Om Prisme

Prisme er en overbygning til Microsofts standard ERP-system Dynamics AX 2012, som Fujitsu Danmark har udviklet specifikt til danske kommuner og regioner:

Prisme er et standard økonomisystem der er anskaffet i fællesoffentligt regi med det mål at øge mulighederne for fremover at standardisere og optimere regnskabsfunktionerne på tværs af Selvstyre-administrationen og den kommunale sektor.

I skrivende stund (forår 2018) er løsning sat i drift i Kommuneqarfik Sermersooq og delvist i Namminersorlutik Oqartussat (Grønlands Selvstyre).

Mens Prisme således forventes på sigt at skulle kunne håndtere en helt overvejende del af økonomiområdet på tværs af det offentlige, er der ikke nogen kendte planer for udskiftning af det meget store antal øvrige offentlige IT-løsninger som benyttes i den daglige sagsbehandling udenfor økonomiområdet.
Her vil kommunerne derfor fortsat kunne have glæde af at benytte de IT-løsninger og systemer som er målrettet de enkelte fagforvaltningsområder bl.a. løsning af de mange opgaver indenfor det socialområde som udgør mere end en tredjedel af den samlede kommunale omsætning.
Samtlige kommuner vil dermed også fremover have brug for - og glæde af Winformatik i en meget stor del af den daglige administration - på samme måde som eksempelvis Skattestyrelsen fortsat vil benytte eSkat til al skatteberegning og konkret sagsbehandling af såvel borgere som selskaber.

Lidt forsimplet kan man sige, at opgaver som udføres stort set ensartet på tværs af mange lande med fordel vil kunne udføres med et internationalt standardsystem som Dynamic AX - og mere generel offentlig økonomistyring via en løsning som den anskaffede Prisme-overbygning (tilrettet efter grønlandsk behov og lovgivning).
Sagsbehandlingsopgaver, som kræves udført iht. grønlandsk lovgivning og/eller praksis, udføres mest hensigtsmæssigt i målrettede løsninger, bygget specifikt til de konkrete opgaver og forhold.

For kommunerne betyder det at samtlige de Winformatik-moduler, som ikke er direkte regnskabsorienterede (f.eks. alle moduler og funktionalitet på det sociale sagsbehandlingsområde), fortsat må forventes at skulle benyttes - og dermed fortsat vil vedligeholdes teknisk og løbende udbygges i takt med at eksempelvis lovgivningen ændrer sig.

En komplet liste over moduler og deres placering findes øverst på: KAQA.gl/Anvendelse/Winformatik-OIO/Prisme

Snitflader Winformatik - Prisme

En del sagsbehandling indebærer enten opkrævninger eller udbetalinger
Eksempler på udbetalinger der er resultat af sagsbehandling efter grønlandsk lovgivning eller praksis - er Underholdsbidrag, Børnepenge og Boligsikring. 
Tilsvarende forudsætter en del opkrævninger at ske på grundlag af mere kompleks og/eller konkret sagsbehandling efter grønlandsk lovgivning eller praksis - Dette ses f.eks. i relation til fastlæggelse og beregning af Daginstitutionsbetaling og Underholdsbidrag.

Der er derfor behov for at kunne udveksle relevante oplysninger mellem Winformatik og Prisme. Til dette formål er der udviklet en række snitflader, således at Winformatik kan "sende" besked om sådanne opkrævninger og udbetalinger til Prisme.
Der udestår fortsat at udvikle tilsvarende snitflader således Prisme kan "sende" besked om udførte opkrævninger og udbetalinger tilbage til Winformatik.

En komplet oversigt over snitfladerne mellem Winformatik og Prisme findes længere nede på: KAQA.gl/Anvendelse/Winformatik-OIO/Prisme