Budgetbemærkninger

Budgetbemærkningerne bliver indtastet i Microsoft Word, således at der oprettes et antal dokumenter til hver konto, hvortil der skal knyttes bemærkninger. De enkelte dokumenter oprettes automatisk, efterhånden som der indtastes bemærkninger.

Adgang til de enkelte budgetbemærkninger fås via en knap i et skærmbillede, men da budgetbemærkningerne er indtastet i Word og ligger gemt som dokumenter, vil der være mulighed for at kopiere bemærkningerne. Dette kan evt. være nyttigt, hvis der er konti, hvor der er meget få rettelser i.f.t. foregående år.

Den mappe som anvendes til bemærkningerne er angivet som systemkonstant 371 i side 16. Brugere, der skal kunne indtaste bemærkninger, skal have læse- og skrive-rettigheder til denne mappe og dens undermapper.

Der vil være mulighed for at indtaste bemærkninger på såvel posterings- som sumkonti.

Som beskrevet i afsnit 5.3.4 i "Administrationshåndbog i Budget- og Regnskabssystemet" vil der blive mulighed for at indtaste både en generel og en speciel budgetbemærkning. De to typer bemærkninger vil blive lagret i hver sit dokument, så man ved bestilling af udskrift kan markere om man vil have generelle, specielle eller begge bemærkninger udskrevet. Hvis der vælges begge udskrives den generelle før den specielle.

På et senere tidspunkt vil der muligvis fremkomme dokumenter med lovkrav fra centralt hold (f.eks. KANUKOKA). Disse vil blive søgt indpasset, således at de indflettes og udskrives før den generelle og den specielle del. Da dokumenterne med lovkrav vil blive overskrevet, når der fremkommer nye, er det ikke tilrådeligt at kommunen selv retter i disse dokumenter. Ind til videre må lovkrav beskrives i den generelle og/eller den specielle del.

Der vil selvfølgelig også være mulighed for at indtaste både grønlandske og danske budgetbemærkninger. Ved bestilling af udskrift skal så vælges hvilket sprog der skal udskrives. Hvis der til en konto kun findes bemærkninger på det ene sprog, vil disse bemærkninger blive udskrevet uanset hvilket sprog der er bestilt udskrevet.

Ved udskrift af budgettet, vil alle konti blive udskrevet uanset om der er bemærkninger til dem eller ej.

Udskriften planlægges at få et udseende i stil med nedenstående:

10 Tjenesteydelser
  Budget 1999: 812.000 Overslag 2000: 815.000 Overslag 2001: 818.000 Overslag 2002: 821.000

               
10-01 Kommunalbestyrelsen
  Budget 1999: 684.000 Overslag 2000: 688.000 Overslag 2001: 672.000 Overslag 2002: 676.000

               
10-01-00-05-00 Tjenesteydelser, befordring og kurser
  Budget 1999: 482.000 Overslag 2000: 482.000 Overslag 2001: 482.000 Overslag 2002: 482.000

Der er kalkuleret med at medlemmer fra bygderne gennemsnitlig skal bruge 3 dage ved mødedeltagelse i de stående udvalg (inkl. rejsetid) og at der deltager et medlem fra bygderne i hvert møde. Udgifter til indkvartering og forplejning på hotel er beregnet ud fra en forudsætning om opnåelse af en aftale om 420 kr. pr. døgn. Hertil skal tillægges dagpenge beregnet ud fra Statsministeriets satser 85 kr. pr. døgn ved fri kostforplejning.

Udgifterne er på grundlag af ovenstående beregnet til :

Økonomiudvalg Gennemsnitlig 2 dage.

Dagpenge 364 kr. + indkvartering 840 kr. x 24 møder i alt 28.896 kr.

Kultur- og undervisning, teknik, bolig og socialudvalg Dagpenge 364 kr. + indkvartering 840 kr. x 12 møder i alt 14.448 kr. x 4 udvalg total 57.792 kr.

Kommunalbestyrelsen Der regnes med 6 møder med en gennemsnitlig varighed på 5 dage inkl. rejsetid og 7 medlemmer fra bygderne i alt 23.000 kr. Indkvartering på hotel ansættes til 70.560 kr. ialt 93.560 kr.

Til merudgifter i forbindelse med møder og rejser til bygderne er der afsat 20.000 kr.

Der afsættes endvidere 50.000 kr. til bådcharter.

Øvrige møder og rejser Der er regnet med et møde i FÆKO og et antal ikke planlagte rejser. Ialt er der afsat 180.000 kr.

Kurser Der forventes afholdt kurser for socialudvalg og ligningskommisionen. Der er afsat 52.000 kr.


               
10-01-00-16-00 Repræsentation, traktement, tobaksvarer m.v.
  Budget 1999: 52.000 Overslag 2000: 52.000 Overslag 2001: 52.000 Overslag 2002: 52.000
Kontoen er vanskelig at budgettere, da omfanget af rejser og besøg udefra m.m. ikke er kendt. Regnskabstallet for 199x er 91.342,74 kr., men i forhold hertil må der påregnes væsentlige besparelser, da det er besluttet, at der ikke må afholdes kommunale midler til køb af spiritus.
 

Ud over udskriften kan man forestille sig, at budgetbemærkningerne bliver tilgængelige fra de sider i bogholderisystemet, der skal bruges til budgetopfølgning.