Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension

Lovforslag

Indflydelse på Winformatiks pensionsmodul

Lige nu er der følgende afkrydsningsmuligheder i side 900:

  • §9, stk 1
  • §9, stk 2
  • §19

Såfremt der er hak i en af disse skal Niveau være lig med Højeste. Der kan højst være hak i én af ovennævnte.

Statistikken side 901 er opdelt efter følgende kategorier:

§9,1 - §9,2 - §15 - §16 - §17 - §19 - §23 - §43,2 - §43,3 - §43,4

Giver lovforslaget anledning til ændringer?

I bemærkningerne hedder det:

I henhold til § 19 kan en førtidspensionist få bevilget en midlertidig højeste førtidspension,
selvom vedkommendes arbejdsevne ikke berettiger til det. Det kan lade sig gøre i det tilfælde,
hvor andet rimeligt indtægtsgivende arbejde ikke forefindes grundet lokale forhold.
Nærværende forslag indeholder en ændring af bestemmelsens ordlyd, således at der ikke
længere er tale om en midlertidig bevilget førtidspension svarende til højeste sats, men i
stedet et tillæg svarende til forskellen mellem førtidspensionistens aktuelle indkomst og den
højeste førtidspensionssats. Tillægget er midlertidigt i op til maksimalt 1 år af gangen.

Betyder det at fremover skal må niveau ikke mere være Højeste hvis der er hak i §19; men derimod skal Niveau være Laveste eller Mellemste - alt efter arbejdsevnevurderingen? Men at det beløbsmæssigt skal bevares som det er nu?
Skal der indføres et særligt tillæg i lønsystemet?

Kan nogen forklare hvorfor tillægget skal beregnes som "forskellen mellem førtidspensionistens aktuelle indkomst og den højeste førtidspensionssats." Den aktuelle indkomst er alle indkomster - inklusiv offentlig pension. Og den ændres hver måned.

Dialog med Departement for sociale anliggender m.m.

Uddrag af mail-veksling mellem Uffe Jensen, Departementet og Peter Trier, KIMIK iT, samt senere tilføjede spørgsmål.

§9

Uffe:

Borgere, der tidligere er registreret som værende § 9, stk. 1, og § 9, stk. 2, skal konsekvens-registreres som henholdsvis § 9, stk. 2, og § 9, stk. 3.

Såvidt jeg har forstået det, er de borgere, der er registreret som § 9, stk. 1, på nuværende tidspunkt, ikke samtidigt bevilliget førtidspension. Dette ændrer sig med det nye forslag, således at de, der får (fremtidig) § 9, stk. 2, samtidig får bevilliget førtidspension (§§ 15, 16 eller 17).

Hvis der pt. er nogle på § 9, stk. 1, så skal kommunen revurdere sagen i forhold til bevilling af førtidspension.

Der skal dermed ikke registreres efter både nye og gamle regler, men blot det nyeste regelsæt.

Peter:

Som systemet er nu så skal Niveau være lig med Højeste hvis der er hak i §9, stk 1.

Så hvis ellers kommunerne overhovedet bruger nuværende felt ”§9, stk 1”, så beregner systemet også førtidspension efter Højeste ydelse til pågældende borgere.

Som jeg forstår lovforslaget så skal det fremover ikke mere være krævet at sagsbehandleren har valgt Niveau = Højeste hvis der er hak i (det nye) §9, stk 2 felt. De skal vælge Laveste, Mellemste eller Højeste.

I forhold til statistikker så er det sådan i det eksisterende system at hvis en person tælles med under (det gamle) §9, stk 1, så tælles vedkommende ikke med under §17. Men det princip bliver vi så nødt til at lave om på nu.

Som systemet er nu så kan der højst være hak i én af følgende nuværende: §9, stk 1 - §9, stk 2 - §19. Skal det ændres?

Skal der være et nyt afkrydsningsfelt: §9 stk 1? Eller vil det være tilstrækkeligt at registrere dette i side 904: https://kaqa.gl/Anvendelse/Brugervejledning/Social/Pension/Foertidspension---sgasbehandling? Er der i øvrigt behov for at ændre det som kan registreres i side 904?

Skal hak i det nye felt §9, stk 3 kræve at Niveau = Højeste?

§19

Uffe:

Pointen med ændringsforslaget er at pensionisten ikke skal betragtes som tildelt højeste ydelse. Det har givet hidtil givet misforståelser f.eks. i forhold til flytning til Færøerne eller Danmark.

Det er hensigten, at førtidspensionister bliver bevilliget den pension deres arbejdsevne-vurdering berettiger dem til. § 19 kan så anvendes i de tilfælde, hvor der bevilliges laveste eller mellemste førtidspension, hvis der pga. geografiske grunde ikke kan henvises til passende arbejde.
 
Altså en sikkerhed for at pensionister som minimum får udbetalt den højeste sats, når det ikke er selvforskyldt, at der ikke kan anvises relevant arbejde.
 
Det er altså ikke hensigten, at der skal ændres noget i forhold til det udbetalte.
 
I forhold til statistik skal de gerne regnes med blandt §§ 15 og 16 respektivt, samtidig med at de registreres som modtager af § 19 tillæg.
 
Af hensyn til mulighed for udtræk af data vil vi meget gerne, at der anvendes forskellige lønkonti, således at vi kan få mere retvisende data for området.

Peter:

Ad ” Det er altså ikke hensigten, at der skal ændres noget i forhold til det udbetalte. ”:
Hvis det er sandt, så er lovforslagsteksten: ”.. et tillæg svarende til differencen mellem deres aktuelle indkomst og højeste førtidspensionssats.” efter min mening forkert. Jeg vil foreslå at I finder en anden formulering af lovteksten – hvis det ikke er for sent.

Aktuel indkomst jf. http://lovgivning.gl/lov?rid={5829074D-695E-4CD0-B6BB-FC1CC2AB1B69}:
§ 5.  Den aktuelle indkomst omfatter en persons skattepligtige indkomster og pensioner omfattet af § 39 a i landstingslov om indkomstskat i en 12 måneders periode.

Hvis det er hensigten at der ikke skal ændres noget i forhold til det udbetalte, så er den korrekte formel vel noget i retning af:

".. et tillæg svarende til differencen mellem højeste førtidspensionssats og hvad pensionisten ville have fået tilkendt (efter §15 eller §16) hvis pensionisten havde boet et sted hvor det var muligt at finde beskæftigelse svarende til den vurderede arbejdsevne."

Jeg antager at det ikke bare skal være "højeste førtidspensionssats"; men derimod "højeste førtidspensionssats eventuel nedsat som følge af førtidspensionistens og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring jf. §17"

Hvad er kommunernes holdning til at der ønskes anvendt forskellige lønkonti / lønkoder?

Jeg antager at hvis der er hak i §19 så skal Niveau være Laveste eller Mellemste. Det giver vel ikke mening af anvende §19, hvis vurderingen af arbejdsevnen peger på §17?

Mht statistik så skal pensionisterne med hak i §19 vel henregnes primært til §15 eller §16. Og i en under-statistik kan det angives hvor mange som har hak i §19 - fordelt på §15 og 16.