Landstingsforordning nr. 13 af 14. november 2004 om ændring af landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger

Jævnfør denne forordning skal det ikke mere være nødvendigt at lave en fornyet ansøgning hvert år. Den årlige regulering skal i stedet ske ud fra oplysninger som kommunen allerede er i besiddelse af.

Konsekvenser for boligsikringssystemet

Som systemet er i dag, så er det baseret på at sagsgangen startes af at der modtages en ansøgning. Ansøgningen indtastes i side 570, systemet beregner om der kan bevilges boligsikring, og i givet fald hvor meget. Sagsbehandleren udskriver fra side 570 et af to breve: Tilsagn eller afslag.

Den månedlige behandling er baseret på de ansøgninger, der er indtastet med side 570.

Forslag til ændring af systemet

Overførsel af ansøgninger

Det vil kræve mange ændringer, hvis system ikke mere baserer sig på ansøgninger. Derfor foreslås det at der et stykke tid før årsskifte foretages en kørsel, som opretter ansøgninger på basis af indeværende års aktuelle ansøgninger. Disse automat-ansøgninger indgår på lige fod med manuelt indtastede i de månedlige kørsler.

Oplysninger foreslås overført på følgende måde:

CPR-nr på ansøger Overføres uændret
Ansøgnings-dato Sættes til kørselstidspunkt for overførslen
Notat Overføres ikke. I stedet sættes notat til teksten "Oprettet automatisk den kørselsdato."
Oplysninger om boligen Overføres bortset fra husleje (se senere)
Husleje Hvis der er tale om en udlejer, der leverer oplysninger elektronisk (f.eks. INI), så tages huslejen fra disse oplysninger (det forudsættes at der på kørselstidspunktet er leveret oplysninger for det nye år). Ellers overføres oplysningen fra forrige ansøgning.
Husstandens medlemmer Den enkelte kommune kan vælge om der skal overføres baseret på den eksisterende ansøgning (dvs. uændret) eller baseret på opslag i folkeregister. I sidstnævnte tilfælde vil f.eks. nyfødte på adressen automatisk blive tilføjet til husstanden.

Hvis kommunen vælger at overføre husstanden fra den tidligere ansøgning, så kan man ved at sætte systemkonstant nr. 577 til J i side 16 under Systemadministration, få vist uoverensstemmelserne vedr. husstand ved beregningen i side 571.

Husstandsindkomsten Overføres ikke.

Såfremt husstandsmedlemmet er skattepligtig til kommunen, så henter system - i forbindelse med beregning af boligsikringen - oplysning om skattepligtig indkomst fra kommunens eget skattesystem. Den skattepligtige indkomst gemmes altså ikke som en del af ansøgningen.

Der overføres ikke oplysning om forventet indkomst eller skattepligtig indkomst fra anden kommune.

For hver person overføres kun den ansøgning, der har senest ansøgningsdato. Ansøgninger med udflytningsdato før 1. januar i det nye år overføres ikke.

Ansøgninger, der i gammelt år har givet Tilsagn eller Afslag, overføres. Ansøgninger, der i gammelt år har givet Fejl, overføres ikke.

Hvis der allerede findes en ansøgning (manuelt indtastet i side 570 eller automatisk dannet) for personen i det nye år, så overføres der ikke en ansøgning.

I forlængelse af overførslen vil systemet beregne boligsikring (svarende til at en sagsbehandler klikker OK i side 570). Beregningen kan resultere i:

  • Tilsagn
  • Afslag
  • Fejl: typisk pga. manglende oplysninger
Breve

I forbindelse med overførselskørslen dannes et brev til hver ansøger. Brevene vil være vedhæftet et oplysningsskema med helt eller delvist udfyldte felter. Dette oplysningsskema kan borgeren så blot færdigudfylde/underskrive og indsende til sin kommune.

I brevet vil der være henvisning til beregningssiden på http://bs.kaqa.gl.

Hovedbudskabet i brevene vil være:

Tilsagn Vi mener, at du kan få boligsikring kr. xxx pr. måned ud fra oplysningerne. Hvis du er enig behøver du ikke at foretage yderligere. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, bedes disse rettet i vedhæftede skema, som du så skal underskrive og indsende til kommunen.
Afslag Vi mener ikke du kan få boligsikring pga. xxxx. Hvis du er uenig, er du velkommen til at rette oplysningerne i vedhæftede, underskrive og indsende.
Fejl Der er en mulighed for kan du få boligsikring; men vi har ikke tilstrækkelig mange oplysninger til at afgøre det. Udfyld vedhæftede (ret evt. fejl), underskriv og send ind.

Såfremt ansøgeren reagere med at indsende en papir-ansøgning (=underskrevet oplysningsskema), så skal sagsbehandleren blot rette i ansøgningen i side 570 som normalt.

Forskudt boligsikringsår

I forordningen opereres med at boligsikringsåret kan være forskudt i forhold til kalenderåret. Jeg mener at man trods dette blot skal operere med én årlig overførelse som beskrevet ovenfor. Der vil under alle omstændigheder være behov for at korrespondere med ansøgeren pga. ændrede indkomster i forbindelse med årsskiftet. Såfremt der sker huslejeændringer i løbet af året (og dette meddeles kommunen i form af elektroniske oplysninger), så vil kontrollisten fange uoverensstemmelsen, og sagsbehandleren skal så blot ændre i ansøgningen (side 570). Jeg mener ikke at der er behov for at sende breve til ansøgerne i den forbindelse.

Referencer

Forordningens tekst, herunder forelæggelsesnotat