A-bidrag

Dato: 14. Februar 2017

Indledning
Det er besluttet på det ugentlige fredags-KAQA møde i februar 2017 at genoptage udviklingen af A-bidragssystemet.

A-bidrag-systemet bruges at opkræve underholdsbidrag i de situationer hvor bidragsberettiget ikke modtager underholdsbidrag fra bidragsforpligtiget.

Kommunen er forpligtet til at indrapportere jf: Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 18. juni 2010 om indberetning af oplysninger vedrørende indkomstskat: § 4. Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner, der opkræver underholdsbidrag i medfør af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om:

 • 1) Den bidragspligtiges personnummer og adresse.
 • 2) Den bidragsberettigedes personnummer og adresse.
 • 3) Størrelsen af det af den bidragspligtige betalte bidrag i det foregående kalenderår.

Stk. 2. Skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere retningslinjer om oplysningspligten, herunder lempe oplysningspligten. For tiden findes kun en meget sparsom mulighed for at opfylde denne forpligtelse. Winformatik kan udskrive breve til bidragspligtig, Se her Men brevene opfylder ikke ovenstående krav, f.eks. indeholder de ikke bidragsberettigedes personnummer og adresse.

Faggruppe-medlemmer:

 • SE: Anne A Dalby - ANND
 • SE: Parnuuna Kanuthsen - PARK 
 • KU: Emilie Abelsen  EMAB - Ulla Rafaelsen ULRA - Jakobine Hoseassen JAHO - Sofie-Karen Isaksen SOIS - Kristine Kleist Lundblad KRKL
 • KU: Uiloq Nielsen - UINI / Karolus Petrussen - KAPT
 • KU: Marie Rødgaard - MARR / Arnaaraq Dorph - ARDO
 • KU: Pia Lund - PILU
 • QE: Sara_Louise B. Rosing, Maniitsoq SABR - Jakobine Johansen, Sisimiut JAKO
 • QA: Niels Kristensen - NIKR
 • QA: Makkak Markussen - MAMA

Håndtering af A-bidrag består af følgende dele: - indtil videre

 1. En side i BorgerServiceCenter, hvor en anmodning fra bidragsberettigede indtastes.
 2. En side (under bogholderi), hvor et antal anmodninger på en gang bogføres, og bankoverføres.
 3. Side 216 udvides, så den også udskriver FI-kort til bidragspligtig for restancer bogført under punkt 2.
 4. En side til satser. Hvert år pr. 1. april og 1. oktober offentliggøres de aktuelle satser for underholdsbidrag efter § 4, stk. 2.  Der kan evt. vises i brugergrænsflade at satser skal vedligeholdes.

Side til indtastning af anmodning fra bidragsberettigede

I siden skal følgende indtastes:

 • CPR-nummer på bidragsberettiget
 • CPR-nummer på barn
 • CPR-nummer på bidragspligtig
 • Forældremyndighed - hentes fra CPR registret
 • Bank-konto - for bidragspligtig hentes bankkonto fra side 560. For bidragsbettiget hentes bankkonto fra side 360
 • Periode dato-fra og dato-til. F.eks 03-02-2016 til 03-08-2016
 • Anledning, kan evt. være "konfirmation" el. lign
 • Udbetalingsdato
 • Beløb
 • Type:
  • Forskud
  • Tilskud
  • Uafsluttet
 • Normalbidrag:
  • Almindeligt løbende underholdsbidrag.
  • Bidrag til moderens underhold i perioden to måneder før og en måned efter fødslen.
  • Bidrag til udgifter i forbindelse med fødslen.
  • Bidrag i anledning af barnets dåb.
  • Bidrag i anledning af barnets konfirmation, eller anden tilsvarende anledning.
 • Vise om bidraggspligtig er separeret (se s.105)
Kontroller:

Se under Referater: Selvstyrets sammenskrivning Familieøkonomi, Kapitel 1, $1

 • Barnet skal være mindre end 18 år og må ikke være gift.n>
 • Barnet har hjemkommune i Grønland, og har fast bopæl i Grønland
 • Barnet har dansk indfødsret, eller i henhold til indgåede aftaler mellem Danmark og andre stater har ret til at modtage bidrag eller tilskud udbetalt fra grønlandske myndigheder
 • Barnet og bidragsBerettiget skal bo på samme adresse, og denne adresse skal være i kommunen.
 • Barnet og bidragsPligtig må ikke på samme adresse
 • Barnet er ikke anbragt i pleje med adoption for øje og forældremyndighedens indehaver(e) har afgivet skriftligt samtykke til adoptionen
 • Barnet ikke af det offentlige er anbragt uden for hjemmet efter forordning om hjælp til børn og unge, eller iøvrigt fuldt ud forsørges af det offentlige

Andre kontroller:

 • For de ordinære bidrag er forfaldsdato barnets fødselsdag hhv ½ år efter. Udbetalingsdato kan tidligst være dagen efter forfaldsdatoen.
 • Hvis ansøgning der indkommer mere end et år efter forfaldsdagen, så kan den afvises
 • Hvis barn modtager arbejdsskadeforsikringsydelse, pension eller anden løbende ydelse i forbindelse med en forældres eller en bidragspligtigs død, nedsættes det tilskud der svarer til det almindelige løbende underholdsbidrag, med halvdelen af ydelsen. Der ses bort fra ydelser, der ikke overstiger 1.000 kr. årligt.
 • Hvis barn får udbetalt kapitalforsikring, erstatning for tab af forsørger eller et andet kapitalbeløb, bortset fra arv, i anledning af en forældres eller en bidragspligtigs død, nedsættes det tilskud der svarer til det almindelige løbende underholdsbidrag, med halvdelen af kapitalens renteafkast. Der ses bort fra renteafkast under 1.000 kr. Årligt

Overvej evt. sammenkobling med side 260 i inkasso, således at der oprettes en "post" i side 260. Det er kun Nuuk der bruger side 260.

FORTOLKNING AF LOVEN

”Bidrag til moderens underhold i perioden to måneder før og en måned efter fødslen”:

 I forbindelse med Bidrag til moderens underhold i perioden to måneder før og en måned efter fødslen, fastsætter Bidragsresolutionen antallet af hele måneder for denne periode. Da satsen er angivet som værende pr. måned, og da bidraget af kommunen i praksis udbetales som engangsydelse, så beregnes udbetalingen således: antal hele måneder gange med satsen. F.eks. 3 måneder gange 605,- kr. = 1.815 kr. som engangsydelse. (Evt. fradrag og rekvisition m.v. trækkes fra).

Følgende svar er modtaget 9. august 2017 fra Kirsten Olesen:

Hej Peter. Her kommer svaret: Hvis en forældre ikke betaler et bidrag til et barns underhold, som denne er blevet pålagt iht. afgørelse udfærdiget efter reglerne i lov om børns retsstilling, ægteskabsloven eller lov om ægteskabets retsvirkninger, kan barnet ansøge det offentlige om at forudbetale det almindelige løbende underholdsbidrag, jf. landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud § 4, stk. 2, jf. stk. 1.

 Størrelsen af det almindelig løbende underholdsbidrag fastsættes i finansloven, jf. § 5, stk. 1, og er pr. 1. januar 2017 fastsat til 12.000kr årligt. Det almindelige løbende underholdsbidrag forudbetales halvårligt, jf. § 8, stk. 1, dvs. der udbetales 6000kr hvert halve år.

Bliver et barn tilkendt arbejdsskadeforsikringsydelse, pension eller anden løbende ydelse i forbindelse med en forældres eller en bidragspligtigs død, nedsættes det tilskud, der svarer til det almindelige løbende underholdsbidrag, med halvdelen af ydelsen, jf. § 9, stk. 1.

Hvis et barn som i det anførte eksempel modtager pensions udbetalinger på 3948kr årligt vil regnestykket skulle se sådan ud:

12.000 – (3948/2) = 12.000 – 1974 = 10.026

Henset til at der som anført sker halvårlig udbetalinger, vil der pr. halve år skulle ske en udbetaling på 6000-(1974/2)=6000-987=5013kr.

Breve

Ved Forskud dannes et brev, til den bidragspligtige, der indeholder en forklaring på opkrævningen, samt et FI-kort.

Pilottest

I forlængelse af pilottest i Kommuneqarfik Sermersooq er der afdækket en del områder der ikke har været omtalt i design- og udviklingsfasen.

De er samlet sammen i dette dokument. Nogle af problemområderne er håndteret og andre afventer yderligere debat i faggruppen.

Opsamling på problemstillinger dukket op i pilottest i SEKOM vedr Abidrag - Word dokument

Opsamling på problemstillinger dukket op i pilottest i SEKOM vedr Abidrag - PDF dokument

Flere bidragspligtige - svar fra Rigsombudsmanden i Ggrønland:

Der har været indhentet udtalelse fra Rigsombudsmanden i Ggrønland vedr. flere bidragspligtige.

Svar fra Rigsombudsmanden i Grønland

Der har været sendt en tilsvarende forspørgsel til juristen i Kommuneqarfik Sermersooq - Christian Gang Larsen.

Her er hans svar.

Det er de biologiske forældre, som begge kan pålægges bidragspligt, hvis barnet er i privatarrangeret pleje hos en 3.person. Det retlige fundament er en bidragsresolution, som retten udsteder på baggrund af en gyldig plejetilladelse, akkurat som det eksempel på bidragsresolutioner du medsendte på filen. I dag kan der højst være to bidragspligtige, henholdsvis en biologisk mor og far. Tidligere kunne der pålægges bidragspligt for flere personer over for børn født uden for ægteskab (jf.§ 19 i den vedhæftede børnelov). Med udviklingen i genteknologi, fertilitetsbehandling og reproduktionsbiologi kan der i fremtiden godt tænkes at være mere end to biologiske forældre, men det er foreløbigt mest praktisk at tænke i max to bidragspligtige. Jeg har vedhæftet børneloven, hvor der kan henvises til § 13 (ligesom i bidragsresolutionen) og § 18.

Børneloven for Grønland 2015

 

 

Referater

Referencer

Arbejdspakke

Arbejdspakke A-bidrag

Gammel designdokument fra 2007

Gammelt/Oprindelig designdokument