Princip

Med systemet kan der angives at en bestemt person skal have udbetalt et bestemt beløb under en bestemt art på en bestemt dato.

Herudover kan der oprettes periodiske betalinger, hvilket betyder at en bestemt person med fast mellemrum skal have udbetalt et bestemt beløb under en bestemt art i en angivet periode. Det kunne f.eks. være hver 14. dag i en 3 måneders periode. Udbetalingen kan gøres betinget af at der er "stemplet" i arbejdsmarkedskontoret (AMK).

De indtastede udbetalinger bogføres og bankoverføres i en samlet kørsel. Selve bankoverførslen sker med GrønlandsBANKENs Erhvervssystem.

Systemet er primært beregnet til sociale udbetalinger; men kan også bruges til andre typer udbetalinger.

Sider

Ved tildeling af rettigheder bør det tilstræbes, at brugere, der har adgang til side 561, ikke har adgang til side 560 og 562. På denne måde vil der altid skulle medvirke to personer ved en udbetaling.

Systemkonstanter

Systemkonstanter sættes op med side 16 under Systemadministration

Nr Beskrivelse Eksempel
500 Maximum beløb, social udbetalinger (NUM) 4000
501 Kontonummer i kontoplan for sociale udbetalinger (CHAR).

Når der udbetales vil denne konto blive krediteret.

9002009002
502 Bankkonto for sociale udbetalinger, ialt 14 cifre (CHAR).

4 cifre til registrerings-nummer

10 cifre til konto-nummer (foranstillede nuller)

64710001234567

Bemærk: For nr. 500 bruges feltet "Numerisk værdi", for de øvrige skal indtastes i feltet "Char-værdi".

Arter

Der skal ikke oprettes specielle arter til dette system. Arter, der skal bruges til sociale udbetalinger, skal mærkes med SOCUDB i side 353.

Indholdet af feltet Spec angiver hvor mange dage, der højst må være gået siden seneste stempling. Hvis feltet Spec er tomt, så afhænger udbetalingen ikke af om der er stemplet eller ej.

De enkelte sider

Side 560 Registrering af beløbsmodtagere

Med denne side oprettes beløbsmodtagere med angivelse af hvilken bank-konto, der skal anvendes til udbetalingen.

Side 561 Registrering af sociale udbetalinger

Bemærk, at kun allerede registrerede datoer optræder i listen Dato i ovenstående side.

Med denne side indtastes de enkelte sociale udbetalinger. I kolonnen AMK vises hvor mange dage, der er gået siden seneste stempling i arbejdsmarkedskontoret.

Side 562 Bogføring af sociale udbetalinger

Bogføring

Her er det muligt at bogføre de registrerede sociale udbetalinger. Ved at vælge en dato og en art et det muligt at se hvor mange udbetalinger der er og hvor meget beløbet er på.
Bemærk:
Kun datoer, der findes i side 561, vil optræde på listen i side 562.
Det er muligt at udskive en kladde inden man bogfører.

Tryk Bogfør for at starte bogføringen.

Efter bogføring kan der dannes en bankfil med udbetalingerne. Hvis du vil danne bank-fil, så husk at felterne "Tekst til modtager" på grønlandsk og dansk skal være udfyldt. Bankfilen skal sendes til Grønlandsbanken.

Dannelse af periodiske udbetalinger

Her kan brugeren angiver en tidsperiode, og så vil systemet for hver serie (fra side 563) finde dem, hvor "næste udbetaling" er i tidsperioden.

For hver af disse dannes en linie i side 561.

Hvis udbetalingen er betinget af AMK, så dannes der kun en linie hvis antal dage siden sidste stempling er mindre end det antal dage, der er angivet for arten.

Næste udbetalingsdato optælles med antal dag i periode. Hvis Næste udb.dato hermed bliver større end slut-dato, så blankes Næste udb.dato.

Hvis stemplingsbetingelsen ikke er opfyldt, så bliver feltet Næste blanket. Det betyder, at der skal foretages en manuel indgriben før personen igen deltager i de periodiske udbetalinger.

Søg tidligere kørsler

Her kan man søge på tidligere sociale bogføringer, resultatet vil blive vist nederst på siden. Fra listen kan man gendanne bankfil og genudskrive bogførings-loggen.

Side 563 Periodiske sociale udbetalinger

Med siden vedligeholdes såkaldte udbetalingsserier, hvor man kan angive at en person skal have udbetalt et bestemt beløb f.eks. hver 14. dag under en bestemt art.
 

Udbetalingen kan gøres betinget af at der er stemplet i AMK (arbejdsmarkedskontoret) indenfor f.eks. 14 dage. Dette angives ikke på hver enkelt serie; men er en egenskab, som knyttes til arten ved hjælp af feltet Spec udfor mærket SOCUDB i side 353. Indholdet af feltet Spec angiver hvor mange dage, der højst må være gået siden seneste stempling. Hvis feltet Spec er tomt, så afhænger udbetalingen ikke af om der er stemplet eller ej.

Det betyder, at der ved "Dan udbetaling" på side 562 udføres en kontrol for stempling, og den kontrol undersøger, hvornår er "Næste dato" for personens udbetaling, på den art, der er sat op  til tjek for stempling. Dernæst undersøger systemet, hvilken dato personen har for seneste stempling. Hvis den periode er længere, end den periode der er sat på arten i feltet SPEC - f.eks. 14 dage - , afbrydes udbetalingen på side 563, og Næste dato blankes. 

Hvis der er en stempling inden for det "lovlige" tidsinterval dannes en udbetaling på det beløb, der er sat ind ved personen på side 563, og Næste dato fremskrives med den periode der er sat ved personen på side 563.

Eksempel:

Hvis en person har Næste dato = 02-05-2016 og Seneste stempling er foretaget den 11-04-2016, og SPEC er sat til 14 (dage) på arten, så vil personens løbende udbetaling blive afbrudt, fordi der skulle have været en seneste stempling 14 dage bagud fra den 2. maj - altså 18. april. Har personen seneste stempling 18. april vil udbetalingen komme med. og har personen seneste stempling 25-04-2016 vil udbatalingen blive dannet.

Der sker ingen kontrol af om personen har fået karantæne, og dermed nedsat udbetaling. Det skal håndteres manuelt.

Systemet kan ikke håndtere for sent stempling. Hvis en person har stemplet f.eks. 2 dage for sent, og stemplingsdatoen kommer ind i den lovlige priode i forhold til næste dato vil udbetalingen komme med.

Undtaget for stempling:

Selvom det på arten er angivet at udbetalingen afhænger af stempling, så kan man godt på den enkelte serie på side 563 angive, at udbetalingen for denne person ikke er afhængig af stempling. Det bruges f.eks. hvis vedkommende har lægeerklæring for uarbejdsdygtighed. Det sker ved markering af feltet U på side 563.

Følgende angives i kartoteket for periodiske udbetalinger:

 • CPR-nr
 • Art
 • Næste udbetaling (dato)
 • Periode (antal)
 • Periode-enhed ("dage" eller "måneder")
 • Start-dato
 • Slut-dato
 • Undtaget for betingelse om stempling
 • Beløb
 • Notat

Brugeren skal angive en art og en Næste dato, som anvendes ved de følgende oprettelser af nye serier.

Ved nyoprettelse er felterne udfyldt således:

 • CPR-nr: (tomt)
 • Art: Brugerens valg
 • Næste udbetaling (dato): Brugerens valg
 • Periode (antal): 14
 • Periode-enhed: Dage
 • Start-dato: Dags dato
 • Slut-dato: Dags dato + 3 måneder
 • Undtaget for betingelse om stempling (tom)
 • Beløb (tomt)
 • Notat (tomt)

Notatfeltet og informationerne der i:

Anvendelse af ”Notat” i sammenhæng med ”Dan udbetalinger

 1.  Hvis der er to serier med samme person, art og næste dato, så nulstilles den ene (næste dato blankes) med notatet ”Dobbelt, derfor nulstillet”, og den anden får notatet ”Dobbelt udbetaling”.
 2. Hvis der allerede findes en udbetaling i 561 med samme person, art og dato, så nulstilles serien (næste dato blankes), og seriens notat får tilføjet ”Udbetaling findes allerede i side 561”.
 3. Hvis kravet om stempling ikke er opfyldt så nulstilles serien, og der tilføjes ”Ej stemplet [næste dato]” til notatet.
 4. Hvis ”næste dato” kommer til at ligge efter ”Til dato”, så nulstilles serien. Der tilføjes ikke noget til notat.