Konvertering af data fra Winformatiks økonomi-moduler til Prisme

Formater

Debitorposter

Se eksempel

Uddybning vedr. Debitorposter

Filen Status-Debitor-primo-2016 består af en linje pr. post, som var åben pr. primo 2016.
I filen Status-Debitor-primo-2016 skal feltet RESTSALDO være udfyldt med postens saldo pr. primo 2016, og feltet BELQB_OPRINDELIG_SALDO skal være udfyldt med postens aktuelle saldo på udtrækstidspunktet.

Filerne Status-Debitor-201x (x= 6,7,8,9) består af en linje pr. postering i pågældende regnskabsår.
I filen Status-Debitor-201x  gælder:
Hvis linjen er en første postering i en ny post:
- skal feltet RESTSALDO være udfyldt med postens aktuelle saldo på udtrækstidspunktet, og feltet BELQB_OPRINDELIG_SALDO skal være udfyldt med postens oprindelige saldo.
Hvis linjen er en bevægelse på en eksisterende post:
- skal feltet RESTSALDO være 0, og feltet BELQB_OPRINDELIG_SALDO skal være udfyldt med bevægelsens beløb (typisk: negativ = kredit = indbetaling).

Eksempel 1:

Der udskrives en regning på 1.400 i 2015. Senere i 2015 foretages en indbetaling på 100 på posten.

I 2018 fortages yderlige en indbetaling på 100 på posten. Der foretages ikke yderligere bevægelser på posten.

Filen Status-Debitor-primo-2016 indeholder en linje med posten, hvor:
RESTSALDO = 1.300
BELQB_OPRINDELIG_SALDO = 1.200

Der er ikke nogen linje med indbetalingen foretaget i 2015.

Filen Status-Debitor-201x indeholder en linje med indbetalingen foretaget i 2018, hvor:
RESTSALDO = 0
BELQB_OPRINDELIG_SALDO = -100

Informationen om at posten blev skabt med en saldo på 1.400 er gået tabt. Posten kunne lige så godt have været skabt med en saldo på 1.500, og have modtaget indbetaling på 200 inden primo 2016.

Eksempel 2:

Der udskrives en regning på 2.400 i 2016. Senere i 2016 foretages en indbetaling på 100 på posten.

I 2018 fortages yderlige en indbetaling på 100 på posten. Der foretages ikke yderligere bevægelser på posten.

Filen Status-Debitor-primo-2016 indeholder ikke noget vedr. denne post.

Filen Status-Debitor-2016 indeholder to linjer som vedrører posten:

En for den første postering i posten:
RESTSALDO = 2.200 (postens saldo på udtrækstidspunktet) 
BELQB_OPRINDELIG_SALDO = 2.400

Og en for indbetalingen i 2016:
RESTSALDO = 0
BELQB_OPRINDELIG_SALDO = -100

Filen Status-Debitor-2018 indeholder en linje med indbetalingen foretaget i 2018, hvor:
RESTSALDO = 0
BELQB_OPRINDELIG_SALDO = -100

Øvrige (det "blå" format)

Filformat begynd: 

"AccountNum";"TransDate";"Voucher";"Txt";AmountMst;AmountCur;"CurrencyCode";"Bærer";"Formål";Qty;Posting;PeriodCode;ReportDuty;"Beneficiary";"LedgerRegistrationUnit";"TransmissionReportDuty";"TrvPBSKey";"Bærer beskrivelse";"Formål beskrivelse"

Data begynder i linje 2.

 1. ”AccountNum” = Kontoalias (den unikke kontostreng fra Winformatik, som bliver oversat I Prisme til deres nye kontoplan)
 2. ”TransData” = Bogføringsdato i Winformatik - Datofelt jf. dette format = 2018/07/20 (kan ikke håndtere UL12-datoer)
 3. ”Voucher” Primoposteringer har ingen bilagsnummer.
 4. ”Txt” = Posteringstekst anvendt i Winformatik, samt øvrige oplysninger man ønsker at tilføje. (kan håndtere 60 karakterer)
 5. AmountMst = Bogført beløb – kredit posteringer angives med minus fortegn. Her skal der ikke anvendes ””. Decimal-adskiller=punktum
 6. AmountCur = Bogført beløb i udenlandsk valuta. Her skal der ikke anvendes ””(som 5)
 7. ”CurrencyCode” = Valutakode (DKK)
 8. ”Bærer” = SKAL IKKE UDFYLDES
 9. ”Formål” = SKAL IKKE UDFYLDES
 10. Qty = Skal altid udfyldes med 0 - Her skal der ikke anvendes ””
 11. Posting = Skal altid udfyldes med 14 dog ikke hvis felt 12 er angivet med 0, så skal dette felt også sættes til 0 - Her skal der ikke anvendes ””
 12. PeriodeCode =  0=Primopostering 1=Almindelige finanspostering 2=Ultimopostering - Her skal der ikke anvendes ””
 13. ReportDuty = Skal altid udfyldes med 0 - Her skal der ikke anvendes ””
 14. "Beneficiary" = Ydelsesmodtager /Versurkonto/CPR/CVR (Skal opfylde modulus kontrollen både for et CVR og CPR)
 15. "LedgerRegistrationUnit" = Maskinnr. i Prisme, kan med fordel måske udfyldes med samme oplysning, som man gør i felt 103 i G69. Winformatik side-nummer (applikation)
 16. ”TransmissionReportDuty" = SKAL IKKE UDFYLDES
 17. "TrvPBSKey" = Skal Ikke udfyldes. PST_NR – entydig identifikation af postering i Winformatik
 18. "Bærer beskrivelse" = SKAL IKKE UDFYLDES
 19. "Formål beskrivelse" =  SKAL IKKE UDFYLDES

De felter hvor teksten Her skal der ikke anvendes ”” ikke er angivet skal der ALTID sætte ” ” på disse felter/kolonner.

Filformat slut.

Generelt vedr. anvendelse:

Voucher skal være 6 cifre: regnskabsår (2 cifre) + dagsafslutningsjournal (4 cifre foranstillede 0'er). Ikke udfyldt ved primo.

Debitor/ikke-debitor

Konti/arter under status opdeles i debitor og ikke-debitor. Debitor er kommunens kortfristede tilgodehavende. Ikke-debitor er de øvrige, f.eks. feriepenge.

Konti/arter under drift betragtes alle som ikke-debitor.

Leverancer

Ultimo 2015

Drift:

Ingenting

Status:

Åbne debitor-poster pr. ultimo 2015 afleveres i formattet "Debitorposter" med saldo pr. ultimo 2015 i feltet RESTSALDO (kolonne J) og postens oprindelige saldo i feltet BELQB (OPRINDELIG SALDO) (kolonne N).

Øvrige åbne poster afleveres i det "blå" format. En linje pr. post med Ydelsesmodtager = CPR eller CVR. Saldo pr. ultimo 2015 i feltet AmountMst.

Finanskonti - det "blå" format. En linje pr. konto. Ydelsesmodtager er tom. Samlekonti for debitor-poster skal med; men ikke samlekonti for "øvrige åbne poster".

TransData=2016/01/01 og PeriodeCode=0 (Primopostering)

Summen af AmountMst skal være nul.

Alle poster i "det blå format" leveres i en samlet fil mærket "Primo 2016"

Regnskabsår 2016

For posteringer foretaget i kalenderår 2015; men tilhørende regnskabsår 2016, skal TransData være 2016/01/01

For posteringer foretaget i kalenderår 2017; men tilhørende regnskabsår 2016, skal TransData være 2016/12/31

Drift:

Registrant-bevægelser afleveres i det "blå" format. En linje pr. bevægelse med Ydelsesmodtager = CPR eller CVR.

Finanskonti - det "blå" format. En linje pr. bevægelse. Ydelsesmodtager er tom. Samlekonti for "registrant-bevægelser" skal ikke med.

PeriodeCode=1 (Almindelig)

Summen af AmountMst skal være nul.

Status:

Bevægelser på debitor-poster afleveres i formattet "Debitorposter" med beløb i feltet BELQB (OPRINDELIG SALDO) (kolonne N). RESTSALDO (kolonne J) er ikke udfyldt. Hvis det er første postering i en ny post, så er er kolonne F = kolonne X. Hvis det er en bevægelse på en eksisterende post, så er kolonne X lig med PST_NR for den eksisterende post.

Øvrige bevægelser på registranter (f.eks. feriepenge) afleveres i det "blå" format. En linje pr. bevægelse med Ydelsesmodtager = CPR eller CVR. Beløb i feltet AmountMst.

Finanskonti - det "blå" format. En linje pr. konto. Ydelsesmodtager er tom. Samlekonti for debitor-poster skal med; men ikke samlekonti for "øvrige bevægelser".

PeriodeCode=1 (Almindelig)

Summen af AmountMst skal være nul.

Alle poster i "det blå format" leveres i en samlet fil mærket "2016"

Regnskabsår 2017

(som 2016)

Regnskabsår 2018

(som 2016)

Regnskabsår 2019

(som 2016) - blot sum af AmountMst ikke være nul indenfor drift og indenfor status. Den vil være nul totalt for drift og status tilsammen.

Øvrige

Herudover levereres dagbog og debitorer (en linje pr. debitorgruppe) i samme format som til Sermersooq.

Udtræk til kommunen

Udtræk af alle posteringer foretaget i regnskabsår 2015 eller tidligere. Excel.

Allerede levereret

Budgettal for 2016-2019.

Kunder uden CPR eller CVR.