Handicap

Indhold:

Indledning

Formålet med handicapsystemet i Winformatik er, at kunne registrere oplysninger om en person med handicap, så der er de informationer til stede i systemet, der er nødvendige i sagsbehandlingen af personens behov.  Handicapsystemet giver mulighed for at registrere oplysninger om personerne med handicap. Herunder personens kontaktperson, institution, skoletilbud, diagnoser og hjælpeforanstaltninger. Systemet kan desuden håndtere tilknytning af elektroniske bilag, som f.eks. handleplaner, dokumentation/lægeattester m.v. Der kan dannes og udskrives standardbreve fra systemet. F.eks. bevillingsskrivelser i relation til en konkret bevilling.

Personkredsen er personer med handicap bosat i såvel Grønland som i Danmark.

Handicapsystemet er koblet sammen med Social Journal Ark systemet, som muliggør, at man kan oprette og vise notater i kategorien Handicapområdet (11).

Diagnose-delen i systemet giver mulighed for at koble én primær og flere sekundære diagnoser på en person med handicap vha. SKS diagnosekoder. Diagnosekoderne er standardkoder og oprettes systemisk. I en overgangsfase anvendes tillige H-diagnosekoderne, som på sigt tænkes helt afløst af SKS-koderne.

Der skal angives en primær diagnose ved registrering af en person med handicap.

Aktuelt er der i systemet importeret personer med handicap fra alle de grønlandske kommuner, incl. de personer, der har ophold i Danmark. Disse personer har fået koblet såkaldte H-diagnosekoder på.  

Systemet giver vha. forskellige administrationssider mulighed for at vedligeholde f.eks. hjælpeforanstaltninger, institutioner, kontaktpersoner, udvalg, takster , kontering o.a.

Taksterne indgår i beregningsfunktionen, der er en del af de økonomiske funktioner, der er koblet til registreringen af hjælpeforanstaltninger.

Systemet en statistikdel, hvorfra man kan udtrække statistik ,der kvartalsvis og årligt skal indsendes til IPIS. Statistikkerne er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen omkring statistik for personer med handicap.

Der er to sider til udtræk af oversigter, der viser forbrug og bevilling på de enkelte typer af hjælpeforanstaltninger og institutioner.

Systemet er udviklet som et to-sproget system, så alle sider kan vises på enten grønlandsk eller dansk. Enkelte sider kan vises med både grønlandsk og dansk tekst samtidig. Dette styres af den pågældende Winformatik brugers sprog-indstilling (side 012). Der er dog enkelte dele i systemet som kun er på dansk, som f.eks. SKS diagnosekoderne.

Systemet er stadig under udvikling. Se mere her: (link til design-dokument)

Tilbage til toppen

Opsætning af systemet

Handicapsystemet kører i Winformatik og stiller derfor de samme krav som Winformatik generelt stiller, for at kunne køre.

Der er desuden specifikke opsætninger i handicapsystemet, der er krævet, for at systemet fungerer korrekt. Det er således afgørende, at den handicappede persons CPR-nummer er oprettet i Winformatiks folkeregister. For at kunne registrere institutioner, skoletilbud og dagtilbud, er det nødvendigt, at der er oprettet kundenumre på de pågældende enheder i Winformatik , for at de kan oprettes i handicapsystemet. Kundenumrene oprettes på side 240. Der skal desuden være tilknyttet takster til de institutioner, som anvendes ved hjælpeforanstaltninger, hvortil der er knyttet et institutionsophold. Taksterne indgår i den økonomiske beregning ved bevilling af en hjælpeforanstaltning. Til institutionerne skal der være tilknyttet kontonumer for at kunne udtrække økonomiske oversigter over bevilling og forbrug inden for relevant konto.

 I Social Journal Ark systemet skal der findes en kategori ved navn Handicapområdet (11), for at notater vedr. handicap kan oprettes/vises i handicapsystemet. Kategorien ses på side 576, hvor kategorien kan tilknyttes de brugere i Handicapsystemet, som skal kunne bruge kategorierne i Social Journal Ark systemet.

Der skal være oprettet diagnosekoder i handicapsystemet.

Og der skal være oprettet hjælpeforanstaltninger. Der skal desuden være knyttet takster til de hjælpeforanstaltninger, der har en aftalt/fastsat takst, for at der kan registreres/beregnes økonomiske forhold i relation til de bevilgede hjælpeforanstaltninger. Taksterne er såvel cirkulærebestemte som aftalte/forhandlede takster. Nogle hjælpeforanstaltninger har ingen fast takst tilknyttet, idet bevillingen af en sådan vil være 'efter regning', og dermed forskellig fra sag til sag. Til hjælpeforanstaltningerne skal der være tilknyttet kontonumre for at kunne udtrække økonomiske oversigter over bevilling og forbrug inden for relevant konto.

Der skal være tilknyttet kontonumre til såvel institutionerne som hjælpeforanstaltninerne, for at der kan beregnes de økonomiske konsekvenser ved en bevilling. Kontonumrene skal være tilknyttet for såvel Voksne som Børn og Unge konti, så det er muligt at overvåge forbrug i forhold til bevilling/budget.

Der skal være oprettet kapitler og paragraffer på side 929, og de skal være tilknyttet hjælpeforanstaltningerne på side 921A.

For at handicapsystemet kan udtrække statistik i henhold til bekendtgørelsen kræves det, at man i handicapsystemets stamkortside (920A) registrere alle disse krævede oplysninger for hver person med handicap.

Handicapsystemet er dobbeltsproget. Det er muligt at vælge, hvilket sprog man ønsker at se skærmsiderne på. For at handicapsystemet kører på et bestemt sprog, skal sprogindstillingen være indstillet til det korrekte sprog for den pågældende Winformatik bruger. Opsætning af sprog sker i Systemadministration Side 012.

Tilbage til toppen

Sider til opsætning af handicapsystmet

Siderne 921-925 er administrationssider, som kun bør benyttes af personer der administrerer handicap-systemets baggrundsdata. Baggrundsdata er Hjælpeforanstaltninger, Institutioner, Kontaktpersoner, Skoletilbud, Udvalg. Diagnosekoder kan ikke administreres.  Desuden er der side 929 til definition af paragraffer og kapitler.

Side 921 Handicap: Hjælpeforanstaltninger

Side 921 Handicap: Hjælpeforanstaltninger – Her kan man administrere hjælpeforanstaltningerne og angive kontonumre til bogføring for børn/unge og voksne. Samt tilknytte takster til de hjælpeforanstaltninger, der har en aftalt eller cirkulærebestemt takst. Taksterne fremgår af cirkulære om gældende sociale kontantydelser. Der kan tilknyttes standardbevillingsskrivelse til hjælpeforanstaltningen. Og der kan tilknyttes kapitel og paragraf til den konkrete hjælpeforanstaltning. 

En  hjælpeforanstaltning kobles på en person med handicap fra side 920A.

Søgesiden - side 921:

 1. Søgning på Navn. Det er det navn hjælpeforanstaltningen er oprettet med.
 2. Søgning på Bemærkning. Bemærkningsfeltet er typisk anvendt til registrering af konkret lovhjemmel. Kan også indeholde anden tekst.
 3. Søgning på kategori. Kategori er Danmark og Grønland. Anvendes til at adskille hjælpeforanstaltninger der gælder henholdsvis i Grønland og Danmark.
 4. Søgning på Fra dato er en søgning på taksternes Fra dato. Altså fra hvilken dato taksten gælder(startdato).
 5. Søgning på Til dato er en søgning på taksternes Til dato. Altså til hvilken dato taksten gælder (slutdato).
 6. Knappen Søg igangsætter en søgning. Søges der uden indtastede søgekriterier findes alle de oprettede hjælpeforanstaltninger.
 7. Knappen Eksporter til Excel gør det muligt at få søgeresultatet ud i et excel regneark til videre bearbejdning.
 8. Knappen Ny giver mulighed for at oprette en ny hjælpeforanstaltning på side 921A.

Søgeresultatlisten fra side 921:

 1. Hjælpeforanstaltningens navn. Navnet fungerer som et link til den konkrete hjælpeforanstaltningen vist i side 921A.
 2. Bemærkningsfeltet viser typisk den konkrete lovhjemmel, samt anden tekst.
 3. Kategori viser det land hjælpeforanstaltningen gælder i.
 4. Satser gyldig fra. Altså fra hvilken dato taksten gælder(startdato).
 5. Satser gyldig til. Altså til hvilken dato taksten gælder (slutdato).
 6. Paragraf. Den konkrete paragraftekst der er tilknyttet hjælpeforanstaltningen.

Detajlside for hjælpeforanstaltningen - 921A:

 1. Hjælpeforanstaltningens danske navn.
 2. Hjælpeforanstaltningens engelske navn.
 3. Hjælpeforanstaltningens grønlandske navn.
 4. Bemærkninger (Dan) er til den danske tekst af bemærkningerne. Typisk den konkrete lovhjemmel, samt anden tekst.
 5. Bemærkninger (Eng) er til den engelske tekst af bemærkningerne. Typisk den konkrete lovhjemmel, samt anden tekst.
 6. Bemærkninger (GL) er til den grønlandske tekst af bemærkningerne. Typisk den konkrete lovhjemmel, samt anden tekst.
 7. Dropdown til valg af kategori (Danmark, Grønland)
 8. Dropdown til valg af standard bevillingsskrivelse tilknyttet hjælpeforanstaltningen.
 9. Dropdown til valg af det kapitel som hjælpeforanstaltningen hører til. Kapitlet er defineret og sat op på side 929A og den konkrete paragraf er tilknyttet på side 929S.
 10. Dropdown til valg af den konkrete paragraf som hjælpeforanstaltningen bevilges i henhold til. Den konkrete paragraf er defineret på side 929S. Selve paragrafteksten vises i et felt under paragraffeltet.
 11. Blok til registrering af bogføringsdetaljer ved en hjælpeforanstaltning bevilget til en voksen. Konto (Voksen) er den konto som hjælpeforanstaltningen bogføres på.
 12. Blok til registrering af bogføringsdetaljer ved en hjælpeforanstaltning bevilget til et barn. Konto (Børn) er den konto som hjælpeforanstaltningen bogføres på, hvis der er en særlig konto vedr. børn.
 13. Der er tilknyttet satser til en del af hjælpeforanstaltningerne. Blokken med satser viser en oversigt med den nyeste sats der er tilknyttet hjælpeforanstaltningen. Linket i kolonne Fra dato åbner side 921SA og  viser satsen i detajlvisning. Hvis der ikke er en sats, der gælder for aktuel dato (den dato man åbner hjælpeforanstaltningen) er oversigten tom. Satser der er udløbet vises altså ikke.
 14. Knappen Opret åbner side 921S, hvorfra man kan oprette en ny sats eller rette i en allerede oprtettet sats.
 15. Blok med sidehandlinger:Knappen OK gemmer hjælpeforanstaltningen, og returnerer til side 921. Knappen Annuller returnerer til side 921 uden at der bliver gemt noget. Knappen Anvend gemmer hjælpeforanstaltningen, og forbliver på side 921A. Knappen Slet sletter den konkrete hjælpeforanstaltning. Det er ikke muligt at slette en hjælpeforanstaltning, der har været anvendt i systemet.

Vedligehold af takster på en hjælpeforanstaltning - side 921S:

Vedligehold af takster på hjælpeforanstaltningen (opret ny, rette i en eksisterende) sker fra side 921S. Siden viser en oversigt over takster på hjælpeforanstaltningen, hvis der allerede er oprettet sådanne på hjælpeforanstaltningen . Side 921S åbnes med knappen Opret på side 921A. Det er vigtigt at der findes gyldige takster for hjælpeforanstaltninger for at beregningsfunktionen fungerer.

 1. OK knappen gemmer og returnerer tilside 921A.
 2. Knappen Ny pris åbner side 921SA, hvor det er muligt at oprette en ny sats på hjælpeforanstaltningen.
 3. Oversigtens kolonne Fra dato giver et link til side 921SA, hvor det er muligt at se og rette satsen. 

Vedligehold og opret takst - side 921SA:

 1. Gyldig fra er takstens Fra dato. Altså fra hvilken dato taksten gælder (startdato).
 2. Gyldig til er takstens Til dato. Altså til hvilken dato taksten gælder (slutdato). Det er bedst at angive for et år af gangen, og helst hele året. Der må ikke ske overlap med andre perioder inden for den pågældende sats. En takst, hvor Gyldig til er mindere end dags dato kan ikke anvendes og medtages ikke i en beregning.
 3. Pris er den cirkulærebestemte pris. Eller en anden aftalt/forhandlet pris, hvis der ikke er en cirkulærebestemt takst.
 4. Satskategori er et dropdown felt. Der er flg. kategorier at vælge mellem: Ekstra støtte, Standard støtte, Stor støtte. Prisen kan være forskellig, afhængig af hvilken kategori der vælges. f.eks. er standard ikke så dyr som ekstra støtte eller stor støtte. Så kategorien skal svare til den indtastede pris.
 5. Valg af land for hvilket taksten skal gælde. Der er Danmark og Grønland. Taksterne er forskellig for de to lande.
 6. Fast pris. Feltet er en checkboks. Hvis feltet markeres, betyder det, at taksten ikke kan beregnes i forhold til periode og hyppighed af hjælpeforanstaltningen. F.eks. et engangsvederlag er uafhængig af hjælpeforanstaltningens varighed, men netop fast og ikke muligt at ændre. Er feltet tomt vil taksten blive beregnet i forhold til den periode hjælpeforanstaltningen bevilges i og hyppigheden i perioden. F.eks. en hjælpeforanstaltning der bevilges i 3 måneder 20 timer om ugen.
 7. Enhed er den enhed satsen gælder for. Kan være time, dag, uge, måned, år.
 8. Sidehandlinger. Annuller fortryder det indtastede og man returnerer til forrige side. OK gemmer og returnerer til forrige side. Slet sletter taksten fra hjælpeforanstaltningen. OBS: Det er risikabelt at slette en takst da den kan have været anvendt ved en hjælpeforanstaltning. Og den økonomiske beregning vil derfor fejle hvis taksten slettes. I stedet bør taksten sættes til udløb (Gyldig til) og en ny sats oprettes.

Ny sats - side 921SA:

Der er tre tvungen felter, når der skal oprettes en ny takst.

 1. Gyldig fra
 2. Gyldig til
 3. Pris
 4. Øvrige felter udfyldes i forhold til den konkrete hjælpeforanstaltning som taksten tilknyttes.

Tilbage til toppen

Side 922 Handicap: Institutioner

Side 922 Handicap: Institutioner. Her kan man administrere institutioner, der anvendes ved anbringelse af personerne med handicap. – Man kan angive to kategorier: Danmark og Grønland. Endvidere er det muligt at angive en beskrivelse på dansk og grønlandsk. Der kan desuden tilknyttes takster til institutionerne, som angiver den aktuelle takst for personens ophold på institutionen. Taksterne fremgår af cirkulære om gældende sociale kontantydelser. Taksterne kan også være aftalte/forhandlede ved bl.a. private institutioner.

Vigtigt: For at kunne oprette en handicapinstitution kræver systemet, at der er oprettet et kundenummer på den pågældende institution. Det gøres fra side 240.

Søgesiden - side 922:

 

 1. Søgning på kundenummer. Det er det kundenummer som institutionen er oprettet med.
 2. Søgning på Navn. Det navn institutionen har fået, ved oprettelse af kundenummeret på side 240.
 3. Kategori. Kan være Danmark, Grønland. Kategori svarer til det land som institutionen hører hjemme i.
 4. Aldersgruppe. Angiver om institutionen er for Voksne eller for Børn og Unge.
 5. Søgning på Fra dato er en søgning på taksternes Fra dato. Altså fra hvilken dato taksten gælder(startdato).
 6. Søgning på Til dato er en søgning på taksternes Til dato. Altså til hvilken dato taksten gælder (slutdato). Hvis slutdto er overskredet kan taksten ikke anvendes.
 7. Knappen søg igangsætter en søgning. Søges der uden indtastede søgekriterier findes alle de oprettede institutioner.
 8. Knappen Eksporter til Excel gør det muligt at få søgeresultatet ud i et excel regneark til videre bearbejdning.
 9. Knappen Ny giver mulighed for at oprette en ny institution på side 922A.

Søgeresultatlisten fra side 922:

 1. Oversigtens kolonne Kundenr. giver et link til side 922A, hvor det er muligt at se og rette institutionen. 
 2. Satser gyldig pr og Til dato: Hvis der er en dato i feltet Satser gyldig pr. og en dato i feltet Til dato, der er datoer bagud i tiden (altså Til dato er mindre en dags dato) er der ingen brugbare satser tilknyttet institutionen og der kan ikke beregnes økonomi ved anbringelse på den pågældende institution.
 3. Satser gyldig pr og Til dato: Hvis der ikke er en dato i feltet Satser gyldig pr. og en dato i feltet Til dato er der ingen satser tilknyttet institutionen og der kan ikke beregnes økonomi ved anbringelse på den pågældende institution.

Detajlside for institutioner - 922A:

 1. Feltet Kundenr. viser det kundenummer institutionen er oprettet ud fra. Navnet på institutionen vises sammen med kundenummeret.
 2. Feltet Telefon er til registrering af institutionens officielle telefonnummer.
 3. Kategori angiver hvor institutionen hører hjemme (Danmark / Grønland).
 4. Aldersgruppe er et dropdown felt til valg af, om institutionen er for børn/unge eller voksne.
 5. Brevnavn er et dropdown felt, og giver mulighed for at knytte en standard bevillingsskrivelse til institutionen.
 6. Beskrivelse (Dan) er til dansksproget beskrivelse af institutionen. Målgruppe, stærke sider, kompetencer, facilliteter, aldersgrupper, mm.
 7. Beskrivelse (Eng) er til engelsksproget beskrivelse af institutionen. Målgruppe, stærke sider, kompetancer, facilliteter, aldersgrupper, mm.
 8. Beskrivelse (GL) er til grønlandsk sproget beskrivelse af institutionen. Målgruppe, stærke sider, kompetencer, facilliteter, aldersgrupper, mm.
 9. Blok til registrering af bogføringsdetaljer ved en institution bevilget til en voksen. Konto (Voksen) er den konto som udgifter til anbringelse på institutionen bogføres på.
 10. Blok til registrering af bogføringsdetaljer ved en institution bevilget til et barn. Konto (Børn) er den konto som udgifter til anbringelse på institutionen bogføres på. Konto (Børn) er den konto som døgninstitutions takstbetalingen for et barn bogføres på, hvis der er en særlig konto vedr. børn.
 11. Der er tilknyttet satser til en institution. Blokken med satser viser en oversigt med den nyeste sats, der er tilknyttet institutionen. Linket i kolonne Fra dato åbner side 922SA og  viser satsen i detajlvisning. Hvis der ikke er en sats, der gælder for aktuel dato (den dato man "kigger på"  institutionen) er oversigten tom. Satser der er udløbet vises altså ikke. og kan ikke indgå i en beregning.
 12. Knappen Opret åbner side 922S, hvorfra man kan oprette en ny satser eller rette i en allerede oprettet sats.
 13. Sidehandlinger: Knappen OK gemmer institutionen, og returnerer til side 922. Knappen Annuller returnerer til side 922 uden at der bliver gemt noget. Knappen Anvend gemmer Institutionen, og forbliver på side 922A. Knappen Slet sletter den konkrete institutionen. Det er ikke muligt at slette en institution, der har været anvendt i systemet.

Vedligehold af takster på en institution - side 922s:

Vedligehold af satser på institutionen (opret ny, rette i en eksisterende) sker fra side 922S. Siden viser en oversigt over de satser der allerede er oprettet på institutionen.

 1. OK knappen gemmer og returnerer til side 922A.
 2. Knappen Ny pris åbner side 922SA, hvor det er muligt at oprette en ny takst på institutionen.
 3. Oversigtens kolonne Fra dato giver et link til side 922SA, hvor det er muligt at se og rette taksten.  Oversigten viser satsens gyldighedsperiode, satsen størrelse i Dkr. Om satsen er variabel (dvs. kan beregnes) eller fast så der kun er eet beløb der kan bevilges.  Satsens niveau (Standard) vises og der vises de land satsen gælder for.

vedligehold og opret sats - side 922SA:

 1. Gyldig fra er takstens Fra dato. Altså fra hvilken dato taksten gælder (startdato).
 2. Gyldig til er takstens Til dato. Altså til hvilken dato taksten gælder (slutdato).
 3. Pris er den cirkulærebestemte pris. Eller en aftalt/forhandlet pris, hvis der ikke er en cirkulærebestemt takst.
 4. Satskategori er et dropdown felt. Der er flg. kategorier at vælge imellem: Ekstra støtte, Standard støtte, Stor støtte. Prisen kan være forskellig afhængig af hvilken kategori der vælges. f.eks. er standard ikke så dyr som ekstra støtte eller stor støtte. Så kategorien skal svare til den indtastede pris. Prisen for ophold på en institution er typisk standard satskategori, da det er døgntakst.
 5. Valg af land for hvilket taksten skal gælde. Der er Danmark og Grønland. Taksterne er forskellig for de to lande.
 6. Fast pris. Feltet er en checkboks. Hvis feltet markeres betyder det, at taksten ikke skal beregnes i forhold til periode og hyppighed af hjælpeforanstaltningen. F.eks. et indskrivningsgebyr er uafhængig af institutionsanbringelsens varighed, men netop fast og ikke muligt at ændre. Er feltet tomt vil taksten blive beregnet i forhold til den periode hjælpeforanstaltningen bevilges i og hyppigheden i perioden. F.eks. en hjælpeforanstaltning med institutionsanbringelse, der bevilges i 3 måneder.
 7. Enhed er den enhed taksten gælder for. Kan være time, dag, uge, måned, år.
 8. Sidehandlinger. Annuller fortryder det indtastede og man returnerer til forrige side. OK gemmer og returnerer til forrige side. Slet sletter taksten fra institutionen. OBS: Det er risikabelt at slette en takst, da den kan have været anvendt ved en institution. Den økonomiske beregning vil derfor fejle hvis taksten slettes. I stedet bør taksten sættes til udløb (Gyldig til) og en ny takst oprettes.

Ny sats - side 922SA:

Der er tre tvungen felter når der skal oprettes en ny takst.

 1. Gyldig fra
 2. Gyldig til
 3. Pris
 4. Øvrige felter udfyldes i forholde ti den konkrete institution.

Tilbage til toppen

Side 923 Handicap: Kontaktpersoner

Side 923 Handicap: Kontaktpersoner. Her kan man administrere Kontaktpersoner, der anvendes ved personerne med handicap.

Kontaktpersoner kan oprettes enten ud fra et CPR-nummer eller ud fra fornavn og efternavn.

Vigtigt: For at kunne oprette en kontaktperson i handicapsystemet ud fra CPR-nummeret,  kræves det, at der er oprettet et CPR-nummer i Winformatik på den pågældende person.

Søgesiden - side 923:

 1. CPR. Søgning på det CPR-nummer kontaktpersonen er oprettet ud fra.
 2. Navn. Søgning på det navn kontaktpersonen har via sit CPR-nummer. Eller som personen er oprettet med.
 3. Email. Søgning på kontaktpersonens email-adresse.
 4. Telefon. Søgning på kontaktpersonens telefonnummer.
 5. Type. Feltet er en dropdown. Kontaktperson kan være to typer: Kontaktperson eller Godkender.
 6. Knappen søg igangsætter en søgning. Søges der uden indtastede søgekriterier findes alle de oprettede kontaktpersoner.
 7. Knappen Ny giver mulighed for at oprette en ny kontaktperson på side 923A.

Søgeresultatlisten - side 923:

 1. Oversigtens kolonne Navn giver et link til side 923A, hvor det er muligt at se og rette den konkrete kontaktperson. 

Detajlside for kontaktperson - side 923A:

 

 1. CPR. Viser det CPR-nummer, som kontaktpersonen er oprettet ud fra. Kontaktpersonens navn vises som det er oprettet ved CPR-nummeret. Hvis kontaktpersonen er oprettet uden CPR-nummer vil feltet være tomt.
 2. Type. Feltet er en dropdown. Kontaktperson kan være to typer: Kontaktperson eller Godkender. Der vises den type som er knyttet til personen ved oprettelsen.
 3. Fornavn. Når kontaktpersonen er oprettet ud fra et CPR-nummer vises intet i feltet Fornavn.
 4. Efternavn. Når kontaktpersonen er oprettet ud fra et CPR-nummer vises intet i feltet Efternavn.
 5. Email. Viser kontaktpersonens email-adresse.
 6. Telefon. Viser kontaktpersonens telefonnummer.
 7. Bemærkning. Feltet er et fritekstfelt. Til beskrivelse af forhold ved kontaktpersonen.
 8. Sidehandlinger. Annuller fortryder det indtastede og man returnerer til forrige side. OK gemmer og returnerer til forrige side. Anvend gemmer og man forbliver på side 923. Slet sletter kontaktpersonen. OBS: Kontaktpersonen kan ikke slettes hvis den er anvendt i systemet.

Ny kontaktperson - side 923A:

En kontaktperson kan enten oprettes ud fra et CPR-nummer eller ved indtastning af Fornavn, Efternavn. Vælger man at oprette personen ud fra CPR-nummer kan Fornavn, Efternavn IKKE udfyldes. Vælger man at oprette personen uden CPR-nummer skal Fornavn, Efternavn udfyldes.

 1. CPR-nummer hentes fra CPR-registeret og henter det navn, personen er oprettet med.
 2. Indtastning af fornavn, hvis man ikke bruger CPR-nummer.
 3. Indtastning af efternavn, hvis man ikke bruger CPR-nummer.

Tilbage til toppen

Side 924 handicap: Skoletilbud

Side 924 Handicap: Skoletilbud. Her kan man administrere skoletilbud, der anvendes ved personerne med handicap.  Det er her muligt at angive skoletilbuddets navn og beskrivelse på dansk og grønlandsk.

Vigtigt: For at kunne oprette et skoletilbud i handicapsystemet, kræver systemet, at der er oprettet et kundenummer i Winformatik på den pågældende skole. Det sker fra side 240.

Søgesiden - side 924:

 1. Søgning på kundenummer. Det er det kundenummer som institutionen er oprettet med.
 2. Søgning på institutionens navn. Det er det navn som kundenummeret er blevet oprettet med på side 240.
 3. Søgning på skoletilbud. Den tekst der er skrevet ind ved skoletilbud på side 924A. Og som angiver hvad skoletilbuddet omhandler.
 4. Knappen søg igangsætter en søgning. Søges der uden indtastede søgekriterier findes alle de oprettede skoletilbud.
 5. Knappen Ny giver mulighed for at oprette et nyt skoletilbud på side 924A.

Søgeresultatlisten - side 924:

 1. Oversigtens kolonne Kundenr. giver et link til side 924A, hvor det er muligt at se  og rette det konkrete skoletilbud. 

Detailside for Skoletilbud - side 924A:

 1. Feltet Kundenr. viser det kundenummer skoletilbuddet er oprettet ud fra. Navnet på skoletilbuddet vises sammen med kundenummeret.
 2. Skoletilbud (Dan). Dansk sproget beskrivelse af hvad skoletilbuddet består i.
 3. Skoletilbud (Eng). Engelsk sproget beskrivelse af hvad skoletilbuddet består i.
 4. Skoletilbud (GL). Grønlandsk sproget beskrivelse af hvad skoletilbuddet består i.
 5. Feltet telefon er til registrering af institutionens officielle telefonnummer.
 6. Beskrivelse (Dan). Dansk sproget beskrivelse af hvad skoletilbuddet omfatter.
 7. Beskrivelse (Eng). Engelsk sproget beskrivelse af hvad skoletilbuddet omfatter.
 8. Beskrivelse (GL). Grønlandsk sproget beskrivelse af hvad skoletilbuddet omfatter.
 9. Sidehandlinger. Annuller fortryder det indtastede og man returnerer til forrige side. OK gemmer og returnerer til forrige side. Anvend gemmer og man forbliver på side 924. Slet sletter skoletilbuddet. OBS: Skoletilbuddet kan ikke slettes hvis det er anvendt i systemet.

Opret nyt skoletilbud - side 924A:

Der er 4 tvungne felter når der skal oprettes et nyt skoletilbud på side 924.

Kundenummer ,og angivelse af skoletilbuddet (hvad det består i). De er mulighed for at angive skoletilbuddet på såvel dansk, engelsek som grønlandsk.

Tilbage til toppen

Side 925 Handicap: Udvalg

Side 925 Handicap: Udvalg. Her kan man administrere de kommunale udvalg der er aktuelle ved bevillinger til personer med handicap. Det er muligt at angive udvalgets navn på dansk , engelsk og grønlandsk.

Søgesiden - side 925:

 1. Søgning på Udvalgets navn. Søger på det navn som udvalget har fået ved oprettelsen.
 2. Knappen Søg igangsætter en søgning. Søges der uden indtastede søgekriterier findes alle de oprettede udvalg.
 3. Knappen Ny giver mulighed for at oprette et nyt udvalg på side 925A.

Søgeresultatlisten - side 9254:

 1. Oversigtens kolonne Udvalgets navn. giver et link til side 925A, hvor det er muligt at se og rette det konkrete udvalg.

Detaljeside for Udvalg - side 925A:

 1. Udvalgets navn (Dan). Det dansk sprogede navn for udvalget.
 2. Udvalgets navn (Eng). Det engelsk sprogede navn for udvalget.
 3. Udvalgets navn (GL). Det grønlandsk sprogede navn for udvalget.
 4. Sidehandlinger. Annuller fortryder det indtastede og man returnerer til forrige side. OK gemmer og returnerer til forrige side. Anvend gemmer og man forbliver på side 925. Slet sletter udvalget. OBS: Udvalget kan ikke slettes hvis det er anvendt i systemet.

Opret nyt udvalg - side 925A:

Der er tre tvungne felter ved opret nyt udvalg. Det danske, det engelske og det grønlandske udvalgsnavn.

Sidehandlinger for at gemme, fortryde eller slette.

Tilbage til toppen

Side 929 Handicap: Paragraf

Side 929 og tilhørende undersider anvendes til definition af de Paragraffer, der hører til et givet kapitel inden for hjælpeforanstaltninger. Et kapitel kan for eksempel være boligændringer, hjælpemidler, aflastning, besøgsrejse, beskæftigelse mm. Kapitlet og de til kapitlet tilknyttede paragraffer tilknyttes en konkret hjælpeforanstaltning på side 921A, til brug for vurdering af hjemmel til bevilling af den aktuelle hjælpeforanstaltning.

Side 929 er en søgeside. Side 929A er en side til definition af kapitlet og side 929S er siden, hvor man opretter og tilknytter de konkrete paragraffer til et kapitel.

Side 929 - Handicap Paragraf - søgesiden

 1. Kapitlets navn. Der kan søges på en del af eller hele kapitlets navn.
 2. Paragraf. Der kan søges på en del af paragrafteksten.
 3. Gyldig fra. Feltet er et datofelt. Der søges "lig med" det indtastede.
 4. Søg knappen igangsætter en søgning.
 5. Opret Ny paragraf knappen åbner side 929A, klar til oprette en ny sektion.

Søgeresultatlisten side 929

Søgeresultatlisten ved en søgning på side 929 viser en liste over paragraffer.

 1. Kapitlets navn. 
 2. Paragraf. Viser den nyeste paragraftekst.
 3. Gyldig fra. Feltet viser den gyldighedsdato der er registreret ved paragraffen. Altså den dato paragraffen er gyldig fra i henhold til lovhjemmel.
 4. Opdateret af viser hvem der har opdateret senest.
 5. Opdateret dato viser den seneste dato der er sket opdatering.

Side 929A - Handicap Paragraf - Opret og ret kapitel

Når side 929A åbnes fra side 929 åbnes siden med et enkelt felt klar til indtastning.

 1. Kapitlets navn. Her skrives den hovedoverskrift der er til en gruppe af paragraffer. F.eks. boligændringer, aflastning, besøgsrejse mm.
 2. Der gemmes med knappen Anvend. Derefter er det muligt at tilknytte de konkrete paragraffer.

Sådan ser side 929A ud efter der er oprettet et nyt kapitel.

Sådan ser side 929A ud efter der er tilknyttet en paragraf til kapitlet. 

 1. Kapitlets navn.
 2. Paragraf. Viser nyeste paragraftekst der er tilknyttet kapitlet. Der kan være flere paragraffer tilknyttet, men den med den  nyeste ikrafttrædelsesdato vises.
 3. Knappen Vis Historik viser de paragraffer der er oprettet på kapitlet. Både de nugældende og de historiske (ikke længere gældende).
 4. Ændret af og ændret. Viser hvem og hvornår der senest er sket ændring af kapitel og/eller paragraf.
 5. Sidehandlinger. (Gem, fortryd og slet)
 6. Opret Ny paragraf knappen åbner side 929S, klar til at oprette en ny paragraf på kapitlet. Slet paragraf knappen sletter en paragraf tilknyttet kapitlet.

OBS med hensyn til slet - knapperne på siden.

Et kapitel kan ikke slettes, hvis der er tilknyttet paragraffer.

En paragraf der er tilknyttet en hjælpeforanstaltning kan ikke slettes. Har hjælpeforanstaltningen været anvendt med den konkrete paragraf, kan paragraffen ikke slettes fra hjælpeforanstaltningen. 

Side 929S - Handicap Paragraf - opret paragraf

Nye paragraffer oprettes på side 929S. Side 929S åbnes fra side 929A med knappen Ny paragraf. Siden åbnes med felter klar til indtastning. Alle felter er tvungne felter. Paragrafteksten kan angives på såvel dansk, engelsk som grønlandsk.

 1. Den danske paragraftekst. Er den paragraftekst der vises, på hjælpeforanstaltningen hvis man har valgt sprog= Dansk.
 2. Den engelske paragraftekst. Er den paragraftekst der vises, på hjælpeforanstaltningen hvis man har valgt sprog= Engelsk.
 3. Den grønlandske paragraftekst. Er den paragraftekst der vises, på hjælpeforanstaltningen hvis man har valgt sprog= Grønlandsk.
 4. Er et datofelt til indtastning af den dato som paragraffen er gyldig fra - typisk ikrafttrædelsesdatoen for fororningen/inatsisatrurloven/bekendtgørelsen. 
 5. Sidehandlinger. Klikkes på Anvend gemmes paragrafteksten og man bliver på siden . Der kan fortsat rettes i teksten efter gem. Gemmes der med OK forlades side 929S, og det er ikke  længere muligt at rette i paragrafteksten. Har man lavet fejl må man slette paragraffen fra side 929A, og starte forfra.

Tilbage til toppen

Sider til sagsbehandling

Handicap-systemet består af følgende øvrige sider:

Side 920 Handicap: Oplysninger - Søg,  og side 920A handicap detaljer (stamkort)

Side 920 Handicap: Oplysninger – Her kan man søge efter personer med handicap og tilgå stamkort for personer med handicap. Det er her, at alle oplysninger omkring en person med handicap findes, og lagres.

Søgesiden - side 920:

Side 920 Handicap: Oplysninger er søgesiden til at fremsøge de person med handicap, som er registreret i systemet. Her kan man søge efter personer med handicap ud fra forskellige kriterier, og fra søgeresultatlisten tilgå stamkort for personen på side 920A. Fra side 920 kan der oprettes en ny person med handicap i systemet.


 

 1. Feltet CPR. Søgning på et helt CPR-nummer giver lige netop den ene person og personens stamdata vises i side 920A. Søges der på en del af et CPR-nummer dannes der en søgeresultatliste.
 2. Navn. Søgning på det navn som personen er registreret med i CPR-systemet. Der kan søges på en del af personens navn. Der kan enten søges på hele navnet eller på en del af navnet.
 3. Område. Det område i kommunen, der har ansvaret for sagsbehandling af person. (Det område personen er tilknyttet via sin CPR-adresse). Opsætning af områder sker på siderne 024 og 025 i Winformatik.
 4. Diagnose. Søgning på diagnose giver mulighed for at søge på en bestemt diagnose ud fra diagnosekoderne.
 5. Diagnose fritekst. Søgning på diagnose fritekst giver mulighed for at søge på diagnosekoderne som fritekst. Dvs. søgning på en del af en diagnosekode ved brug af jokertegn (% ).
 6. Hjælpeforanstaltning. Feltet er et dropdown felt. Klik i feltet og vælg den hjælpeforanstaltning der ønskes at søge på. Der vises en liste med personer der har fået bevilget den valgte hjælprforanstaltning.
 7. Ændret af. Feltet er et dropdown felt. Der kan søges på den sagsbehandler der senest har ændret noget i registreringerne i handicapsystemet på personen.
 8. Flere muligheder. Når side 920 åbnes er markeringen ved Flere muligheder et '+'. Klik på '+' og nederste sektion foldes ud med yderligere søgemuligheder.  '+' ændres dermed til '-'. For at lukke sektionen igen klik på '-'.
 9. Lovgivning. Søgning på lovgivning kan være  Alle, Dansk eller Grønlandsk.
 10. Status. Som standard er der markeret, at der søges på alle, undtagen inaktive og fraflyttede. Ved at åbne feltet bliver det muligt at søge på Voksne, Børn og Unge, Alderspensionist, Inaktiv, Fraflyttede.
 11. Hjemby/bygde. Søgning på personens hjemby/bygd. Det hjemsted personerne er registreret med, og  som er hentet fra CPR-adressen.
 12. Opholdsby/bygde. Søgning på det opholdssted personerne med handicap er registreret med på side 920A som opholdssted.
 13. Dansk handlekommune. Søgning på den kommune i Danmark, der har ansvaret for sagsbehandlingen af en person med handicap, som er anbragt i Danmark.
 14. Dansk opholdskommune. Søgning på den kommune, som personen  opholder sig i i Danmark.
 15. Alder fra. Søgning på 'Alder fra' er en søgning på hele år. Dvs. søgning på '11' finder dem der er 11 år og til og med 11 måneder. Dvs. dem der er ældre end 11 år.
 16. Alder til. Søgning på 'Alder til' er en søgning på hele år. Dvs. søgning på '11' finder dem der er 11 år og op til og med 11 måneder. Dvs. dem der endnu ikke er fyldt 12 år.
 17. Sidst ændret Fra. Søgning på en dato. Søger på ændringer der er sket 'fra-og-med' den dato.
 18. Sidst ændret Til. Søgning på en dato. Søger på ændringer der er sket 'til-og-med' den dato.
 19. Omfattelsesdato Fra. Søgning på en dato. Søger på Omfattelsesdato  'fra-og-med' den dato.
 20. Omfattelsesdato Til. Søgning på en dato. Søger på Omfattelsesdato  'til-og-med' den dato.
 21. Knappen Søg. Når der er indtastet/valgt søgekriterier klikker man på Søg knappen og de udsøgte personer med handicap vises i en liste. Klikkes der Søg uden der er specifikke søgekriterier findes alle de registrerede personer i handicapsystemet.
 22. Nulstil alle felter. Ved at klikke på knappen, nulstilles (blankes) alle felter for indtastede/valgte søgekriterier.
 23. Eksporter til Excel. Det er muligt at trække listen over samtlige fremsøgte personer ud i et regneark. Det gøres ved at klikke på knappen Excel. Derved åbnes et regneark med de aktuelle data.
 24. Udskriv. Det er muligt at udskrive en liste over søgeresultatet.
 25. Knappen Ny. Det er muligt med knappen Ny at åbne side 920A for at oprette en ny person i handicapsysteemt.

Tilbage til toppen

Side 920A Brevgenerering

På Side 920A findes en knap til generering af breve: Valg af brev og sprog:


Samtlige breve:

De forskellige breve:  Bortset fra de generelle ”Generer Brev”  ”Generer genansøgningsbrev”  er brevene knyttet til forskellige hjælpeforanstaltninger og beskriver lovgrundlag, bevillinger mm. knyttet til hjælpeforanstaltningen (se nedenstående eksempel).


Data i brevene:

Der er 3 grupper af data i brevene ud over teksten knyttet til den enkelte brevtitel. Uafhængigt af om personen har en aktiv hjælpeforanstaltning knyttet til brevets titel kan det udskrives.  1. Brevets titel, modtager navn og adresse i henhold til klientens folkeregisteroplysninger – udfyldes altid automatisk.  2. Det bevilgede beløb fra hjælpeforanstaltningens beregning og evt. periode – udfyldes automatisk - kræver at personen har en aktiv og beregnet hjælpeforanstaltningen knyttet til brevet. 3. Oplysninger, som sagsbehandleren selv skal udfylde – markeret ved bogmærker.

 1. Brevets titel, modtager navn og adresse i henhold til klientens folkeregisteroplysninger - udfyldes automatisk.

 2. Det bevilgede beløb fra hjælpeforanstaltningens beregning og evt. periode – udfyldes automatisk
  Eksempel på ”Generer bevilling til døgntakstbetaling”
  Hjælpeforanstaltning:  

  Generer brev bevilling til døgntakstbetaling


  3. Oplysninger, som sagsbehandleren selv skal udfylde – markeret ved bogmærker.
Generel visning af bogmærker som [bogmærke]:

Tilbage til toppen

Side 920A Handicap Detaljer

Det er her alle oplysninger om en person med handicap gemmes. Det er personens stamkort, hvor alle relevante oplysninger samles, og hvorfra oplysningerne kan administreres, Der kan tilføjes nye oplysninger, og der kan slettes/afsluttes oplysninger. Der er en række undersider, der indeholder yderligere detail oplysninger, som supplement til stamkort oplysningerne (Diagnose, Hjælpeforanstaltninger, Bilag og Bilagsdokumenter).

Det er vigtigt, for at få et detaljeret sagsbehandlingssystem, at så meget som muligt ,så præcist som muligt, registreres om de enkelte personer. Alle personer med handicap, som kommunen har en sagbehandlings forpligtelse over for, skal registreres i systemet.

Side 920A bruges til opret ny person og til visning af detaljer om en allerede oprettet person. Siden er delt op i blokke.

Der er følgende blokke: Personoplysninger, Status, Sidehandlinger, Civilstand, Relationer, Diagnose, Bilag, Hjælpeforanstaltninger.

Hvilke oplysninger er registreret om personen

Personoplysninger:

 1. Blokken Personoplysninger
 2. Feltet CPR kan enten udfyldes direkte, hvis man kender personens CPR-nummer. Eller det kan hentes i en pop-up, som kaldes frem ved at trykke på de tre ... Når personen er oprettet og gemt første gang, kan man ikke rette CPR-nummer, eller slette personen fra systemet.
 3. Feltet Status: Feltet er en dropdown. Værdien kan være Børn og Unge, Voksen,. Fraflyttet, Inaktiv, Alderspensionist.
 4. Feltet Lovgivning: Feltet er en dropdown. Værdien kan være Dansk eller Grønlandsk lovgivning.
 5. I feltet Telefon indtastes personens telefonnummer.
 6. I feltet Email indtastes personens Emailadresse.
 7. Hjemby/bygde: Hentes fra CPR-systemet, hvis personen har ophold i Grønland. Anvendes til registrering af den hjemby eller bygd, personen kommer fra i Grønland. Feltet opdateres af systemet, når der gemmes første gang.
 8. Opholdsby/bygde: Skal opdateres, hvis personen har ophold i Grønland. Anvendes til registrering af den by, som personen opholder sig i, i Grønland.
 9. Dansk handlekommune: Skal opdateres, hvis personen har ophold i Danmark. Anvendes til registrering af den kommune i Danmark, der skal varetage sagsbehandlingen af personens forhold.
 10. Dansk opholdskommune: Skal opdateres hvis personen har ophold i Danmark. Anvendes til registrering af den kommune, som personen opholder sig i, i Danmark.
 11. Adresse. Adresseoplysningerne hentes fra CPR-registeret, når der er klikket Anvend første gang.
 12. Feltet Økonomi har en tilhørende knap ’Vis’. Ved at trykke på knappen, åbnes en pop (side 201I ) med oplysninger om personens økonomiske forhold. Information om personens økonomiske mellemværender med kommunen kan tilgås via dette link. Se beskrivelser længere nede. Se økomomiske bilag på personen
 13. Feltet Boligtype angiver den boligtype, som personen bor i. Der vælges den aktuelle boligtype, ved at markere ved en af typerne. Der skal markeres ved en af typerne. Der kan kun vælges éntype. 
 14. Feltet Kontaktperson bruges til at registrere navnet på en kontaktperson, hvis personen med handicap har en bestemt person tilknyttet som kontakt. I feltet kan kun hentes de kontaktpersoner, som er oprettet på side 923A. Ved at trykke på de tre … åbnes en pop-up, hvori det er muligt at fremsøge kontaktpersoner. Skal ændres hvis personen skifter kontaktperson.
 15. Feltet Dagtilbud angiver dagtilbud til personen. I feltet kan kun hentes de dagtilbud, som er oprettet på side 922A. Ved at trykke på de tre … åbnes en pop-up, hvori det er muligt at fremsøge dagtilbudene. Skal ændres i takt med at personen skifter dagtilbud.
 16. Feltet Døgninstitution bruges til at registrere navnet på en Institution, hvis personen har bopæl på en institution. Feltet opdateres af systemet, når der registreres en hjælpeforanstaltning om døgninstitutionsophold. Og institutionen kobles sammen med hjælpeforanstaltningen. Det sker fra side 920D.
 17. Feltet Skoletilbud bruges til at registrere navnet på et skoletilbud, som personen kan få tilbudt. I feltet kan kun hentes de skoletilbud, som er oprettet på side 924A. Ved at trykke på de tre … åbnes en pop-up, hvori det er muligt at fremsøge skoletilbud. Skoletilbudene skal ændres i takt med, der sker ændringer i tilbuddene til personen.
 18. Knappen Vis handicap-noter åbner en pop-up  - side 578V. Se uddybning omkring pop-up’en på side 578V. Knappen Vis Handicap-noter viser de noter, der er oprettet på personen, kun i relation til handicapområdet.
 19. Knappen Vis alle noter åbner en pop-up 578V. Se uddybning omkring pop-up’en på side 578V. Knappen Vis alle noter viser alle de noter ,der er tilknyttet personen. Såvel Handicapnoter som noter vedr. boligsikring, alderspension, hjemmehjælp mm.
 20. Knappen Opret note åbner en pop-up 579L. Siden bruges til at oprette notater om personen. Se uddybning omkring pop-up’en på side 579L.

Ved de tre felter (Kontaktperson, Dagtilbud, Skoletilbud) er der en Nulstil knap. Er der valgt forkert i feltet, eller skal der skiftes kontaktperson, skoletilbud eller dagtilbud, nulstilles feltet ved at trykke på knappen Nulstil. Derefter kan der vælges en ny.

Tilbage til toppen

Status og sidehandlinger:

 1. Blokken Status og sidehandlinger.
 2. Statusfeltet bruges til ad hoc fritekst statusnotater om den enkelte person.
 3. Sidehandlinger. OK-knappen gemmer og der returneres til forrige side. Annuller-knappen annullerer det indtastede og returnerer til forrige side. Anvend knappen gemmer det indtastede og forbliver på siden.
 4. Udskriv. Det er muligt at udskrive en rapport over personens stamoplysninger og supplerende oplysninger. Knappen Udskriv danner en pdf-rapport.
 5. Valg af udskrift sprog. Der kan vælges dansk eller grønlandsk.
 6. Knappen Generer breve åbner en pop-up til valg af standard bevillingsbreve.

Tilbage til toppen

Civilstand og relationer:

 1. Blokken Civilstand
 2. Civilstand (ægtefælle eller samlever). Når den handicappede persons stamoplysninger er gemt første gang opdateres civilstand og relationer.
 3. Værge. Hvis der er udpeget en værge for personen registreres det her. Der kan tastes et CPR-nummer på værgen direkte i feltet, eller man kan få hjælp til at søge CPR-nummer og person frem ved at klikke på knappen med de tre ...
 4. Sambo. Personen med handicap kan have en sambo. Denne person hentes ikke fra CPR-systemet, men skal indtastes. Der skal markeres i checkboksen ved feltet og CPR-nummer på samboen hentes. Der kan tastes et CPR-nummer på samboen direkte i feltet, eller man kan få hjælp til at søge CPR-nummer og person frem ved at klikke på knappen med de tre ...
 5. Blokken Relationer. Hvis personen med handicap har børn vises de her. Det er kun børn med en direkte relation til personen der vises. Samlevers eller sambos børn vises ikke.

Tilbage til toppen

Diagnoser:

Der skal angives en primær diagnose ved personen. der kan kun angives én primær diagnose. Der kan angives flere sekundære diagnoser, når den primære diagnose er oprettet.

 1. Blokken Diagnoser.
 2. Hjælpeforanstaltninger efter anden lovgivning. Der kan være etableret foranstaltninger, som ikke er i henhold til handicaplovgivningen, men som har betydning for sagsbehandlingen.
 3. Dato for omfattelse af handicaplovgivningen. Feltet er et datofelt. Der skal indtastes en hel dato. Det vil typisk være den første dato, der bevilges hjælp efter handicaplovgivningen. (For personer anbragt i Danmark er den dato ikke altid oplyst. I de tilfælde må indtastes den dato, personen er rejst til Danmark.)
 4. I feltet Data angivet kan vælges "Data angivet af kommunen" eller "kan ikke oplyses". bruges i de tilfælde hvor dato for omfattelse ikke er kendt/præcis.
 5. Feltet er et fritekstfelt til inddatering af de oplysninger, om andre foranstaltninger, der er af betydning for sagsbehandlingen. F.eks. Hjælpeforanstaltninger efter anden lovgivning.
 6. H-diagnose. H-diagnoserne er diagnosekoder der har været anvendt kun i Grønland. Skal afskaffes og erstattes af SKS-koder. En del personer har kun en H-diagnosekode, som vanskeligt kan oversættes til en SKS-kode, hvorfor H-koden må opretholdes i begrænset omfang. Fremadrettet skal der dog bruges SKS-koder.
 7. SKS-diagnose. SKS-diagnoserne er diagnosekoder der også er anvendt uden for Grønland, og derfor sammenlignelige i f.eks. dansk og international statistik. Endvidere tilhører de ICD-kodesystemet som er en internationalt kodesystem for diagnoser.
 8. Rangering. Feltet viser om diagnosen er primær eller sekundær.
 9. Kolonnen Handling. I den kolonne er der et link til at åbne den konkrete diagnose på personen. Klik på det understregede Åbn, og side 920H åbnes.
 10. Knappen Tilføj Diagnose. Med knappen er det muligt at tilføje en ny diagnose til personen. Knappen åbner side 920H, hvor det er muligt at oprette en ny diagnose.

Side 920H - Handicap diagnose

Hvis side 920H åbnes fra en registreret diagnose på side 920A, vil siden med den aktuelle diagnose udfyldt blive åbnet. Åbnes siden fra knappen Tilføj diagnose, vil siden åbnes tom med felter klar til indtastning, og med markering for tvungne felter.

 1. Side 920H - her vist med en primær diagnose.
 2. H-diagnose. Der kan tastes direkte i feltet, hvis man kan huske den konkrete H-kode. Der kan fås hjælp til at finde den konkrete diagnoseskode ved at klikke på knappen med de tre ... Så åbnes en pop-up til fremsøgning af diagnosen.
 3. SKS-diagnose. Der kan tastes direkte i feltet hvis man kan huske den konkrete SKS-kode. Der kan fås hjælp til at finde den konkrete diagnoseskode ved at klikke på knappen med de tre ... Så åbnes en pop-up til fremsøgning af diagnosen. Det er ikke nødvendigt med både en H-kode og en SKS-kode. En af koderne er tilstrækkeligt, til at registere personens diagnose. Det anbefales, at anvende SKS-diagnoserne i videst muligt omfang.
 4. Primær diagnose. Feltet er en checkboks som markeres, hvis den registrerede diagnose er den primære diagnose på personen. Da der skal være en primær diagnose ved personen er feltet tvunget, første gang der tilknyttes en diagnose til personen.
 5. Diagnosedato er et datofelt. Der skal registreres en hel dato for den dato, diagnosen er stillet ved personen.
 6. Sidst ændret opdateres af systemet, når der oprettes/ændres i diagnosen.
 7. Sidehandlinger. OK-knappen gemmer og der returneres til forrige side. Annuller-knappen annullerer det indtastede og returnerer til forrige side. Anvend knappen gemmer det indtastede og forbliver på siden. Slet knappen sletter den aktuelle diagnose. Der kommer en advarsel ved sletning af diagnosen, hvis det er den primære diagnose der slettes.

Tilbage til toppen

Bilag

Blokken viser de bilag der er tilknyttet personen. Det er muligt at tilknytte nye bilag. Bl.a. handleplaner, lægeerklæringer ol.

 1. Blokken Bilag. Blokken viser alle bilag der er tilknyttet til personen. Bilag af samme type vises samlet. Dvs. alle handleplaner vises samlet, alle lægeerklæringer vises samlet osv. Dog vises kun det nyeste bilag. Er der to af samme type fra samme dag vises de begge/alle.
 2. Kolonnen Navn viser typen af bilag. Det understregede navn er et link til at åbne bilaget i side 920B, hvor det bl.a. kan rettes eller slettes.
 3. Hvis der sættes hak i feltet ved "Vis aktuelle og  historiske bilag" så vise alle bilag.
 4. Knappen Tilføj nyt bilag. Åbner side 920B hvorfra det er muligt at oprette et nyt bilag og tilføje bilagsdokumenter.

Side 920B - handicap Bilag:

Hvis side 920B åbnes fra et registreret bilag på side 920A vil siden med det aktuelle bilag blive åbnet udfyldt. Åbnes siden fra knappen Tilføj nyt bilag åbnes siden tom, med felter klar til indtastning, og med markering for tvungne felter.

 1. Side 920B - Handicap bilag.
 2. Bilagstype. Der er en række standard bilagstyper der kan anvendes i handicap systemet.
 3. Dato. Feltet er et datofelt og skal udfyldes med en hel dato. Datoen angiver bilagets dato. Altså den dag bilaget er fra.
 4. Beskrivelse. Et kort tekstfelt til indtastning af en kort beskrivelse af hvad bilaget omhandler.
 5. Liste med tilknyttede dokumenter. Når bilaget er oprettet, er det muligt at tilknytte dokumenter til bilaget. Der kan tilknyttes flere dokumenter til samme bilag. Blokken viser alle de dokumenter ,der er tilknyttet bilaget.
 6. Bilags-dokument. Tallet i kolonnen er et link til side 920E, som viser detaljer om dokumentet.
 7. Kolonnen Vis.  Teksten Vis i kolonnen er et link til at få vist selve dokumentet i det tilhørende program.  Højreklikning på linket Vis gør det muligt at gemme dokumentet i filsystemet og åbne det derfra.
 8. Knappen Browse (Gennemse) Knappen åbner filsystemet, så det er muligt at fremsøge det dokument der skal tilknyttes bilaget.
 9. Knappen Tilknyt dokument. Knappen gemmer dokumentet i handicapsystemet. Vigtigt: Hvis man ikke klikker på knappen efter dokumentet er fundet frem i filsystemet bliver det IKKE gemt i handicapsystemet, og er ikke tilknyttet bilaget.
 10. Sidehandlinger.  OK-knappen gemmer og der returneres til forrige side. Annuller-knappen annullerer det indtastede og returnerer til forrige side. Anvend knappen gemmer det indtastede og forbliver på siden. Slet sletter bilaget. Hvis der er tilknyttet dokumenter til bilaget kan det ikke slettes førend dokumenterne er slettet fra bilaget. Dokumenterne slettes fra side 920E.

Tilbage til toppen

Hælpeforanstaltninger:

Blokken viser de hjælpeforanstalltninger der er bevilget til personen. Den viser kun de aktuelle. Ønsker man også at se en oversigt over hjælpeforanstaltninger, der er afsluttet, markeres feltet for både aktive og ophørte hjælpeforanstaltninger.

Der skal registreres de hjælpeforanstaltninger, som er bevilget til den enkelte person med handicap. De bevilgede hjælpeforanstaltning fremgår af blokken Hjælpeforanstaltning på side 920A. Detaljer om hjælpeforanstaltningen fremgår af side 920D.

Og opret ny hjælpeforanstaltning på personen sker også på side 920D.

 1. Blokken Hjælpeforanstaltning.
 2. Kolonnen Hjælpeforanstaltning. Teksten i kolonnen er et link til den bevilgede hjælpeforanstaltning og åbner side 920D
 3. Regnskabsår. Viser det regnskabsår hjælpeforanstaltninen vedrører. Og økonomien udregnes for.
 4. Beregning. Hvis der er foretaget en beregning af de økonomiske konsekvenser af bevillingen, fremgår de i kolonnen Beregning.
 5. Budget Total. Viser det samlede budget for den konto hjælpeforanstaltningen har fået tilknyttet på side 921A. Og viser sum af såvel budget som tillægsbevilling.
 6. Forbrug Total. Viser det samlede forbrug for den konto hjælpeforanstaltningen har fået tilknyttet på side 921A. Tallet hentes fra bogføringen på den angivne konto.
 7. Vis både aktive og ophørte hjælpeforanstaltninger. En checkboks skal markeres, hvis man ønsker at se både de aktive og de ophørte hjælpeforanstaltninger. Feltet er som standard tomt, så der vises kun de aktive hjælpeforanstaltninger.
 8. Knappen Tilføj ny hjælpeforanstaltning. Knappen åbner side 920D med tomme felter klar til indtastning. 

Side 920D - Handicap hjælpeforanstaltning

Hvis side 920D åbnes fra en registreret hjælpeforanstaltning på side 920A, åbnes siden med den aktuelle bevilling udfyldt. Åbnes siden fra knappen Tilføj ny hjælpeforanstaltning åbnes siden tom, med felter klar til indtastning, og med markering for tvungne felter.

 

Side 920D - Handicap hjælpeforanstaltning detajlvisning.

 1. Hjælpeforanstaltning. Viser den konkrete hjælpeforanstaltning der er bevilget.
 2. Viser den institution der er bevilget ophold på, når hjælpeforanstaltningen er døgninstitutionsophold/institutionsanbringelse. Det er vigtigt, at institutionen registreres ved hjælpeforanstaltningen af hensyn til beregning af økonomien. Det er taksten, der er tilknyttet til institutionen, der danner grundlag for beregning af den konkrete bevilling. Såfremt det blot er en alm. hjælpeforanstaltning skal der ikke angives nogen institution - da taksten så tages for hjælpeforanstaltningen.
 3. Startperiode. Er et datofelt. Det er den aktuelle bevillings startdato. Det er fra og med den dato beregningen af de økonomiske forhold sker.
 4. Slutdperiode. Er et datofelt. Det er den aktuelle bevillings slutdato. Det er til og med den dato beregningen af de økonomiske forhold sker. Knappen "Rediger" ved feltet bruges hvis en slutdato skal ændres. OBS: Har betydning for beregningen af økonomien,  og der skal derfor laves en genberegning, hvis slutdato ændres.
 5. Kapitel. Er en dropdown. Der vælges det kapitel som den aktuelle hjælpeforanstaltning hører ind under. F.eks.: Døgninstitutionsophold hører til kapitlet: Døgninstitution.
 6. Paragraf. Er en dropdown. Der vælges den § som den aktuelle bevilling (hjælpeforanstaltning) har hjemmel i. Paragraf og kapiteldefineres på side 929, og tilknyttes hjælpeforanstaltningen på side 921A. Der vises den dato den valgte § er gyldig fra.
 7. Godkendt af. Det er den sagsbehandler, der har godkendt bevillingen.
 8. Evt. begrundelse for hjælpemiddel. Et fritekst notatfelt. En indtastet begrundelse overføres til et Social Journal Ark der dannes/tilknyttes den aktuelle bevilling.
 9. Bemærkning. Et fritekstfelt til Notater. Liste med tilknyttede notater, der er dannet/tilknyttet bevillingen.
 10. Viser en oversigt over tilknyttede SocialJournal Notater. Der skal altid tilknyttes et notat til en hjælpeforanstaltning. (kan afkobles hvis man ikke bruger SocialJournalNotat)
 11.  Knappen Tilføj notat. Åbner side 579L, så det er muligt at oprette et Social Journal Notat.
 12. Beregning Kr.  Feltet viser de økonomiske konsekvenser af den konkrete bevilling. Beløbet udregnes ud fra start- og slut-periode, satsen på institutionen, satskategori og hvor ofte og hver. Der kan også angives et beløb manuelt - i så tilfælde vil beregningsfunktionen ikke overskrive det manuelt indtastede.
 13. Ydelser Kr. Feltet viser en oversigt over økonomien ved den pågældende hjælpeforanstaltning. Der vises Type: Om det er Voksen eller Børn og Unge. Hvis type er angvet til Voksen betyder det, at den person, hjælpeforanstaltningen er tilknyttet, er registreret med Status: Voksen på side 920A, og derfor hentes det kontonummer der er registreret på hjælpeforanstaltningen som kontonummer ved voksne. Var hjælpeforanstaltningen tilknyttet et barn, med status Børn og Unge på side 920A, vil kontonummer vise det kontonummer der er registreret på hjælpeforanstaltningen som kontonummer for Børn. Der vises desuden År som angivelse af, hvilket år det hentes økonomital for. Der vises kontonummer for, hvor den pågældende hjælpeforanstaltning bogføres. Og der vises Budget Total, Budget samlet Total (er  incl. tillægsbevilling) og Forbrug Total for den konto der er registreret ved hjælpeforanstaltningen. Forbrug Total hentes fra de bogførte poster.
 14. Udvalg. Det udvalg som har godkendt bevillingen. Feltet er et dropdown felt og viser de udvalg, der er oprettet på siden 925A.
 15. Satskategori. Feltet er et dropdown felt og viser de satskategorier, der er tilknyttet hjælpeforanstaltningen på side 921SA. Der kan være forskellig sats, afhængig af om satskategorien er: Standard, Ekstra støtte, Stor støtte.
 16. Hvor ofte. Feltet er et indtastningsfelt. I dropdowndelen af feltet vises hvor ofte hjælpeforanstaltningen kan beregnes. Det er sat op ved hjælpeforanstaltningen på side 921SA og hentes derfra.
 17. Hver. Indtastningsfelt til registrering af hyppigheden af bevillingen. (Hver dag / hver uge/ hver måned/.....) Dropdown delen af feltet viser de muligheder der er for valg af hyppighed.
 18.  Økonomi. Voksen konto. I feltet Anvendt kontonummer vises det kontonummer der er registreret ved hjælpeforanstaltningen. Ønskes der et andet kontonummer registreret på den konkrete hjælpeforanstaltningsbevilling hentes det i feltet Konto (Standard).
 19. Økonomi. Børn konto. I feltet Anvendt kontonummer vises det kontonummer der er registreret ved hjælpeforanstaltningen. Ønskes der et andet kontonummer registreret på den konkrete hjælpeforanstaltningsbevilling hentes det i feltet Konto (Standard).
 20. Bevilling kr. Er et indtastningsfelt til registrering af den bevilling der er givet til personen til den pågældende hjælpeforanstaltning. Anvendes som udgangspunkt til hjælpeforanstaltninger, der ikke kan beregnes ud fra fastsatte takster, men er en individuel tilbudssum på bevillingen. F.eks. boligændring.
 21. Bevilling sendt til udv/sagsbeh/faggr. Dato. Er et datofelt til indtastning af den konkrete dato, som bevillingen er fremsendt til sagsbehandling.
 22. Bevilling sendt til videre beh. Dato. Er et datofelt til indtastning af den konkrete dato som bevillingen sendes til videre sagsbehandling.
 23. Bevilling godkendt Dato. Er et datofelt til indtastning af den konkrete dato, som bevillingen er godkendt.
 24. Sidehandlinger. OK-knappen gemmer og der returneres til forrige side. Annuller-knappen annullerer det indtastede og returnerer til forrige side. Anvend knappen gemmer det indtastede og forbliver på siden. Slet knappen sletter den aktuelle bevilling. Det kan ikke tilrådes at slette bevillingen, da det har konsekvenser for de økonomiske forhold. 

Sidst ændret viser dato hvor der sidst er ændret/opdateret bevillingen.

Eksempler på udfyldelse af forskellige hjælpeforanstaltninger.

Huskeseddel_eksempel1_Tilknyt hjælpeforanstaltning_boligændring.pdf

Huskeseddel_eksempel2_Tilknyt hjælpeforanstaltning_Støtteperson_uden_beregning.pdf

Huskeseddel_eksempel3_Tilknyt hjælpeforanstaltning_Institutionsophold_uden_beregning.pdf

Huskeseddel_eksempel4_Tilknyt hjælpeforanstaltning_Lommepenge_døgntakst_uden_beregning.pdf

Huskeseddel_eksempel5_Tilknyt hjælpeforanstaltning_Lommepenge_månedstakst_uden_beregning.pdf

Huskeseddel_eksempel6_Tilknyt hjælpeforanstaltning_beskæftigelsesvederlag_uden_beregning.pdf

Tilbage til toppen

Øvrige sider

Side 926 Handicap: Statistik

Side 926 Handicap: Statistik – Herfra kan man udtrække statistik til IPIS, i henhold til bekendtgørelse omkring statistik for personer med handicap. Aktivering af en af statistikknapperne åbner en underside, hvorfra det er muligt at danne den konkrete statistik. 

Ifølge bekendtgørelsen skal følgende statistik udtrækkes:

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. december 2010 om hjælp til personer med vidtgående handicap

§64

Kommunalbestyrelsen udarbejder statistiske oplysninger m.v. Stk. 2. De statistiske oplysninger omfatter alder, køn, bosted, diagnose, omfattelsestidspunkt, hjælpeforanstaltninger, bevillingstidspunkt og bevillingsvarighed. Stk. 3. De statistiske oplysninger ajourføres løbende og indsendes til Naalakkersuisut senest 1. marts årligt. Stk. 4. Naalakkersuisut kan udover de i stk. 3 indsendte statistiske oplysninger til enhver tid anmode kommunalbestyrelsen om fremsendelse af statiStk. 5. Naalakkersuisut kan til enhver tid anmode om andre statistiske oplysninger end de i stk. 2, nævnte.

 1. Handicap statistik - side 926.
 2. Åbner side 926Q. Side 926Q viser en oversigt over de kvartalsvise statistikker der er dannet. Og giver mulighed for dels at at danne en ny kvartalsvis statistik. Dels åbne en af de tidligere kørte statistikker. statistik. Dels åbne en aÅbner side 926YA. På side 926YA er det muligt at danne en ny års statistik til IPIS. Årsstatistikkerne er sat sammen af de kvartalsvise statistikker.
 3. Åbner side 926S. På side 926S er det muligt at danne en ny handicap statistik. et muligt at danne en ny handicap statistik.
 4. Åbner side 926AS. På side 926AS er det muligt at danne en anonymiseret handicap statistik.Åbner side 926HS. På side 926HS er det muligt at vælge få søgekriterier og danne en statistik ud fra det. Statistikken dannes kolonnevis ud fra de registrerede diagnoser.
 5. Åbner side 926PE. På side 926PE er det muligt at oprette en statistik på personer over 65 år. te en statistik på Åbner side 926H. På side 926H er det muligt at danne en statistik over bevilgede hjælpeforanstaltninger pr. CPR-nummer.
 6. Åbner side 926AH. På side 926AH er det muligt at danne en statistik anonymiseret - dvs. uden CPR-numre., over de bevilgede hjælpeforanstaltninger. s. uden CPR-numre., over deÅbner side 926HI. På side 926HI er det muligt at vælge at få søgekriterier og oprette en statistik over hjælpeforanstaltninger opstillet kolonnevis efter de bevilgede hjælpeforanstaltninger.
 7. Søg knappen danner en liste over allerede dannede statistikker. g knappen danner en liste over allerede dannede statistikker.

Tilbage til toppen

Side 927 Handicap: Overblik

Side 927 Handicap: Overblik. Siden er en søgeside, og giver et overblik over relationen mellem institution og personer med handicap, så det er muligt at se, hvor mange personer der f.eks. bor på en given institution. På siden er det muligt at indtaste forskellige søgekriterier og danne overblik ud fra ganske bestemte kriterier.

 1. Handicap: Overblik. Sidens navn.
 2. CPR: Personens CPR-nummer. Der kan enten søges på hele CPR-nummeret eller på en del af et CPR-nummer. Søges der på hele CPR-nummeret dannes der en liste med lige netop denne ene person. Søges der på en del af et CPR-nummer, dannes der en liste over de personer, hvis CPR-nummer indeholder det indtastede søgekriterium.
 3. Navn: Personens navn. Der kan enten søges på hele navnet eller på en del af navnet. Søges der på hele navnet, dannes der en liste med lige netop den eller de personer, som hedder det indtastede. Søges der på en del af et navn, dannes der en liste over de personer, hvor navnet  indeholder det indtastede søgekriterium.
 4. Område: Det område i kommunen, der har ansvaret for personen med handicap. (Det område personen er tilknyttet via sin CPR-adresse).
 5. Institutions Kundenr. Institutions Kundenr.: Kundenummer er det kundenummer som institutionen er oprettet ud fra. Der kan indtastes et kundenummer direkte i feltet Kundenr. eller klikke på de tre ... hvorved der åbnes en pop-up til fremsgøning af kundenummer på en konkret Institution.
 6. Institution  Kundenr fritekst: Hvis man ikke kender hele kundenummeret på institutionen, kan der søges på en del af kundenummeret. F.eks: 0004000%. Derved dannes en liste med personer, der er anbragt på de institutioner, hvor kundenummeret indeholder det indtastede søgekriterium.
 7. Institutionsnavn: Der kan søges på det navn, institutionen er oprettet med. Der kan enten søges på hele navnet eller på en del af navnet. Søges der på hele navnet, dannes der en liste med personer, som er anbragt på den pågældende institution. Søges der på en del af et navn, dannes der en liste over personer, der er anbragt på de institutioner, hvor institutionens navn indeholder det indtastede søgekriterium.
 8. Kategori. Feltet er et dropdown felt. Klik i feltet og vælg en værdi ved at markere det ønskede. Kategori er enten Alle, Danmark eller Grønland.
 9. Hjemby/bygde: Det hjemsted personerne med handicap er registreret med, og som er hentet fra CPR-adressen. Feltet er et dropdown felt. Klik i feltet og vælg en værdi ved at markere det ønskede.
 10. Opholdsby/bygde:Det opholdssted personerne med handicap er registreret med som opholdssted: Feltet er et dropdown felt. Klik i feltet og vælg en værdi ved at markere en af værdierne.
 11. Lovgivning: Feltet er et dropdown felt. Klik i feltet og vælg en værdi ved at markere en af værdierne. Lovgivning er enten Dansk eller Grønlandsk.
 12. Dagtilbud: Der kan søges på et dagtilbud. Klik på de tre ... og der åbnes en pop-up til fremfindeing af dagtilbud. Vælg et som søgekriterium. 
 13. Skoletilbud:  Der kan søges på et skoletilbud. Klik på de tre ... og der åbnes en pop-up til fremfindeing af skoletilbud. Vælg et som søgekriterium. 
 14. Værge CPR: Personens værges CPR-nummer, hvis der er udpeget en værge for personen. Der kan enten søges på hele CPR-nummeret eller på en del af et CPR-nummer. Søges der på hele CPR-nummeret dannes der en liste med lige netop de personer, hvor det konkrete CPR-nummer er registreret som værge. Søges der på en del af et CPR-nummer, dannes der en liste over de personer, hvor værges CPR-nummer indeholder det indtastede søgekriterium.
 15. Vis paragraffer: Feltet er et markeringsfelt. Hvis feltet er markeret vises der sektion og paragraftekst ved de enkelte hjælpeforanstaltninger i søgeresultatlisten. I det omfang de er tilknyttet på side 921A. Og dermed tilknyttet den bevilgede hjælpeforanstaltning på personen med handicap. 
 16. Paragraf: Feltet er et indtastningsfelt. Indtast noget af teksten i en paragraftekst som søgekriterium. 
 17. Knappen Søg: Udfører den ønskede søgning ud fra de indtastede søgekriterier.
 18. Knappen Excel To Export. Det er muligt at trække listen over samtlige fremsøgte personer ud i et regneark. Dette gøres ved at klikke på knappen Excel. Derved åbnes et regneark med de aktuelle data.

Tilbage til toppenTilbage til toppen

Side 928 Handicap: Beregn


Side til beregning af økonomi for alle personer med handicap, registreret i systemet. Og kontrolsider for at danne oversigter over forhold der kræver særlig overvågning. Og sider til udtræk af økonomiske oversigter.

 1. Handicap Beregn. Side 928.
 2. Beregn. Åbner side 928CA, hvorfra der kan foretages en beregning af de bevilgede hjælpeforanstaltninger. Bør ske forud for udtræk af økonomiskeoversigter.
 3. Kontrolsider. Åbner side 928K. På side 928K er der mulighed for at danne oversigter til kontrol af mangler og særlige forhold.
 4. Udtræk. Åbner side 928E hvor der kan dannes udtræk over forbrug på de enkelte personers konkrete hjælpeforanstaltninger. Der kan vælges en oversigt over enten hjælpeforanstaltnigner eller institutioner.
 5. Økonomi. Åbner side 928M  hvor der dannes et økonomisk udtræk af forbrug på de enkelt hjælpeforanstaltniger.
 6. Knappen Søg danner en oversigt over de udtræk/statistikker der dannes fra side 928K - Kontrolsiderne.

Side 928K - Handicap Kontrolsider

Der er tre kontrolsider hvorfra der er mulighed for at danne oversigter over forhold, der kræver særlig handling. 

 1. Handicap Kontrolsider - side 928K
 2. Åbner side 928KN. Vise en oversigt over personer der er registreret med et handicap, men uden hjælpeforanstaltninger.
 3. Åbner side 928KO. Viser en oversigt over personer der er registreret med handicap, men med hjælpeforanstaltninger der er udløbet, og ikke har fået fornyet/forlænget hjælpeforanstaltningen.
 4. Åbner side 928KM. Viser en oversigt over personer der er registreret med handicap, men med mangelfulde oplysninger. Ved mangelfulde oplysninger forstås p.t. hjælpeforanstaltninger der er tilknyttet en person, men ikke beregnet på side 920D.  F. eks. beskæftigelsesvederlag på 5 timer 2 gange om ugen. Hvis der mangler beregning (Knappen: Beregning) af denne hjælpeforanstaltning, vil  den blive vist i oversigten side 928KM.
 5. Åbner side 928KI. Viser en oversigt over de personer der er registreret i handicapsystemet med hjælpeforanstaltninger og deriblandt også med en anbringelse på en institution. Er der fejl i status på personen eller fejl i kategorien på institutionen eller uoverensstemmelse mellem status/kategori vises linjen i oversigten med rød farve. Personen vises ikke i oversigten, hvis hjælpeforanstaltningens gyldighedsperiode er udløbet den dag oversigten trækkes fra side 928KI. Der kan desuden vælges at se oversigt for inaktive, fraflyttede og alderspensionister.
 6. Knappen Fortsæt returnerer til forrige side.

For detaljeret gennemgang af kontrolsiderne henvises til hjælpeteksterne på de respektive sider. 

Tilbage til toppen

Side 928 Handicap: Økonomisk Udtræk

Økonomiske udtræk

Side 928E - Handicap regneark

Side 928E er en søgeside til dannelse af udtræk over forbrug på hjælpeforanstaltninger og institutioner fordelt på personerne.

 

 1. Side 928E danner udtræk til brug i regneark.
 2. Der vælges hvilket år der ønskes danent et udtræk for.
 3. Der vælges fra (og med) måned
 4. Der vælges til (og med) måned
 5. Der markeres for enten Hjælprforanstaltninger eller Institutioner.
 6. Knappen Udfør igangsætter udtrækket
 7. Knappen Excel aktiveres når udtrækket er dannet. Det dannede udtræk kan overføres til et Excel regneark til videre bearbejdning.
 8. Knappen Fortsæt  returnerer til side 928

Her vises et udtræk dannet for hjælpeforanstaltninger. Der vises en kolonne for hver hjælpeforanstaltning, og der vise en række for hver enkelt person, med beløb ud for de hjælpeforanstaltninger der er bevilget til personen i det år/den periode, der er lavet udtræk for.  

Her vises et udtræk dannet for institutioner. Der vises en kolonne for hver institution, og der vise en række for hver enkelt person, med beløb ud for de(n) institution(er) der er bevilget til personen i det år/den periode, der er lavet udtræk for.  

 

Side 928M - økonomi-regneark

Side 928M er en søgeside til dannelse af samlet udtræk over forbrug på hjælpeforanstaltninger og institutioner, fordelt på personerne.

 1. Side 928M Økonomi-regneark. Danner udtræk til brug i regneark.
 2. Der vælges hvilket år der ønskes dannet et udtræk for.
 3. Der vælges fra (og med) måned
 4. Der vælges til (og med) måned
 5. Felt til markering af, om man ønsker søgningen skal vise tilhørende pargraffer anvendt ved bevillingen. 
 6. Knappen Udfør igangsætter udtrækket
 7. Knappen Excel aktiveres når udtrækket er dannet. Det dannede udtræk kan overføres til et Excel regneark til videre bearbejdning.
 8. Knappen Fortsæt  returnerer til side 928

Her vises et udtræk dannet for 2017. Der vises en række for hver hjælpeforanstaltning og institution der er bevilget til en person. Personen kan således vises med mange rækker.

Der vises kolonner med:

 • CPR på den person der har modtaget den pågældende Hjælpeforanstaltning eller ophold på institutionen
 • Hjælpeforanstaltningen
 • Institution som personen har haft ophold på. Der vises kundenummer og kundenavn.
 • Status på personen. Hentet fra statusfeltet på side 920A og viser om en person dér er registreret som voksen eller barn.
 • Periode for bevillingen. Der vises start- og slutdato for den konkrete bevilling
 • Beregning af forbrug. Viser det forbrug der beregnes ud fra registreringer i handicapsystemet. Udregnet ved den konkrete hjælpeforanstaltning eller ophold på institutionen registreret på personen med handicap.
 • Konto. Viser den konto der er tilknyttet hjælpeforanstaltningen eller institutionen.  Viser desuden art hvis der er en art tilknyttet kontoen.
 •  Budget. Viser budgettet for den konkrete konto der er tilknyttet hjælpeforanstaltningen eller institutionen.
 • Budget samlet. Viser budgettet incl. tillægsbevillinger for den konkrete konto der er tilknyttet hjælpeforanstaltningen eller institutionen.
 • Regnskab.  Viser forbrug på den konto der er tilknyttet hjælpeforanstaltningen eller institutionen.

Her vises samme søgning  men med markeret for "Vis paragraffer". Søgningen viser hvilket Kapitel og paragraf der er anvendt ved bevillingen.

Tilbage til toppen

Se økonomiske bilag på personen

Det er muligt at se de økonomiske forhold på en person, fra persondetaljerne på en person med handicap.

For at tilgå de økonomiske detaljer på personen klikkes på knappen Vis ved Økonomi. Derved åbnes side 201. Herfra er der mulighed for at se de økonomiske forhold for personen, og desuden se de konkrete poster og tilhørende bilag, der er knyttet til personen.. Det er en forudsætning for tilgang til bilagene, at de er skannet ind og bogført med elektronisk bilagshåndtering i Winformatik.

Klik på knappen Vis ved teksten Økonomi.  


Side 201 åbnes med visning af de økonomiske registreringer på personen.For at se det der er under de enkelte arter, klikkes på + ud for arten. Så foldes visningen ud, så det er muligt at se detaljer. Derefter vælges år, og til slut den linie man ønsker vist i detaljer.Fra detailvisningen på 201 er det muligt at se indskannede bilag til posteringen. Bilaget har et nummer

Klik på bilagsnummeret for at få vist selve det indskannede bilag.


Klik på A til højre for bilagsnummeret for at få vist selve posteringen på side 307 (herunder hvem der har attesteret og anvist bilaget). A er en forkortelse for "Attesteret/Anvist".

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland - DK 

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland - GL