Lovgivning vedr. A-bidrag.

Referencer

Fortolkning af loven.

Fradrag i bidrag, § 9 stk. 1 og stk. 2

 • Hvis barn modtager arbejdsskadeforsikringsydelse, pension eller anden løbende ydelse i forbindelse med en forældres eller en bidragspligtigs død, nedsættes det tilskud der svarer til det almindelige løbende underholdsbidrag, med halvdelen af ydelsen. Der ses bort fra ydelser, der ikke overstiger 1.000 kr. årligt.
 • Hvis barn får udbetalt kapitalforsikring, erstatning for tab af forsørger eller et andet kapitalbeløb, bortset fra arv, i anledning af en forældres eller en bidragspligtigs død, nedsættes det tilskud der svarer til det almindelige løbende underholdsbidrag, med halvdelen af kapitalens renteafkast. Der ses bort fra renteafkast under 1.000 kr. årligt.

Følgende svar er modtaget 9. august 2017 fra departementet,  Kirsten Olesen:

Hvis en forældre ikke betaler et bidrag til et barns underhold, som denne er blevet pålagt iht. afgørelse udfærdiget efter reglerne i lov om børns retsstilling, ægteskabsloven eller lov om ægteskabets retsvirkninger, kan barnet ansøge det offentlige om at forudbetale det almindelige løbende underholdsbidrag, jf. landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud § 4, stk. 2, jf. stk. 1.

Størrelsen af det almindelig løbende underholdsbidrag fastsættes i finansloven, jf. § 5, stk. 1, og er pr. 1. januar 2017 fastsat til 12.000 kr årligt. Det almindelige løbende underholdsbidrag forudbetales halvårligt, jf. § 8, stk. 1, dvs. der udbetales 6000kr hvert halve år.

Bliver et barn tilkendt arbejdsskadeforsikringsydelse, pension eller anden løbende ydelse i forbindelse med en forældres eller en bidragspligtigs død, nedsættes det tilskud, der svarer til det almindelige løbende underholdsbidrag, med halvdelen af ydelsen, jf. § 9, stk. 1.

Hvis et barn som i det anførte eksempel modtager pensions udbetalinger på 3948 kr årligt vil regnestykket skulle se sådan ud:

12.000 – (3948/2) = 12.000 – 1974 = 10.026

Henset til at der som anført sker halvårlig udbetalinger, vil der pr. halve år skulle ske en udbetaling på 6000-(1974/2)=6000-987=5013 kr.