Lovgrundlag

Månedlig regulering

Finansloven 2018

Desuden ændres beregningsgrundlaget, således at det udregnes på baggrund af aktuel indkomst frem for skattepligtig indkomst, som det fremgår i Inatsisartutlov om børnetilskud § 3. Der forventes fremsat lovforslag om, at regulere børnetilskuddet baseret på aktuel indkomst.

§4 stk. 1 og 3 i Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud.

§ 4.  Kan en person godtgøre, at den skattepligtige indkomst, der danner grundlag for udbetaling af børnetilskud, er væsentligt og varigt ændret, kan kommunalbestyrelsen beslutte at udbetale børnetilskuddet på baggrund af den forventede indkomst.

Stk. 2.  Familier, der flytter til Grønland, kan, såfremt betingelserne i § 1 er opfyldt, få udbetalt børnetilskud fra den første i måneden efter tilflytningen ud fra kommunalbestyrelsens skøn over den forventede skattepligtige indkomst.

Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for opgørelse af forventet indkomst, samt for hvornår indkomsten må forventes varigt at være væsentligt nedsat eller ændret.

Advisering af borgeren

§6 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 18. oktober 2012 om børnetilskud.

§ 6.  Ved udbetaling af børnetilskud skal tilskudsmodtageren orienteres om betingelserne for at få børnetilskuddet udbetalt og om beregningsgrundlaget. Tilskudsmodtageren skal desuden orienteres om oplysningspligten ved ændringer i forhold, der har betydning for den fortsatte udbetaling af børnetilskud.

Stk. 2.  Ved flytning påhviler det tilflytningskommunen at indhente de oplysninger, der er nødvendige til beregning af tilskuddets størrelse. Tilflytningskommunen indhenter de relevante oplysninger gennem folkeregistret og skattesystemet. Er oplysningerne mangelfulde, indhentes yderligere oplysninger.

Stk. 3.  Det påhviler den tilskudsberettigede at oplyse kommunen om alle forhold, der har betydning for beregning af børnetilskuddets størrelse.

Stk. 4.  Kommunen kan forlange dokumentation og oplysninger bl.a. i elektronisk form, der har betydning for den årlige fastsættelse eller omberegning af børnetilskuddet herunder dokumentation for den aktuelle indkomsts størrelse, for størrelsen af det forventede fradrag eller eventuelt for bortfald af dele af indkomsten

Grænse for regulering

Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst

§ 6.  Forventes en persons aktuelle indkomst at ændre sig med 10 procent eller derover beregnes den aktuelle indkomst på baggrund af den forventede samlede aktuelle indkomst.

§ 7.  Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Forslag til løsning

Nyt begreb: trappe-indkomst

Med udgangspunkt i §6 i "Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst" beregnes hver måned for hver person en såkaldt trappe-indkomst.

Hver måned henter kommunerne den aktuelle indkomst for kommunens borgere hos Skattestyrelsen. Den aktuelle indkomst er baseret på indkomsten i en 12-måneders periode. Perioden skifter hver måned en måned frem. Derfor kaldes den aktuelle indkomst ofte "rullende aktuel indkomst" (forkortet RAI).

Trappe-indkomsten beregnes på følgende måde:

Trappe-indkomst for perioden november xx til oktober xx+1 er altid lig med den aktuelle indkomst for samme periode (det er denne aktuelle indkomst der bruges til januar-beregningen).
Og hvis der ikke findes en aktuel indkomst for måneden før så er trappe-indkomsten også lig den aktuelle indkomst for perioden.

Trappe-indkomsten for en måned er lig forrige måneds trappe-indkomst hvis den aktuelle indkomst afviger mindre end 10% fra forrige måneds trappe-indkomst.
Hvis den afviger mere end 10% så sættes trappe-indkomsten lig med den aktuelle indkomst.

Trappe-indkomsten beregnes for hver person for sig.

Bemærk at lov nr. 9 2017 først træder i kraft 1. juli 2018; men at systemet allerede nu vil arbejde efter 10%'s reglen.

Eksempel på beregning af trappe-indkomst

Fra måned Til måned Aktuel indkomst Trappe-indkomst
november 2016 oktober 2017 100.000 100.000
december 2016 november 2017 105.000 100.000
januar 2017 december 2017 92.000 100.000
februar 2017 januar 2018 89.000 89.000
marts 2017 februar 2018 95.000 89.000
april 2017 marts 2018 100.000 100.000
maj 2017 april 2018 111.000 111.000
juni 2017 maj 2018 111.000 111.000
juli 2017 juni 2018 115.000 111.000
august 2017 juli 2018 123.000 123.000
september 2017 august 2018 124.000 123.000

Ændringen i aktuel indkomst fra november 2017 til december 2017 ("til måned") er 105.000 -> 92.000. Det er mere end 10%. Men der sker ikke nogen ændring i trappe-indkomsten, da 92.000 er mindre end 10% mindre end 100.000.

For januar 2018 gælder at 89.000 er mere end 10% mindre end den hidtidige trappe-indkomst (100.000). Derfor ændres trappe-indkomsten til 89.000.

Beregning for januar

Systemet beregner på basis af senest kendte aktuelle indkomst på det tidspunkt (december året før). Det er aktuel indkomst for perioden fra november 2 år før til og med oktober året før. Det er samtidig trappe-indkomsten for den periode.

Der dannes som hidtil breve til alle forældre i kommunen. Indholdet af brevet er angivelse af børn og aktuel indkomst (= trappe-indkomst), der ligger til grund, samt størrelsen af børnetilskuddet (evt. 0). Såfremt tilskuddet ikke kan beregnes angives årsagen samt opfordring til at henvende sig til kommunen.

Beregning for februar og senere måneder

Systemet laver en beregning baseret på trappe-indkomsten til og med måneden 3 måneder før børnetilskudsmåneden. Det vil sige for februar er det baseret på trappe-indkomsten til og med november året før. Denne beregnes på basis af den aktuel indkomst for samme periode. Denne aktuelle indkomst foreligger normalt i løbet af den 27. december året før.

Bemærk at der kan godt være ændring af børnetilskuddet selvom indkomsten er uændret. Det vil f.eks. forekomme hvis et barn i familien fylder 18 år.

Såfremt der allerede tidligere er angivet en forventet indkomst vil systemet ikke foretage nogen overskrivning af denne. Den indtastede forventede indkomst anvendes ved beregning i stedet for en eventuel trappe-indkomst.

Proceduren anvendes både ved beregning af enkelte borgere og ved total-beregningen.

Præsentation af beregningen

Resultatet af beregningen præsenteres for sagsbehandlerne i en ny liste i side 553. Listen sammenligner forrige måneds resultat med for-beregningen. Sagsbehandleren får således mulighed for at gribe ind, og ændre den anvendte indkomst til en indtastet forventet indkomst.

Meddelelse til borgerne

Side 551 udvides således at man for månederne februar - december kan udskrive breve til alle, der har en ændring i forhold til forrige måned. Udskriften skal kunne afgrænses geografisk. Brevene rummer (som januar-brevet) opfordring til kontakt (hvis der er behov for det) samt klagevejledning.

Månedsskema

Brevet til borgeren tænkes at omfatte et månedsskema. Eksempel:

Forsøger: Eva

Måned Indkomst Ægtefælle/
Samlever
Indkomst Samlet
indkomst
Børn (alder) Børne-
tilskud
Jan
Feb 100.000 100.000 Kylle (17) 706
Mar 100.000 Adam 120.000 220.000 Kylle (17) 444
Apr 100.000 Adam 120.000 220.000 Kylle (17) 444
Maj 100.000 Adam 120.000 220.000 Kylle (17) 444
Jun 120.000 Adam 140.000 260.000 Kylle (17) 327
Jul 120.000 Adam 140.000 260.000 Rylle (0)
Kylle (17)
400
400
Aug 120.000 Adam 140.000 260.000 Rylle (0) 327
Sep 120.000 120.000 Rylle (0) 706
Okt
Nov
Dec

Bemærk, at det er trappe-indkomsten, der er angivet i ovenstående skema.

I eksemplet vil der blive dannet brev til Eva for månederne februar, marts, juni, juli, august og september. For månederne april og maj er der ikke nogen ændringer i forhold til forrige måned.

Der kan evt. laves et udvidet skema til sagsbehandlere. Det udvidede skema kunne f.eks. indholde faktisk aktuel indkomst pr. måned, og angivelse af om der er brugt forventet indkomst.