Indhold

Civilstand

U Ugift
G Gift
F Fraskilt
E Enke/Enkemand
D Død
P Registreret partner
O Ophørt registreret partner
L Længstlevende registreret partner

Status

01 Aktiv, bopæl i dansk folkeregister
03 Aktiv, speciel vejkode (9900-9999) i dansk folkeregister
05 Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister
07 Aktiv, speciel vejkode (9900-9999) i grønlandsk folkeregister
10 Inaktiv, reserveret personnummer
20 Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister, men tildelt personnummer af  skattehensyn
30 Inaktiv, annuleret personnummer
50 Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer
60 Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn
70 Inaktiv, forsvundet
80 Inaktiv, udrejst
90 Inaktiv, død
97 Opdateres ikke fra CPR (ikke officiel CPR-kode) *
99 Ukendt (ikke officiel CPR-kode) *

* Koden 97 anvendes i de tilfælde hvor den automatiske opdatering af personen er blevet sat i stå. 

* Koden 99 anvendes om såkaldte udenlands boende børn. De pågældende personer har ikke boet i Grønland de seneste ca. 20 år. Derfor får de grønlandske kommuner ikke CPR-opdateringer på pågældende. De er imidlertid børn af personer, som kommunerne får opdateringer på. En del af forældrenes oplysninger er CPR-numre på de børn, som de har – uanset om børnene bor i Grønland eller udenfor Grønland.

De børn, som længe har været udenfor Grønland, får kommunerne altså kun én eneste oplysning om: nemlig barnets CPR-nummer. Kommunerne får hverken oplysning om navn, adresse, status (død, levende, forsvundet, osv) eller noget andet. Derfor optræder børnene som udgangspunkt med tomt navn i såvel side 200, 240 og i folkeregistersiderne. I folkeregister-siderne optræder børnene med status 99 = Ukendt.

Hvis der er behov for at sagsbehandle en person med status 99 (f.eks. en handicappet person, der har boet på institution i Danmark mere end 20 år) kan kommunen indtaste navn og adresse i side 240. Det er tilladt for personer med bopæl udenfor Grønland. (For personer med bopæl i Grønland skal navn/adresse ændres via CPR.)

Personerne optræder automatisk i side 240 og i folkeregister-siderne (når der er modtaget oplysninger fra CPR om en af forældrene). Man kan selv oprette en person med status 99 som kunde i side 200, hvis der er behov for at bogføre på vedkommende.

Hændelser

Hændelser
Der henvises til PDF side 2 

Afledt markering

Afledt markering
Der henvises til PDF side 12 nederst

Kirkemarkeringer

F Medlem af folkekirken
M Medlem af valgmenighed (og folkekirken)
S Fri for kirkeskat eller udrejst
U Udenfor folkekirken
A Afventer markering

Myndigheder

 • 0010-0019 Specielle kommuner (Sømandsskat, SKAT, ATP, m.fl)
 • 0020-0039 Landsdele
 • 0101-0999 Kommuner
 • 1013-1099 Regioner
 • 1101-1218 Retskredse
 • 1301-1398 Statsforvaltninger
 • 1401-1499 Politikredse
 • 1701-1799 Skattecentre
 • 4001-4007 Personregisterførere
 • 4301-4310 Stifter
 • 4401-4515 Provstier
 • 4601-4688 Anerkendte trossamfund
 • 5100-5999 Lande
 • 7001-9999 Sogne

Se komplet fortegnelse: http://cpr.dk/cpr/site.aspx?p=100

Folkeregisternotater

Alle offentlige myndigheder der har adgang til CPR kan se oplysningen.

Borgeren selv kan se oplysningen i forbindelse med en registerindsigt.

Det er den aktuelle bopælskommune der sletter notater uanset hvem der har indsat dem.

Klip fra CPR-kontorets vejledning om folkeregistrering som kan ses på www.cpr.dk under menupunktet Lovstof:

 Kommunale notater

For personer registreret i CPR kan der til brug for kommunen og Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor ske registrering i nogle særlige felter: folkeregisternotater.

Notat 1, 2 og 5-24 kan benyttes både af personens bopælskommune og andre kommuner efter disses behov og ønsker. Der kan f.eks. registreres oplysning om, at kommunen ikke kender en persons opholdssted og derfor har anmodet politiet om at eftersøge den pågældende. Disse notater kan benyttes af enhver kommune for personer, der er registreret i CPR, det vil sige både personer med bopæl her i landet, udrejste, forsvundne og døde.

Notat 3 og 4 benyttes af kommunerne til oplysning om indsættelse eller anbringelse i en af Kriminalforsorgens anstalter eller en af de øvrige institutioner med angivelse af institutionens navn og eventuel adresse.

Der må i notat 1, 2 og 5-24 kun registreres oplysninger, der klart er af betydning for varetagelse af kommunens opgaver, og det skal i øvrigt sikres, at der ikke registreres urigtige eller vildledende oplysninger. Kommunerne skal herunder være opmærksomme på, at der kun registreres faktiske oplysninger og ikke subjektive oplysninger, samt at borgerne ved en anmodning om indsigt i de oplysninger, der er registreret i CPR (registerindsigt), får adgang til at se, hvad der er registreret i »Kommunale notater«.

Beskyttelse

 • 0001 = navne- og adressebeskyttelse
 • 0002 = lokalvejviserbeskyttelse
 • 0003 = reklamebeskyttelse (markedføringsbeskyttelse, Robinsonlisten) - Gælder ikke i Grønland
 • 0004 = forskerbeskyttelse - Ophørt pr. 2014

Læs mere her: www.cpr.dk/borgere/beskyttelser-i-cpr

Ændring af personnummer

En person kan under visse omstændigheder få ændret sit personnummer. Det kan f.eks. ske hvis der opdages en fejl i fødselsdatoen. I dette tilfælde sker der følgende i kommunens folkeregister-oplysninger:

 • Det gamle individ med det tidligere personnummer bevares; men markeres med status = 60 "Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn". Endvidere forekommer hændelsen: P03 "Ændring af personnr".
 • Det nye individ med det aktuelle personnummer oprettes på normal vis.

Hvis man slår op på det tidligere personnummer vises teksten:

Status 60 - Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn
Ovenstående CPR-nr er inaktivt. Gældende CPR-nr for personen er: [ her vises det aktuelle personnummer ]

Hvis man klikker på det viste aktuelle personnummer, så bliver man viderestillet til personens aktuelle CPR-oplysninger.

Separation

Dokumentation fra cpr.dk

Forældremyndighed

Teknisk dokumentation fra CPR

Udtræksbeskrivelse ændringsudtræk offentlige U12170-P.pdf (brutto-liste)

Udtræksbeskrivelse (Grønlandske kommuner)