Indhold:

Indledning

Formålet med Barselsdagpenge systemet  i Winformatik er, at kunne registrere oplysninger omkring en (forventet) fødsel, oplysninger om tilknyttede orlovsperioder for forældrene, beregning af barsels dagpenge og beregning af udbetalingsplaner for dagpengene. 

Adoption og tilhørende orlovsperioder kan administreres på tilsvarende vis. Samt orlov i forbindelse med modtagelse af et plejebarn i længerevarende pleje.

Til én fødsel/adoption/pleje dannes der én specifik barselssag i Winformatik. Er det tvillinger, dannes der også kun én sag.

Opsætning af systemet

Barselsdagpenge systemet kører i Winformatik og har derfor de samme krav som Winformatik generelt stiller, for at kunne køre.

Der er desuden få specifikke krav i Barselsdagpenge systemet, der er nødvendige at opfylde, for at systemet fungerer korrekt. Det er således afgørende, at det konkrete barn/kommende barns forældres, adoptivforældres eller plejeforældres  CPR-nummer er oprettet i Winformatiks folkeregister.  Loven gælder kun for personer med  fast bopæl i Grønland og som er tilmeldt folkeregisteret.

I Social Journal Ark systemet skal der findes en kategori til Barselsdagpenge,  for at notater vedr. barsel kan oprettes/vises i Barsels dagpengesystemet. Kategorien ses på side 576, hvor kategorien kan tilknyttes de brugere i Barsels dagpengesystemet., som skal kunne bruge kategorien i Social Journal Ark systemet.

Takster i Barselsdagpenge: Der er pt (21. januar 2016) ikke et skærmbillede til vedlighold af takster. Derfor skal  kommuner henvende sig til KIMIK-iT som så vil ændre taksterne i tabellerne. Se designdokument for takster: "Om Takster 2015 og 2016"

Tilbage til toppen

Sider til opsætning af systemet

Side 555L Oprettelse og sletning af lønningsdage

Lønningsdage:

 Der skal ske en opsætning af lønningsdage. Lønningsdage bruges til beregning af, hvilke dage der skal ske udbetaling af barselsdagpengene.

Opsætningen af lønningsdage sker på side 555L som tilgås fra side 555 via knappen Lønningsdage.

 1. Angivelse af sidenummer
 2. Knappen Lønningsdage åbner side 555L hvorfra det er muligt at oprette nye lønningsdatoer.

Side 555L - Lønningsdage

 1. Angivelse af sidenummer
 2. Tilbageknap som returnerer til forrige side - side 555.
 3. Senest oprettede lønningsdag.
 4. Forrige lønningsdag.
 5. Ny lønningsdag.

Når der er tastet en lønningsdag ind, bruges den til udregning af første lønningsdag i en orlovsperioden.  Når der laves udbetalingsplaner, vil den seneste dato, som ligger før den første dag i orlovsperioderne, blive brugt som første lønningsdag. De efterfølgende lønningsdage er 2 uger senere, 4 uger senere, osv.

Bemærk  Lønningsdag gælder for alle barsels-sager i kommunen, så forsøg på kun at ændr Lønningsdag en gang om året eller hvis strengt nødvendigt.

Dagpengesats:

Udregning af barselsdagpengesatsen sker med udgangspunkt i mindstelønnen for en ikke-faglært arbejder over 18 år. Denne mindsteløns dagpengesats vedligeholdes i en seperat tabel, der holdes vedlige af KIMIK indtil videre. Der er ikke nogen Winformatik side til vedligehold af satserne.

Tilbage til toppen

Sider til sagsbehandling

Barsels dagpenge systemet består af følgende sider til brug for sagsbehandling af en barselsorlovs ansøgning og barselsdagpengeberegning /-udbetaling:

 • Side 555 Søgeside til søgning i eksisterende barselssager
 • Side 555S Oprettelse og redigering af barselssager
 • Side 555A Oversigt over en konkret barselssag med tilknyttede orlovsperioder, dagpengesatser, udbetalingsplaner og sagshistorik.
 • Side 555O Oprettelse og redigering af orlovsperioder
 • Side 555D Beregning af konkret dagpengebeløb
 • Side 555U Beregning af udbetalingsplan

Side 555 Søgeside til søgning i eksisterende barselssager

Side 555 er en søgeside til søgning i allerede oprettede barslessager.

Siden er delt op i to blokke. Øverste blok til Opret ny barselssag og ny lønningsperiode. Nederste blok til søgning på allerede oprettede barselssager.

 1. Angivelse af sidenummer
 2. Knap til opret ny barselssag. Åbner side 555S
 3. Knap til opret ny lønningsdag. Åbner side 555L
 4. Felt til indtastning af enten mors eller fars CPR-nummer til brug ved søgning. Der kan søges på en del af eller hele CPR-nummeret.
 5. Søgning på forventet fødsel. Indtastes en dato i fra feltet, er det en søgning på forventet fødselstidspunkt større end eller lig med det indtastede. Altså senere end eller lig med den indtastede dato.
 6. Indtastes en dato i feltet Til er det en søgning på forventet fødselstidspunkt mindre end eller lig med det indtastede. Altså forventet fødsel før eller på den indtastede dato. Indtastes en dato i begge felter er det en søgning på forventet fødsel i det indtastede tidsinterval.
 7. Søgning på Faktisk fødsel. Indtastes en dato i fra feltet, er det en søgning på Faktisk fødselstidspunkt større end eller lig med det indtastede. Altså senere end eller lig med den indtastede dato.
 8. Indtastes en dato i feltet Til er det en søgning på Faktisk fødselstidspunkt mindre end eller lig med det indtastede. Altså faktisk fødsel før eller på den indtastede dato. Indtastes en dato i begge felter er det en søgning på faktisk fødsel i det indtastede tidsinterval.
 9. Markeringsfelt for at se afsluttede sager. Afsluttede sager vises kun i søgningen, hvis der er markeret i feltet.
 10. Knappen Søg igangsætter søgningen.

Søgeresultatlisten som den vises. Her efter en søgning på en del af et CPR-nummer.

Tilbage til toppen

Side 555S Oprettelse og redigering af barselssager

Side 555S er en side til oprettelse af nye barselssager og redigering af eksisterende sager.  Fra oversigten på side 555S er der tilgang til Social Journal notater på side 578V.

Der er kun to tvungne felter på side 555S ved oprettelse af ny barselssag:

Enten moders eller faders CPR-nummer skal som minimum indtastes. Skal begge kunne registreres med orlov, skal begge forældres CPR-numre  indtastes ved sagsoprettelsen. Forventet Fødselsdato skal indtastes. Øvrige felter er frivillige.

 1. Angivelse af sidenummer
 2. Indtastning af moders CPR-nummer
 3. Indtastning af faders CPR-nummer.
 4. Forventet fødselsdato (kendes fra jordmoder journalen)
 5. Faktisk fødselsdato indtastes når fødslen er foregået.
 6. Markeringsfelt for angivelse af om der ventes tvillinger
 7. Sagstype er et dropdown felt, hvor der kan vælges om det er Fødsel, Adoption eller Pleje der er anledning til barselssagen.
 8. Sidehandlinger. Anvend knappen gemmer det indtastede og man forbliver på siden. Annuller knappen nulstiller det indtastede og der returneres til side 555. OK knappen gemmer det indtastede og returnerer til side 555. Knappen Afslut sag er aktiv, når sagen har været gemt første gang. Med knappen kan man lukke en sag så den ikke kan rettes yderligere. Og vises derefter kun i søgninger, hvor der er søgt også på historiske sager.

Tilbage til toppen

Side 555A Oversigt over en konkret barselssag

Side 555A er en oversigtsside over en konkret barselssag. Herfra kan man se tilknyttede sagsoplysninger, orlovsperioder, dagpengesats og udbetalingsplan.

Siden er delt op i tre blokke. Øverst er til navigering mellem sagsoplysninger, orlovsperioder, dagpengesats og udbetalingsplan. Et klik på et af navigationsordene åbner den tilhørende oversigt. Der er en Tilbage knap der returnerer til side 555. Midterste blok er sagsoplysninger om den konkrete barselssag. Og nederste blok er en oplistning af sagshistorik i den viste sag. Den sag, der er vist i detaljer på siden, er den sag der er markeret med gråt i sagshistorik oversigten. Hver sag har et nummer. Her er der vist sag nr. 72.  Sagshistorikken giver mulighed for at se tidligere hændelser i sagen. Bl.a. hvordan orlovsperioder, satser og udbetalingsplan så ud på et tidligere tidspunkt. Listen er sortert med nyeste hændelse øverst. Der oprettes automatisk nye punkter i historikken ved bestemte handlinger. F.eks. når man ændrer i udbetalingsplanen, eller når man ændrer i forventet fødselstidspunkt og faktisk fødselstidspunkt. Det er kun muligt at rette i nyeste hændelse (øverste linje i sagshistorikken).

 1. Angivelse af sidenummer
 2. Tilbage knappen der returnerer til side 555
 3. Sagsoplysninger, der giver adgang til siden 555A med de detaljerede sagsoplysninger. Det er den side der vises, når man åbner en sag fra side 555.
 4. Orlovsperioder giver adgang til side 555A med de indtastede orlovsperioder vist. Det er både graviditetsorlov, moders barselsorlov, faders barselsorlov og forældreorlov der vises.
 5. Dagpengesats giver adgang til siden 555A og viser en oversigt over, hvor meget der er udregnet som aktuel dagpengesats i den konkrete barselssag. Det vises som timesats. Antal timer pr. dag og den udregnede dagssats.
 6. Udbetalingsplan giver adgang til siden 555A og viser de konkrete beløb og udbetalingsperioder for den konkrete barselssag. 
 7. Knappen Vis notater åbner side 578V med SocialJournal Notat på moderen. Herfra kan man tilknytte notater til barselssagen.
 8. Knappen Vis notater åbner side 578V med SocialJournal Notat på faderen. Herfra kan man tilknytte notater til barselssagen.
 9. Knappen Rediger åbner side 555S hvorfra der er mulighed for at rette sagsoplysninger på barselssagen.
 10. Sagshistorik viser en liste over hændelser i den konkrete barselssag. Hvis du klikker på en linie i Sagshistorik, så kan du se hvordan evt Udbetalingsplaner mv, så ud på netop det tidspunkt.

Tilbage til toppen

Side 555O Oprettelse og redigering af orlovsperioder

Side 555O bruges til registrering og ændring af orlovsperioder.

For at få adgang til at oprette de konkrete orlovsperioder på en barselsag klikkes på teksten Orlovsperioder på side 555A.

Siden er delt op i to blokke. Øverste blok er til oprettelse af de forskellige orlovsperioder. Nederste blok viser sagshistorik på den konkrete barselssag.

Hvis man kun kender Forventet fødsel tidspunktet udregnes de enkelt orlovsforslag (Graviditetsorlov, Moders barselsorlov, Faders barselsorlov) ud fra dén dato.

Kender man det konkrete fødselstidspunkt er det den dato, der i stedet anvendes til udregning af de enkelte orlovsforslag.

Bemærk: Har man udregnet samtlige orlovsperioder ud fra forventet fødselstidspunkt og fødslen sker tidligere, må man slette de allerede oprettede orlovsperioder og derefter oprette nye orlovsperioder ud fra fødselstidspunktet. Alternativt rette datoerne i forhold til det faktiske fødselstidspunkt.

Forældreorloven udregnes altid ud fra sluttidspunktet for barselsorloven, idet den skal ligge i forlængelse af barselsorloven.

Oprettelse af orlovsperioder - side 555O:

 1. Navigationspunktet Orlovsperioder  viser de orlovsperioder, der er indtastet på en barselssag. Er der ikke oprettet orlovsperioder endnu er oversigten tom.  Ud for hver orlovstype er der en Ny knap til brug ved oprettelse af en ny orlovsperiode. Klik på knappen Ny åbner side 555O, hvorfra det er muligt at oprette de konkrete orlovsperioder.
 2. Her er det modersGraviditetsorlov. Side 555O åbner med forud udfyldte datoer, som er udregnet ud fra forventet fødselstidspunkt. Og udregnet to uger bagud. Angiver således det tidligste tidspunkt, moderen kan gå fra på graviditetsorlov.
 3. Her er det modersbarselsorlov. Side 555O åbner med forud udfyldte datoer, som er udregnet ud fra forventet fødselstidspunkt. Og udregnet 15 uger frem. Angiver således det tidspunkt, hvor moderens barselsorlov skal slutte. Er der markeret for, at der ventes flerbarns fødsel (tvillinger/trillinger/firlinger) så udregnes barselsorlovs perioden med 19 uger frem. Udregnet fra forventet fødsel.
 4. Her er det faders barselsorlov. Side 555O åbner med forud udfyldte datoer, som er udregnet ud fra forventet fødselstidspunkt. Og udregnet 3 uger frem. Angiver således det tidspunkt, hvor faderens barselsorlov kan begynde og slutte. Udregnet ud fra forventet fødsel.
 5. Her er det forældreorlov. Side 555O åbner med forud udfyldte dato for forældreorlovs start. Datoen er udregnet ud fra afslutningen på barselsorloven. 
 6. Viser det indtastede tidspunkt for forventet fødsel, som danne udgangspunkt for de foreslåede datoer i de enkelte orlovstyper.

Oversigt over orlovsperioder:

På side 555A vises en oversigt over de oprettede orlovsperioder. Der vises den konkrete type orlov samt den periode den dækker, samt en kort note.

Man kan oprette en ny periode ved at klikke på knappen Ny ud for en orlovstype og man kan få vist og rette en allerede oprettet orlovsperiode ved at klikke på knappen Vis.

Tilbage til toppen

Side 555D Beregning af konkret dagpengebeløb

Side 555D bruges til beregning af dagpengesatsen for forældrene. Er der endnu ikke udregnet dagpengesats i den konkrete orlovssag er oversigten tom.

 1. Angivelse af sidenummeret
 2. Navigationspunktet Dagpengesats  viser de dagpengesatser, der er beregnet på den konkrete barselssag. Er der ikke oprettet dagpengesatser endnu, er oversigten tom.
 3. Der en Ny knap til brug ved oprettelse af en dagpengesatser. Klik på knappen Ny åbner side 555D, hvorfra det er muligt at oprette de konkrete dagpengesatser.

Side 555D - beregning af dagpengessats:

På side 555D udregnes de konkrete dagpengesatser for den person der skal holde orlov. Det er således muligt at udregne dagpengesatser for såvel moderen som faderen.  For at beregne satsen skal man kende det antal timer, den pågældende person har været beskæftiget, de seneste 13 foregående uger.

Der foreslås de foregående 13 uger i forhold til forventet fødsels. Det kan rettes, hvis man ønsker at udregne på andre uger.

Der udregnes et time-gennemsnit ud fra de indtastede timetal i hver uge. Og ud fra det gennemsnitlige timetal udregnes den konkrete timesats. Timesatsen vises nederst på siden. Hvis det gennemsnitlige timetal er lavere end 14 fastsættes det til 14 timer. Er det  højere end 40 fastsættes det til 40 timer

 1. Angivelse af sidenummeret
 2. Dropdown felt til valg af den person, man ønsker at indtaste timetal for. Der kan vælges moderen eller faderen.
 3. Hvis de foreslåede ugenummer af en eller anden grund ikke passer, kan man indtaste et andet ugenummer.
 4. Der skal også indtastes et årstal for de uger, man ønsker at hente.
 5. Og derefter trykker man Hent. Så vil de viste ugenumre rette sig ind efter det indtastede ugenummer. Og derefter hente de uger,  man ønsker at udregne timetallet for.
 6. Der er indtastningsfelter til indtastning af timetal i hver af de 13 foregående uger.
 7. Knap til beregning af det gennemsnitlige timetal. Det udregnede gennemsnitlige timetal vises i feltet Ugentlig gns. under knappen Beregn.
 8. Viser de beregnede satser for den konkrete barselsorlov i det overordnede tidsrum
 9. Viser de beregnede satser for den konkrete barselsorlov i det overordnede tidsrum. Bemærk at der er en skillelinje ved den 1. april 2016,  hvor der kommer ny mindste timelønssats for ikke-faglærte over 18 år.
 10. De beregnede satser gemmes på den konkrete barselssag.

Siden forlades med knappen Tilbage øverst på siden. Der returners til side 555A.

Oversigten over de beregnede satser og timetal vises på side 555A ved at aktivere navigationsteksten Dagpengesats.

 1. Angivelse af sidenummer
 2. Navigationspunktet Dagpengesats
 3. Viser hvem dagpengesatsen er udregnet for. (M - moderen, F - faderen)
 4. Viser den beregnede dagpengesats og beregnede timetal for den overordnede periode, for den person der har søgt om barselsdagpenge.  Man kan få vist detaljer om den konkrete beregning ved at klikke på knappen Vis ud for dagpengesatsen. Bemærk: Der vises to linjer pr. person, med skillelinje ved 1. april 2015.

Tilbage til toppen

Side 555U Beregning af udbetalinsplan

På side 555U kan man se den beregnede udbetalingsplan eller beregne den igen. Eller ændre et eller flere beløb, hvis sagsbehandleren ønsker at rette i beløbet.

Man kommer til side 555U fra side 555A via knappen Vis, og kan oprette udbetalingsplan for såvel moderen som faderen. Udbetalingsplanen kan også  vises i Excel.

Forudsætning for, at udbetalingsplanen kan dannes er, at der er oprettet orlovsperioder og beregnet dagpengesats for den person, man ønsker at oprette udbetalingsplan for.

Hvis der endnu ikke er beregnet en udbetalingsplan er oversigten tom på side 555A.

 1. Angivelse af sidenummeret
 2. Navigationspunkt til visning af udbetalingsplan
 3. Vis knappen åbner side 555U, dels for at vise en allerede oprettet udbetalingsplan, og dels til at oprette en ny udbetalingsplan. Her er  det udbetalingsplanen for moderen. Planen er endnu ikke oprettet og gemt.
 4. Visning af udbetalingsplanen er mulig i Excel
 5. Udbetalingsplanen kan også vises for faderen.

Side 555U - ny udbetalingsplan:

Side 555U åbnes fra side 555A med knappen Vis. Alle de beregnede beløn kan rettes (markeret med blå * ). Måske får personen suppleret sine barselsdagpenge fra arbejdsgiver f. eks. med halv løn under barsel, hvorfor der kan modregnes et beløb i de udregnede barselsdagpenge. Efter korrektion af beløbene klikkes på Beregn knappen, for at udregne de nye beløb. Det hele gemmes på den konkrete barselssag ved at klikke på Gem knappen.

 1. Angivelse af sidenummeret.
 2. Tilbage knappen returnerer til side 555A.
 3. Beregn knappen bruges ved ny beregning efter korrektion af et eller flere beløb.
 4. Alle felter markeret med blå * kan rettes.
 5. Efter en genberegning gemmes det hele med knappen gem.

Udbetalingsplan på side 555A.

Når udbetalinsplanen er gemt på side 555U vises den i oversigtsform på side 555A ved at klikke på navigationspunktet Udbetalingsplan.

 1. Angivelse af sidenummeret.
 2. Udbetalingsplanen er vist ved aktivering af denne navigationstekst.
 3. Oversigt over de beregnede beløb og den tilhørende periode, varighed og antal hverdage.
 4. Viser at der sker et skift i satsen ved 1. april, hvor ny dagpengesats er beregnet.

Tilbage til toppen

Hvad er ikke implementeret (26. jan 2016)

Der er fire grupper af ansøgere jvnf:  "Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, se http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Familie/DK/Vejledning%20om%20orlov%20og%20dagpenge%20ved%20graviditet%20barsel%20og%20adoption.pdf

 1. Lønmodtagere, der opfylder beskæftigelseskravet i kapitel 11 og ikke modtager løn eller andre ydelser, der dækker perioden.
 2. Selvstændige erhvervsdrivende, der indstiller deres erhvervsvirksomhed.
 3. Medhjælpende ægtefæller eller samlevere til selvstændige erhvervsdrivende, der undlader at medhjælpe ved deres ægtefælles eller samlevers erhvervsvirksomhed.
 4. Uddannelsessøgende og skolesøgende, der holder orlov fra studiet eller folkeskolen.

Ad 1) Dette punkt er implementeret.

Ad 2, 3 og 4) Der er ikke direkte beregningsmetoder i barseldagpenge systemet til at beregne en sats for disse tre. Men sagsbehandler kan udregne satser i hånden og så derefter indføre dem under Udbetalingsplan i Barseldagpengesystem. Eksempler kan ses i ovenstående "Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption"

Generering af Breve som skal sendes til borger er ikke implementeret, men på productbacklog/prioriteret i skrivende stund (25. januar 2016)

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for barselsorlov og barselsdagpenge findes her:

Relevante links:


Sociallovgivningen - Orlov
 

Tilbage til toppen

Designdokumenter:

Her finder du beskrivelse af krav og ønsker til systemet, fremsat og diskuteret under vejs i møderne i faggruppen link til design-dokument

Eksempel på en typisk arbejdsgang ved en barselssag

En typisk arbejdsgang ved en barselsdagpenge sag